วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Shang Ban Xia Ban (上班下班) Frustrated Man - Zhang Zhen Yue (Lyrics)

เพลง Shàng Bān Xià Bān (上班下班) Frustrated Man
ศิลปิน Zhāng Zhèn Yuè (张震岳) A-Yue
อัลบั้ม Wǒ Shì Hǎi Yǎ Gǔ Mù (我是海雅谷慕) Ayal Komod Belief
สังกัด ROCK RECORDS
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
HA~

似乎快要受不了 朝九晚五的生活
sì hū kuài yào shòu bù liǎo  zhāo jiǔ wǎn wǔ de shēng huó
ซื่อ ฮู ไคว่ เหย้า โซ่ว ปู้ เหลี่ยว  เจา จิ่ว หวาน อู่ เตอะ เซิง หัว

非得要忙到 捷运上剩我一个人在做梦
fēi děi yào máng dào  jié yùn shàng shèng wǒ yī gè rén zài zuò mèng
เฟย เต่ย เหย้า หมาง เต้า  เจี๋ย วิ่น ซ่าง เซิ่ง หว่อ อี๋ เก้อ เหริน ไจ้ จั้ว เมิ่ง

谁都会做梦 只是我做的梦没有妹跟我打排球
shuí dōu huì zuò mèng  zhǐ shì wǒ zuò de mèng méi yǒu mèi gēn wǒ dǎ pái qiú
สุย โตว ฮุ่ย จั้ว เมิ่ง  จื่อ ซื่อ หว่อ จั้ว เตอะ เมิ่ง เหมย โหย่ว เม่ย เกิน หวอ ต่า ผาย ฉิว

摇头妹 传播妹 学生妹 台妹 东区妹
yáo tóu mèi  chuán bō mèi  xué shēng mèi  tái mèi  dōng qū mèi 
เหยา โถว เม่ย  ฉวน ปัว เม่ย  เสว๋ เซิง เม่ย  ไถ เม่ย  ตง ชวี เม่ย

哪来那么多的妹妹
nǎ lái nà me duō de mèi mei
หน่า ไหล น่า เมอะ ตัว เตอะ เม่ย เมย

讲了那么多没有人是我的妹
jiǎng le nà me duō méi yǒu rén shì wǒ de mèi 
เจี่ยง เลอะ น่า เมอะ ตัว เหมย โหย่ว เหริน ซื่อ หว่อ เตอะ เม่ย

是否认真思考当一个太监
shì fǒu rèn zhēn sī kǎo dāng yī gè tài jiàn
ซื่อ โฝ่ว เริ่น เจิน ซือ เข่า ตัง อี๋ เก้อ ไท่ เจี้ยน

*我们的生活 总是一成不变
wǒ men de shēng huó  zǒng shì yī chéng bù biàn 
หว่อ เมิน เตอะ เซิง หัว  จ่ง ซื่อ อี้ เฉิง ปู๋ เปี้ยน

即使没有明天 无所谓
jí shǐ méi yǒu míng tiān  wú suǒ wèi
จี๋ สื่อ เหมย โหย่ว หมิง เทียน  อู๋ สั่ว เว่ย

我们的生活 总是一再浪费
wǒ men de shēng huó  zǒng shì yī zài làng fèi 
หว่อ เมิน เตอะ เซิง หัว  จ่ง ซื่อ อี๋ ไจ้ ล่าง เฟ่ย

时间还有金钱 无所谓
shí jiān hái yǒu jīn qián  wú suǒ wèi
สือ เจียน ไห โหย่ว จิน เฉียน  อู๋ สั่ว เว่ย

我们的生活 热狗总是再说
wǒ men de shēng huó  rè gǒu zǒng shì zài shuō 
หว่อ เมิน เตอะ เซิง หัว  เย่อ โก่ว จ่ง ซื่อ ไจ้ ซัว

我的生活放荡每天 每一天
wǒ de shēng huó fàng dàng měi tiān  měi yī tiān
หว่อ เตอะ เซิง หัว ฟ่าง ตั้ง เหม่ย เทียน  เหม่ย อี้ เทียน

只会想到晚上要去哪里喝两杯
zhǐ huì xiǎng dào wǎn shàng yào qù nǎ lǐ hē liǎng bēi
จื่อ ฮุ่ย เสี่ยง เต้า หว่าน ซ่าง เหย้า ชวี่ หนา หลี่ เฮอ เหลี่ยง เปย

**还是有点寂寞 尤其回家时候
hái shì yǒu diǎn jì mò  yóu qí huí jiā shí hòu 
ไห ซื่อ โหยว เตี่ยน จี้ มั่ว  โหยว ฉี หุย เจีย สือ โฮ่ว

明明吃的很多 心里还是空空
míng míng chī de hěn duō  xīn lǐ hái shì kōng kōng
หมิง หมิง ชือ เตอะ เหิ่น ตัว  ซิน หลี่ ไห ซื่อ คง คง

电话的那一头 没有人说哈啰 瞬间落寞
diàn huà de nà yī tóu  méi yǒu rén shuō hā luō  shùn jiān luò mò
เตี้ยน ฮว่า เตอะ น่า อี้ โถว  เหมย โหย่ว เหริน ซัว ฮา ลัว  ซุ่น เจียน ลั่ว มั่ว

让寂寞 让寂寞 占满整个大宇宙
ràng jì mò  ràng jì mò  zhàn mǎn zhěng gè dà yǔ zhòu
ร่าง จี้ มั่ว  ร่าง จี้ มั่ว  จ้าน หมาน เจิ่ง เก้อ ต้า อวิ่ โจ้ว

***还是有点不懂 尤其回家时候
hái shì yǒu diǎn bù dǒng  yóu qí huí jiā shí hòu 
ไห ซื่อ โหยว เตี่ยน ปู้ ต่ง  โหยว ฉี หุย เจีย สือ โฮ่ว

明明吃的很多 心里还是空空
míng míng chī de hěn duō  xīn lǐ hái shì kōng kōng
หมิง หมิง ชือ เตอะ เหิ่น ตัว  ซิน หลี่ ไห ซื่อ คง คง

电话的那一头 没有人说哈啰 瞬间落寞
diàn huà de nà yī tóu  méi yǒu rén shuō hā luō  shùn jiān luò mò
เตี้ยน ฮว่า เตอะ น่า อี้ โถว  เหมย โหย่ว เหริน ซัว ฮา ลัว  ซุ่น เจียน ลั่ว มั่ว

让寂寞 让寂寞 让寂寞 占满整个大宇宙
ràng jì mò  ràng jì mò  ràng jì mò  zhàn mǎn zhěng gè dà yǔ zhòu
ร่าง จี้ มั่ว  ร่าง จี้ มั่ว  ร่าง จี้ มั่ว  จ้าน หมาน เจิ่ง เก้อ ต้า อวิ่ โจ้ว

Hey

怎么又想要睡 明明才下午三点
zěn me yòu xiǎng yào shuì  míng míng cái xià wǔ sān diǎn 
เจิ่น เมอะ โย่ว เสี่ยง เหย้า ซุ่ย  หมิง หมิง ไฉ เซี่ย อู่ ซาน เตี่ยน

翘班买杯咖啡 千篇一律拿铁
qiáo bān mǎi bēi kā fēi  qiān piān yī lǜ ná tiě
เฉียว ปัน ใหม่ เปย คา เฟย  เชียน เพียน อี๋ ลวี้ หนา เถี่ย

学人家骑Fixed gear 一不小心骨折
xué rén jiā qí Fixed gear  yī bù xiǎo xīn gǔ zhé 
เสว๋ เหริน เจีย ฉี ฟิคซ เกียร์  อี ปู้ เสี่ยว ซิน กู่ เจ๋อ

穷追流行 别以为你什么都行
qióng zhuī liú xíng  bié yǐ wéi nǐ shén me dōu xíng
โฉวง จุย หลิว สิง  เปี๋ย อี่ เหวย หนี่ เสิน เมอะ โตว สิง

你以为 你还说的到做的到
nǐ yǐ wéi  nǐ hái shuō de dào zuò de dào 
หนี อี่ เหวย  หนี่ ไห ซัว เตอะ เต้า จั้ว เตอะ เต้า

其实你 看起来有一点鸟
qí shí nǐ  kàn qǐ lái yǒu yī diǎn niǎo
ฉี สือ หนี่  คั่น ฉี่ ไหล โหย่ว อี้ เตี๋ยน เหนี่ยว

想学冲浪又嫌起床太早
xiǎng xué chōng làng yòu xián qǐ chuáng tài zǎo 
เสี่ยง เสว๋ ชง ล่าง โย่ว เสียน ฉี่ ฉวง ไท่ เจ่า

你还是不要耍帅 对你比较好
nǐ hái shì bù yào shuǎ shuài  duì nǐ bǐ jiào hǎo
หนี่ ไห ซื่อ ปู๋ เหย้า สว่า ไซว่  ตุ้ย หนี ปี่ เจี้ยว เห่า

ซ้ำ *

只会想到晚上要去哪一家快炒店
zhǐ huì xiǎng dào wǎn shàng yào qù nǎ yī jiā kuài chǎo diàn
จื่อ ฮุ่ย เสี่ยง เต้า หว่าน ซ่าง เหย้า ชวี่ หน่า อี้ เจีย ไคว่ เฉ่า เตี้ยน

ซ้ำ **, **, **, ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...