วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

You He Bu Ke (有何不可) WHY NOT - Ella Chen (Lyrics)

เพลง Yǒu Hé Bù Kě (有何不可) WHY NOT
ศิลปิน Chén Jiā Huà () Ella Chen
อัลบั้ม Yǒu Hé Bù Kě (有何不可) WHY NOT
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


嘿 你今天晚上好吗
Hey  nǐ jīn tiān wǎn shàng hǎo ma
เฮ้  หนี่ จิน เทียน หว่าน ซ่าง เห่า ม่ะ

晚上我这边下了好大的雨 大雷雨
wǎn shàng wǒ zhè biān xià le hǎo dà de yǔ  dà léi yǔ
หว่าน ซ่าง หว่อ เจ้อ เปียน เซี่ย เลอะ เห่า ต้า เตอะ อวิ่  ต้า เหลย อวิ่

一直下一直下 到现在还在下 然后 我就这样
yī zhí xià yī zhí xià  dào xiàn zài hái zài xià  rán hòu  wǒ jiù zhè yàng
อี้ จื๋อ เซี่ย อี้ จิ๋อ เซี่ย  เต้า เซี่ยน ไจ้ ไห ไจ้ เซี่ย  หยาน โฮ่ว  หว่อ จิ้ว เจ้อ ย่าง

盯着窗外的雨 傻傻地看了一整夜
dīng zhe chuāng wài de yǔ  shǎ shǎ de kàn le yī zhěng yè
ติง เจอะ ชวง ไว่ เตอะ อวิ่  สา ส่า เตอะ คั่น เลอะ อี้ เจิ่ง เย้

对 我在想你
duì  wǒ zài xiǎng nǐ
ตุ้ย  หว่อ ไจ้ เสียง หนี่

那天偶然看到一句话好好笑 是这么说的
nà tiān ǒu rán kàn dào yī jù huà hǎo hǎo xiào  shì zhè me shuō de
น่า เทียน โอ่ว หยาน คั่น เต้า อี๋ จวี้ ฮว่า เหา เห่า เสี้ยว  ซื่อ เจ้อ เมอะ ซัว เตอะ

女人就像天气一样难以捉摸
nǚ rén jiù xiàng tiān qì yī yàng nán yǐ zhuō mō 
นวิ่ เหริน จิ้ว เซี่ยง เทียน ชี่ อี๋ ย่าง หนาน อี่ จัว มัว

而男人呢 就像气象报告一样靠不住
ér nán rén ne  jiù xiàng qì xiàng bào gào yī yàng kào bù zhù
เอ๋อ หนาน เหริน เนอะ  จิ้ว เซี่ยง ชี่ เซี่ยง เป้า เก้า อี๋ ย่าง เค่า ปู๋ จู้

怎么样 很有道理吧 可是 你知道吗
zěn me yàng  hěn yǒu dào lǐ ba  kě shì  nǐ zhī dào ma
เจิ่น เมอะ ย่าง  เหิน โหย่ว เต้า หลี่ ป่ะ  เข่อ ซื่อ  หนี่ จือ เต้า ม่ะ

我听完之后 我笑不出来 我哭了
wǒ tīng wán zhī hòu  wǒ xiào bù chū lái  wǒ kū le
หว่อ ทิง หวาน จือ โฮ่ว  หว่อ เสี้ยว ปู้ ชู ไหล  หว่อ คู เลอะ

嗯 我哭了 我想到我自己 还有你
Em  wǒ kū le  wǒ xiǎng dào wǒ zì jǐ  hái yǒu nǐ
อืม  หว่อ คู เลอะ  หวอ เสี่ยง เต้า หว่อ จื้อ จี่  ไห โหยว หนี่

我不懂这个世界为什么要在那些男男女女
wǒ bù dǒng zhè ge shì jiè wèi shén me yào zài nà xiē nán nán nǚ nǚ
หว่อ ปู้ ต่ง เจ้อ เก้อ ซื่อ เจี้ย เว่ย เสิน เมอะ เหย้า ไจ้ น่า เซีย หนาน หนาน นวิ๋ นวิ่

情情爱爱上面争执那么久
qíng qíng ài ài shàng miàn zhēng zhí nà me jiǔ
ฉิง ฉิง อ้าย อ้าย ซ่าง เมี่ยน เจิง จื๋อ น่า เมอะ จิ่ว

我也不知道那些人还要对别人的事情
wǒ yě bù zhī dào nà xiē rén hái yào duì bié rén de shì qíng
หวอ เย่ ปู้ จือ เต้า น่า เซีย เหริน ไห เหย้า ตุ้ย เปี๋ย เหริน เตอะ ซื่อ ฉิง

啰啰唆唆指指点点多久
luō luō suo suo zhǐ zhǐ diǎn diǎn duō jiǔ
ลัว ลัว ซัว ซัว จื๋อ จื่อ เตี๋ยน เตี่ยน ตัว จิ่ว

我不知道 我也不想知道
wǒ bù zhī dào  wǒ yě bù xiǎng zhī dào 
หว่อ ปู้ จือ เต้า  หวอ เย่ ปู้ เสี่ยง จือ เต้า

我真的真的一点都不想要知道
wǒ zhēn de zhēn de yī diǎn dōu bù xiǎng yào zhī dào
หว่อ เจิน เตอะ เจิน เตอะ อี้ เตี่ยน โตว ปู้ เสี่ยง เหย้า จือ เต้า

不就是场恋爱吗 自古至今全世界有多少人
bù jiù shì cháng liàn ài ma  zì gǔ zhì jīn quán shì jiè yǒu duō shǎo rén 
ปู๋ จิ้ว ซื่อ ฉาง เลี่ยน อ้าย ม่ะ  จื้อ กู่ จื้อ จิน เฉวียน ซื่อ เจี้ย โหย่ว ตัว เส่า เหริน

每天不断反复 一直在进行的事情
měi tiān bù duàn fǎn fù  yī zhí zài jìn xíng de shì qíng
เหม่ย เทียน ปู๋ ต้วน ฝ่าน ฟู่  อี้ จื๋อ ไจ้ จิ้น สิง เตอะ ซื่อ ฉิง

怎么会突然就变成一件像是什么伟大的工程
zěn me huì tū rán jiù biàn chéng yī jiàn xiàng shì shén me wěi dà de gōng chéng
เจิ่น เมอะ ฮุ่ย ทู หยาน จิ้ว เปี้ยน เฉิง อี๋ เจี้ยน เซี่ยง ซื่อ เสิน เมอะ เหว่ย ต้า เตอะ กง เฉิง

要面临那么多的考验 要度过那么多难关
yào miàn lín nà me duō de kǎo yàn  yào dù guò nà me duō nàn guān
เหย้า เมี่ยน หลิน น่า เมอะ ตัว เตอะ เข่า เหยี้ยน  เหย้า ตู้ กั้ว น่า เมอะ ตัว หนาน กวน

要在乎那么多别人的眼光
yào zài hu nà me duō bié rén de yǎn guāng 
เหย้า ไจ้ ฮุ น่า เมอะ ตัว เปี๋ย เหริน เตอะ เหยี่ยน กวง

还要经过那么多人同意 天啊
hái yào jīng guò nà me duō rén tóng yì  tiān a
ไห เหย้า จิง กั้ว น่า เมอะ ตัว เหริน ถง อี้  เทียน อ่ะ

不过就是两个灵魂相爱吗 有没有那么伟大啊
bù guò jiù shì liǎng gè líng hún xiāng ài ma  yǒu méi yǒu nà me wěi dà a
ปู๋ กั้ว จิ้ว ซื่อ เหลี่ยง เก้อ หลิง หุน เซียง อ้าย ม่ะ  โหย่ว เหมย โหย่ว น่า เมอะ เหว่ย ต้า อ่ะ

有这么难吗 有 真的吗 那天有要塌下来了吗
yǒu zhè me nán ma  yǒu  zhēn de ma  nà tiān yǒu yào tā xià lái le ma
โหย่ว เจ้อ เมอะ หนาน ม่ะ  โหย่ว  เจิน เตอะ ม่ะ  น่า เทียน โหย่ว เหย้า ทา เซี่ย ไหล เลอะ ม่ะ

WO HA

好累啊
hǎo lèi a
เห่า เล้ย อ่ะ

泪的宿主 心的病毒 爱是古老神秘的蛊
lèi de sù zhǔ  xīn de bìng dú  ài shì gǔ lǎo shén mì de gǔ
เล้ย เตอะ ซู่ จู่  ซิน เตอะ ปิ้ง ตู๋  อ้าย ซื่อ กู๋ เหล่า เสิน มี่ เตอะ กู่

输掉痛苦 赢了孤独 流言在飞舞
shū diào tòng kǔ  yíng le gū dú  liú yán zài fēi wǔ
ซู เตี้ยว ท่ง ขู่  หยิง เลอะ กู ตู๋  หลิว เหยียน ไจ้ เฟย อู่

爱你不爱你 反正注定要受苦
ài nǐ bù ài nǐ  fǎn zhèng zhù dìng yào shòu kǔ 
อ้าย หนี่ ปู๋ อ้าย หนี่  ฝ่าน เจิ้ง จู้ ติ้ง เหย้า โซ่ว ขู่

怕什么 不如勇敢地放手赌一赌
pà shén me  bù rú yǒng gǎn de fàng shǒu dǔ yī dǔ
พ่า เสิน เมอะ  ปู้ หรู หยง ก่าน เตอะ ฟ่าง โส่ว ตู่ อี้ ตู่

我不要祝福 谁都别开口
wǒ bù yào zhù fú  shuí dōu bié kāi kǒu 
หว่อ ปู๋ เหย้า จู้ ฝู  สุย โตว เปี๋ย ไค โข่ว

我不要救赎 谁都别伸手
wǒ bù yào jiù shú  shuí dōu bié shēn shǒu
หว่อ ปู๋ เหย้า จิ้ว สู  สุย โตว เปี๋ย เซิน โส่ว

只要有你有我 有什么不可 爱没有对与错
zhǐ yào yǒu nǐ yǒu wǒ  yǒu shén me bù kě  ài méi yǒu duì yǔ cuò
จื่อ เหย้า โหยว หนี่ โหยว หว่อ  โหย่ว เสิน เมอะ ปู้ เข่อ  อ้าย เหมย โหย่ว ตุ้ย อวิ่ ชั่ว

真的好累啊
zhēn de hǎo lèi a
เจิน เตอะ เห่า เล้ย อ่ะ

还好还有你 在我疲惫的时候
hái hǎo hái yǒu nǐ  zài wǒ pí bèi de shí hòu 
ไห เห่า ไห โหยว หนี่  ไจ้ หว่อ ผี เป้ย เตอะ สือ โฮ่ว

可以说说话 就像现在一样
kě yǐ shuō shuō huà  jiù xiàng xiàn zài yī yàng
เขอ อี่ ซัว ซัว ฮว่า  จิ้ว เซี่ยง เซี่ยน ไจ้ อี๋ ย่าง

尽管很多时候 你也只是个名字
jǐn guǎn hěn duō shí hòu  nǐ yě zhǐ shì gè míng zi
จิ๋น ก่วน เหิ่น ตัว สือ โฮ่ว  หนี เย๋ จื่อ ซื่อ เก้อ หมิง จึ

但至少 是个可以对话的对象 我觉得很好啊
dàn zhì shǎo  shì gè kě yǐ duì huà de duì xiàng  wǒ jué de hěn hǎo a
ตั้น จื้อ เส่า  ซื่อ เก้อ เขอ อี่ ตุ้ย ฮว่า เตอะ ตุ้ย เซี่ยง  หว่อ เจว๋ เตอะ เหิน เห่า อ่ะ

Why not

我可以像镜子一样健忘 你离开了 我就忘记了
wǒ kě yǐ xiàng jìng zi yī yàng jiàn wàng  nǐ lí kāi le  wǒ jiù wàng jì le
หวอ เขอ อี่ เซี่ยง จิ้ง จึ อี๋ ย่าง เจี้ยน ว่าง  หนี่ หลี ไค เลอะ  หว่อ จิ้ว ว่าง จี้ เลอะ

彻彻底底地忘记了 一干二净
chè chè dǐ dǐ de wàng jì le  yī gān èr jìng
เช้อ เช้อ ตี๋ ตี่ เตอะ ว่าง จี้ เลอะ  อี กัน เอ้อ จิ้ง

然后 等你来到面前
rán hòu  děng nǐ lái dào miàn qián 
หยาน โฮ่ว  เติ๋ง หนี่ ไหล เต้า เมี่ยน เฉียน

我又可以巨细靡遗的映照出整个完整的你
wǒ yòu kě yǐ jù xì mí yí de yìng zhào chū zhěng gè wán zhěng de nǐ
หว่อ โย่ว เขอ อี่ จวี้ ซี่ หมี อี๋ เตอะ ยิ่ง เจ้า ชู เจิ่ง เก้อ หวาน เจิ่ง เตอะ หนี่

遗忘是多么艰深的学问啊 他们不懂
yí wàng shì duō me jiān shēn de xué wèn a  tā men bù dǒng
อี๋ ว่าง ซื่อ ตัว เมอะ เจียน เซิน เตอะ เสว๋ เวิ่น อ่ะ  ทา เมิน ปู้ ต่ง

他们真的不懂 不懂所有的爱情故事
tā men zhēn de bù dǒng  bù dǒng suǒ yǒu de ài qíng gù shì
ทา เมิน เจิน เตอะ ปู้ ต่ง  ปู้ ต่ง สัว โหย่ว เตอะ อ้าย ฉิง กู้ ซื่อ

都没有任何的配角 从来都没有
dōu méi yǒu rèn hé de pèi jiǎo  cóng lái dōu méi yǒu 
โตว เหมย โหย่ว เริ่น เหอ เตอะ เพ่ย เจี่ยว  ฉง ไหล โตว เหมย โหย่ว

但是这个世界就是这样子运作的啊
dàn shì zhè ge shì jiè jiù shì zhè yàng zi yùn zuò de a
ตั้น ซื่อ เจ้อ เก้อ ซื่อ เจี้ย จิ้ว ซื่อ เจ้อ ย่าง จึ วิ่น จั้ว เตอะ อ่ะ

人们总是自以为是的运作出
rén men zǒng shì zì yǐ wéi shì de yùn zuò chū
เหริน เมิน จ่ง ซื่อ จื้อ อี่ เหวย ซื่อ เตอะ วิ่น จั้ว ชู

一些连自己都无法遵守的规则
yī xiē lián zì jǐ dōu wú fǎ zūn shǒu de guī zé
อี้ เซีย เหลียน จื้อ จี่ โตว อู๋ ฝ่า จุน โส่ว เตอะ กุย เจ๋อ

因为规则都是用来规范别人的 不是吗
yīn wéi guī zé dōu shì yòng lái guī fàn bié rén de  bù shì ma
ยิน เว่ย กุย เจ๋อ โตว ซื่อ ย่ง ไหล กุย ฟ่าน เปี๋ย เหริน เตอะ  ปู๋ ซื่อ ม่ะ

那 我们可以不要管别人了吗 (好不好)
nà  wǒ men kě yǐ bù yào guǎn bié rén le ma  (hǎo bù hǎo)
น่า  หว่อ เมิน เขอ อี่ ปู๋ เหย้า ก่วน เปี๋ย เหริน เลอะ ม่ะ  (เห่า ปู้ เห่า)

不要管别人说什么做什么 什么都不管
bù yào guǎn bié rén shuō shén me zuò shén me  shén me dōu bù guǎn
ปู๋ เหย้า ก่วน เปี๋ย เหริน ซัว เสิน เมอะ จั้ว เสิน เมอะ  เสิน เมอะ โตว ปู้ ก่วน

管他是风是雨 如果不是每一场雨都会打雷
guǎn tā shì fēng shì yǔ  rú guǒ bù shì měi yī cháng yǔ dōu huì dǎ léi
ก่วน ทา ซื่อ เฟิง ซื่อ อวิ่  หรู กั่ว ปู๋ ซื่อ เหม่ย อี้ ฉาง อวิ่ โตว ฮุ่ย ต่า เหลย

那凭什么每一场爱情都只能有一种结局啊
nà píng shén me měi yī cháng ài qíng dōu zhǐ néng yǒu yī zhǒng jié jú a
น่า ผิง เสิน เมอะ เหม่ย อี้ ฉาง อ้าย ฉิง โตว จื่อ เหนิง โหย่ว อี้ จ่ง เจี๋ย จวี๋ อ่ะ

我什么都不管了 我什么都不管
wǒ shén me dōu bù guǎn le  wǒ shén me dōu bù guǎn 
หว่อ เสิน เมอะ โตว ปู้ ก่วน เลอะ  หว่อ เสิน เมอะ โตว ปู้ ก่วน

真的 我什么都不想管了
zhēn de  wǒ shén me dōu bù xiǎng guǎn le
เจิน เตอะ  หว่อ เสิน เมอะ โตว ปู้ เสียง ก่วน เลอะ

泪的宿主 心的病毒 爱是两个人的聚赌
lèi de sù zhǔ  xīn de bìng dú  ài shì liǎng gè rén de jù dǔ
เล้ย เตอะ ซู่ จู่  ซิน เตอะ ปิ้ง ตู๋  อ้าย ซื่อ เหลี่ยง เก้อ เหริน เตอะ จวี้ ตู่

输掉痛苦 赢了孤独 痛过越清楚
shū diào tòng kǔ  yíng le gū dú  tòng guò yuè qīng chu
ซู เตี้ยว ท่ง ขู่  หยิง เลอะ กู ตู๋  ท่ง กั้ว เยว่ ชิง ฉุ

爱你不爱你 既然都不被祝福
ài nǐ bù ài nǐ  jì rán dōu bù bèi zhù fú 
อ้าย หนี่ ปู๋ อ้าย หนี่  จี้ หยาน โตว ปู๋ เป้ย จู้ ฝู

怕什么 不如在此刻紧紧地抓住
pà shén me  bù rú zài cǐ kè jǐn jǐn de zhuā zhù
พ่า เสิน เมอะ  ปู้ หรู ไจ้ ฉื่อ เค่อ จิ๋น จิ่น เตอะ จวา จู้

这样的幸福 又有何不可
zhè yàng de xìng fú  yòu yǒu hé bù kě 
เจ้อ ย่าง เตอะ ซิ่ง ฝู  โย่ว โหย่ว เหอ ปู้ เข่อ

这样的辛苦 又有何不可
zhè yàng de xīn kǔ  yòu yǒu hé bù kě
เจ้อ ย่าง เตอะ ซิน ขู่  โย่ว โหย่ว เหอ ปู้ เข่อ

只要有你有我 爱有何不可
zhǐ yào yǒu nǐ yǒu wǒ  ài yǒu hé bù kě 
จื่อ เหย้า โหยว หนี่ โหยว หว่อ  อ้าย โหย่ว เหอ ปู้ เข่อ

爱就爱 永远不必闪躲
ài jiù ài  yǒng yuǎn bù bì shǎn duǒ
อ้าย จิ้ว อ้าย  หยง หย่วน ปู๋ ปี้ สาน ตั่ว

不会退缩 这是我的承诺 对与错 谁真的了解过
bù huì tuì suō  zhè shì wǒ de chéng nuò  duì yǔ cuò  shuí zhēn de liǎo jiě guò
ปู๋ ฮุ่ย ทุ่ย ซัว  เจ้อ ซื่อ หว่อ เตอะ เฉิง นั่ว  ตุ้ย อวิ่ ชั่ว  สุย เจิน เตอะ เหลียว เจี่ย กั้ว

我爱你爱我 就算结果没结果
wǒ ài nǐ ài wǒ  jiù suàn jié guǒ méi jié guǒ 
หว่อ อ้าย หนี่ อ้าย หว่อ  จิ้ว ซ่วน เจี๋ย กั่ว เหมย เจี๋ย กั่ว

有什么不可这是我们的 选择
yǒu shén me bù kě zhè shì wǒ men de  xuǎn zé
โหย่ว เสิน เมอะ ปู้ เข่อ เจ้อ ซื่อ หว่อ เมิน เตอะ  เสวี่ยน เจ๋อ

爱 永远不必闪躲 男人 女人 承诺 背叛 我爱你
ài  yǒng yuǎn bù bì shǎn duǒ  nán rén  nǚ rén  chéng nuò  bèi pàn  wǒ ài nǐ
อ้าย  หยง หย่วน ปู๋ ปี้ สาน ตั่ว  หนาน เหริน  นวิ่ เหริน  เฉิง นั่ว  เป้ย พ่าน  หว่อ อ้าย หนี่

Why not

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...