วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Ai Bu Zai Hu Xi (爱不再呼吸) Can't Breath Without You - SpeXial (Lyrics)

เพลง Ài Bù Zài Hū Xī (爱不再呼吸) Can't Breath Without You
ศิลปิน SpeXial 
[1.Luó Hóng Zhèng (罗宏正) Wes, 
2. Huáng Wěi Jìn (伟晋) Wayne, 
3. Xǔ Míng Jié (许明杰Matthew
4. Lín Zǐ Hóng (林子Sam
5. Lián Chén Xiáng (连晨翔) Simon, 
6. Mǎ Zhèn Huán (马振桓) Evan, 
7. Chén Xiàng Xī (陈向熙) Teddy]
อัลบั้ม Break It Down
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
忘记是谁先开始 过去美好的日子
wàng jì shì shuí xiān kāi shǐ  guò qù měi hǎo de rì zi 
ว่าง จี้ ซื่อ สุย เซียน ไค สื่อ  กั้ว ชวี่ เหมย เห่า เตอะ ยื้อ จึ

一次又一次 出卖给了争执
yī cì yòu yī cì  chū mài gěi le zhēng zhí
อี๋ ชื่อ โย่ว อี๋ ชื่อ  ชู ไม่ เก่ย เลอะ เจิง จื๋อ

快乐变成单纯的名词 没有什么好坚持
kuài lè biàn chéng dān chún de míng cí  méi yǒu shén me hǎo jiān chí

ไคว่ เล่อ เปี้ยน เฉิง ตัน ฉุน เตอะ หมิง ฉือ  เหมย โหย่ว เสิน เมอะ เห่า เจียน ฉือ

最痛不过这样子 不需要收拾
zuì tòng bù guò zhè yàng zi  bù xū yào shōu shi
จุ้ย ท่ง ปู๋ กั้ว เจ้อ ย่าง จึ  ปู้ ซวี เหย้า โซว สือ

也不必再解释 就总而言之走到这里为止
yě bù bì zài jiě shì  jiù zǒng ér yán zhī zǒu dào zhè lǐ wéi zhǐ
เย่ ปู๋ ปี้ ไจ้ เจี่ย ซื่อ  จิ้ว จ่ง เอ๋อ เหยียน จือ โจ่ว เต้า เจ้อ หลี่ เหวย จื่อ

*爱不再呼吸
ài bù zài hū xī
อ้าย ปู๋ ไจ้ ฮู ซี

**错的距离 只剩下脏空气 曾经想像的爱情
cuò de jù lí  zhǐ shèng xià zāng kōng qì  céng jīng xiǎng xiàng de ài qíng
ชั่ว เตอะ จวี้ หลี  จื่อ เซิ่ง เซี่ย จาง คง ชี่  เฉิง จิง เสี่ยง เซี่ยง เตอะ อ้าย ฉิง

早已没意义 无法再继续
zǎo yǐ méi yì yì  wú fǎ zài jì xù 
เจ๋า อี่ เหมย อี้ อี้  อู๋ ฝ่า ไจ้ จี้ ซวี่

我们没缺席 但爱却已经窒息
wǒ men méi quē xí  dàn ài què yǐ jīng zhì xī
หว่อ เมิน เหมย เชว สี  ตั้น อ้าย เชว่ อี่ จิง จื้อ ซี

Rap :
首映会电影票根 还清楚写着时分
shǒu yìng huì diàn yǐng piào gēn  hái qīng chu xiě zhe shí fēn
โส่ว ยิ่ง ฮุ่ย เตี้ยน หยิ่ง เพี่ยว เกิน  ไห ชิง ฉุ เสี่ย เจอะ สือ เฟิน

我和你的合照 静静躲在皮夹内层
wǒ hé nǐ de hé zhào  jìng jìng duǒ zài pí jiā nèi céng
หว่อ เหอ หนี่ เตอะ เหอ เจ้า  จิ้ง จิ้ง ตั่ว ไจ้ ผี เจีย เน่ย เฉิง

曾经毫无疑问 相信所有美好成真
céng jīng háo wú yí wèn  xiāng xìn suǒ yǒu měi hǎo chéng zhēn 
เฉิง จิง เหา อู๋ อี๋ เวิ่น  เซียง ซิ่น สัว โหย่ว เหมย เห่า เฉิง เจิน

怎么一次转身 世界就失去平衡
zěn me yī cì zhuǎn shēn  shì jiè jiù shī qù píng héng
เจิ่น เมอะ อี๋ ชื่อ จ่วน เซิน  ซื่อ เจี้ย จิ้ว ซือ ชวี่ ผิง เหิง

紧紧锁上手机 不再期待谁的铃声
jǐn jǐn suǒ shàng shǒu jī  bù zài qī dài shuí de líng shēng
จิ๋น จิ่น สั่ว ซ่าง โส่ว จี  ปู๋ ไจ้ ชี ไต้ สุย เตอะ หลิง เซิง

没有谁会心疼 没有谁还为谁等
méi yǒu shuí huì xīn téng  méi yǒu shuí hái wèi shuí děng
เหมย โหย่ว สุย ฮุ่ย ซิน เถิง  เหมย โหย่ว สุย ไห เว่ย สุย เติ่ง

没有谁还为谁等 为谁等
méi yǒu shuí hái wèi shuí děng  wèi shuí děng
เหมย โหย่ว สุย ไห เว่ย สุย เติ่ง  เว่ย สุย เติ่ง

下起雨了不撑伞 寂寞湿得很自然 HO
xià qǐ yǔ le bù chēng sǎn  jì mò shī de hěn zì rán  HO 
เซี่ย ฉี อวิ่ เลอะ ปู้ เชิง ส่าน  จี้ มั่ว ซือ เตอะ เหิ่น จื้อ หยาน  โฮ้

潮湿的遗憾 终究会被晒干
cháo shī de yí hàn  zhōng jiū huì bèi shài gān
เฉา ซือ เตอะ อี่ ฮั่น  จง จิว ฮุ่ย เป้ย ไซ่ กัน

但心已不在我们剩下空白
dàn xīn yǐ bù zài wǒ men shèng xià kòng bái
ตั้น ซิน อี่ ปู๋ ไจ้ หว่อ เมิน เซิ่ง เซี่ย ค่ง ไป๋

ซ้ำ *, **

天黑之后天亮 爱不在身旁
tiān hēi zhī hòu tiān liàng  ài bù zài shēn páng
เทียน เฮย จือ โฮ่ว เทียน เลี่ยง  อ้าย ปู๋ ไจ้ เซิน ผัง

两个人之间 有一座透明的墙
liǎng gè rén zhī jiān  yǒu yī zuò tòu míng de qiáng
เหลี่ยง เก้อ เหริน จือ เจียน  โหย่ว อี๋ จั้ว โท่ว หมิง เตอะ เฉียง

选择投降 来不及假装坚强
xuǎn zé tóu xiáng  lái bù jí jiǎ zhuāng jiān qiáng 
เสวี่ยน เจ๋อ โถว เสียง  ไหล ปู้ จี๋ เจี่ย จวง เจียน เฉียง

太深的伤 划到底无法抵挡~
tài shēn de shāng  huá dào dǐ wú fǎ dǐ dǎng~
ไท่ เซิน เตอะ ซาง  หวา เต้า ตี่ อู๋ ฝา ตี๋ ต่าง~

不必再呼吸 所有回忆
bù bì zài hū xī  suǒ yǒu huí yì 
ปู๋ ปี้ ไจ้ ฮู ซี  สัว โหย่ว หุย อี้

已太难再想起 曾经想像的爱情
yǐ tài nán zài xiǎng qǐ  céng jīng xiǎng xiàng de ài qíng
อี่ ไท่ หนาน ไจ้ เสียง ฉี่  เฉิง จิง เสี่ยง เซี่ยง เตอะ อ้าย ฉิง

不管多美丽 都已经过去
bù guǎn duō měi lì  dōu yǐ jīng guò qù 
ปู้ ก่วน ตัว เหม่ย ลี่  โตว อี่ จิง กั้ว ชวี่

来不及换气 因为我们的爱已经窒息
lái bù jí huàn qì  yīn wèi wǒ men de ài yǐ jīng zhì xī
ไหล ปู้ จี๋ ฮ่วน ชี่  ยิน เว่ย หว่อ เมิน เตอะ อ้าย อี่ จิง จื้อ ซี

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...