วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Xiang Nian Zi Ji (想念自己) Be Yourself - Ella Chen (Lyrics)

เพลง Xiǎng Niàn Zì Jǐ (想念自己) Be Yourself
ศิลปิน Chén Jiā Huà () Ella Chen
อัลบั้ม Yǒu Hé Bù Kě (有何不可) WHY NOT
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง看着镜子里面那陌生的脸
kàn zhe jìng zi lǐ miàn nà mò shēng de liǎn 
คั่น เจอะ จิ้ง จึ หลี่ เมี่ยน น่า มั่ว เซิง เตอะ เหลี่ยน

你深吸口气 擦干双眼
nǐ shēn xī kǒu qì  cā gān shuāng yǎn
หนี่ เซิน ซี โข่ว ชี่  ชา กัน ซวง เหยี่ยน

安慰自己说 没变没变
ān wèi zì jǐ shuō  méi biàn méi biàn 
อัน เว่ย จื้อ จี่ ซัว  เหมย เปี้ยน เหมย เปี้ยน

不过是今天的妆浓了一些
bù guò shì jīn tiān de zhuāng nóng le yī xiē
ปู๋ กั้ว ซื่อ จิน เทียน เตอะ จวง หนง เลอะ อี้ เซีย

趁着青春还剩几年 努力追上城市的光鲜
chèn zhe qīng chūn hái shèng jǐ nián  nǔ lì zhuī shàng chéng shì de guāng xiān
เชิ่น เจอะ ชิง ชุน ไห เซิ่ง จี่ เหนียน  หนู่ ลี่ จุย ซ่าง เฉิง ซื่อ เตอะ กวง เซียน

天黑以后 天亮之前 设法抹去心底那些疲倦
tiān hēi yǐ hòu  tiān liàng zhī qián  shè fǎ mǒ qù xīn dǐ nà xiē pí juàn
เทียน เฮย อี่ โฮ่ว  เทียน เลี่ยง จือ เฉียน  เซ่อ ฝา หมั่ว ชวี่ ซิน ตี่ น่า เซีย ผี เจวี้ยน

*只是夜深人静 就会想念自己
zhǐ shì yè shēn rén jìng  jiù huì xiǎng niàn zì jǐ
จื่อ ซื่อ เย้ เซิน เหริน จิ้ง  จิ้ว ฮุ่ย เสี่ยง เนี่ยน จื้อ จี่

**眼神还那么清亮纯净的曾经
yǎn shén hái nà me qīng liàng chún jìng de céng jīng
เหยี่ยน เสิน ไห น่า เมอะ ชิง เลี่ยง ฉุน จิ้ง เตอะ เฉิง จิง

睡不着的夜里 多么想念自己
shuì bù zháo de yè lǐ  duō me xiǎng niàn zì jǐ 
ซุ่ย ปู้ เจ๋า เตอะ เย้ หลี่  ตัว เมอะ เสี่ยง เนี่ยน จื้อ จี่

想要哭就哭吧 笑就笑的任性
xiǎng yào kū jiù kū ba  xiào jiù xiào de rèn xìng
เสี่ยง เหย้า คู จิ้ว คู ป่ะ  เสี้ยว จิ้ว เสี้ยว เตอะ เริ่น ซิ่ง

慢慢习惯日子过得敷衍
màn màn xí guàn rì zi guò de fū yǎn 
ม่าน ม่าน สี ก้วน ยื้อ จึ กั้ว เตอะ ฟู เหยี่ยน

不再追问梦想到底还离多远
bù zài zhuī wèn mèng xiǎng dào dǐ hái lí duō yuǎn
ปู๋ ไจ้ จุย เวิ่น เมิ่ง เสี่ยง เต้า ตี่ ไห หลี ตัว หย่วน

说服自己 总有一天 会赢回在这里输掉的一切
shuì fú zì jǐ  zǒng yǒu yī tiān  huì yíng huí zài zhè lǐ shū diào de yī qiè
ซุ่ย ฝู จื้อ จี่  จ๋ง โหย่ว อี้ เทียน  ฮุ่ย หยิง หุย ไจ้ เจ้อ หลี่ ซู เตี้ยว เตอะ อี๋ เชี้ย

算算青春 还能几年 茫然徘徊在城市的边缘
suàn suàn qīng chūn  hái néng jǐ nián  máng rán pái huái zài chéng shì de biān yuán
ซ่วน ซ่วน ชิง ชุน  ไห เหนิง จี่ เหนียน  หมาง หยาน ผาย ไหว ไจ้ เฉิง ซื่อ เตอะ เปียน หยวน

天黑以后 天亮之前 紧紧拥抱仅存的尊严
tiān hēi yǐ hòu  tiān liàng zhī qián  jǐn jǐn yōng bào jǐn cún de zūn yán
เทียน เฮย อี่ โฮ่ว  เทียน เลี่ยง จือ เฉียน  จิ๋น จิ่น ยง เป้า จิ่น ฉุน เตอะ จุน เหยียน

ซ้ำ *, **

***还能不能回去 你好想念自己
hái néng bù néng huí qù  nǐ hǎo xiǎng niàn zì jǐ 
ไห เหนิง ปู้ เหนิง หุย ชวี่  หนี เหา เสี่ยง เนี่ยน จื้อ จี่

出发时不怕天高地厚的勇气
chū fā shí bù pà tiān gāo dì hòu de yǒng qì
ชู ฟา สือ ปู๋ พ่า เทียน เกา ตี้ โฮ่ว เตอะ หย่ง ชี่

睡不着的夜里 孤单想念自己
shuì bù zháo de yè lǐ  gū dān xiǎng niàn zì jǐ 
ซุ่ย ปู้ เจ๋า เตอะ เย้ หลี่  กู ตัน เสี่ยง เนี่ยน จื้อ จี่

好希望还可以有首歌能陪你
hǎo xī wàng hái kě yǐ yǒu shǒu gē néng péi nǐ
เห่า ซี ว่าง ไห เขอ อี่ โหยว โส่ว เกอ เหนิง เผย หนี่

这世界 和你以为的 是这么不一样
zhè shì jiè  hé nǐ yǐ wéi de  shì zhè me bù yī yàng 
เจ้อ ซื่อ เจี้ย  เหอ หนี อี่ เหวย เตอะ  ซื่อ เจ้อ เมอะ ปู้ อี๋ ย่าง

你好害怕 终究要变成 和他们一样
nǐ hǎo hài pà  zhōng jiū yào biàn chéng  hé tā men yī yàng
หนี เห่า ไห้ พ่า  จง จิว เหย้า เปี้ยน เฉิง  เหอ ทา เมิน อี๋ ย่าง

每到夜深人静 就会想念自己
měi dào yè shēn rén jìng  jiù huì xiǎng niàn zì jǐ
เหม่ย เต้า เย้ เซิน เหริน จิ้ง  จิ้ว ฮุ่ย เสี่ยง เนี่ยน จื้อ จี่

ซ้ำ **, ***

还能不能回去
hái néng bù néng huí qù
ไห เหนิง ปู้ เหนิง หุย ชวี่

HO Woo

你好想念自己 从前那个自己 怎样才能回去
nǐ hǎo xiǎng niàn zì jǐ  cóng qián nà gè zì jǐ  zěn yàng cái néng huí qù
หนี เหา เสี่ยง เนี่ยน จื้อ จี่  ฉง เฉียน น่า เก้อ จื้อ จี่  เจิ่น ย่าง ไฉ เหนิง หุย ชวี่

HO Woo

你好想念自己 那快乐的自己
nǐ hǎo xiǎng niàn zì jǐ  nà kuài lè de zì jǐ
หนี เหา เสี่ยง เนี่ยน จื้อ จี่  น่า ไคว่ เล่อ เตอะ จื้อ จี่

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...