วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Huang Jin Guo (黄金国) EL DORADO - EXO (Lyrics)

เพลง Huáng Jīn Guó (黄金国) EL DORADO
ศิลปิน EXO [01. Jīn Mín Shuò (金珉) Xiu Min, 
02. 
Jīn Jùn Miǎ(金俊勉) Su Ho,  
03. Zhāng Yì Xìng (张艺兴) LAY, 

04. Biān Bó Xián (边伯贤) Baek Hyun, 
05. Jīn Zhōng Dà (钟大) Chen, 
06. Piáo Càn Liè (灿烈) Chan Yeol, 
07. Dū Jǐng Xiù (都暻秀) D.O., 
08. Huáng Zǐ Tāo (黄子) TAO, 
09. Jīn Zhōng Rén (钟仁) KAI, 
10. Wú Shì Xūn (吴世) Se Hun]
อัลบั้ม EXODUS (Chinese Version)
สังกัด S.M. Entertainment
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง我做了相同的梦 在空旷沙漠之中
wǒ zuò le xiāng tóng de mèng  zài kōng kuàng shā mò zhī zhōng
หว่อ จั้ว เลอะ เซียง ถง เตอะ เมิ่ง  ไจ้ คง ค่วง ซา มั่ว จือ จง

在遥远尽头是一座 耀眼的城市到达前消失
zài yáo yuǎn jìn tóu shì yī zuò  yào yǎn de chéng shì dào dá qián xiāo shī
ไจ้ เหยา หย่วน จิ้น โถว ซื่อ อี๋ จั้ว  เหย้า เหยี่ยน เตอะ เฉิง ซื่อ เต้า ต๋า เฉียน เซียว ซือ

为了要到达 我要去的地方
wèi le yào dào dá  wǒ yào qù de dì fāng 
เว่ย เลอะ เหย้า เต้า ต๋า  หว่อ เหย้า ชวี่ เตอะ ตี้ ฟัง

却不怕很遥远又艰难的旅途
què bù pà hěn yáo yuǎn yòu jiān nán de lǚ tú
เชว่ ปู๋ พ่า เหิ่น เหยา หย่วน โย่ว เจียน หนาน เตอะ ลวี่ ถู

甚至还无法完全确定 无法预知未来也要冲
shèn zhì hái wú fǎ wán quán què dìng  wú fǎ yù zhī wèi lái yě yào chōng
เซิ่น จื้อ ไห อู๋ ฝ่า หวาน เฉวียน เชว่ ติ้ง  อู๋ ฝ่า อวิ้ จือ เว่ย ไหล เย่ เหย้า ชง

Find the El Dorado

现在我准备向前 大冒险的确
xiàn zài wǒ zhǔn bèi xiàng qián  dà mào xiǎn dí què 
เซี่ยน ไจ้ หว่อ จุ่น เป้ย เซี่ยง เฉียน  ต้า เม่า เสี่ยน ตี๋ เชว่

非常的致命的极度危险
fēi cháng de zhì mìng de jí dù wēi xiǎn
เฟย ฉาง เตอะ จื้อ มิ่ง เตอะ จี๋ ตู้ เวย เสี่ยน

*紧跟眼前展开的一道光线
jǐn gēn yǎn qián zhǎn kāi de yī dào guāng xiàn 
จิ่น เกิน เหยี่ยน เฉียน จ่าน ไค เตอะ อี๋ เต้า กวง เซี่ยน

走向谁都未知的那个明天
zǒu xiàng shuí dōu wèi zhī de nà gè míng tiān 
โจ่ว เซี่ยง สุย โตว เว่ย จือ เตอะ น่า เก้อ หมิง เทียน 

这一步很久以后变传说
zhè yī bù hěn jiǔ yǐ hòu biàn chuán shuō
เจ้อ อี๋ ปู้ เหิน จิ๋ว อี่ โฮ่ว เปี้ยน ฉวน ซัว

The El Dorado

**虽然某天我们会在暴风里头
suī rán mǒu tiān wǒ men huì zài bào fēng lǐ tóu 
ซุย หยาน โหม่ว เทียน หว่อ เมิน ฮุ่ย ไจ้ เป้า เฟิง หลี่ โถว 

只要一起 就不必害怕
zhǐ yào yī qǐ  jiù bù bì hài pà
จื่อ เหย้า อี้ ฉี่  จิ้ว ปู๋ ปี้ ไห้ พ่า

OH El Dorado rado

去寻找乐园
qù xún zhǎo lè yuán
ชวี่ สวิน เจ่า เล่อ หยวน

Sail sail sail  gotta gotta go go 

Gotta find the El Dorado El Dorado do

Sail sail sail  gotta gotta go go 

Gotta find the El Dorado El Dorado

我听到会是无声的风声
wǒ tīng dào huì shì wú shēng de fēng shēng 
หว่อ ทิง เต้า ฮุ่ย ซื่อ อู๋ เซิง เตอะ เฟิง เซิง 

那是从哪里吹过来 金色旋律
nà shì cóng nǎ lǐ chuī guò lái  jīn sè xuán lǜ
น่า ซื่อ ฉง หนา หลี่ ชุย กั้ว ไหล  จิน เซ่อ เสวียน ลวี้

闭上眼就更明显我会清晰的可见
bì shàng yǎn jiù gèng míng xiǎn wǒ huì qīng xī de kě jiàn
ปี้ ซ่าง เหยี่ยน จิ้ว เกิ้ง หมิง เสี่ยน หว่อ ฮุ่ย ชิง ซี เตอะ เข่อ เจี้ยน

心中的神秘地点 无法预知的尽头
xīn zhōng de shén mì dì diǎn  wú fǎ yù zhī de jìn tóu 
ซิน จง เตอะ เสิน มี่ ตี้ เตี่ยน  อู๋ ฝ่า อวิ้ จือ เตอะ จิ้น โถว 

却也回不到源头
què yě huí bù dào yuán tóu
เชว่ เย่ หุย ปู๋ เต้า หยวน โถว

Find the El Dorado

当这地方呼唤我
dāng zhè dì fāng hū huàn wǒ 
ตัง เจ้อ ตี้ ฟัง ฮู ฮ่วน หว่อ

我再也不会 停在原地停滞不动
wǒ zài yě bù huì  tíng zài yuán dì tíng zhì bù dòng
หว่อ ไจ้ เย่ ปู๋ ฮุ่ย  ถิง ไจ้ หยวน ตี้ ถิง จื้อ ปู๋ ต้ง

ซ้ำ *, **

在远处哪怕大的风沙浪波又滔滔滚向我
zài yuǎn chù nǎ pà dà de fēng shā làng bō yòu tāo tāo gǔn xiàng wǒ
ไจ้ หย่วน ชู่ หน่า พ่า ต้า เตอะ เฟิง ซา ล่าง ปัว โย่ว เทา เทา กุ่น เซี่ยง หว่อ

这是我的命运 那就
zhè shì wǒ de mìng yùn  nà jiù
เจ้อ ซื่อ หว่อ เตอะ มิ่ง วิ่น  น่า จิ้ว

El Dorado

Sail sail sail  gotta gotta go go 

Gotta find the El Dorado El Dorado  All right      

旅途再颠簸 把障碍都越过
lǚ tú zài diān bǒ  bǎ zhàng ài dōu yuè guò 
ลวี่ ถู ไจ้ เตียน ปั่ว  ป่า จ้าง อ้าย โตว เยว่ กั้ว

前路越来越亮 因为共同面对这一切了
qián lù yuè lái yuè liàng  yīn wèi gòng tóng miàn duì zhè yī qiè le
เฉียน ลู่ เยว่ ไหล เยว่ เลี่ยง  ยิน เว่ย ก้ง ถง เมี่ยน ตุ้ย เจ้อ อี๋ เชี้ย เลอะ

No pain No gain

这里是未知的世界
zhè lǐ shì wèi zhī de shì jiè 
เจ้อ หลี่ ซื่อ เว่ย จือ เตอะ ซื่อ เจี้ย

十根手指攥在一起 这种力量
shí gēn shǒu zhǐ zuàn zài yī qǐ  zhè zhǒng lì liàng
สือ เกิน โสว จื่อ จ้วน ไจ้ อี้ ฉี่  เจ้อ จ่ง ลี่ เลี่ยง

We are the one  Now we're here here

无数的时间都与我们擦身而过
wú shù de shí jiān dōu yǔ wǒ men cā shēn ér guò
อู๋ ซู่ เตอะ สือ เจียน โตว อวิ๋ หว่อ เมิน ชา เซิน เอ๋อ กั้ว

Woo OH

我更期待开启在 在 未来眼前的奇迹
wǒ gèng qī dài kāi qǐ zài  zài  wèi lái yǎn qián de qí jī
หว่อ เกิ้ง ชี ไต้ ไค ฉี่ ไจ้ ไจ้  เว่ย ไหล เหยี่ยน เฉียน เตอะ ฉี จี

Sail

对相信我
duì xiāng xìn wǒ 
ตุ้ย เซียง ซิ่น หว่อ

Sail

每张脸说
měi zhāng liǎn shuō 
เหม่ย จาง เหลี่ยน ซัว

Sail

证明自我 那信念从没有错
zhèng míng zì wǒ  nà xìn niàn cóng méi yǒu cuò
เจิ้ง หมิง จื้อ หว่อ  น่า ซิ่น เนี่ยน ฉง เหมย โหย่ว ชั่ว

ซ้ำ *

站在相同天空 相同名字我们是一体的
zhàn zài xiāng tóng tiān kōng  xiāng tóng míng zi wǒ men shì yī tǐ de 
จ้าน ไจ้ เซียง ถง เทียน คง  เซียง ถง หมิง จึ หว่อ เมิน ซื่อ อี้ ถี่ เตอะ

也彼此相信
yě bǐ cǐ xiāng xìn
เย๋ ปี๋ ฉื่อ เซียง ซิ่น

OH El Dorado rado  I know it’s there

Sail sail sail  gotta gotta go go 

Gotta find the El Dorado El Dorado do

Sail sail sail  gotta gotta go go 

Gotta find the El Dorado El Dorado

在远处哪怕大的风沙浪波又滔滔滚向我
zài yuǎn chù nǎ pà dà de fēng shā làng bō yòu tāo tāo gǔn xiàng wǒ 
ไจ้ หย่วน ชู่ หน่า พ่า ต้า เตอะ เฟิง ซา ล่าง ปัว โย่ว เทา เทา กุ่น เซี่ยง หว่อ

我们一起拼搏 抵达
wǒ men yī qǐ pīn bó  dǐ dá
หว่อ เมิน อี้ ฉี่ พิน ปั๋ว  ตี่ ต๋า

El Dorado

Sail sail sail  gotta gotta go go  gotta find the El Dorado El Dorado

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...