วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Huai Nan Hai (坏男孩) PLAYBOY - EXO (Lyrics)

เพลง Huài Nán Hái (坏男孩) PLAYBOY
ศิลปิน EXO [01. Jīn Mín Shuò (金珉) Xiu Min, 
02. 
Jīn Jùn Miǎ(金俊勉) Su Ho,  
03. Zhāng Yì Xìng (张艺兴) LAY, 

04. Biān Bó Xián (边伯贤) Baek Hyun, 
05. Jīn Zhōng Dà (钟大) Chen, 
06. Piáo Càn Liè (灿烈) Chan Yeol, 
07. Dū Jǐng Xiù (都暻秀) D.O., 
08. Huáng Zǐ Tāo (黄子) TAO, 
09. Jīn Zhōng Rén (钟仁) KAI, 
10. Wú Shì Xūn (吴世) Se Hun]
อัลบั้ม EXODUS (Chinese Version)
สังกัด S.M. Entertainment
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลงHey Playboy HA HA  Boy boy 

AH HA  HA Jud Jud Jud Jud Jud Jud  Let's play!

电话都不要接就安静 随放它去响(去响)
diàn huà dōu bù yào jiē jiù ān jìng  suí fàng tā qù xiǎng(qù xiǎng) 
เตี้ยน ฮว่า โตว ปู๋ เหย้า เจีย จิ้ว อัน จิ้ง  สุย ฟ่าง ทา ชวี่ เสี่ยง(ชวี่ เสี่ยง)

我们把时间留一下
wǒ men bǎ shí jiān liú yī xià
หว่อ เมิน ป่า สือ เจียน หลิว อี๋ เซี่ย

没有重要事需要你 立即地回答(回答)
méi yǒu zhòng yào shì xū yào nǐ  lì jí de huí dá(huí dá) 
เหมย โหย่ว จ้ง เหย้า ซื่อ ซวี เหย้า หนี่  ลี่ จี๋ เตอะ หุย ต๋า(หุย ต๋า)

让你左思右想
ràng nǐ zuǒ sī yòu xiǎng
ร่าง หนี จั่ว ซือ โย่ว เสี่ยง

*别去想 别去想 我都能看出你的思索
bié qù xiǎng  bié qù xiǎng  wǒ dōu néng kàn chū nǐ de sī suǒ
เปี๋ย ชวี่ เสี่ยง  เปี๋ย ชวี่ เสี่ยง  หว่อ โตว เหนิง คั่น ชู หนี่ เตอะ ซือ สั่ว

别去想 别去想 别去想 就让我解你的密码
bié qù xiǎng  bié qù xiǎng  bié qù xiǎng  jiù ràng wǒ jiě nǐ de mì mǎ
เปี๋ย ชวี่ เสี่ยง  เปี๋ย ชวี่ เสี่ยง  เปี๋ย ชวี่ เสี่ยง  จิ้ว ร่าง หวอ เจี๋ย หนี่ เตอะ มี่ หม่า

**黑夜黑我的心停留在
hēi yè hēi wǒ de xīn tíng liú zài
เฮย เย้ เฮย หว่อ เตอะ ซิน ถิง หลิว ไจ้

Your place

燃烧后你的心一直在
rán shāo hòu nǐ de xīn yī zhí zài
หยาน เซา โฮ่ว หนี่ เตอะ ซิน อี้ จื๋อ ไจ้

My place

两颗心有距离不能一起
liǎng kē xīn yǒu jù lí bù néng yī qǐ
เหลี่ยง เคอ ซิน โหย่ว จวี้ หลี ปู้ เหนิง อี้ ฉี่

Play play play play 

请忘记我的话冻结在 
qǐng wàng jì wǒ de huà dòng jié zài
ฉิ่ง ว่าง จี้ หว่อ เตอะ ฮว่า ต้ง เจี๋ย ไจ้

My base

已消失你的话却留下
yǐ xiāo shī nǐ de huà què liú xià
อี่ เซียว ซือ หนี่ เตอะ ฮว่า เชว่ หลิว เซี่ย

Your trace

两颗心太拥挤无法让你
liǎng kē xīn tài yōng jǐ wú fǎ ràng nǐ
เหลี่ยง เคอ ซิน ไท่ ยง จี่ อู๋ ฝ่า ร่าง หนี่

Play play play play play boy 

Play play boy  (AH HA)  play play boy  play boy play boy play

你眼睛在说你太晚看清楚真正原因
nǐ yǎn jing zài shuō nǐ tài wǎn kàn qīng chu zhēn zhèng yuán yīn
หนี เหยี่ยน จิง ไจ้ ซัว หนี่ ไท่ หว่าน คั่น ชิง ฉุ เจิน เจิ้ง หยวน ยิน

你已偷偷爱上我 不是吗?
nǐ yǐ tōu tōu ài shàng wǒ  bù shì ma?
หนี อี่ โทว โทว อ้าย ซ่าง หว่อ  ปู๋ ซื่อ ม่ะ?

其实你早已经在意我但现在的理由
qí shí nǐ zǎo yǐ jīng zài yì wǒ dàn xiàn zài de lǐ yóu 
ฉี สือ หนี เจ๋า อี่ จิง ไจ้ อี้ หว่อ ตั้น เซี่ยน ไจ้ เตอะ หลี่ โหยว 

却通通只会怪我 我是坏 比你想像中还坏
què tōng tōng zhǐ huì guài wǒ  wǒ shì huài  bǐ nǐ xiǎng xiàng zhōng hái huài 
เชว่ ทง ทง จื่อ ฮุ่ย ไกว้ หว่อ  หว่อ ซื่อ ไฮว่  ปี๋ หนี เสี่ยง เซี่ยง จง ไห ไฮว่

你发现的却不一样 你都是想错
nǐ fā xiàn de què bù yī yàng  nǐ dōu shì xiǎng cuò
หนี่ ฟา เซี่ยน เตอะ เชว่ ปู้ อี๋ ย่าง  หนี่ โตว ซื่อ เสี่ยง ชั่ว

跟我会 让幸福再靠近多一些(多一些)
gēn wǒ huì  ràng xìng fú zài kào jìn duō yī xiē(duō yī xiē) 
เกิน หว่อ ฮุ่ย  ร่าง ซิ่ง ฝู ไจ้ เค่า จิ้น ตัว อี้ เซีย(ตัว อี้ เซีย)

请别再随便离开我
qǐng bié zài suí biàn lí kāi wǒ
ฉิ่ง เปี๋ย ไจ้ สุย เปี้ยน หลี ไค หว่อ

ซ้ำ *, **

把昵称设定写好 只消一个吻
bǎ nì chēng shè dìng xiě hǎo  zhǐ xiāo yī gè wěn
ป่า นี่ เชิง เซ่อ ติ้ง เสีย เห่า  จื่อ เซียว อี๋ เก้อ เหวิ่น

That's all

遇见了我这样的货算是运气 或倒霉你分的清
yù jiàn le wǒ zhè yàng de huò suàn shì yùn qì  huò dǎo méi nǐ fēn de qīng
อวิ้ เจี้ยน เลอะ หว่อ เจ้อ ย่าง เตอะ ฮั่ว ซ่วน ซื่อ วิ่น ชี่  ฮั่ว เต่า เหมย หนี่ เฟิน เตอะ ชิง

双重选择
shuāng chóng xuǎn zé
ซวง ฉง เสวี่ยน เจ๋อ

Yes!

就像是喝了
jiù xiàng shì hē le
จิ้ว เซี่ยง ซื่อ เฮอ เลอะ

Whisky

让你感到头脑眩晕脸变得热
ràng nǐ gǎn dào tóu nǎo xuàn yūn liǎn biàn de rè
ร่าง หนี ก่าน เต้า โถว เหน่า เซวี่ยน วิน เหลี่ยน เปี้ยน เตอะ เย่อ

Let go

你越是抗拒就会让我越兴奋
nǐ yuè shì kàng jù jiù huì ràng wǒ yuè xīng fèn 
หนี่ เยว่ ซื่อ ข้าง จวี้ จิ้ว ฮุ่ย ร่าง หว่อ เยว่ ซิง เฟิ่น

我说过后面有没开始的
wǒ shuō guò hòu miàn yǒu méi kāi shǐ de
หว่อ ซัว กั้ว โฮ่ว เมี่ยน โหย่ว เหมย ไค สื่อ เตอะ

Main game

再挣扎再试一下 赢对我不在话下
zài zhēng zhá zài shì yī xià  yíng duì wǒ bù zài huà xià 
ไจ้ เจิง จ๋า ไจ้ ซื่อ อี๋ เซี่ย  หยิง ตุ้ย หว่อ ปู๋ ไจ้ ฮว่า เซี่ย

我就在新鲜又孤独的每一天里融化
wǒ jiù zài xīn xiān yòu gū dú de měi yī tiān lǐ róng huà
หว่อ จิ้ว ไจ้ ซิน เซียน โย่ว กู ตู๋ เตอะ เหม่ย อี้ เทียน หลี่ หรง ฮว่า

OH!

我真不想去停下 其实我们一样感觉
wǒ zhēn bù xiǎng qù tíng xià  qí shí wǒ men yī yàng gǎn jué
หว่อ เจิน ปู้ เสี่ยง ชวี่ ถิง เซี่ย  ฉี สือ หว่อ เมิน อี๋ ย่าง ก่าน เจว๋

你根本不想看我离开 不是吗?
nǐ gēn běn bù xiǎng kàn wǒ lí kāi  bù shì ma?
หนี่ เกิน เปิ่น ปู้ เสี่ยง คั่น หว่อ หลี ไค  ปู๋ ซื่อ ม่ะ?

My babe

ซ้ำ **

Play play boy  (AH HA)  play play boy  play boy play boy play

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...