วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

Bian Xing Nu (变形女) TRANSFORMER - EXO (Lyrics)

เพลง Biàn Xíng Nǚ (变形女) TRANSFORMER
ศิลปิน EXO [01. Jīn Mín Shuò (金珉) Xiu Min, 
02. 
Jīn Jùn Miǎ(金俊勉) Su Ho,  
03. Zhāng Yì Xìng (张艺兴) LAY, 

04. Biān Bó Xián (边伯贤) Baek Hyun, 
05. Jīn Zhōng Dà (钟大) Chen, 
06. Piáo Càn Liè (灿烈) Chan Yeol, 
07. Dū Jǐng Xiù (都暻秀) D.O., 
08. Huáng Zǐ Tāo (黄子) TAO, 
09. Jīn Zhōng Rén (钟仁) KAI, 
10. Wú Shì Xūn (吴世) Se Hun]
อัลบั้ม EXODUS (Chinese Version)
สังกัด S.M. Entertainment
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
She's such a transformer  EXO! Let's go!

OH hold up  hold up  hold up  hold up

无法用言语形容 她到底是什么东西
wú fǎ yòng yán yǔ xíng róng  tā dào dǐ shì shén me dōng xi
อู๋ ฝ่า ย่ง เหยียน อวิ่ สิง หยง  ทา เต้า ตี่ ซื่อ เสิน เมอะ ตง ซิ

那里那里那里那里
nà lǐ nà lǐ nà lǐ nà lǐ 
น่า หลี่ น่า หลี่ น่า หลี่ น่า หลี่

刹那之间开始蜕变连准备都来不及
chà nà zhī jiān kāi shǐ tuì biàn lián zhǔn bèi dōu lái bù jí
ช่า น่า จือ เจียน ไค สื่อ ทุ่ย เปี้ยน เหลียน จุ่น เป้ย โตว ไหล ปู้ จี๋

*You slow down  then you speed up

没有答案 只能惊惶的呆在原地
méi yǒu dá àn  zhǐ néng jīng huáng de dāi zài yuán dì 
เหมย โหย่ว ต๋า อั้น  จื่อ เหนิง จิง หวง เตอะ ไต ไจ้ หยวน ตี้

把我要挑战的路照亮的 Girl 了不起的你是
bǎ wǒ yào tiǎo zhàn de lù zhào liàng de Girl  liǎo bù qǐ de nǐ shì
ป๋า หว่อ เหย้า เถี่ยว จ้าน เตอะ ลู่ เจ้า เลี่ยง เตอะ เกิร์ล  เหลี่ยว ปู้ ฉี่ เตอะ หนี่ ซื่อ

Mega girl  OH baby baby baby

危险的太惊心动魄 你散发的光太耀眼
wēi xiǎn de tài jīng xīn dòng pò  nǐ sàn fā de guāng tài yào yǎn
เวย เสี่ยน เตอะ ไท่ จิง ซิน ต้ง พั้ว  หนี่ ซ่าน ฟา เตอะ กวง ไท่ เหย้า เหยี่ยน

绝不会想和你对决
jué bù huì xiǎng hé nǐ duì jué
เจว๋ ปู๋ ฮุ่ย เสี่ยง เหอ หนี่ ตุ้ย เจว๋

Hey pretty lady

思维早已为了你深陷 有时很温柔
sī wéi zǎo yǐ wèi le nǐ shēn xiàn  yǒu shí hěn wēn róu
ซือ เหวย เจ๋า อี่ เว่ย เลอะ หนี่ เซิน เซี่ยน  โหย่ว สือ เหิ่น เวิน โหรว

有时特别强烈 站在你的你的你的面前
yǒu shí tè bié qiáng liè  zhàn zài nǐ de nǐ de nǐ de miàn qián
โหย่ว สือ เท่อ เปี๋ย เฉียง เลี้ย  จ้าน ไจ้ หนี่ เตอะ หนี่ เตอะ หนี่ เตอะ เมี่ยน เฉียน

**Tick tick boom boom bout to blow

太过不同无法想像 交出一切让你成为我的
tài guò bù tóng wú fǎ xiǎng xiàng  jiāo chū yī qiè ràng nǐ chéng wéi wǒ de
ไท่ กั้ว ปู้ ถง อู๋ ฝ่า เสี่ยง เซี่ยง  เจียว ชู อี๋ เชี้ย ร่าง หนี่ เฉิง เหวย หว่อ เตอะ

Owner  cause you're you're you're a transformer

就现在是你的时间 哪个星球将你派遣
jiù xiàn zài shì nǐ de shí jiān  nǎ gè xīng qiú jiāng nǐ pài qiǎn
จิ้ว เซี่ยน ไจ้ ซื่อ หนี่ เตอะ สือ เจียน  หน่า เก้อ ซิง ฉิว เจียง หนี่ ไพ่ เฉี่ยน

Girl you got me got me

这游戏的
zhè yóu xì de
เจ้อ โหยว ซี่ เตอะ

Winner  cause you're you're you're a transformer

You come around

我无法挣扎 你看起来太养眼
wǒ wú fǎ zhēng zhá  nǐ kàn qǐ lái tài yǎng yǎn
หว่อ อู๋ ฝ่า เจิง จ๋า  หนี่ คั่น ฉี่ ไหล ไท่ หยาง เหยี่ยน

OH 变了转眼之间 下了决心 舍不得这时间
OH biàn le zhuǎn yǎn zhī jiān  xià le jué xīn  shě bù dé zhè shí jiān
โอ้ เปี้ยน เลอะ จ๋วน เหยี่ยน จือ เจียน  เซี่ย เลอะ เจว๋ ซิน  เส่อ ปู้ เต๋อ เจ้อ สือ เจียน

ซ้ำ *, **

不用太过的烦躁 浪费时间没必要的
bù yòng tài guò de fán zào  làng fèi shí jiān méi bì yào de
ปู๋ ย่ง ไท่ กั้ว เตอะ ฝาน เจ้า  ล่าง เฟ่ย สือ เจียน เหมย ปี้ เหย้า เตอะ

就在这你和我 到底还需要些什么
jiù zài zhè nǐ hé wǒ  dào dǐ hái xū yào xiē shén me
จิ้ว ไจ้ เจ้อ หนี่ เหอ หว่อ  เต้า ตี่ ไห ซวี เหย้า เซีย เสิน เมอะ

不管变成什么样 就算变灰暗 也要抓住你
bù guǎn biàn chéng shén me yàng  jiù suàn biàn huī àn  yě yào zhuā zhù nǐ
ปู้ ก่วน เปี้ยน เฉิง เสิน เมอะ ย่าง  จิ้ว ซ่วน เปี้ยน ฮุย อั้น  เย่ เหย้า จวา จู้ หนี่

Tell me now It's killing me baby

ซ้ำ **

想见你 想要你
xiǎng jiàn nǐ  xiǎng yào nǐ
เสี่ยง เจี้ยน หนี่  เสี่ยง เหย้า หนี่

Then you transform form~

能否能否感受我 感受我
néng fǒu néng fǒu gǎn shòu wǒ  gǎn shòu wǒ
เหนิง โฝ่ว เหนิง โฝ่ว ก่าน โซ่ว หว่อ  ก่าน โซ่ว หว่อ

Or are you gonna transform transform?

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...