วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Dong Wu Sen Lin (动物森林) Animal Forest - Christine Fan (Lyrics)

เพลง Dòng Wù Sēn Lín (动物森林) Animal Forest
ศิลปิน Fàn Wěi Qí (玮琪) Christine Fan
อัลบั้ม Hǔ Mā Māo Bà (妈猫爸) Tiger Mom OST

สังกัด LinfairRecords
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง在我的 森林里 每个人都很神奇
zài wǒ de  sēn lín lǐ  měi gè rén dōu hěn shén qí 
ไจ้ หว่อ เตอะ  เซิน หลิน หลี่  เหม่ย เก้อ เหริน โตว เหิ่น เสิน ฉี

茸茸脸上长着长长的胡须 长耳朵 嘴嘟嘟
róng róng liǎn shàng zhǎng zhe cháng cháng de hú xū  cháng ěr duo  zuǐ dū dū
หรง หรง เหลี่ยน ซ่าง จ่าง เจอะ ฉาง ฉาง เตอะ หู ซวี  ฉาง เอ่อ ตัว  จุ่ย ตู ตู

你是可爱小白兔 穿上白纱裙变小公主
nǐ shì kě ài xiǎo bái tù  chuān shàng bái shā qún biàn xiǎo gōng zhǔ
หนี่ ซื่อ เข่อ อ้าย เสี่ยว ไป๋ ทู่  ชวน ซ่าง ไป๋ ซา ฉวิน เปี้ยน เสี่ยว กง จู่

火辣辣 顶呱呱 我是漂亮的虎妈
huǒ là là  dǐng guā guā  wǒ shì piào liang de hǔ mā 
หั่ว ล่า ล่า  ติ่ง กวา กวา  หว่อ ซื่อ เพี่ยว เลี่ยง เตอะ หู่ มา

一心只想带着你们闯天下
yī xīn zhǐ xiǎng dài zhe nǐ men chuǎng tiān xià
อี้ ซิน จื๋อ เสี่ยง ไต้ เจอะ หนี่ เมิน ฉ่วง เทียน เซี่ย

猫爸爸是游戏侠 常常陪我们玩耍
māo bà ba shì yóu xì xiá  cháng cháng péi wǒ men wán shuǎ 
เมา ป้า ป่ะ ซื่อ โหยว ซี่ เสีย  ฉาง ฉาง เผย หว่อ เมิน หวาน สว่า

有了他 天空都开满鲜花
yǒu le tā  tiān kōng dōu kāi mǎn xiān huā
โหย่ว เลอะ ทา  เทียน คง โตว ไค หม่าน เซียน ฮวา

我爱我的家 有你 有他
wǒ ài wǒ de jiā  yǒu nǐ  yǒu tā
หว่อ อ้าย หว่อ เตอะ เจีย  โหยว หนี่  โหย่ว ทา

*小小的屋簷下 叽叽喳喳 天大地也大 梦想也大
xiǎo xiǎo de wū yán xià  jī jī zhā zhā  tiān dà dì yě dà  mèng xiǎng yě dà
เสียว เสี่ยว เตอะ อู เหยียน เซี่ย  จี จี จา จา  เทียน ต้า ตี้ เย่ ต้า  เมิ่ง เสียง เย่ ต้า

冒险动物森林 一起 出发
mào xiǎn dòng wù sēn lín  yī qǐ  chū fā
เม่า เสี่ยน ต้ง อู้ เซิน หลิน  อี้ ฉี่  ชู ฟา

一路上烦恼密密麻麻 我们嘻嘻哈哈
yī lù shàng fán nǎo mì mì má má  wǒ men xī xī hā hā 
อี๋ ลู่ ซ่าง ฝาน เหน่า มี่ มี่ หมา หมา  หว่อ เมิน ซี ซี ฮา ฮา

这是属于我的童话
zhè shì shǔ yú wǒ de tóng huà
เจ้อ ซื่อ สู่ อวิ๋ หว่อ เตอะ ถง ฮว่า

在我们 的森林里 的家人都超级调皮
zài wǒ men  de sēn lín lǐ  de jiā rén dōu chāo jí tiáo pí 
ไจ้ หว่อ เมิน  เตอะ เซิน หลิน หลี่  เตอะ เจีย เหริน โตว เชา จี๋ เถียว ผี

他们个个都有快乐的魔力
tā men gè gè dōu yǒu kuài lè de mó lì
ทา เมิน เก้อ เก้อ โตว โหย่ว ไคว่ เล่อ เตอะ หมัว ลี่

狮子姥爷爱教书 麻雀姥姥咕咕咕
shī zi lǎo ye ài jiāo shū  má què lǎo lao gū gū gū 
ซือ จึ เหล่า เย๋ อ้าย เจียว ซู  หมา เชว่ เหล่า เลา กู กู กู

狐狸舅舅嘿嘿不靠谱
hú lí jiù jiu hēi hēi bù kào pǔ
หู หลี จิ้ว จิว เฮย เฮย ปู๋ เค่า ผู่

孔雀奶奶爱跳舞 牛爷爷眼睛圆鼓鼓
kǒng què nǎi nai ài tiào wǔ  niú yé ye yǎn jing yuán gǔ gǔ 
ข่ง เชว่ ไหน่ ไหน อ้าย เที่ยว อู่  หนิว เย๋ เย เหยี่ยน จิง หยวน กู๋ กู่

白天鹅的姑姑从来不服输
bái tiān é de gū gu cóng lái bù fú shū
ไป๋ เทียน เอ๋อ เตอะ กู กู ฉง ไหล ปู้ ฝู ซู

虎妈妈 好辛苦 猫爸贴心的照顾
hǔ mā ma  hǎo xīn kǔ  māo bà tiē xīn de zhào gù 
หู่ มา ม่ะ  เห่า ซิน ขู่  เมา ป้า เทีย ซิน เตอะ เจ้า กู้ 

暖洋洋的全家福 我爱我的家 为你 为他
nuǎn yáng yáng de quán jiā fú  wǒ ài wǒ de jiā  wèi nǐ  wèi tā
หน่วน หยาง หยาง เตอะ เฉวียน เจีย ฝู  หว่อ อ้าย หว่อ เตอะ เจีย  เว่ย หนี่  เว่ย ทา

ซ้ำ *

OH

我爱我的家 有虎妈猫爸陪着你长大
wǒ ài wǒ de jiā  yǒu hǔ mā māo bà péi zhe nǐ zhǎng dà 
หว่อ อ้าย หว่อ เตอะ เจีย  โหยว หู่ มา เมา ป้า เผย เจอะ หนี จ่าง ต้า

相亲相爱的 动物森林 吵吵闹闹的根本停不下
xiāng qīn xiāng ài de  dòng wù sēn lín  chǎo chǎo nào nào de gēn běn tíng bù xià
เซียง ชิน เซียง อ้าย เตอะ  ต้ง อู้ เซิน หลิน  เฉา เฉ่า เน่า เน่า เตอะ เกิน เปิ่น ถิง ปู๋ เซี่ย

童话里的劈里啪啦 都嘻嘻哈哈 幸福快乐的家
tóng huà lǐ de pī lǐ pā lā  dōu xī xī hā hā  xìng fú kuài lè de jiā
ถง ฮว่า หลี่ เตอะ พี หลี่ พา ลา  โตว ซี ซี ฮา ฮา  ซิ่ง ฝู ไคว่ เล่อ เตอะ เจีย

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...