วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Liang Ge Shi Xian, Yi Ge Shi Xian (两个视线,一个视线) What If... - EXO (Lyrics)

เพลง Liǎng Gè Shì Xiàn, Yī Gè Shì Xiàn (两个视线,一个视线) What If...
ศิลปิน EXO [01. Jīn Mín Shuò (金珉) Xiu Min, 
02. 
Jīn Jùn Miǎ(金俊勉) Su Ho,  
03. Zhāng Yì Xìng (张艺兴) LAY, 

04. Biān Bó Xián (边伯贤) Baek Hyun, 
05. Jīn Zhōng Dà (钟大) Chen, 
06. Piáo Càn Liè (灿烈) Chan Yeol, 
07. Dū Jǐng Xiù (都暻秀) D.O., 
08. Huáng Zǐ Tāo (黄子) TAO, 
09. Jīn Zhōng Rén (钟仁) KAI, 
10. Wú Shì Xūn (吴世) Se Hun]
อัลบั้ม EXODUS (Chinese Version)
สังกัด S.M. Entertainment
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


互相凝望两个视线 视线 视线 视线
hù xiāng níng wàng liǎng gè shì xiàn  shì xiàn  shì xiàn  shì xiàn
ฮู่ เซียง หนิง ว่าง เหลี่ยง เก้อ ซื่อ เซี่ยน  ซื่อ เซี่ยน  ซื่อ เซี่ยน  ซื่อ เซี่ยน

互相凝望两个视线 视线 视线 视线
hù xiāng níng wàng liǎng gè shì xiàn  shì xiàn  shì xiàn  shì xiàn
ฮู่ เซียง หนิง ว่าง เหลี่ยง เก้อ ซื่อ เซี่ยน  ซื่อ เซี่ยน  ซื่อ เซี่ยน  ซื่อ เซี่ยน

只剩一个孤单视线 视线 视线 视线
zhǐ shèng yī gè gū dān shì xiàn  shì xiàn  shì xiàn  shì xiàn
จื่อ เซิ่ง อี๋ เก้อ กู ตัน ซื่อ เซี่ยน  ซื่อ เซี่ยน  ซื่อ เซี่ยน  ซื่อ เซี่ยน

OH Woo

看你笑得幸福如此地幸福
kàn nǐ xiào de xìng fú rú cǐ de xìng fú 
คั่น หนี่ เสี้ยว เตอะ ซิ่ง ฝู หรู ฉื่อ เตอะ ซิ่ง ฝู

你的美丽原来是被他征服
nǐ de měi lì yuán lái shì bèi tā zhēng fú
หนี่ เตอะ เหม่ย ลี่ หยวน ไหล ซื่อ เป้ย ทา เจิง ฝู

而我只能用心酸勉强地说服
ér wǒ zhǐ néng yòng xīn suān miǎn qiǎng de shuō fú 
เอ๋อ หวอ จื่อ เหนิง ย่ง ซิน ซวน เหมียน เฉี่ยง เตอะ ซัว ฝู

是他给你微笑代替我守护
shì tā gěi nǐ wēi xiào dài tì wǒ shǒu hù
ซื่อ ทา เก๋ย หนี่ เวย เสี้ยว ไต้ ที่ หวอ โส่ว ฮู่

OH OH Yeah

想对你说的 怎会变成深埋在心中的结
xiǎng duì nǐ shuō de  zěn huì biàn chéng shēn mái zài xīn zhōng de jié
เสี่ยง ตุ้ย หนี่ ซัว เตอะ  เจิ่น ฮุ่ย เปี้ยน เฉิง เซิน ไหม ไจ้ ซิน จง เตอะ เจี๋ย

OH OH Yeah

我遗憾着说不出再见
wǒ yí hàn zhe shuō bù chū zài jiàn
หว่อ อี๋ ฮั่น เจอะ ซัว ปู้ ชู ไจ้ เจี้ยน

*互相凝望的两个视线 只剩一个视线
hù xiāng níng wàng de liǎng gè shì xiàn  zhǐ shèng yī gè shì xiàn 
ฮู่ เซียง หนิง ว่าง เตอะ เหลี่ยง เก้อ ซื่อ เซี่ยน  จื่อ เซิ่ง อี๋ เก้อ ซื่อ เซี่ยน

迷了路的视线 紧紧锁定的两个视线
mí le lù de shì xiàn  jǐn jǐn suǒ dìng de liǎng gè shì xiàn
หมี เลอะ ลู่ เตอะ ซื่อ เซี่ยน  จิ๋น จิ๋น สั่ว ติ้ง เตอะ เหลี่ยง เก้อ ซื่อ เซี่ยน

来不及的一切 失去你的视线
lái bù jí de yī qiè  shī qù nǐ de shì xiàn
ไหล ปู้ จี๋ เตอะ อี๋ เชี้ย  ซือ ชวี่ หนี่ เตอะ ซื่อ เซี่ยน

哭着说听不见的抱歉
kū zhe shuō tīng bù jiàn de bào qiàn 
คู เจอะ ซัว ทิง ปู๋ เจี้ยน เตอะ เป้า เชี่ยน

无能为力把爱吞成眼泪看着你
wú néng wéi lì bǎ ài tūn chéng yǎn lèi kàn zhe nǐ
อู๋ เหนิง เหวย ลี่ ป่า อ้าย ทุน เฉิง เหยี่ยน เล้ย คั่น เจอะ หนี่

OH Woo

互相凝望的两个视线 只剩一个视线
hù xiāng níng wàng de liǎng gè shì xiàn  zhǐ shèng yī gè shì xiàn 
ฮู่ เซียง หนิง ว่าง เตอะ เหลี่ยง เก้อ ซื่อ เซี่ยน  จื่อ เซิ่ง อี๋ เก้อ ซื่อ เซี่ยน

一个孤单迷路的视线
yī gè gū dān mí lù de shì xiàn
อี๋ เก้อ กู ตัน หมี ลู่ เตอะ ซื่อ เซี่ยน

我有一种错觉不只是错觉
wǒ yǒu yī zhǒng cuò jué bù zhǐ shì cuò jué 
หวอ โหย่ว อี้ จ่ง ชั่ว เจว๋ ปู้ จื่อ ซื่อ ชั่ว เจว๋

幻想能乘着风筝飞上天
huàn xiǎng néng chéng zhe fēng zhēng fēi shàng tiān
ฮ่วน เสี่ยง เหนิง เฉิง เจอะ เฟิง เจิง เฟย ซ่าง เทียน

那一阵风 吹动时间 把你的心带到我身边
nà yī zhèn fēng  chuī dòng shí jiān  bǎ nǐ de xīn dài dào wǒ shēn biān
น่า อี๋ เจิ้น เฟิง  ชุย ต้ง สือ เจียน  ป๋า หนี่ เตอะ ซิน ไต้ เต้า หว่อ เซิน เปียน

OH OH Yeah

雪白的信 我却用深白色写满思念
xuě bái de xìn wǒ què yòng shēn bái sè xiě mǎn sī niàn
เสว่ ไป๋ เตอะ ซิ่น  หว่อ เชว่ ย่ง เซิน ไป๋ เซ่อ เสีย หม่าน ซือ เนี่ยน

OH OH Yeah

除了你 不再透露给谁
chú le nǐ  bù zài tòu lù gěi shuí
ฉู เลอะ หนี่  ปู๋ ไจ้ โท่ว ลู่ เก่ย สุย

ซ้ำ *

把回忆收进心中的抽屉
bǎ huí yì shōu jìn xīn zhōng de chōu ti 
ป่า หุย อี้ โซว จิ้น ซิน จง เตอะ โชว ที่

想要永远收藏你的美丽 偶尔偷偷纪念行不行
xiǎng yào yǒng yuǎn shōu cáng nǐ de měi lì  ǒu ěr tōu tōu jì niàn xíng bù xíng
เสี่ยง เหย้า หยง หย่วน โซว ฉาง หนี่ เตอะ เหม่ย ลี่  โอ๋ว เอ่อ โทว โทว จี้ เนี่ยน สิง ปู้ สิง

OH OH OH Woo~

把思念画成小星星 在每个黑夜黎明
bǎ sī niàn huà chéng xiǎo xīng xīng  zài měi gè hēi yè lí míng 
ป่า ซือ เนี่ยน ฮว่า เฉิง เสี่ยว ซิง ซิง  ไจ้ เหม่ย เก้อ เฮย เย้ หลี หมิง

不管多远的距离 我的心都会属于你
bù guǎn duō yuǎn de jù lí  wǒ de xīn dōu huì shǔ yú nǐ
ปู้ ก่วน ตัว หย่วน เตอะ จวี้ หลี  หว่อ เตอะ ซิน โตว ฮุ่ย สู่ อวิ๋ หนี่

为你温柔照亮不曾离去
wèi nǐ wēn róu zhào liàng bù céng lí qù
เว่ย หนี่ เวิน โหรว เจ้า เลี่ยง ปู้ เฉิง หลี ชวี่

OH HO~

互相凝望的两个视线 只剩一个视线
hù xiāng níng wàng de liǎng gè shì xiàn  zhǐ shèng yī gè shì xiàn 
ฮู่ เซียง หนิง ว่าง เตอะ เหลี่ยง เก้อ ซื่อ เซี่ยน  จื่อ เซิ่ง อี๋ เก้อ ซื่อ เซี่ยน

迷了路的视线
mí le lù de shì xiàn
หมี เลอะ ลู่ เตอะ ซื่อ เซี่ยน

紧紧锁定的两个视线 双眼紧闭着
jǐn jǐn suǒ dìng de liǎng gè shì xiàn  shuāng yǎn jǐn bì zhe 
จิ๋น จิ๋น สั่ว ติ้ง เตอะ เหลี่ยง เก้อ ซื่อ เซี่ยน  ซวง เหยียน จิ่น ปี้ เจอะ 

来不及的一切 失去你的视线
lái bù jí de yī qiè  shī qù nǐ de shì xiàn
ไหล ปู้ จี๋ เตอะ อี๋ เชี้ย  ซือ ชวี่ หนี่ เตอะ ซื่อ เซี่ยน

哭着说听不见的抱歉
kū zhe shuō tīng bù jiàn de bào qiàn 
คู เจอะ ซัว ทิง ปู๋ เจี้ยน เตอะ เป้า เชี่ยน

无能为力把爱吞成眼泪看着你
wú néng wéi lì bǎ ài tūn chéng yǎn lèi kàn zhe nǐ
อู๋ เหนิง เหวย ลี่ ป่า อ้าย ทุน เฉิง เหยี่ยน เล้ย คั่น เจอะ หนี่

把爱吞成眼泪看你 互相凝望的两个视线
bǎ ài tūn chéng yǎn lèi kàn nǐ  hù xiāng níng wàng de liǎng gè shì xiàn
ป่า อ้าย ทุน เฉิง เหยี่ยน เล้ย คั่น หนี่  ฮู่ เซียง หนิง ว่าง เตอะ เหลี่ยง เก้อ ซื่อ เซี่ยน

(Girl I'm missing you)

只剩一个视线 一个孤单迷路的视线
zhǐ shèng yī gè shì xiàn  yī gè gū dān mí lù de shì xiàn
จื่อ เซิ่ง อี๋ เก้อ ซื่อ เซี่ยน  อี๋ เก้อ กู ตัน หมี ลู่ เตอะ ซื่อ เซี่ยน

我眼里全都是你 在我眼里看他
wǒ yǎn lǐ quán dōu shì nǐ  zài wǒ yǎn lǐ kàn tā 
หวอ เยียน หลี่ เฉวียน โตว ซื่อ หนี่  ไจ้ หวอ เหยียน หลี่ คั่น ทา

他的视线停留在你身上 我的视线是你
tā de shì xiàn tíng liú zài nǐ shēn shang  wǒ de shì xiàn shì nǐ
ทา เตอะ ซื่อ เซี่ยน ถิง หลิว ไจ้ หนี่ เซิน ซ่าง  หว่อ เตอะ ซื่อ เซี่ยน ซื่อ หนี่

我眼里全都是你 在我眼里看他
wǒ yǎn lǐ quán dōu shì nǐ  zài wǒ yǎn lǐ kàn tā 
หวอ เยียน หลี่ เฉวียน โตว ซื่อ หนี่  ไจ้ หวอ เหยียน หลี่ คั่น ทา

他的视线停留在你身上
tā de shì xiàn tíng liú zài nǐ shēn shang 
ทา เตอะ ซื่อ เซี่ยน ถิง หลิว ไจ้ หนี่ เซิน ซ่าง

OH Woo

我眼里全都是你 在我眼里看他
wǒ yǎn lǐ quán dōu shì nǐ  zài wǒ yǎn lǐ kàn tā 
หวอ เยียน หลี่ เฉวียน โตว ซื่อ หนี่  ไจ้ หวอ เหยียน หลี่ คั่น ทา

他的视线停留在你身上
tā de shì xiàn tíng liú zài nǐ shēn shang 
ทา เตอะ ซื่อ เซี่ยน ถิง หลิว ไจ้ หนี่ เซิน ซ่างPlease credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^

หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...