วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Liu Xing Yu (流星雨) Lady Luck - EXO (Lyrics)

เพลง Liú Xīng Yǔ (流星雨) Lady Luck
ศิลปิน EXO [01. Jīn Mín Shuò (金珉) Xiu Min, 
02. 
Jīn Jùn Miǎ(金俊勉) Su Ho,  
03. Zhāng Yì Xìng (张艺兴) LAY, 

04. Biān Bó Xián (边伯贤) Baek Hyun, 
05. Jīn Zhōng Dà (钟大) Chen, 
06. Piáo Càn Liè (灿烈) Chan Yeol, 
07. Dū Jǐng Xiù (都暻秀) D.O., 
08. Huáng Zǐ Tāo (黄子) TAO, 
09. Jīn Zhōng Rén (钟仁) KAI, 
10. Wú Shì Xūn (吴世) Se Hun]
อัลบั้ม EXODUS (Chinese Version)
สังกัด S.M. Entertainment
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
OH  Lady Luck  AH HA  AH HA  AH HA  OH  Woo

等不及要倒数夜晚降临
děng bù jí yào dào shǔ yè wǎn jiàng lín
เติ่ง ปู้ จี๋ เหย้า เต้า สู่ เย้ หว่าน เจี้ยง หลิน

Yeah  I promise girl

黑暗中星光更妩媚 唤醒我的是你
hēi àn zhōng xīng guāng gèng wǔ mèi  huàn xǐng wǒ de shì nǐ
เฮย อั้น จง ซิง กวง เกิ้ง อู่ เม่ย  ฮ่วน สิง หว่อ เตอะ ซื่อ หนี่

在满天的星空里 你是
zài mǎn tiān de xīng kōng lǐ  nǐ shì
ไจ้ หม่าน เทียน เตอะ ซิง คง หลี่  หนี่ ซื่อ

Only one OH!

像 无尽森林中唯一的光明 就那么远那么轻
xiàng  wú jìn sēn lín zhōng wéi yī de guāng míng  jiù nà me yuǎn nà me qīng
เซี่ยง  อู๋ จิ้น เซิน หลิน จง เหวย อี เตอะ กวง หมิง  จิ้ว น่า เมอะ หย่วน น่า เมอะ ชิง

跟随这光影 以为能靠近
gēn suí zhè guāng yǐng  yǐ wéi néng kào jìn 
เกิน สุย เจ้อ กวง หยิ่ง  อี่ เหวย เหนิง เค่า จิ้น

手伸得再挺 触碰不到你
shǒu shēn de zài tǐng  chù pèng bù dào nǐ
โส่ว เซิน เตอะ ไจ้ ถิ่ง  ชู่ เพิ่ง ปู๋ เต้า หนี่

最美的距离 隔着一夜叹息 我只能震惊
zuì měi de jù lí  gé zhe yī yè tàn xī  wǒ zhǐ néng zhèn jīng
จุ้ย เหม่ย เตอะ จวี้ หลี  เก๋อ เจอะ อี๋ เย้ ท่าน ซี  หวอ จื่อ เหนิง เจิ้น จิง

OH Woo Woo

*目眩神迷 OH 你
mù xuàn shén mí OH nǐ 
มู่ เซวี่ยน เสิน หมี โอ้ หนี่

突然靠近的你 踩着闪耀的步履
tū rán kào jìn de nǐ  cǎi zhe shǎn yào de bù lǚ
ทู หยาน เค่า จิ้น เตอะ หนี่  ไฉ่ เจอะ ส่าน เหย้า เตอะ ปู้ ลวี่

流星如雨 倾泻满地 你是否也期待被我探寻
liú xīng rú yǔ  qīng xiè mǎn dì  nǐ shì fǒu yě qī dài bèi wǒ tàn xún
หลิว ซิง หยู อวิ่  ชิง เซี้ย หม่าน ตี้  หนี่ ซื่อ โฝว เย่ ชี ไต้ เป้ย หว่อ ท่าน สวิน

穿透黑暗你燃烧我自己
chuān tòu hēi àn nǐ rán shāo wǒ zì jǐ 
ชวน โท่ว เฮย อั้น หนี่ หยาน เซา หว่อ จื้อ จี่

那灿烂的美丽 让我心跳暂停
nà càn làn de měi lì  ràng wǒ xīn tiào zàn tíng
น่า ช่าน ล่าน เตอะ เหม่ย ลี่  ร่าง หว่อ ซิน เที่ยว จ้าน ถิง

Yeah

当你慢慢靠近 我臂弯属于你
dāng nǐ màn màn kào jìn  wǒ bì wān shǔ yú nǐ
ตัง หนี่ ม่าน ม่าน เค่า จิ้น  หว่อ ปี้ วัน สู่ อวิ๋ หนี่

Babe Babe

你就是唯一
nǐ jiù shì wéi yī
หนี่ จิ้ว ซื่อ เหวย อี

Lady Lady  Luck Luck Luck  So listen

已经有太多愿望向你倾吐
yǐ jīng yǒu tài duō yuàn wàng xiàng nǐ qīng tǔ
อี่ จิง โหย่ว ไท่ ตัว ย่วน ว่าง เซี่ยง หนี่ ชิง ถู่

Yeah  Ai Yo  My precious girl

许一千个愿也不够 你是否听见我
xǔ yī qiān gè yuàn yě bù gòu  nǐ shì fǒu tīng jiàn wǒ
สวี่ อี้ เชียน เก้อ ย่วน เย่ ปู๋ โก้ว  หนี่ ซื่อ โฝ่ว ทิง เจี้ยน หว่อ

Ai Yo

我最想实现的那一个
wǒ zuì xiǎng shí xiàn de nà yī gè
หว่อ จุ้ย เสี่ยง สือ เซี่ยน เตอะ น่า อี๋ เก้อ

Only you OH!

我瞳孔只有你能占据 已经全是你只有你
wǒ tóng kǒng zhǐ yǒu nǐ néng zhàn jù  yǐ jīng quán shì nǐ zhǐ yǒu nǐ
หว่อ ถง ค่ง จื๋อ โหยว หนี่ เหนิง จ้าน จวี้  อี่ จิง เฉวียน ซื่อ หนี่ จื๋อ โหยว หนี่

幻梦的光影 揭开了序曲
huàn mèng de guāng yǐng  jiē kāi le xù qǔ
ฮ่วน เมิ่ง เตอะ กวง หยิ่ง  เจีย ไค เลอะ ซวี่ ฉวี่

OH Yeah

隐藏不住你 闪耀的
yǐn cáng bù zhù nǐ  shǎn yào de
หยิ่น ฉาง ปู๋ จู้ หนี่  ส่าน เหย้า เตอะ

Fortune

收在你眼底 所深邃的秘密 只有我聆听
shōu zài nǐ yǎn dǐ  suǒ shēn suì de mì mì  zhǐ yǒu wǒ líng tīng
โซว ไจ้ หนี เหยียน ตี่  สั่ว เซิน ซุ่ย เตอะ มี่ มี่  จื๋อ โหยว หว่อ หลิง ทิง

Woo Wuu

目不暇给 OH 你 更耀眼的你 像在对着我耳语
mù bù xiá jǐ OH nǐ  gèng yào yǎn de nǐ  xiàng zài duì zhe wǒ ěr yǔ
มู่ ปู้ เสีย จี่ โอ้ หนี่  เกิ้ง เหย้า เหยี่ยน เตอะ หนี่  เซี่ยง ไจ้ ตุ้ย เจอะ หวอ เอ๋อ อวิ่

流星如雨 漫天通明 趁入睡之后向我侵袭
liú xīng rú yǔ  màn tiān tōng míng  chèn rù shuì zhī hòu xiàng wǒ qīn xí
หลิว ซิง หยู อวิ่  ม่าน เทียน ทง หมิง  เชิ่น ยู่ ซุ่ย จือ โฮ่ว เซี่ยง หว่อ ชิน สี

愿用一生换爱你的幸运
yuàn yòng yī shēng huàn ài nǐ de xìng yùn 
ย่วน ย่ง อี้ เซิง ฮ่วน อ้าย หนี่ เตอะ ซิ่ง วิ่น

就算彻夜等待 我也在所不惜
jiù suàn chè yè děng dài  wǒ yě zài suǒ bù xī
จิ้ว ซ่วน เช่อ เย้ เติ่ง ไต้  หวอ เย่ ไจ้ สั่ว ปู๋ ชั่ว

Yeah

等你坠落降临 我一直在等你
děng nǐ zhuì luò jiàng lín  wǒ yī zhí zài děng nǐ
เติ๋ง หนี่ จุ้ย ลั่ว เจี้ยง หลิน  หว่อ อี้ จื๋อ ไจ้ เติ๋ง หนี่

当(当 当) 全世界剩下了安静 我看见你
dāng(dāng dāng)  quán shì jiè shèng xià le ān jìng  wǒ kàn jiàn nǐ
ตัง(ตัง ตัง)  เฉวียน ซื่อ เจี้ย เซิ่ง เซี่ย เลอะ อัน จิ้ง  หว่อ คั่น เจี้ยน หนี่

OH OH~

ซ้ำ *

Babe Babe

你是我最美的幸运
nǐ shì wǒ zuì měi de xìng yùn
หนี่ ซื่อ หว่อ จุ้ย เหม่ย เตอะ ซิ่ง วิ่น

Lady Lady  Luck Luck Luck  Babe Babe

你是降落凡间的星
nǐ shì jiàng luò fán jiān de xīng
หนี่ ซื่อ เจี้ยง ลั่ว ฝาน เจียน เตอะ ซิง

Lady Lady  Yeah E Yeah

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...