วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Ting (听) Listen - Khalil Fong (Lyrics)

เพลง Tīng () Listen
ศิลปิน Fāng Dà Tóng (方大同) Khalil Fong
อัลบั้ม Tīng () LISTEN
สังกัด GNOF LIMITED
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง听 有太多话要说我说我一言难尽
tīng  yǒu tài duō huà yào shuō wǒ shuō wǒ yī yán nán jìn
ทิง  โหย่ว ไท่ ตัว ฮว่า เหย้า ซัว หว่อ ซัว หว่อ อี้ เหยียน หนาน จิ้น

也不要太啰唆我还有一台钢琴
yě bù yào tài luō suo wǒ hái yǒu yī tái gāng qín
เย่ ปู๋ เหย้า ไท่ ลัว ซัว หว่อ ไห โหย่ว อี้ ไถ กัง ฉิน

它让我打破沉默听来不太安静 
tā ràng wǒ dǎ pò chén mò tīng lái bù tài ān jìng
ทา ร่าง หวอ ต่า พั้ว เฉิน มั่ว ทิง ไหล ปู๋ ไท่ อัน จิ้ง

Yeah

就算有多少烦恼 缠绕
jiù suàn yǒu duō shǎo fán nǎo  chán rào 
จิ้ว ซ่วน โหย่ว ตัว เส่า ฝาน เหน่า  ฉาน เย่า

我也只要 抱着吉他的小蛮腰
wǒ yě zhǐ yào  bào zhe jí tā de xiǎo mán yāo 
หวอ เย๋ จื่อ เหย้า  เป้า เจอะ จี๋ ทา เตอะ เสี่ยว หมาน เยา

黑白键在闪耀 再没烦扰把我难倒
hēi bái jiàn zài shǎn yào  zài méi fán rǎo bǎ wǒ nán dǎo
เฮย ไป๋ เจี้ยน ไจ้ ส่าน เหย้า  ไจ้ เหมย ฝาน เหย่า ป๋า หว่อ หนาน เต่า

*听不听到 就这个旋律 心不心跳
tīng bù tīng dào  jiù zhè ge xuán lǜ  xīn bù xīn tiào 
ทิง ปู้ ทิง เต้า  จิ้ว เจ้อ เก้อ เสวียน ลวี้  ซิน ปู้ ซิน เที่ยว

再不能言喻并不明了
zài bù néng yán yù bìng bù míng liǎo
ไจ้ ปู้ เหนิง เหยียน อวิ้ ปิ้ง ปู้ หมิง เหลี่ยว

现在只要 音乐在萦绕 没什么大不了
xiàn zài zhǐ yào  yīn yuè zài yíng rào  méi shén me dà bù liǎo
เซี่ยน ไจ้ จื่อ เหย้า  ยิน เยว่ ไจ้ หยิง เย่า  เหมย เสิน เมอะ ต้า ปู้ เหลี่ยว

我们遇见 也不管你说什么语言
wǒ men yù jiàn  yě bù guǎn nǐ shuō shén me yǔ yán
หว่อ เมิน อวิ้ เจี้ยน  เย่ ปู้ ก๋วน หนี่ ซัว เสิน เมอะ อวิ่ เหยียน

没有局限 歌声蔓延 我用(我用)
méi yǒu jú xiàn  gē shēng màn yán  wǒ yòng(wǒ yòng)
เหมย โหย่ว จวี๋ เซี่ยน  เกอ เซิง ม่าน เหยียน  หว่อ ย่ง(หว่อ ย่ง)

**音乐来谈天 你再多听一遍
yīn yuè lái tán tiān  nǐ zài duō tīng yī biàn
ยิน เยว่ ไหล ถาน เทียน  หนี่ ไจ้ ตัว ทิง อี๋ เปี้ยน

听 每一个乐器跟我写出一段感情
tīng  měi yī gè yuè qì gēn wǒ xiě chū yī duàn gǎn qíng
ทิง  เหม่ย อี๋ เก้อ เยว่ ชี่ เกิน หวอ เสี่ย ชู อี๋ ต้วน ก่าน ฉิง

每一个节奏替我画出一帧丹青
měi yī gè jié zòu tì wǒ huà chū yī zhèng dān qīng
เหม่ย อี๋ เก้อ เจี๋ย โจ้ว ที่ หว่อ ฮว่า ชู อี๋ เจิ้ง ตัน ชิง

每一个音符帮我谱出一场幻境 让我安心
měi yī gè yīn fú bāng wǒ pǔ chū yī chǎng huàn jìng  ràng wǒ ān xīn
เหม่ย อี๋ เก้อ ยิน ฝู ปัง หวอ ผู่ ชู อี้ ฉ่าง ฮ่วน จิ้ง  ร่าง หว่อ อัน ซิน

音乐突破了时间 空间
yīn yuè tū pò le shí jiān  kōng jiān 
ยิน เยว่ ทู พั้ว เลอะ สือ เจียน  คง เจียน

它会重现 最思念的一张容颜
tā huì chóng xiàn  zuì sī niàn de yī zhāng róng yán
ทา ฮุ่ย ฉง เซี่ยน  จุ้ย ซือ เนี่ยน เตอะ อี้ จาง หยง เหยียน

或是让人安眠 再也不会梦见梦魇
huò shì ràng rén ān mián  zài yě bù huì mèng jiàn mèng yǎn
ฮั่ว ซื่อ ร่าง เหริน อัน เหมียน  ไจ้ เย่ ปู๋ ฮุ่ย เมิ่ง เจี้ยน เมิ่ง เหยี่ยน

ซ้ำ *, **

就只有一个理由 我屏着呼吸好几口
jiù zhǐ yǒu yī gè lǐ yóu  wǒ píng zhe hū xī hǎo jǐ kǒu 
จิ้ว จื๋อ โหย่ว อี๋ เก้อ หลี่ โหยว  หว่อ ผิง เจอะ ฮู ซี เหา จี๋ โข่ว

好好去享受 这一对双手 黑白之间游走
hǎo hǎo qù xiǎng shòu  zhè yī duì shuāng shǒu  hēi bái zhī jiān yóu zǒu
เหา เห่า ชวี่ เสี่ยง โซ่ว  เจ้อ อี๋ ตุ้ย ซวง โส่ว  เฮย ไป๋ จือ เจียน โหยว โจ่ว

声音在我前后左右 没有人能够左右这宇宙 
shēng yīn zài wǒ qián hòu zuǒ yòu  méi yǒu rén néng gòu zuǒ yòu zhè yǔ zhòu
เซิง ยิน ไจ้ หว่อ เฉียน โฮ่ว จั่ว โย่ว  เหมย โหย่ว เหริน เหนิง โก้ว จั่ว โย่ว เจ้อ อวิ่ โจ้ว

Woo OH

ซ้ำ *, *, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...