วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Pin Tie Ji Yi (拼贴记忆) Memory Collage - SpeXial (Lyrics)

เพลง Pīn Tiē Jì Yì (贴记忆) Memory Collage
ศิลปิน SpeXial 
[1.Luó Hóng Zhèng (罗宏正) Wes, 
2. Huáng Wěi Jìn (伟晋) Wayne, 
3. Xǔ Míng Jié (许明杰Matthew
4. Lín Zǐ Hóng (林子Sam
5. Lián Chén Xiáng (连晨翔) Simon, 
6. Mǎ Zhèn Huán (马振桓) Evan, 
7. Chén Xiàng Xī (陈向熙) Teddy]
อัลบั้ม Break It Down
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
回忆 有时会变成了单向道
huí yì  yǒu shí huì biàn chéng le dān xiàng dào
หุย อี้  โหย่ว สือ ฮุ่ย เปี้ยน เฉิง เลอะ ตัน เซี่ยง เต้า

只剩下 过去的那些快乐和美好
zhǐ shèng xià  guò qù de nà xiē kuài lè he měi hǎo
จื่อ เซิ่ง เซี่ย  กั้ว ชวี่ เตอะ น่า เซีย ไคว่ เล่อ เหอ เหมย เห่า

手机里还留着你我开心合照
shǒu jī lǐ hái liú zhe nǐ wǒ kāi xīn hé zhào 
โส่ว จี หลี่ ไห หลิว เจอะ หนี หว่อ ไค ซิน เหอ เจ้า

再也找不到 过去那自然的笑
zài yě zhǎo bù dào  guò qù nà zì rán de xiào
ไจ้ เย๋ เจ่า ปู๋ เต้า  กั้ว ชวี่ น่า จื้อ หยาน เตอะ เสี้ยว

再好 都比不上梦境的美好
zài hǎo  dōu bǐ bù shàng mèng jìng de měi hǎo
ไจ้ เห่า  โตว ปี่ ปู๋ ซ่าง เมิ่ง จิ้ง เตอะ เหมย เห่า

却无法 控制你和我相遇的分秒
què wú fǎ  kòng zhì nǐ hé wǒ xiāng yù de fēn miǎo
เชว่ อู๋ ฝ่า  ค่ง จื้อ หนี่ เหอ หว่อ เซียง อวิ้ เตอะ เฟิน เหมี่ยว

就算在彼此之间有着一千步
jiù suàn zài bǐ cǐ zhī jiān yǒu zhe yī qiān bù 
จิ้ว ซ่วน ไจ้ ปี๋ ฉื่อ จือ เจียน โหย่ว เจอะ อี้ เชียน ปู้

你往我进一步 我就会走剩下的路
nǐ wǎng wǒ jìn yī bù  wǒ jiù huì zǒu shèng xià de lù
หนี หว่าง หว่อ จิ้น อี๋ ปู้  หว่อ จิ้ว ฮุ่ย โจ่ว เซิ่ง เซี่ย เตอะ ลู่

*想每天 都能够成为你的氧气
xiǎng měi tiān  dōu néng gòu chéng wéi nǐ de yǎng qì
เสียง เหม่ย เทียน  โตว เหนิง โก้ว เฉิง เหวย หนี่ เตอะ หย่าง ชี่

却只能安静看着你 拉开彼此的距离
què zhǐ néng ān jìng kàn zhe nǐ  lā kāi bǐ cǐ de jù lí
เชว่ จื่อ เหนิง อัน จิ้ง คั่น เจอะ หนี่  ลา ไค ปี๋ ฉื่อ เตอะ จวี้ หลี

**you are my everything  you are my everything

我却只能努力拼贴记忆 重现那爱过痕迹
wǒ què zhǐ néng nǔ lì pīn tiē jì yì  chóng xiàn nà ài guò hén jī
หว่อ เชว่ จื่อ เหนิง หนู่ ลี่ พิน เทีย จี้ อี้  ฉง เซี่ยน น่า อ้าย กั้ว เหิน จี

you are my everything  you are my everything

在心里 永远是我的唯一
zài xīn lǐ  yǒng yuǎn shì wǒ de wéi yī
ไจ้ ซิน หลี่  หยง หย่วน ซื่อ หว่อ เตอะ เหวย อี

爱了 就不是轻易能放得开
ài le  jiù bù shì qīng yì néng fàng de kāi
อ้าย เลอะ  จิ้ว ปู๋ ซื่อ ชิง อี้ เหนิง ฟ่าง เตอะ ไค

早到晚 都还想要有你温暖陪伴
zǎo dào wǎn  dōu hái xiǎng yào yǒu nǐ wēn nuǎn péi bàn
เจ่า เต้า หว่าน  โตว ไห เสี่ยง เหย้า โหยว หนี่ เวิน หน่วน เผย ปั้น

你的美总在我脑海播放循环
nǐ de měi zǒng zài wǒ nǎo hǎi bō fàng xún huán
หนี่ เตอะ เหมย จ่ง ไจ้ หวอ เหนา ไห่ ปัว ฟ่าง สวิน หวน

想抗拒你的爱 却还是任它盘踞扩散
xiǎng kàng jù nǐ de ài  què hái shì rèn tā pán jù kuò sàn
เสี่ยง ข้าง จวี้ หนี่ เตอะ อ้าย  เชว่ ไห ซื่อ เริ่น ทา ผาน จวี้ คั่ว ซ่าน

ซ้ำ *, **, **

拼贴的 记忆是如此爱你
pīn tiē de  jì yì shì rú cǐ ài nǐ
พิน เทีย เตอะ  จี้ อี้ ซื่อ หรู ฉื่อ อ้าย หนี่

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...