วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Shang Hai (伤害) HURT - EXO (Lyrics)

เพลง Shāng Hài (伤害) HURT
ศิลปิน EXO [01. Jīn Mín Shuò (金珉) Xiu Min, 
02. 
Jīn Jùn Miǎ(金俊勉) Su Ho,  
03. Zhāng Yì Xìng (张艺兴) LAY, 

04. Biān Bó Xián (边伯贤) Baek Hyun, 
05. Jīn Zhōng Dà (钟大) Chen, 
06. Piáo Càn Liè (灿烈) Chan Yeol, 
07. Dū Jǐng Xiù (都暻秀) D.O., 
08. Huáng Zǐ Tāo (黄子) TAO, 
09. Jīn Zhōng Rén (钟仁) KAI, 
10. Wú Shì Xūn (吴世) Se Hun]
อัลบั้ม EXODUS (Chinese Version)
สังกัด S.M. Entertainment
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
你在我身上 残留的香味
nǐ zài wǒ shēn shang  cán liú de xiāng wèi 
หนี่ ไจ้ หว่อ เซิน ซ่าง  ฉาน หลิว เตอะ เซียง เว่ย

OH

让失控双脚 也臣服你的完美
ràng shī kòng shuāng jiǎo  yě chén fú nǐ de wán měi
ร่าง ซือ ค่ง ซวง เจี่ยว  เย่ เฉิน ฝู หนี่ เตอะ หวาน เหม่ย

但我心里面 火花般的记忆却化成烟 在瞬间
dàn wǒ xīn lǐ miàn  huǒ huā bān de jì yì què huà chéng yān  zài shùn jiān
ตั้น หว่อ ซิน หลี่ เมี่ยน  หั่ว ฮวา ปัน เตอะ จี้ อี้ เชว่ ฮว่า เฉิง เยียน  ไจ้ ซุ่น เจียน

深呼吸 对你的爱 多想要喊出口
shēn hū xī  duì nǐ de ài  duō xiǎng yào hǎn chū kǒu
เซิน ฮู ซี  ตุ้ย หนี่ เตอะ อ้าย  ตัว เสี่ยง เหย้า ห่าน ชู โข่ว

却恐惧 一丝希望 会烧成了灰全都落空
què kǒng jù  yī sī xī wàng  huì shāo chéng le huī quán dōu luò kōng
เชว่ ข่ง จวี้  อี้ ซือ ซี ว่าง  ฮุ่ย เซา เฉิง เลอะ ฮุย เฉวียน โตว ลั่ว คง

深蓝色凌晨 只剩回音 飘散在寒冷的空中
shēn lán sè líng chén  zhǐ shèng huí yīn  piāo sàn zài hán lěng de kōng zhōng
เซิน หลาน เซ่อ หลิง เฉิน  จื่อ เซิ่ง หุย ยิน  เพียว ซ่าน ไจ้ หาน เหลิ่ง เตอะ คง จง

*Who knows?

**像无限的
xiàng wú xiàn de
เซี่ยง อู๋ เซี่ยน เตอะ

Mystery

迷雾般的
mí wù bān de
หมี อู้ ปัน เตอะ

Memory

难以预期你是无解的谜
nán yǐ yù qī nǐ shì wú jiě de mí
หนาน อี่ อวิ้ ชี หนี่ ซื่อ อู๋ เจี่ย เตอะ หมี

泪如雨下的声音 耳边温柔的呼吸
lèi rú yǔ xià de shēng yīn  ěr biān wēn róu de hū xī 
เล้ย หยู อวิ่ เซี่ย เตอะ เซิง ยิน  เอ่อ เปียน เวิน โหรว เตอะ ฮู ซี

仿佛是你 却找不到证据
fǎng fú shì nǐ  què zhǎo bù dào zhèng jù
ฝั่ง ฝู ซื่อ หนี่  เชว่ เจ่า ปู๋ เต้า เจิ้ง จวี้

You hurt me  So bad so bad  You hurt me  So bad so bad

你存在我的脑海里
nǐ cún zài wǒ de nǎo hǎi lǐ
หนี่ ฉุน ไจ้ หว่อ เตอะ เหนา ไห หลี่

(Insane)

轮廓那样的清晰 如此靠近却触碰不了你
lún kuò nà yàng de qīng xī  rú cǐ kào jìn què chù pèng bù liǎo nǐ
หลุน คั่ว น่า ย่าง เตอะ ชิง ซี  หรู ฉื่อ เค่า จิ้น เชว่ ชู่ เพิ่ง ปู้ เหลียว หนี่

Yeah

我跟着月色般的旋律 准备偷偷敲开紧锁的心
wǒ gēn zhe yuè sè bān de xuán lǜ  zhǔn bèi tōu tōu qiāo kāi jǐn suǒ de xīn
หว่อ เกิน เจอะ เยว่ เซ่อ ปัน เตอะ เสวียน ลวี้  จุ่น เป้ย โทว โทว เชียว ไค จิ๋น สั่ว เตอะ ซิน

夜晚像那河水安静 嘘! 请替我保守这秘密
yè wǎn xiàng nà hé shuǐ ān jìng  xū!  qǐng tì wǒ bǎo shǒu zhè mì mì
เย้ หว่าน เซี่ยง น่า เหอ สุ่ย อัน จิ้ง  ซวี!  ฉิ่ง ที่ หว่อ เป๋า โส่ว เจ้อ มี่ มี่

偷偷告诉我
tōu tōu gào su wǒ 
โทว โทว เก้า สุ หว่อ

要到哪里才能揭开 封闭你的世界去拥抱你
yào dào nǎ lǐ cái néng jiē kāi  fēng bì nǐ de shì jiè  qù yōng bào nǐ
เหย้า เต้า หนา หลี่ ไฉ เหนิง เจีย ไค  เฟิง ปี้ หนี่ เตอะ ซื่อ เจี้ย  ชวี่ ยง เป้า หนี่

让我靠近你
ràng wǒ kào jìn nǐ 
ร่าง หว่อ เค่า จิ้น หนี่

能不能允许我走进 面纱下掩盖的你的世界
néng bù néng yǔn xǔ wǒ zǒu jìn  miàn shā xià yǎn gài de  nǐ de shì jiè
เหนิง ปู้ เหนิง หวิน สวี่ หวอ โจ่ว จิ้น  เมี่ยน ซา เซี่ย เหยี่ยน ไก้ เตอะ  หนี่ เตอะ ซื่อ เจี้ย

每个夜晚 想你才能入梦
měi gè yè wǎn  xiǎng nǐ cái néng rù mèng 
เหม่ย เก้อ เย้ หว่าน  เสียง หนี่ ไฉ เหนิง ยู่ เมิ่ง

那梦中 不断演奏 甜美旋律仿佛你和我
nà mèng zhōng  bù duàn yǎn zòu  tián měi xuán lǜ fǎng fú nǐ hé wǒ
น่า เมิ่ง จง  ปู๋ ต้วน เหยี่ยน โจ้ว  เถียน เหม่ย เสวียน ลวี้ ฝั่ง ฝู หนี่ เหอ หว่อ

我闭上了眼 随着身影 走进那黑暗的尽头
wǒ bì shàng le yǎn  suí zhe shēn yǐng  zǒu jìn nà hēi àn de jìn tóu
หว่อ ปี้ ซ่าง เลอะ เหยี่ยน  สุย เจอะ เซิน หยิ่ง  โจ่ว จิ้น น่า เฮย อั้น เตอะ จิ้น โถว

ซ้ำ *, **

OH OH  Yeah Yeah OH OH  OH OH

能不能够 为我回头 你明知我的爱已收不回
néng bù néng gòu  wèi wǒ huí tóu  nǐ míng zhī wǒ de ài yǐ shōu bù huí
เหนิง ปู้ เหนิง โก้ว  เว่ย หว่อ หุย โถว  หนี่ หมิง จือ หว่อ เตอะ อ้าย อี่ โซว ปู้ หุย

比起你模糊的身影 和漆黑的晚上
bǐ qǐ nǐ mó hu de shēn yǐng  hé qī hēi de wǎn shàng 
ปี๋ ฉี หนี่ หมัว ฮุ เตอะ เซิน หยิ่ง  เหอ ชี เฮย เตอะ หว่าน ซ่าง 

我更怕一个人被留下
wǒ gèng pà yī gè rén bèi liú xià
หว่อ เกิ้ง พ่า อี๋ เก้อ เหริน เป้ย หลิว เซี่ย

ซ้ำ **

It hurts

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^

หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...