วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

Sheng Ri Pai Dui (生日派对) Party All Night - HIT-5 (Lyrics)

เพลง Shēng Rì Pài Duì (生日派) Party All Night
ศิลปิน HIT-5 (5 Handsome Idol Teenagers) [1.Guō Zǐ  (郭子渝) G-KING, 2.Yáng Fān (杨帆) Evan, 3.Duàn Huáng Wēi (段黄巍) David, 4.Dǒng Yù Fēng (董玉峰) Shine & 5.Gāo Yǔ (高宇) Kido]
อัลบั้ม Nǐ Men Hái Hǎo Ma (们还好吗) How Are You Doing (THE SECOND ALBUM)
สังกัด T.H ENTERTAINMENT
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
就算昨天晚上
jiù suàn zuó tiān wǎn shàng 
จิ้ว ซ่วน จั๋ว เทียน หว่าน ซ่าง

宿醉醒来都不会觉得累 因为今天是个
sù zuì xǐng lái dōu bù huì jué de lèi  yīn wéi jīn tiān shì gè
ซู่ จุ้ย สิ่ง ไหล โตว ปู๋ ฮุ่ย เจว๋ เตอะ เล้ย  ยิน เว่ย จิน เทียน ซื่อ เก้อ

Great day

不来就后悔 那就叫上你的
bù lái jiù hòu huǐ  nà jiù jiào shàng nǐ de
ปู้ ไหล จิ้ว โฮ่ว หุ่ย  น่า จิ้ว เจี้ยว ซ่าง หนี่ เตอะ

Homei

这里没有什么其他的规矩 只要你信仰
zhè lǐ méi yǒu shén me qí tā de guī ju  zhǐ yào nǐ xìn yǎng
เจ้อ หลี่ เหมย โหย่ว เสิน เมอะ ฉี ทา เตอะ กุย จวี่  จื่อ เหย้า หนี่ ซิ่น หย่าง

Happy come on

加入这个
jiā rù zhè ge
เจีย รู่ เจ้อ เก้อ

Party  Tell you mama say love u

啤酒啤酒 不够Go 一起跳
pí jiǔ pí jiǔ  bù gòu Go  yī qǐ tiào 
ผี จิ่ว ผี จิ่ว  ปู๋ โก้ว โก  อี้ ฉี่ เที่ยว

要一起笑DJ 音乐要High到爆
yào yī qǐ xiào DJ  yīn yuè yào High dào bào
เหย้า อี้ ฉี่ เสี้ยว ดีเจ  ยิน เยว่ เหย้า ไฮ เต้า เป้า

因为你是今天 主角镜头
yīn wèi nǐ shì jīn tiān  zhǔ jiǎo jìng tóu 
ยิน เว่ย หนี่ ซื่อ จิน เทียน  จู๋ เจี่ยว จิ้ง โถว

给到 目标把所有烦恼 毙掉
gěi dào  mù biāo bǎ suǒ yǒu fán nǎo  bì diào
เก่ย เต้า  มู่ เปียว ป๋า สัว โหย่ว ฝาน เหน่า  ปี้ เตี้ยว

OK we do the party now

*It's your birthday happy birthday

让所有快乐都在加倍
ràng suǒ yǒu kuài lè dōu zài jiā bèi
ร่าง สัว โหย่ว ไคว่ เล่อ โตว ไจ้ เจีย เป้ย

I got feeling let we dancing

整晚都不会觉得累
zhěng wǎn dōu bù huì jué de lèi
เจิ๋ง หว่าน โตว ปู๋ ฮุ่ย เจว๋ เตอะ เล้ย

Here we go 

Pa pa pa party  Pa pa pa party

Pa pa pa party ALL night  ALL night  Here we go

Pa pa pa party  Pa pa pa party

Pa pa pa party ALL night  party ALL night

OH 美女都排成队 应该去搭讪谁
OH měi nǚ dōu pái chéng duì  yīng gāi qù dā shàn shuí
โอ้ เหมย นวี่ โตว ผาย เฉิง ตุ้ย  ยิง ไก ชวี่ ตา ซ่าน สุย

最好有一点醉那今晚才不会浪费
zuì hǎo yǒu yī diǎn zuì nà jīn wǎn cái bù huì làng fèi
จุ้ย เหา โหย่ว อี้ เตี่ยน จุ้ย น่า จิน หว่าน ไฉ ปู๋ ฮุ่ย ล่าง เฟ่ย

你说什么的都是对的 他到底是怎么醉的
nǐ shuō shén me de dōu shì duì de  tā dào dǐ shì zěn me zuì de
หนี่ ซัว เสิน เมอะ เตอะ โตว ซื่อ ตุ้ย เตอะ  ทา เต้า ตี่ ซื่อ เจิ่น เมอะ จุ้ย เตอะ

YO 一起举手 游戏是必须会的
YO yī qǐ jǔ shǒu  yóu xì shì bì xū huì de 
โยะ อี้ ฉี จวี๋ โส่ว  โหยว ซี่ ซื่อ ปี้ ซวี ฮุ่ย เตอะ 

是谁要早点回家 这不是我要的回答
shì shuí yào zǎo diǎn huí jiā  zhè bù shì wǒ yào de huí dá
ซื่อ สุย เหย้า เจ๋า เตี่ยน หุย เจีย  เจ้อ ปู๋ ซื่อ หว่อ เหย้า เตอะ หุย ต๋า

NO ending NO start

这样的Party 最Hot
zhè yàng de Party  zuì Hot 
เจ้อ ย่าง เตอะ พาร์ที  จุ้ย ฮอท

一切都为了你去准备了 蛋糕是用来粉碎的
yī qiè dōu wèi le nǐ qù zhǔn bèi le  dàn gāo shì yòng lái fěn suì de
อี๋ เชี้ย โตว เว่ย เลอะ หนี่ ชวี่ จุ่น เป้ย เลอะ  ตั้น เกา ซื่อ ย่ง ไหล เฝิ่น ซุ่ย เตอะ

Go dan dan dan dan dancing

没理由停下的
méi lǐ yóu tíng xià de
เหมย หลี่ โหยว ถิง เซี่ย เตอะ

ซ้ำ *

让快乐环绕 因为有你 把最好的礼物送给你
ràng kuài lè huán rào  yīn wèi yǒu nǐ  bǎ zuì hǎo de lǐ wù sòng gěi nǐ
ร่าง ไคว่ เล่อ หวน เร่า  ยิน เว่ย โหยว หนี่  ป่า จุ้ย เห่า เตอะ หลี่ อู้ ซ่ง เก๋ย หนี่

让所有烦恼 都离你远去 我们在这里祝福你
ràng suǒ yǒu fán nǎo  dōu lí nǐ yuǎn qù  wǒ men zài zhè lǐ zhù fú nǐ
ร่าง สัว โหย่ว ฝาน เหน่า  โตว หลี หนี หย่วน ชวี่  หว่อ เมิน ไจ้ เจ้อ หลี่ จู้ ฝู หนี่

It's your birthday happy birthday  It's your birthday happy birthday

Put your hands up Hey  put your hands up Hey  put your hands up Hey

Party now

Pa pa pa party  Pa pa pa party

Pa pa pa party ALL night

Pa pa pa party  Pa pa pa party

Pa pa pa party ALL night  Here we go

Pa pa pa party  Pa pa pa party

Pa pa pa party ALL night  Here we go

Pa pa pa party  Pa pa pa party

Pa pa pa party ALL night


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...