วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

Zhuan Shu Bao Lei (专属堡垒) Exclusive Fortress - Jiro Wang (Lyrics)

เพลง Zhuān Shǔ Bǎo Lěi (专属堡垒) Exclusive Fortress
ศิลปิน Wāng Dōng Chéng (东城) Jiro Wang
อัลบั้ม Yuàn Líng Rén Ǒ(怨灵人偶Bloody Doll OST

สังกัด Shanghai Film Group
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง

Hey you

伤又在嘶吼 被爱无情猛攻掠夺你的笑容
shāng yòu zài sī hǒu  bèi ài wú qíng měng gōng lüè duó nǐ de xiào róng
ซาง โย่ว ไจ้ ซือ โห่ว  เป้ย อ้าย อู๋ ฉิง เหมิ่ง กง เลว่ ตั๋ว หนี่ เตอะ เสี้ยว หรง

I know 

请躲在我的背后 不必看 不必说 让我替你承受
qǐng duǒ zài wǒ de bèi hòu  bù bì kàn  bù bì shuō  ràng wǒ tì nǐ chéng shòu
ฉิง ตั่ว ไจ้ หว่อ เตอะ เป้ย โฮ่ว  ปู๋ ปี้ คั่น  ปู๋ ปี้ ซัว  ร่าง หว่อ ที่ หนี่ เฉิง โซ่ว

太重 痛一再一再循环重播
tài zhòng  tòng yī zài yī zài xún huán chóng bō 
ไท่ จ้ง  ท่ง อี๋ ไจ้ อี๋ ไจ้ สวิน หวน ฉง ปัว

你开始责怪 爱情的贪婪
nǐ kāi shǐ zé guài  ài qíng de tān lán
หนี่ ไค สื่อ เจ๋อ เป้ย  อ้าย ฉิง เตอะ ทาน หลาน

时间自由让你霸占毫无保留把你宠坏
shí jiān zì yóu ràng nǐ bà zhàn háo wú bǎo liú bǎ nǐ chǒng huài 
สือ เจียน จื้อ โหยว ร่าง หนี่ ป้า จ้าน เหา อู๋ เป่า หลิว ป๋า หนี ฉ่ง ไฮว่

不需要兑换 我为你而存在
bù xū yào duì huàn  wǒ wèi nǐ ér cún zài
ปู้ ซวี เหย้า ตุ้ย ฮ่วน  หว่อ เว่ย หนี่ เอ๋อ ฉุน ไจ้

一颗心的强悍 枪林弹雨都为你挨
yī kē xīn de qiáng hàn  qiāng lín dàn yǔ dōu wèi nǐ ái
อี้ เคอ ซิน เตอะ เฉียง ฮั่น  เชียง หลิน ตั้น อวิ่ โตว เว่ย หนี่ อ๋าย

你追逐的未来 转身就有我在
nǐ zhuī zhú de wèi lái  zhuǎn shēn jiù yǒu wǒ zài
หนี่ จุย จู๋ เตอะ เว่ย ไหล  จ่วน เซิน จิ้ว โหยว หว่อ ไจ้

沸腾的血肉之躯钢铁般的爱
fèi téng de xiě ròu zhī qū gāng tiě bān de ài 
เฟ่ย เถิง เตอะ เสี่ย โร่ว จือ ชวี กัง เถี่ย ปัน เตอะ อ้าย

别担心伤害我给你最坚固的依赖
bié dān xīn shāng hài wǒ gěi nǐ zuì jiān gù de yī lài
เปี๋ย ตัน ซิน ซาง ไห้ หวอ เก๋ย หนี่ จุ้ย เจียน กู้ เตอะ อี ไล่

就算全世界都被流言攻占
jiù suàn quán shì jiè dōu bèi liú yán gōng zhàn 
จิ้ว ซ่วน เฉวียน ซื่อ เจี้ย โตว เป้ย หลิว เหยียน กง จ้าน

我会在这里继续守护你的爱
wǒ huì zài zhè lǐ jì xù shǒu hù nǐ de ài
หว่อ ฮุ่ย ไจ้ เจ้อ หลี่ จี้ ซวี่ โส่ว ฮู่ หนี่ เตอะ อ้าย

*I will be waiting for you 

找到 幸福 的明天 让你尽情撒野
zhǎo dào  xìng fú  de míng tiān  ràng nǐ jìn qíng sā yě 
เจ่า เต้า  ซิ่ง ฝู  เตอะ หมิง เทียน  ร่าง หนี่ จิ้น ฉิง ซา เย่

随时 都为 你准备 永远都不会走远
suí shí  dōu wèi  nǐ zhǔn bèi  yǒng yuǎn dōu bù huì zǒu yuǎn
สุย สือ  โตว เว่ย  หนี จุ่น เป้ย  หยง หย่วน โตว ปู๋ ฮุ่ย โจ๋ว หย่วน

一颗心多强悍 是我遇见你才明白
yī kē xīn duō qiáng hàn  shì wǒ yù jiàn nǐ cái míng bái
อี้ เคอ ซิน ตัว เฉียง ฮั่น  ซื่อ หว่อ อวิ้ เจี้ยน หนี่ ไฉ หมิง ไป๋

生命中的空白 因为你被填满
shēng mìng zhōng de kòng bái  yīn wèi nǐ bèi tián mǎn
เซิง มิ่ง จง เตอะ ค่ง ไป๋  ยิน เว่ย หนี่ เป้ย เถียน หม่าน

沸腾的血肉之躯钢铁般的爱
fèi téng de xiě ròu zhī qū gāng tiě bān de ài
เฟ่ย เถิง เตอะ เสี่ย โร่ว จือ ชวี กัง เถี่ย ปัน เตอะ อ้าย 

别担心超载我的真心不需要偿还
bié dān xīn chāo zài wǒ de zhēn xīn bù xū yào cháng huán
เปี๋ย ตัน ซิน เชา ไจ้ หว่อ เตอะ เจิน ซิน ปู้ ซวี เหย้า ฉาง หวน

就算不惜一切对寂寞宣战
jiù suàn bù xī yī qiè duì jì mò xuān zhàn 
จิ้ว ซ่วน ปู้ ซี อี๋ เชี้ย ตุ้ย จี้ มั่ว เซวียน จ้าน

我会在这里紧紧抱着不放开
wǒ huì zài zhè lǐ jǐn jǐn bào zhe bù fàng kāi
หว่อ ฮุ่ย ไจ้ เจ้อ หลี่ จิ๋น จิ่น เป้า เจอะ ปู๋ ฟ่าง ไค

ซ้ำ *

I will be waiting for you 

找到 幸福 的明天 在我的怀里沉睡 幸福的明天
zhǎo dào  xìng fú  de míng tiān  zài wǒ de huái lǐ chén shuì  xìng fú de míng tiān
เจ่า เต้า  ซิ่ง ฝู  เตอะ หมิง เทียน  ไจ้ หว่อ เตอะ ไหว หลี่ เฉิน ซุ่ย  ซิ่ง ฝู เตอะ หมิง เทียน

AO AO AO

让你尽情撒野 删除你所有的泪
ràng nǐ jìn qíng sā yě  shān chú nǐ suǒ yǒu de lèi
ร่าง หนี่ จิ้น ฉิง ซา เย่  ซาน ฉู หนี สัว โหย่ว เตอะ เล้ย

让你尽情撒野
ràng nǐ jìn qíng sā yě
ร่าง หนี่ จิ้น ฉิง ซา เย่

I will be waiting for you

随时 都为 你准备 剩下的让我来背
suí shí  dōu wèi  nǐ zhǔn bèi  shèng xià de ràng wǒ lái bēi
สุย สือ  โตว เว่ย  หนี จุ่น เป้ย  เซิ่ง เซี่ย เตอะ ร่าง หว่อ ไหล เปย

AO AO AO

永远都不会走远
yǒng yuǎn dōu bù huì zǒu yuǎn
หยง หย่วน โตว ปู๋ ฮุ่ย โจ๋ว หย่วน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...