วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Chao Hao Gan (超好感) Super Impression - Alien Huang (Lyrics)

เพลง Chāo Hǎo Gǎ(超好感) Super Impression
ศิลปิน Huáng Hóng Shēng (鸿升) Alien Huang, Xiǎo Guǐ (小鬼)
อัลบั้ม Chāo Yǒu Gǎ(超有感) Make Sense
สังกัด ROCK RECORDS
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง超有感 瞬间好感 好到觉得好烦 反感又变无感chāo yǒu gǎn  shùn jiān hǎo gǎn  hǎo dào jué de hǎo fán  fǎn gǎn yòu biàn wú gǎn
เชา โหยว ก่าน  ซุ่น เจียน เหา ก่าน  เห่า เต้า เจว๋ เตอะ เห่า ฝาน  ฝาน ก่าน โย่ว เปี้ยน อู๋ ก่าน

超无感 很快有快感 出去走走转转 就有灵感
chāo wú gǎn  hěn kuài yǒu kuài gǎn  chū qù zǒu zǒu zhuǎn zhuǎn  jiù yǒu líng gǎn
เชา อู๋ ก่าน  เหิ่น ไคว่ โหย่ว ไคว่ ก่าน  ชู ชวี่ โจ๋ว โจ่ว จ๋วน จ่วน  จิ้ว โหย่ว หลิง ก่าน

超伤感 就像流感 热泪变成冷汗 回头就变喜感
chāo shāng gǎn  jiù xiàng liú gǎn  rè lèi biàn chéng lěng hàn  huí tóu jiù biàn xǐ gǎn
เชา ซาง ก่าน  จิ้ว เซี่ยง หลิว ก่าน  เย่อ เล้ย เปี้ยน เฉิง เหลิ่ง ฮั่น  หุย โถว จิ้ว เปี้ยน สี ก่าน

大循环 不需第六感 不断有感无感 赶得挺赶
dà xún huán  bù xū dì liù gǎn  bù duàn yǒu gǎn wú gǎn  gǎn de tǐng gǎn
ต้า สวิน หวน  ปู้ ซวี ตี้ ลิ่ว ก่าน  ปู๋ ต้วน โหยว ก่าน อู๋ ก่าน  ก่าน เตอะ ถิง ก่าน

不用管
bù yòng guǎn 
ปู๋ ย่ง ก่วน

Give me a heart

除了你谁我都不要
chú le nǐ shuí wǒ dōu bù yào
ฉู เลอะ หนี่ สุย หว่อ โตว ปู๋ เหย้า

Give me a heart

撕开包装和你黏牙
sī kāi bāo zhuāng hé nǐ nián yá
ซือ ไค เปา จวง เหอ หนี่ เหนียน หยา

Give me a bite

轻轻一尝你就明了
qīng qīng yī cháng nǐ jiù míng liǎo
ชิง ชิง อี้ ฉาง หนี่ จิ้ว หมิง เหลี่ยว

Give me a try

我是颗糖你咬不咬
wǒ shì kē táng nǐ yǎo bù yǎo
หว่อ ซื่อ เคอ ถาง หนี เหย่า ปู้ เหย่า

Give me a heart

除了你谁我都不要
chú le nǐ shuí wǒ dōu bù yào
ฉู เลอะ หนี่ สุย หว่อ โตว ปู๋ เหย้า

Give me a heart

甜蜜惨了蛀牙别闹
tián mì cǎn le zhù yá bié nào
เถียน มี่ ฉ่าน เลอะ จู้ หยา เปี๋ย เน่า

Give me a bite

轻轻一尝你就明了
qīng qīng yī cháng nǐ jiù míng liǎo
ชิง ชิง อี้ ฉาง หนี่ จิ้ว หมิง เหลี่ยว

Give me a try

我是颗糖让你不老
wǒ shì kē táng ràng nǐ bù lǎo
หว่อ ซื่อ เคอ ถาง ร่าง หนี่ ปู้ เหล่า

NA NA NA NA NA NA~

我可以演居家 也可以演玩咖
wǒ kě yǐ yǎn jū jiā  yě kě yǐ yǎn wán kā 
หวอ เขอ อี่ เหยี่ยน จวี เจีย  เย๋ เขอ อี่ เหยี่ยน หวาน คา

下了戏你喜欢 还可以当智障
xià le xì nǐ xǐ huān  hái kě yǐ dāng zhì zhàng
เซี่ย เลอะ ซี่ หนี สี่ ฮวน  ไห เขอ อี่ ตัง จื้อ จ้าง

你需要装清纯 也需要装女神
nǐ xū yào zhuāng qīng chún  yě xū yào zhuāng nǚ shén 
หนี่ ซวี เหย้า จวง ชิง ฉุน  เย่ ซวี เหย้า จวง นวี่ เสิน

你可以戏弄我 也要被戏弄
nǐ kě yǐ xì nòng wǒ  yě yào bèi xì nòng
หนี เขอ อี่ ซี่ น่ง หว่อ  เย่ เหย้า เป้ย ซี่ น่ง

EVERYBODY~

女孩多厉害
nǚ hái duō lì hài
นวี่ ไห ตัว ลี่ ไห้

OH OH OH

我看都可爱
wǒ kàn dōu kě ài
หว่อ คั่น โตว เข่อ อ้าย

OH OH OH

你猜我会乖
nǐ cāi wǒ huì guāi
หนี่ ไช หว่อ ฮุ่ย ไกว

OH OH OH

乖跟狗一般
guāi gēn gǒu yī bān
ไกว เกิน โก่ว อี้ ปัน

OH OH OH

男孩多天才
nán hái duō tiān cái
หนาน ไห ตัว เทียน ไฉ

OH OH OH

你看都笨蛋
nǐ kàn dōu bèn dàn
หนี่ คั่น โตว เปิ้น ตั้น

OH OH OH

我赌你会栽
wǒ dǔ nǐ huì zāi
หวอ ตู๋ หนี่ ฮุ่ย ไจ

OH OH OH

栽进我胸怀 YO
zāi jìn wǒ xiōng huái  YO
ไจ จิ้น หว่อ โซวง ไหว  โย้

你爱不爱端看我哪一种坏
nǐ ài bù ài duān kàn wǒ nǎ yī zhǒng huài 
หนี่ อ้าย ปู๋ อ้าย ตวน คั่น หวอ หน่า อี้ จ่ง ไฮว่

我坏不坏得看你哪一种爱
wǒ huài bù huài děi kàn nǐ nǎ yī zhǒng ài
หว่อ ไฮว่ ปู๋ ไฮว่ เต่ย คั่น หนี หน่า อี้ จ่ง อ้าย

可以交换不如就边走边看
kě yǐ jiāo huàn bù rú jiù biān zǒu biān kàn 
เขอ อี่ เจียว ฮ่วน ปู้ หยู จิ้ว เปียน โจ่ว เปียน คั่น

胡乱胡乱谱一段变奏的浪漫
hú luàn hú luàn pǔ yī duàn biàn zòu de làng màn
หู ล่วน หู ล่วน ผู่ อี๋ ต้วน เปี้ยน โจ้ว เตอะ ล่าง ม่าน

你是我最完美的女孩我的天堂
nǐ shì wǒ zuì wán měi de nǚ hái wǒ de tiān táng 
หนี่ ซื่อ หว่อ จุ้ย หวาน เหม่ย เตอะ นวี่ ไห หว่อ เตอะ เทียน ถาง

爱如雨下炙热的心发芽(发芽)
ài rú yǔ xià zhì rè de xīn fā yá(fā yá)
อ้าย หยู อวิ่ เซี่ย จื้อ เย่อ เตอะ ซิน ฟา หยา(ฟา หยา)

舍不得你眼神中闪烁的泪光
shě bù dé nǐ yǎn shén zhōng shǎn shuò de lèi guāng 
เส่อ ปู้ เต๋อ หนี เหยี่ยน เสิน จง ส่าน ซั่ว เตอะ เล้ย กวง

为了谁找寻让你快乐微笑秘方
wèi le shuí zhǎo xún ràng nǐ kuài lè wēi xiào mì fāng
เว่ย เลอะ สุย เจ่า สวิน ร่าง หนี่ ไคว่ เล่อ เวย เสี้ยว มี่ ฟัง

而我只是~ O OH O OH 缠着毛线 O OH O OH
ér wǒ zhǐ shì~ O OH O OH  chán zhe máo xiàn O OH O OH
เอ๋อ หวอ จื่อ ซื่อ~ โอ โอะ โอ โอะ  ฉาน เจอะ เหมา เซี่ยน โอ โอะ โอ โอะ

村上笔下 O OH O OH 你养的猫 O OH O OH 
cūn shàng bǐ xià O OH O OH  nǐ yǎng de māo O OH O OH
ชุน ซ่าง ปี่ เซี่ย โอ โอะ โอ โอะ  หนี หย่าง เตอะ เมา โอ โอะ โอ โอะ

概率太小才珍惜 心里纠结也美丽
gài lǜ tài xiǎo cái zhēn xī  xīn lǐ jiū jié yě měi lì 
ไก้ ลวี้ ไท่ เสี่ยว ไฉ เจิน ซี  ซิน หลี่ จิว เจี๋ย เย๋ เหม่ย ลี่

谈感情弹奏出一首爱的进行曲
tán gǎn qíng tán zòu chū yī shǒu ài de jìn xíng qǔ
ถาน ก่าน ฉิง ถาน โจ้ว ชู อี้ โส่ว อ้าย เตอะ จิ้น สิง ฉวี่

若遇见你的幸运是千分之一
ruò yù jiàn nǐ de xìng yùn shì qiān fēn zhī yī 
ยั่ว อวิ้ เจี้ยน หนี่ เตอะ ซิ่ง วิ่น ซื่อ เชียน เฟิน จือ อี

请一千个朋友送给我运气
qǐng yī qiān gè péng yǒu sòng gěi wǒ yùn qì
ฉิ่ง อี้ เชียน เก้อ เผิง โหย่ว ซ่ง เก๋ย หว่อ วิ่น ชี่

我想要你到我的世界
wǒ xiǎng yào nǐ dào wǒ de shì jiè 
หวอ เสี่ยง เหย้า หนี่ เต้า หว่อ เตอะ ซื่อ เจี้ย

两个人十指相连心与心更贴切
liǎng gè rén shí zhǐ xiāng lián xīn yǔ xīn gèng tiē qiè
เหลี่ยง เก้อ เหริน สือ จื่อ เซียง เหลียน ซิน อวิ่ ซิน เกิ้ง เทีย เชี้ย

总会爱出那一种永远 珍惜你来到我的世界
zǒng huì ài chū nà yī zhǒng yǒng yuǎn  zhēn xī nǐ lái dào wǒ de shì jiè
จ่ง ฮุ่ย อ้าย ชู น่า อี้ จ่ง หยง หย่วน  เจิน ซี หนี่ ไหล เต้า หว่อ เตอะ ซื่อ เจี้ย

错过的情人卡片换一种感谢
cuò guò de qíng rén kǎ piàn huàn yī zhǒng gǎn xiè 
ชั่ว กั้ว เตอะ ฉิง เหริน ข่า เพี่ยน ฮ่วน อี้ จ๋ง ก่าน เซี้ย

是你让我相信这一切
shì nǐ ràng wǒ xiāng xìn zhè yī qiè
ซื่อ หนี่ ร่าง หว่อ เซียง ซิ่น เจ้อ อี๋ เชี้ย

是你让我相信这一切 一切
shì nǐ ràng wǒ xiāng xìn zhè yī qiè  yī qiè
ซื่อ หนี่ ร่าง หว่อ เซียง ซิ่น เจ้อ อี๋ เชี้ย  อี๋ เชี้ย

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...