วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Fen Bi He Tu Ya (粉笔和涂鸦) Chalk N Doodle - Pets Tseng (Lyrics)

เพลง Fěn Bǐ Hé Tú Yā (粉笔和涂) Chalk N Doodle
ศิลปิน Zēng Pèi Cí (曾沛慈) Pets Tseng
อัลบั้ม Zhǎng Bù Dà De Bà Ba (长不大的爸爸) Baby Daddy OST

สังกัด Linfair Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง*粉色的圆圈伫立橘色的灯塔
fěn sè de yuán quān zhù lì jú sè de dēng tǎ 
เฝิ่น เซ่อ เตอะ หยวน เชวียน จู้ ลี่ จวี๋ เซ่อ เตอะ เติง ถ่า

我想那是可以乘载梦的飞船
wǒ xiǎng nà shì kě yǐ chéng zài mèng de fēi chuán
หวอ เสี่ยง น่า ซื่อ เขอ อี่ เฉิง ไจ้ เมิ่ง เตอะ เฟย ฉวน

你看着外面云端 窗帘打在我脸颊
nǐ kàn zhe wài miàn yún duān  chuāng lián dǎ zài wǒ liǎn jiá 
หนี่ คั่น เจอะ ไว่ เมี่ยน หวิน ตวน  ชวง เหลียน ต่า ไจ้ หวอ เหลี่ยน เจี๋ย

那幅画是来自未来的邀请函
nà fú huà shì lái zì wèi lái de yāo qǐng hán
น่า ฝู ฮว่า ซื่อ ไหล จื้อ เว่ย ไหล เตอะ เยา ฉิ่ง หาน

**白色很长很长地画在黑板上
bái sè hěn cháng hěn cháng de huà zài hēi bǎn shàng
ไป๋ เซ่อ เหิ่น ฉาง เหิ่น ฉาง เตอะ ฮว่า ไจ้ เฮย ป่าน ซ่าง

我用蓝色绿色帮你加点小花
wǒ yòng lán sè lǜ sè bāng nǐ jiā diǎn xiǎo huā
หว่อ ย่ง หลาน เซ่อ ลวี้ เซ่อ ปัง หนี่ เจีย เตี๋ยน เสี่ยว ฮวา

你梦想一个新娘 要为她掀起头纱
nǐ mèng xiǎng yī gè xīn niáng  yào wèi tā xiān qǐ tóu shā
หนี่ เมิ่ง เสี่ยง อี๋ เก้อ ซิน เหนียง  เหย้า เว่ย ทา เซียน ฉี่ โถว ซา

然后你在我额头轻轻吻一下
rán hòu nǐ zài wǒ é tóu qīng qīng wěn yī xià
หยาน โฮ่ว หนี่ ไจ้ หว่อ เอ๋อ โถว ชิง ชิง เหวิ่น อี๋ เซี่ย

分开了 很远了 那课室已换了模样
fēn kāi le  hěn yuǎn le  nà kè shì yǐ huàn le mú yàng 
เฟิน ไค เลอะ  เหิน หย่วน เลอะ  น่า เค่อ ซื่อ อี่ ฮ่วน เลอะ หมู ย่าง

都变了 不见了 时间像无形的粉擦
dōu biàn le  bù jiàn le  shí jiān xiàng wú xíng de fěn cā
โตว เปี้ยน เลอะ  ปู๋ เจี้ยน เลอะ  สือ เจียน เซี่ยง อู๋ สิง เตอะ เฝิ่น ชา

我们的小时候 呼一口气就把痕迹都吹走
wǒ men de xiǎo shí hòu  hū yī kǒu qì jiù bǎ hén jī dōu chuī zǒu 
หว่อ เมิน เตอะ เสี่ยว สือ โฮ่ว  ฮู อี้ โข่ว ชี่ จิ้ว ป่า เหิน จี โตว ชุย โจ่ว

只有美好回忆让我模仿感动
zhǐ yǒu měi hǎo huí yì ràng wǒ mó fǎng gǎn dòng
จื๋อ โย่ว เหมย เห่า หุย อี้ ร่าง หว่อ หมัว ฝัง ก่าน ต้ง

静静地 你走了 离开了描绘的宇宙
jìng jìng de  nǐ zǒu le  lí kāi le miáo huì de yǔ zhòu 
จิ้ง จิ้ง เตอะ  หนี โจ่ว เลอะ  หลี ไค เลอะ เหมียว ฮุ่ย เตอะ อวิ่ โจ้ว

寂寞的 我懂了 我已经不问为什么
jì mò de  wǒ dǒng le  wǒ yǐ jīng bù wèn wèi shén me
จี้ มั่ว เตอะ  หวอ ต่ง เลอะ  หวอ อี่ จิง ปู๋ เวิ่น เว่ย เสิน เมอะ

想起你的涂鸦 有些粉末似乎还黏在手掌
xiǎng qǐ nǐ de tú yā  yǒu xiē fěn mò sì hū hái nián zài shǒu zhǎng
เสียง ฉี หนี่ เตอะ ถู ยา  โหย่ว เซีย เฝิ่น มั่ว ซื่อ ฮู ไห เหนียน ไจ้ โสว จ่าง

我现在只能凭想像
wǒ xiàn zài zhǐ néng píng xiǎng xiàng
หว่อ เซี่ยน ไจ้ จื่อ เหนิง ผิง เสี่ยง เซี่ยง

一台时光机启航 送我回到过往
yī tái shí guāng jī qǐ háng  sòng wǒ huí dào guò wǎng
อี้ ไถ สือ กวง จี ฉี่ หาง  ซ่ง หว่อ หุย เต้า กั้ว หว่าง

ซ้ำ **, *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...