วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Bi Ye Sheng (毕业生) Graduate - Yen-j (Lyrics)

เพลง Bì Yè Shēng (毕业生) Graduate
ศิลปิน Yán Jué (严爵) Yen-j
อัลบั้ม Hǎo De Qíng Rén (好的情人) Love x π
สังกัด Bin Music Taipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง学校教的不一定是社会用得到的
xué xiào jiāo de bù yī dìng shì shè huì yòng dé dào de
เสว๋ เสี้ยว เจียว เตอะ ปู้ อี๋ ติ้ง ซื่อ เซ้อ ฮุ่ย ย่ง เต๋อ เต้า เตอะ

我想要的往往都不是我最需要的
wǒ xiǎng yào de wǎng wǎng dōu bù shì wǒ zuì xū yào de
หวอ เสี่ยง เหย้า เตอะ หวาง หว่าง โตว ปู๋ ซื่อ หว่อ จุ้ย ซวี เหย้า เตอะ

毕业了 这些是我的领悟就算智慧很普普
bì yè le  zhè xiē shì wǒ de lǐng wù jiù suàn zhì huì hěn pǔ pǔ
ปี้ เย้ เลอะ  เจ้อ เซีย ซื่อ หว่อ เตอะ หลิ่ง อู้ จิ้ว ซ่วน จื้อ ฮุ่ย เหิน ผู ผู่

至少不是来自网路 不是盲目重复
zhì shǎo bù shì lái zì wǎng lù  bù shì máng mù chóng fù
จื้อ เส่า ปู๋ ซื่อ ไหล จื้อ หว่าง ลู่  ปู๋ ซื่อ หมาง มู่ ฉง ฟู่

不不不 不 重复
bù bù bù  bù  chóng fù 
ปู้ ปู้ ปู้  ปู้  ฉง ฟู่

终于等到这天等到我的毕业典礼
zhōng yú děng dào zhè tiān děng dào wǒ de bì yè diǎn lǐ
จง อวิ๋ เติ่ง เต้า เจ้อ เทียน เติ่ง เต้า หว่อ เตอะ ปี้ เย้ เตี๋ยน หลี่

天下没有不散的筵席谁说不该开心
tiān xià méi yǒu bù sàn de yán xí shuí shuō bù gāi kāi xīn 
เทียน เซี่ย เหมย โหย่ว ปู๋ ซ่าน เตอะ เหยียน สี สุย ซัว ปู้ ไก ไค ซิน

身份从新生到毕业生现在轮我继承
shēn fèn cóng xīn shēng dào bì yè shēng xiàn zài lún wǒ jì chéng
เซิน เฟิ่น ฉง ซิน เซิง เต้า ปี้ เย้ เซิง เซี่ยน ไจ้ หลุน หว่อ จี้ เฉิง

几年寒窗苦读总有些事情我埋在我心声
jǐ nián hán chuāng kǔ dú zǒng yǒu xiē shì qíng wǒ mái zài wǒ xīn shēng 
จี่ เหนียน หาน ชวง ขู่ ตู๋ จ๋ง โหย่ว เซีย ซื่อ ฉิง หว่อ ไหม ไจ้ หว่อ ซิน เซิง

上学时不多说都靠着媳妇熬成婆的精神
shàng xué shí bù duō shuō dōu kào zhe xí fù áo chéng pó de jīng shén
ซ่าง เสว๋ สือ ปู้ ตัว ซัว โตว เค่า เจอะ สี ฟู่ เอ๋า เฉิง ผัว เตอะ จิง เสิน

从今以后就自由带我的梦想进城
cóng jīn yǐ hòu jiù zì yóu dài wǒ de mèng xiǎng jìn chéng 
ฉง จิน อี่ โฮ่ว จิ้ว จื้อ โหยว ไต้ หว่อ เตอะ เมิ่ง เสี่ยง จิ้น เฉิง

外面的世界多宽广会有我的位置
wài miàn de shì jiè duō kuān guǎng huì yǒu wǒ de wèi zhì
ไว่ เมี่ยน เตอะ ซื่อ เจี้ย ตัว ควน ก่วง ฮุ่ย โหยว หว่อ เตอะ เว่ย จื้อ

就算撞得头破血流也是磨炼本事
jiù suàn zhuàng de tóu pò xiě liú yě shì mó liàn běn shi 
จิ้ว ซ่วน จ้วง เตอะ โถว พั้ว เสี่ย หลิว เย่ ซื่อ หมัว เลี่ยน เปิ่น ซื่อ

坚持 不用 解释
jiān chí  bù yòng  jiě shì
เจียน ฉือ  ปู๋ ย่ง  เจี่ย ซื่อ

*我是毕业生 我告别了一些人 迫不急待出社会
wǒ shì bì yè shēng  wǒ gào bié le yī xiē rén  pò bù jí dài chū shè huì
หว่อ ซื่อ ปี้ เย้ เซิง  หว่อ เก้า เปี๋ย เลอะ อี้ เซีย เหริน  พั้ว ปู้ จี๋ ไต้ ชู เซ้อ ฮุ่ย

Yeah~ A~

我是毕业生 我满脑子是天真 梦想就应该成真
wǒ shì bì yè shēng  wǒ mǎn nǎo zi shì tiān zhēn  mèng xiǎng jiù yīng gāi chéng zhēn
หว่อ ซื่อ ปี้ เย้ เซิง  หวอ หมาน เหน่า จึ ซื่อ เทียน เจิน  เมิ่ง เสี่ยง จิ้ว ยิง ไก เฉิง เจิน

Woo OH~

我不怕前路难 永远都乐活
wǒ bù pà qián lù nán  yǒng yuǎn dōu lè huó 
หว่อ ปู๋ พ่า เฉียน ลู่ หนาน  หยง หย่วน โตว เล่อ หัว

我开一瓶香槟 敬敬我的朋友
wǒ kāi yī píng xiāng bīn  jìng jìng wǒ de péng yǒu
หว่อ ไค อี้ ผิง เซียง ปิน  จิ้ง จิ้ง หว่อ เตอะ เผิง โหย่ว

我挣脱所有束缚 勇闯我的梦想
wǒ zhèng tuō suǒ yǒu shù fù  yǒng chuǎng wǒ de mèng xiǎng 
หว่อ เจิ้ง ทัว สัว โหย่ว ซู่ ฟู่  หยง ฉ่วง หว่อ เตอะ เมิ่ง เสี่ยง

没有人限制一个人只能有几个梦想
méi yǒu rén xiàn zhì yī gè rén zhǐ néng yǒu jǐ gè mèng xiǎng
เหมย โหย่ว เหริน เซี่ยน จื้อ อี๋ เก้อ เหริน จื่อ เหนิง โหยว จี่ เก้อ เมิ่ง เสี่ยง

我想做的事 我想走的路
wǒ xiǎng zuò de shì  wǒ xiǎng zǒu de lù 
หวอ เสี่ยง จั้ว เตอะ ซื่อ  หวอ เสียง โจ่ว เตอะ ลู่

我想做自己的大事走自己想走的路
wǒ xiǎng zuò zì jǐ de dà shì zǒu zì jǐ xiǎng zǒu de lù
หวอ เสี่ยง จั้ว จื้อ จี่ เตอะ ต้า ซื่อ โจ่ว จื้อ จี่ เสียง โจ่ว เตอะ ลู่

我不怕孤独 我不怕辛苦
wǒ bù pà gū dú  wǒ bù pà xīn kǔ 
หว่อ ปู๋ พ่า กู ตู๋  หว่อ ปู๋ พ่า ซิน ขู่

享受孤独的人会把吃苦当作吃补
xiǎng shòu gū dú de rén huì bǎ chī kǔ dàng zuò chī bǔ
เสี่ยง โซ่ว กู ตู๋ เตอะ เหริน ฮุ่ย ป่า ชือ ขู่ ตั้ง จั้ว ชือ ปู่

最伟大的目标总是有最离谱的距离
zuì wěi dà de mù biāo zǒng shì yǒu zuì lí pǔ de jù lí 
จุ้ย เหว่ย ต้า เตอะ มู่ เปียว จ่ง ซื่อ โหย่ว จุ้ย หลี ผู่ เตอะ จวี้ หลี

但我不畏惧 从今以后我要大声告诉全世界
dàn wǒ bù wèi jù  cóng jīn yǐ hòu wǒ yào dà shēng gào su quán shì jiè
ตั้น หว่อ ปู๋ เว่ย จวี้  ฉง จิน อี่ โฮ่ว หว่อ เหย้า ต้า เซิง เก้า สุ เฉวียน ซื่อ เจี้ย

ซ้ำ *

毕业其实不是结束而是新的开始
bì yè qí shí bù shì jié shù ér shì xīn de kāi shǐ 
ปี้ เย้ ฉี สือ ปู๋ ซื่อ เจี๋ย ซู่ เอ๋อ ซื่อ ซิน เตอะ ไค สื่อ

人生就是不断的 重新开始
rén shēng jiù shì bù duàn de  chóng xīn kāi shǐ
เหริน เซิง จิ้ว ซื่อ ปู๋ ต้วน เตอะ  ฉง ซิน ไค สื่อ

赚到亿 娶到了妻 旅途也不会停息
zhuàn dào yì  qǔ dào le qī  lǚ tú yě bù huì tíng xī 
จ้วน เต้า อี้  ฉวี่ เต้า เลอะ ชี  ลวี่ ถู เย่ ปู๋ ฮุ่ย ถิง ซี

只有实现梦想的过程 让我对于收获如此珍惜
zhǐ yǒu shí xiàn mèng xiǎng de guò chéng  ràng wǒ duì yú shōu huò rú cǐ zhēn xī
จื๋อ โหย่ว สือ เซี่ยน เมิ่ง เสี่ยง เตอะ กั้ว เฉิง  ร่าง หว่อ ตุ้ย อวิ๋ โซว ฮั่ว หยู ฉื่อ เจิน ซี

ซ้ำ *

我是毕业生 我告别了一些人 迫不急待出社会
wǒ shì bì yè shēng  wǒ gào bié le yī xiē rén  pò bù jí dài chū shè huì
หว่อ ซื่อ ปี้ เย้ เซิง  หว่อ เก้า เปี๋ย เลอะ อี้ เซีย เหริน  พั้ว ปู้ จี๋ ไต้ ชู เซ้อ ฮุ่ย

Yeah~ A~

我是毕业生 我满脑子是天真
wǒ shì bì yè shēng  wǒ mǎn nǎo zi shì tiān zhēn 
หว่อ ซื่อ ปี้ เย้ เซิง  หวอ หมาน เหน่า จึ ซื่อ เทียน เจิน

梦想就应该就应该就应该成真
mèng xiǎng jiù yīng gāi jiù yīng gāi jiù yīng gāi chéng zhēn
เมิ่ง เสี่ยง จิ้ว ยิง ไก จิ้ว ยิง ไก จิ้ว ยิง ไก เฉิง เจิน

Woo OH Woo OH~

梦想就应该梦想就应该成真
mèng xiǎng jiù yīng gāi mèng xiǎng jiù yīng gāi chéng zhēn
เมิ่ง เสี่ยง จิ้ว ยิง ไก เมิ่ง เสี่ยง จิ้ว ยิง ไก เฉิง เจิน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...