วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Qian Shi Qing Ren (前世情人) Lover From Previous Life - Jay Chou (Lyrics)

เพลง Qián Shì Qíng Rén (前世情人) Lover From Previous Life
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰伦) Jay Chou
อัลบั้ม Zhōu Jié Lún De Chuáng Biān Gù Shì (周杰伦的床边故事) Jay Chou's Bedtime Stories
สังกัด JVR Music International
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง

HO HO

松鼠陪着核桃 在庭院捉迷藏
sōng shǔ péi zhe hé táo  zài tíng yuàn zhuō mí cáng
ซง สู่ เผย เจอะ เหอ เถา  ไจ้ ถิง ย่วน จัว หมี ฉาง

葡萄躲进橡木桶 酿出时光
pú táo duǒ jìn xiàng mù tǒng  niàng chū shí guāng
ผู เถา ตั่ว จิ้น เซี่ยง มู่ ถ่ง  เนี่ยง ชู สือ กวง

夏日在玉米齿缝中游荡
xià rì zài yù mǐ chǐ fèng zhōng yóu dàng 
เซี่ย ยื้อ ไจ้ อวิ้ หมี ฉื่อ เฟิ่ง จง โหยว ตั้ง

我为你准备的四季 正在生长
wǒ wèi nǐ zhǔn bèi de sì jì  zhèng zài shēng zhǎng
หว่อ เว่ย หนี จุ่น เป้ย เตอะ ซื่อ จี้  เจิ้ง ไจ้ เซิง จ่าง

炼金师从故事炼出土壤
liàn jīn shī cóng gù shì liàn chū tǔ rǎng 
เลี่ยน จิน ซือ ฉง กู้ ซื่อ เลี่ยน ชู ถู หร่าง

我阖上书也闻到了花香
wǒ hé shàng shū yě wén dào le huā xiāng
หว่อ เหอ ซ่าง ซู เย่ เหวิน เต้า เลอะ ฮวา เซียง

草地上的你比果实芬芳 你就像天使手里的糖
cǎo dì shàng de nǐ bǐ guǒ shí fēn fāng  nǐ jiù xiàng tiān shǐ shǒu lǐ de táng
เฉ่า ตี้ ซ่าง เตอะ หนี่ ปี๋ กั่ว สือ เฟิน ฟัง  หนี่ จิ้ว เซี่ยง เทียน สื่อ โสว หลี่ เตอะ ถาง

小男孩害羞没想起 自己是个雕像
xiǎo nán hái hài xiū méi xiǎng qǐ  zì jǐ shì gè diāo xiàng
เสี่ยว หนาน ไห ไห้ ซิว เหมย เสียง ฉี่  จื้อ จี่ ซื่อ เก้อ เตียว เซี่ยง

沈浸在芦苇跟风合奏用美妙歌声赞扬
chén jìn zài lú wěi gēn fēng hé zòu yòng měi miào gē shēng zàn yáng
เฉิน จิ้น ไจ้ หลู เหว่ย เกิน เฟิง เหอ โจ้ว ย่ง เหม่ย เมี่ยว เกอ เซิง จ้าน หยาง

世界因为你而露出 阳光灿烂的 形状
shì jiè yīn wèi nǐ ér lù chū  yáng guāng càn làn de  xíng zhuàng
ซื่อ เจี้ย ยิน เว่ย หนี่ เอ๋อ ลู่ ชู  หยาง กวง ช่าน ล่าน เตอะ  สิง จ้วง

谢谢你不然纯真是什么我早已经遗忘
xiè xie nǐ bù rán chún zhēn shì shén me wǒ zǎo yǐ jīng yí wàng
เซี่ย เซี้ย หนี่ ปู้ หยาน ฉุน เจิน ซื่อ เสิน เมอะ หวอ เจ๋า อี่ จิง อี๋ ว่าง

*什么爱 不说 就已经存在
shén me ài  bù shuō  jiù yǐ jīng cún zài 
เสิน เมอะ อ้าย  ปู้ ซัว  จิ้ว อี่ จิง ฉุน ไจ้

什么爱 望着 就全都明白
shén me ài  wàng zhe  jiù quán dōu míng bái
เสิน เมอะ อ้าย  ว่าง เจอะ  จิ้ว เฉวียน โตว หมิง ไป๋

你笑 一点一点一滴漾开
nǐ xiào  yī diǎn yī diǎn yī dī yàng kāi 
หนี่ เสี้ยว  อี้ เตี่ยน อี้ เตี่ยน อี้ ตี ย่าง ไค

一字一句 形容不来 是星空上的银海
yī zì yī jù  xíng róng bù lái  shì xīng kōng shàng de yín hǎi
อี๋ จื้อ อี๋ จวี้  สิง หรง ปู้ ไหล  ซื่อ ซิง คง ซ่าง เตอะ หยิน ไห่

月晕下 的双手 越来越来越来 越依靠
yuè yùn xià  de shuāng shǒu  yuè lái yuè lái yuè lái  yuè yī kào
เยว่ วิ่น เซี่ย  เตอะ ซวง โส่ว  เยว่ ไหล เยว่ ไหล เยว่ ไหล  เยว่ อี เค่า

从来从来从来 不知道
cóng lái cóng lái cóng lái  bù zhī dào 
ฉง ไหล ฉง ไหล ฉง ไหล  ปู้ จือ เต้า

原来原来原来 有你很骄傲
yuán lái yuán lái yuán lái  yǒu nǐ hěn jiāo ào
หยวน ไหล หยวน ไหล หยวน ไหล  โหยว หนี่ เหิ่น เจียว เอ้า

小公主 过来过来过来
xiǎo gōng zhǔ  guò lái guò lái guò lái 
เสี่ยว กง จู่  กั้ว ไหล กั้ว ไหล กั้ว ไหล

约定好 未来未来未来 的城堡
yuē dìng hǎo  wèi lái wèi lái wèi lái  de chéng bǎo 
เยว ติ้ง เห่า  เว่ย ไหล เว่ย ไหล เว่ย ไหล  เตอะ เฉิง เป่า

将来将来将来 我们一起造
jiāng lái jiāng lái jiāng lái  wǒ men yī qǐ zào
เจียง ไหล เจียง ไหล เจียง ไหล  หว่อ เมิน อี้ ฉี่ เจ้า

我会 当你昼夜骑士 烈阳的树荫
wǒ huì  dāng nǐ zhòu yè qí shì  liè yáng de shù yīn 
หว่อ ฮุ่ย  ตัง หนี่ โจ้ว เย้ ฉี ซื่อ  เลี้ย หยาง เตอะ ซู่ ยิน

让花朵为你吟游的魔术师
ràng huā duǒ wèi nǐ yín yóu de mó shù shī
ร่าง ฮวา ตั่ว เว่ย หนี่ หยิน โหยว เตอะ หมัว ซู่ ซือ

每一道有你风景 帮你按下快门的秘密情人
měi yī dào yǒu nǐ fēng jǐng  bāng nǐ àn xià kuài mén de mì mì qíng rén
เหม่ย อี๋ เต้า โหยว หนี่ เฟิง จิ่ง  ปัง หนี่ อั้น เซี่ย ไคว่ เหมิน เตอะ มี่ มี่ ฉิง เหริน

ซ้ำ *

我后来 会在 纯白的礼堂
wǒ hòu lái  huì zài  chún bái de lǐ táng 
หว่อ โฮ่ว ไหล  ฮุ่ย ไจ้  ฉุน ไป๋ เตอะ หลี่ ถาง

牵好久 的手 交给另个他
qiān hǎo jiǔ  de shǒu  jiāo gěi lìng gè tā
เชียน เหา จิ่ว  เตอะ โส่ว  เจียว เก่ย ลิ่ง เก้อ ทา

眼泪 一点一点一滴流下 感动 也会跟着留下
yǎn lèi  yī diǎn yī diǎn yī dī liú xià  gǎn dòng  yě huì gēn zhe liú xià
เหยี่ยน เล้ย  อี้ เตี่ยน อี้ เตี่ยน อี้ ตี หลิว เซี่ย  ก่าน ต้ง  เย่ ฮุ่ย เกิน เจอะ หลิว เซี่ย

远远看着你们幸福 像前世我们有过的模样
yuǎn yuǎn kàn zhe nǐ men xìng fú  xiàng qián shì wǒ men yǒu guò de mú yàng
หยวน หย่วน คั่น เจอะ หนี่ เมิน ซิ่ง ฝู  เซี่ยง เฉียน ซื่อ หว่อ เมิน โหย่ว กั้ว เตอะ หมู ย่าง


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...