วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Chuang Bian Gu Shi (床边故事) Bedtime Stories - Jay Chou (Lyrics)

เพลง Chuáng Biān Gù Shì (边故事) Bedtime Stories
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰) Jay Chou
อัลบั้ม Zhōu Jié Lún De Chuáng Biān Gù Shì (周杰伦的床边故事) Jay Chou's Bedtime Stories
สังกัด JVR Music International
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง从前从前有只猫头鹰 它站在屋顶
cóng qián cóng qián yǒu zhī māo tóu yīng  tā zhàn zài wū dǐng
ฉง เฉียน ฉง เฉียน โหย่ว จือ เมา โถว ยิง  ทา จ้าน ไจ้ อู ติ่ง

屋顶后面一遍森林 森林很安静
wū dǐng hòu miàn yī biàn sēn lín  sēn lín hěn ān jìng
อู ติ่ง โฮ่ว เมี่ยน อี๋ เปี้ยน เซิน หลิน  เซิน หลิน เหิ่น อัน จิ้ง

安静的钢琴在大厅阁楼里
ān jìng de gāng qín zài dà tīng gé lóu lǐ 
อัน จิ้ง เตอะ กัง ฉิน ไจ้ ต้า ทิง เก๋อ โหลว หลี่

仔细听 仔细听 叮叮叮 什么声音
zǐ xì tīng  zǐ xì tīng  dīng dīng dīng  shén me shēng yīn
จื่อ ซี่ ทิง  จื่อ ซี่ ทิง  ติง ติง ติง  เสิน เมอะ เซิง ยิน

乖乖睡 不要怕 听我说 乖乖睡 醒来就 吃苹果
guāi guāi shuì  bù yào pà  tīng wǒ shuō  guāi guāi shuì  xǐng lái jiù  chī píng guǒ
ไกว ไกว ซุ่ย  ปู๋ เหย้า พ่า  ทิง หว่อ ซัว  ไกว ไกว ซุ่ย  สิ่ง ไหล จิ้ว  ชือ ผิง กั่ว

不睡觉的时候有传说 会有人咬你的小指头
bù shuì jiào de shí hòu yǒu chuán shuō  huì yǒu rén yǎo nǐ de xiǎo zhǐ tou
ปู๋ ซุ่ย เจี้ยว เตอะ สือ โฮ่ว โย่ว ฉวน ซัว  ฮุ่ย โหย่ว เหริน เหยา หนี่ เตอะ เสียว จื่อ โถว

HO

*这故事 继续翻页 再翻页
zhè gù shì  jì xù fān yè  zài fān yè 
เจ้อ กู้ ซื่อ  จี้ ซวี่ ฟัน เย้  ไจ้ ฟัน เย้

你继续 不想睡 我却想睡
nǐ jì xù  bù xiǎng shuì  wǒ què xiǎng shuì
หนี่ จี้ ซวี่  ปู้ เสี่ยง ซุ่ย  หว่อ เชว่ เสี่ยง ซุ่ย

然后我准备 去打开衣柜
rán hòu wǒ zhǔn bèi  qù dǎ kāi yī guì 
หยาน โฮ่ว หวอ จุ่น เป้ย  ชวี่ ต่า ไค อี กุ้ย

去看看 躲着谁 去看看 躲着谁
qù kàn kàn  duǒ zhe shuí  qù kàn kàn  duǒ zhe shuí
ชวี่ คั่น คั่น  ตั่ว เจอะ สุย  ชวี่ คั่น คั่น  ตั่ว เจอะ สุย

纸上的城堡卡片 发光的立体呈现
zhǐ shàng de chéng bǎo kǎ piàn  fā guāng de lì tǐ chéng xiàn
จื่อ ซ่าง เตอะ เฉิง เป๋า ข่า เพี่ยน  ฟา กวง เตอะ ลี่ ถี่ เฉิง เซี่ยน

奇幻的床边故事 动听的令人称羡
qí huàn de chuáng biān gù shì  dòng tīng de lìng rén chēng xiàn
ฉี ฮ่วน เตอะ ฉวง เปียน กู้ ซื่อ  ต้ง ทิง เตอะ ลิ่ง เหริน เชิง เซี่ยน

场景瞬间变化 我接着又施展魔法
chǎng jǐng shùn jiān biàn huà  wǒ jiē zhe yòu shī zhǎn mó fǎ
ฉาง จิ่ง ซุ่น เจียน เปี้ยน ฮว่า  หว่อ เจีย เจอะ โย่ว ซือ จ่าน หมัว ฝ่า

活过来说话 准备开始吧
huó guò lái shuō huà  zhǔn bèi kāi shǐ ba
หัว กั้ว ไหล ซัว ฮว่า  จุ่น เป้ย ไค สื่อ ป่ะ

**等天黑 一起倒数后关上灯
děng tiān hēi  yī qǐ dào shǔ hòu guān shàng dēng
เติ่ง เทียน เฮย  อี้ ฉี่ เต้า สู่ โฮ่ว กวน ซ่าง เติง

三二一 入梦境的缤纷
sān èr yī  rù mèng jìng de bīn fēn 
ซาน เอ้อ อี  ยู่ เมิ่ง จิ้ง เตอะ ปิน เฟิน

我们并非正常人 游戏怎么会照剧本
wǒ men bìng fēi zhèng cháng rén  yóu xì zěn me huì zhào jù běn
หว่อ เมิน ปิ้ง เฟย เจิ้ง ฉาง เหริน  โหยว ซี่ เจิ่น เมอะ ฮุ่ย เจ้า จวี้ เปิ่น

OH

天黑 一起来关上灯 三二一 进自由的灵魂
tiān hēi  yī qǐ lái guān shàng dēng  sān èr yī  jìn zì yóu de líng hún
เทียน เฮย  อี้ ฉี่ ไหล กวน ซ่าง เติง  ซาน เอ้อ อี  จิ้น จื้อ โหยว เตอะ หลิง หุน

OH OH OH OH OH~ Come On~

再回童年 敲敲门
zài huí tóng nián  qiāo qiāo mén
ไจ้ หุย ถง เหนียน  เชียว เชียว เหมิน

滴哒滴哒突然开始摆动
dī dā dī dā tū rán kāi shǐ bǎi dòng 
ตี ตา ตี ตา ทู หยาน ไค สือ ป่าย ต้ง

墙上老挂钟古董油画 出现诡异的笑容
qiáng shàng lǎo guà zhōng gǔ dǒng yóu huà  chū xiàn guǐ yì de xiào róng
เฉียง ซ่าง เหล่า กว้า จง กู๋ ต่ง โหยว ฮว่า  ชู เซี่ยน กุ่ย อี้ เตอะ เสี้ยว หรง

好的巫婆坏掉的苹果 愿望要跟谁说
hǎo de wū pó huài diào de píng guǒ  yuàn wàng yào gēn shuí shuō
เห่า เตอะ อู ผัว ไฮว่ เตี้ยว เตอะ ผิง กั่ว  ย่วน ว่าง เหย้า เกิน สุย ซัว

旋转的音乐盒 我竖起耳朵听 这不会是一场 梦
xuán zhuǎn de yīn yuè hé  wǒ shù qǐ ěr duo tīng  zhè bù huì shì yī cháng  mèng
เสวียน จ่วน เตอะ ยิน เยว่ เหอ  หว่อ ซู่ ฉี เอ่อ ตัว ทิง  เจ้อ ปู๋ ฮุ่ย ซื่อ อี้ ฉาง  เมิ่ง

OH

梦~ 一下子瞬间跳跃
mèng~ yī xià zi shùn jiān tiào yuè 
เมิ่ง~ อี๋ เซี่ย จึ ซุ่น เจียน เที่ยว เยว่

我翻阅下个世界 满满都是蝴蝶
wǒ fān yuè xià gè shì jiè  mǎn mǎn dōu shì hú dié
หว่อ ฟัน เยว่ เซี่ย เก้อ ซื่อ เจี้ย  หมาน หม่าน โตว ซื่อ หู เตี๋ย

(森林满满蝴蝶 窗外纷飞着雪
(sēn lín mǎn mǎn hú dié  chuāng wài fēn fēi zhe xuě 
(เซิน หลิน หมาน หม่าน หู เตี๋ย  ชวง ไว่ เฟิน เฟย เจอะ เสว่

一觉醒来旁边躺着是谁)
yī jué xǐng lái páng biān tǎng zhe shì shuí)
อี้ เจว๋ สิ่ง ไหล ผัง เปียน ถ่าง เจอะ ซื่อ สุย)

ซ้ำ *, **

乖乖睡啊 不要害怕 乖乖睡醒来就吃苹果啊
guāi guāi shuì a  bù yào hài pà  guāi guāi shuì xǐng lái jiù chī píng guǒ a
ไกว ไกว ซุ่ย อ่ะ  ปู๋ เหย้า ไห้ พ่า  ไกว ไกว ซุ่ย สิ่ง ไหล จิ้ว ชือ ผิง กั่ว อ่ะ

不睡觉啊 有传说啊 会有人咬你的小指头啊
bù shuì jiào a  yǒu chuán shuō a  huì yǒu rén yǎo nǐ de xiǎo zhǐ tou a
ปู๋ ซุ่ย เจี้ยว อ่ะ  โหย่ว ฉวน ซัว อ่ะ  ฮุ่ย โหย่ว เหริน เหยว หนี่ เตอะ เสียว จื่อ โถว อ่ะ

ซ้ำ **

再回童年 敲敲门 再回童年 敲敲门
zài huí tóng nián  qiāo qiāo mén  zài huí tóng nián  qiāo qiāo mén
ไจ้ หุย ถง เหนียน  เชียว เชียว เหมิน  ไจ้ หุย ถง เหนียน  เชียว เชียว เหมิน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...