วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Wan Mei De Zai Jian (完美的再见) Good Bye, My Love - Super Junior-M (Lyrics)

เพลง Wán Měi De Zài Jiàn (完美的再) Good Bye, My Love
ศิลปิน Super Junior-M (슈퍼주니어-M) SJ-M (Mandarin) [Lǐ Shèng Mǐn (李晟敏) Lee Sung-Min, Lǐ Yín Hè (李银赫) Lee Eun-Hyuk, Lǐ Dōng Hǎi (李东海) Lee Dong-Hae, Cuī Shǐ Yuán (崔始源) Choi Si-Won, Jīn Lì Xù (金厉旭) Kim Ryeo-Wook, Cáo Guī Xián (曺圭贤) Cho Kyu-Hyun, Liú Xiàn Huá (刘宪华) Henry, Zhōu Mì (周觅) Zhou Mi]
อัลบั้ม Break Down (The Second Album)
สังกัด S.M.Entertainment
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง曾经爱是那么炙热 现在却冷了
céng jīng ài shì nà me zhì rè  xiàn zài què lěng le 
เฉิง จิง อ้าย ซื่อ น่า เมอะ จื้อ เย่อ  เซี่ยน ไจ้ เชว่ เหลิ่ง เลอะ

曾经那么亲密什么时候 陌生了
céng jīng nà me qīn mì shén me shí hòu  mò shēng le
เฉิง จิง น่า เมอะ ชิน มี่ เสิน เมอะ สือ โฮ่ว  มั่ว เซิง เลอะ

那时我们也拥有过快乐 那时有你晴朗笑容
nà shí wǒ men yě yōng yǒu guò kuài lè  nà shí yǒu nǐ qíng lǎng xiào róng
น่า สือ หว่อ เมิน เย่ ยง โหย่ว กั้ว ไคว่ เล่อ  น่า สือ โหยว หนี่ ฉิง หล่าง เสี้ยว หรง

时间是残忍的冷风 把幸福冰冻 我在你的眼里
shí jiān shì cán rěn de lěng fēng  bǎ xìng fú bīng dòng  wǒ zài nǐ de yǎn lǐ
สือ เจียน ซื่อ ฉาน เหริ่น เตอะ เหลิ่ง เฟิง  ป่า ซิ่ง ฝู ปิง ต้ง  หว่อ ไจ้ หนี่ เตอะ เหยียน หลี่

越来越找不到快乐却总看见沉重
yuè lái yuè zhǎo bù dào kuài lè què zǒng kàn jiàn chén zhòng
เยว่ ไหล เยว่ เจ่า ปู๋ เต้า ไคว่ เล่อ เชว่ จ่ง คั่น เจี้ยน เฉิน จ้ง

我懂你没说出的痛 你渴望着新的天空
wǒ dǒng nǐ méi shuō chū de tòng  nǐ kě wàng zhe xīn de tiān kōng
หวอ ต่ง หนี่ เหมย ซัว ชู เตอะ ท่ง  หนี เข่อ ว่าง เจอะ ซิน เตอะ เทียน คง

*My Love My Love My Love

告别如果我来说 你会不会少些难过
gào bié rú guǒ wǒ lái shuō  nǐ huì bù huì shǎo xiē nán guò
เก้า เปี๋ย หรู กั่ว หว่อ ไหล ซัว  หนี่ ฮุ่ย ปู๋ ฮุ่ย เส่า เซีย หนาน กั้ว

So Long So Long Good Bye

我会笑着直到你背影 消失在(我)世界(的)尽头
wǒ huì xiào zhe zhí dào nǐ bèi yǐng  xiāo shī zài (wǒ) shì jiè (de) jìn tóu
หว่อ ฮุ่ย เสี้ยว เจอะ จื๋อ เต้า หนี่ เป้ย หยิ่ง  เซียว ซือ ไจ้ (หว่อ) ซื่อ เจี้ย (เตอะ) จิ้น โถว

(Woo Woo~)

那些你留下的记忆 我不舍得丢
nà xiē nǐ liú xià de jì yì  wǒ bù shě de diū 
น่า เซีย หนี่ หลิว เซี่ย เตอะ จี้ อี้  หว่อ ปู้ เส่อ เตอะ ติว

那些一起经过的日子
nà xiē yī qǐ jīng guò de rì zi 
น่า เซีย อี้ ฉี่ จิง กั้ว เตอะ ยื้อ จึ

你还是忘了会走得更轻松 请你放心的去幸福
nǐ hái shì wàng le huì zǒu de gèng qīng sōng  qǐng nǐ fàng xīn de qù xìng fú
หนี่ ไห ซื่อ ว่าง เลอะ ฮุ่ย โจ่ว เตอะ เกิ้ง ชิง ซง  ฉิง หนี่ ฟ่าง ซิน เตอะ ชวี่ ซิ่ง ฝู

我会好的 会过得好好的 会祝福你快乐
wǒ huì hǎo de  huì guò de hǎo hǎo de  huì zhù fú nǐ kuài lè
หว่อ ฮุ่ย เห่า เตอะ  ฮุ่ย กั้ว เตอะ เหา เห่า เตอะ  ฮุ่ย จู้ ฝู หนี่ ไคว่ เล่อ

ซ้ำ *

明天的此时此刻 你在哪里会在干什么
míng tiān de cǐ shí cǐ kè  nǐ zài nǎ lǐ huì zài gàn shén me 
หมิง เทียน เตอะ ฉื่อ สือ ฉื่อ เค่อ  หนี่ ไจ้ หนา หลี่ ฮุ่ย ไจ้ กั้น เสิน เมอะ

以后你的快乐 你的失落 从此再不会有我 HO
yǐ hòu nǐ de kuài lè  nǐ de shī luò  cóng cǐ zài bù huì yǒu wǒ  HO
อี่ โฮ่ว หนี่ เตอะ ไคว่ เล่อ  หนี่ เตอะ ซือ ลั่ว  ฉง ฉื่อ ไจ้ ปู๋ ฮุ่ย โหยว หว่อ โฮ้

但你哭泣的时候 如果你还愿意真的记得我
dàn nǐ kū qì de shí hòu  rú guǒ nǐ hái yuàn yì zhēn de jì de wǒ 
ตั้น หนี่ คู ชี่ เตอะ สือ โฮ่ว  หยู กั่ว หนี่ ไห ย่วน อี้ เจิน เตอะ จี้ เตอะ หว่อ

告诉我 我陪着你难过 你不用害怕我心痛
gào su wǒ  wǒ péi zhe nǐ nán guò  nǐ bù yòng hài pà wǒ xīn tòng
เก้า สุ หว่อ  หว่อ เผย เจอะ หนี่ หนาน กั้ว  หนี่ ปู๋ ย่ง ไห้ พ่า หว่อ ซิน ท่ง

ซ้ำ *

My Love My Love My Love

再见要潇洒的说别走 就埋在我胸口
zài jiàn yào xiāo sǎ de shuō bié zǒu  jiù mái zài wǒ xiōng kǒu
ไจ้ เจี้ยน เหย้า เซียว ส่า เตอะ ซัว เปี๋ย โจ่ว  จิ้ว ไหม ไจ้ หว่อ โซวง โข่ว

So Long So Long So Long So Long Good Bye

要完美的送你走 然后眼泪留给一个人时候
yào wán měi de sòng nǐ zǒu  rán hòu yǎn lèi liú gěi yī gè rén shí hòu
เหย้า หวาน เหม่ย เตอะ ซ่ง หนี โจ่ว  หยาน โฮ่ว เหยี่ยน เล้ย หลิว เก่ย อี๋ เก้อ เหริน สือ โฮ่ว

Good Bye My Love

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...