วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Ren Jian Yan Huo (人间烟火) Every day is a Miracle - Hebe Tian (Lyrics)


เพลง Rén Jiān Yān Huǒ (人间烟火) Every day is a Miracle
ศิลปิน Tián Fù Zhēn (田馥甄) Hebe Tian (Hebe Tien)
อัลบั้ม Rì Cháng (日常) Day By Day
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง真没时间 去伤春悲秋
zhēn méi shí jiān  qù shāng chūn bēi qiū 
เจิน เหมย สือ เจียน  ชวี่ ซาง ชุน เปย ชิว

眼耳鼻舌口 忙着被诱惑
yǎn ěr bí shé kǒu  máng zhe bèi yòu huò
เหยียน เอ่อ ปี๋ เสอ โข่ว  หมาง เจอะ เป้ย โย่ว ฮั่ว

感谢这个 神奇的宇宙 热闹的地球 愿意容纳我
gǎn xiè zhè ge  shén qí de yǔ zhòu  rè nào de dì qiú  yuàn yì róng nà wǒ
ก่าน เซี้ย เจ้อ เก้อ  เสิน ฉี เตอะ อวิ่ โจ้ว  เย่อ เน่า เตอะ ตี้ ฉิว  ย่วน อี้ หรง น่า หว่อ

风花雪月 太好看 苦辣酸甜 在狂欢
fēng huā xuě yuè  tài hǎo kàn  kǔ là suān tián  zài kuáng huān
เฟิง ฮวา เสว่ เยว่  ไท่ เห่า คั่น  ขู่ ล่า ซวน เถียน  ไจ้ ขวง ฮวน

每天 一口什么 一杯什么 温暖我
měi tiān  yī kǒu shén me  yī bēi shén me  wēn nuǎn wǒ
เหม่ย เทียน  อี้ โข่ว เสิน เมอะ  อี้ เปย เสิน เมอะ  เวิน หนวน หว่อ

一盘什么 一碗什么 抚慰我
yī pán shén me  yī wǎn shén me  fǔ wèi wǒ 
อี้ ผาน เสิน เมอะ  อี้ หว่าน เสิน เมอะ  ฝู่ เว่ย หว่อ

食人间烟火 哪有空烦忧
shí rén jiān yān huǒ  nǎ yǒu kòng fán yōu
สือ เหริน เจียน เยียน หั่ว  หนา โหย่ว ค่ง ฝาน โยว

一本什么 一场什么 感动我
yī běn shén me  yī cháng shén me  gǎn dòng wǒ 
อี้ เปิ่น เสิน เมอะ  อี้ ฉาง เสิน เมอะ  ก่าน ต้ง หว่อ

一首什么 一部什么 震撼我
yī shǒu shén me  yī bù shén me  zhèn hàn wǒ
อี้ โส่ว เสิน เมอะ  อี๋ ปู้ เสิน เมอะ  เจิ้น ฮั่น หว่อ

这人间烟火 太奢侈挥霍 简直幸福到愧疚
zhè rén jiān yān huǒ  tài shē chǐ huī huò  jiǎn zhí xìng fú dào kuì jiù
เจ้อ เหริน เจียน เยียน หั่ว  ไท่ เซอ ฉื่อ ฮุย ฮั่ว  เจี่ยน จื๋อ ซิ่ง ฝู เต้า คุ่ย จิ้ว

LA~ LA~ LA~ LA~

感谢老天 周到款待我 我做了什么 能这样享受
gǎn xiè lǎo tiān  zhōu dào kuǎn dài wǒ  wǒ zuò le shén me  néng zhè yàng xiǎng shòu
ก่าน เซี้ย เหล่า เทียน  โจว เต้า ข่วน ไต้ หว่อ  หว่อ จั้ว เลอะ เสิน เมอะ  เหนิง เจ้อ ย่าง เสี่ยง โซ่ว

红橙黄绿 真撩乱 爱恨情仇 都浪漫
hóng chéng huáng lǜ  zhēn liáo luàn  ài hèn qíng chóu  dōu làng màn
หง เฉิง หวง ลวี้  เจิน เหลียว ล่วน  อ้าย เฮิ่น ฉิง โฉว  โตว ล่าง ม่าน

每天 一口什么 一杯什么 勾引我
měi tiān  yī kǒu shén me  yī bēi shén me  gōu yǐn wǒ
เหม่ย เทียน  อี้ โข่ว เสิน เมอะ  อี้ เปย เสิน เมอะ  โกว หยิน หว่อ

一盘什么 一碗什么 升华我
yī pán shén me  yī wǎn shén me  shēng huá wǒ 
อี้ ผาน เสิน เมอะ  อี้ หว่าน เสิน เมอะ  เซิง หวา หว่อ

食人间烟火 哪有空烦忧
shí rén jiān yān huǒ  nǎ yǒu kòng fán yōu
สือ เหริน เจียน เยียน หั่ว  หนา โหย่ว ค่ง ฝาน โยว

一本什么 一场什么 抱住我
yī běn shén me  yī cháng shén me  bào zhù wǒ 
อี้ เปิ่น เสิน เมอะ  อี้ ฉาง เสิน เมอะ  เป้า จู้ หว่อ

一首什么 一部什么 懂了我
yī shǒu shén me  yī bù shén me  dǒng le wǒ
อี้ โส่ว เสิน เมอะ  อี๋ ปู้ เสิน เมอะ  ต่ง เลอะ หว่อ

这人间烟火 太奢侈挥霍 简直幸福到愧疚
zhè rén jiān yān huǒ  tài shē chǐ huī huò  jiǎn zhí xìng fú dào kuì jiù
เจ้อ เหริน เจียน เยียน หั่ว  ไท่ เซอ ฉื่อ ฮุย ฮั่ว  เจี่ยน จื๋อ ซิ่ง ฝู เต้า คุ่ย จิ้ว

我想我 真的应该要设法还些什么
wǒ xiǎng wǒ  zhēn de yīng gāi yào shè fǎ huán xiē shén me 
หวอ เสี่ยง หว่อ  เจิน เตอะ ยิง ไก เหย้า เซ่อ ฝ่า หวน เซีย เสิน เมอะ

才能继续 心安理得享用
cái néng jì xù  xīn ān lǐ dé xiǎng yòng
ไฉ เหนิง จี้ ซวี่  ซิน อัน หลี่ เต๋อ เสี่ยง ย่ง

那就让我 一直努力真心歌颂 点亮 一点点烟火
nà jiù ràng wǒ  yī zhí nǔ lì zhēn xīn gē sòng  diǎn liàng  yī diǎn diǎn yān huǒ
น่า จิ้ว ร่าง หว่อ  อี้ จื๋อ หนู่ ลี่ เจิน ซิน เกอ ซ่ง  เตี่ยน เลี่ยง  อี้ เตี๋ยน เตี่ยน เยียน หั่ว

每天 尝试什么 探索什么 新鲜我
měi tiān  cháng shì shén me  tàn suǒ shén me  xīn xiān wǒ
เหม่ย เทียน  ฉาง ซื่อ เสิน เมอะ  ท่าน สั่ว เสิน เมอะ  ซิน เซียน หว่อ

咀嚼什么 消化什么 美丽我
jǔ jué shén me  xiāo huà shén me  měi lì wǒ 
จวี่ เจว๋ เสิน เมอะ  เซียว ฮว่า เสิน เมอะ  เหม่ย ลี่ หว่อ

食人间烟火 做完整的我
shí rén jiān yān huǒ  zuò wán zhěng de wǒ
สือ เหริน เจียน เยียน หั่ว  จั้ว หวาน เจิ่ง เตอะ หว่อ

拥抱什么 舍弃什么 圆满我
yōng bào shén me  shě qì shén me  yuán mǎn wǒ
ยง เป้า เสิน เมอะ  เส่อ ชี่ เสิน เมอะ  หยวน หมาน หว่อ

去做什么 不做什么 成熟我
qù zuò shén me  bù zuò shén me  chéng shóu wǒ
ชวี่ จั้ว เสิน เมอะ  ปู๋ จั้ว เสิน เมอะ  เฉิง โสว หว่อ

这人间烟火 要尽情挥霍 这种幸福不愧疚
zhè rén jiān yān huǒ  yào jìn qíng huī huò  zhè zhǒng xìng fú bù kuì jiù
เจ้อ เหริน เจียน เยียน หั่ว  เหย้า จิ้น ฉิง ฮุย ฮั่ว  เจ้อ จ่ง ซิ่ง ฝู ปู๋ คุ่ย จิ้ว

LA~ LA~ LA~ LA~ LA~ LA~ LA~ LA~ LA~

LA~ LA~ LA~ LA~ LA~ LA~ LA~ LA~ LA~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...