วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

Wo De Da An (我的答案) MY ANSWER - EXO (Lyrics)

เพลง Wǒ De Dá Àn (我的答案) MY ANSWER
ศิลปิน EXO [01. Jīn Mín Shuò (金珉) Xiu Min, 
02. 
Jīn Jùn Miǎ(金俊勉) Su Ho,  
03. Zhāng Yì Xìng (张艺兴) LAY, 

04. Biān Bó Xián (边伯贤) Baek Hyun, 
05. Jīn Zhōng Dà (钟大) Chen, 
06. Piáo Càn Liè (灿烈) Chan Yeol, 
07. Dū Jǐng Xiù (都暻秀) D.O., 
08. Huáng Zǐ Tāo (黄子) TAO, 
09. Jīn Zhōng Rén (钟仁) KAI, 
10. Wú Shì Xūn (吴世) Se Hun]
อัลบั้ม EXODUS (Chinese Version)
สังกัด S.M. Entertainment
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง

我 看起来阳光 微笑挂脸上 却常常都孤单着
wǒ  kàn qǐ lái yáng guāng  wēi xiào guà liǎn shàng  què cháng cháng dōu gū dān zhe
หว่อ  คั่น ฉี่ ไหล หยาง กวง  เวย เสี้ยว กว้า เลี่ยน ซ่าง  เชว่ ฉาง ฉาง โตว กู ตัน เจอะ

我 保持沉默 装作很洒脱 却有话想说
wǒ  bǎo chí chén mò  zhuāng zuò hěn sǎ tuō  què yǒu huà xiǎng shuō
หวอ  เป่า ฉือ เฉิน มั่ว  จวง จั้ว เหิน ส่า ทัว  เชว่ โหย่ว ฮว่า เสี่ยง ซัว

第一次看到你就被你吸引
dì yī cì kàn dào nǐ jiù bèi nǐ xī yǐn 
ตี้ อี ชื่อ คั่น เต้า หนี่ จิ้ว เป้ย หนี่ ซี หยิ่น

没有复杂挣扎思考我却想说
méi yǒu fù zá zhēng zhá sī kǎo wǒ què xiǎng shuō
เหมย โหย่ว ฟู่ จ๋า เจิง จ๋า ซือ เขา หว่อ เชว่ เสี่ยง ซัว

The answer is you  Huu Huu  My answer is you  Huu Huu

*我早已把心为你都敞开
wǒ zǎo yǐ bǎ xīn wèi nǐ dōu chǎng kāi
หวอ เจ่า อี๋ ป่า ซิน เว่ย หนี่ โตว ฉ่าง ไค

You are my everything

我是如此确定
wǒ shì rú cǐ què dìng
หว่อ ซื่อ หยู ฉื่อ เชว่ ติ้ง

我 应该更小心 更珍爱自己 这样才不会受伤
wǒ  yīng gāi gèng xiǎo xīn  gèng zhēn ài zì jǐ  zhè yàng cái bù huì shòu shāng
หว่อ  ยิง ไก เกิ้ง เสี่ยว ซิน  เกิ้ง เจิน อ้าย จื้อ จี่  เจ้อ ย่าง ไฉ ปู๋ ฮุ่ย โซ่ว ซาง

我 仿佛快不能呼吸 有生以来 第一次感觉
wǒ  fǎng fú kuài bù néng hū xī  yǒu shēng yǐ lái  dì yī cì gǎn jué
หวอ  ฝั่ง ฝู ไคว่ ปู้ เหนิง ฮู ซี  โหย่ว เซิง อี่ ไหล  ตี้ อี ชื่อ ก่าน เจว๋

我的脑海里面装满了你
wǒ de nǎo hǎi lǐ miàn zhuāng mǎn le nǐ 
หว่อ เตอะ เหนา ไห หลี่ เมี่ยน จวง หม่าน เลอะ หนี่

看到你的表情听到你的笑声
kàn dào nǐ de biǎo qíng tīng dào nǐ de xiào shēng
คั่น เต้า นี่ เตอะ เปี่ยว ฉิง ทิง เต้า หนี่ เตอะ เสี้ยว เซิง

The answer is you  Huu Huu  That is you 

My answer is you  Huu Huu  Only you

ซ้ำ *

简单一句 我在等你 却说不出口
jiǎn dān yī jù  wǒ zài děng nǐ  què shuō bù chū kǒu 
เจี่ยน ตัน อี๋ จวี้  หว่อ ไจ้ เติ๋ง หนี่  เชว่ ซัว ปู้ ชู โข่ว 

写下又涂掉 写下又涂掉
xiě xià yòu tú diào  xiě xià yòu tú diào
เสี่ย เซี่ย โย่ว ถู เตี้ยว  เสี่ย เซี่ย โย่ว ถู เตี้ยว

闭上眼睛去猜想你在做什么
bì shàng yǎn jing qù cāi xiǎng nǐ zài zuò shén me 
ปี้ ซ่าง เหยี่ยน จิง ชวี่ ไช เสียง หนี่ ไจ้ จั้ว เสิน เมอะ

我整天都在重复 我在等待
wǒ zhěng tiān dōu zài chóng fù  wǒ zài děng dài
หวอ เจิ่ง เทียน โตว ไจ้ ฉง ฟู่  หว่อ ไจ้ เติ่ง ไต้

You you you

开启你心
kāi qǐ nǐ xīn
ไค ฉี หนี่ ซิน

You you  Huu Huu Huu~

我失控的情感在汹涌
wǒ shī kòng de qíng gǎn zài xiōng yǒng
หว่อ ซือ ค่ง เตอะ ฉิง ก่าน ไจ้ โซวง หย่ง

You are my everything

直到永远
zhí dào yǒng yuǎn
จื๋อ เต้า หยง หย่วน

My Love  OH~ I'm nothing  Yeah

别离开我 就请让我陪在你的身旁
bié lí kāi wǒ  jiù qǐng ràng wǒ péi zài nǐ de shēn páng
เปี๋ย หลี ไค หว่อ  จิ้ว ฉิ่ง ร่าง หว่อ เผย ไจ้ หนี่ เตอะ เซิน ผัง

(就请让我陪在你的身旁) 再多想也一样
(jiù qǐng ràng wǒ péi zài nǐ de shēn páng)  zài duō xiǎng yě yī yàng
(จิ้ว ฉิ่ง ร่าง หว่อ เผย ไจ้ หนี่ เตอะ เซิน ผัง)  ไจ้ ตัว เสียง เย่ อี๋ ย่าง

OH it's you

我的答案
wǒ de dá àn
หว่อ เตอะ ต๋า อั้น

It's you  It's you

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...