วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

Wo Pei (我呸) PLAY - Jolin Tsai (Lyrics)

เพลง Wǒ Pēi () PLAY
ศิลปิน Cài Yī Lín (蔡依林) Jolin Tsai
อัลบั้ม Pēi () PLAY
สังกัด Warner Music Taiwan

ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


半夜一点的无邪浪荡睡衣姐妹
bàn yè yī diǎn de wú xié làng dàng shuì yī jiě mèi
ปั้น เย้ อี้ เตี่ยน เตอะ อู๋ เสีย ล่าง ตั้ง ซุ่ย อี เจี่ย เม่ย

清晨五点的万人登山体操大会
qīng chén wǔ diǎn de wàn rén dēng shān tǐ cāo dà huì
ชิง เฉิน อู๋ เตี่ยน เตอะ ว่าน เหริน เติง ซาน ถี่ เชา ต้า ฮุ่ย

六零年代欧洲前卫地下导演讨论会
liù líng nián dài ōu zhōu qián wèi dì xià dǎo yǎn tǎo lùn huì
ลิ่ว หลิง เหนียน ไต้ โอว โจว เฉียน เว่ย ตี้ เซี่ย เต๋า เหยี่ยน เถ่า ลุ่น ฮุ่ย

九零年代偶像复出签名握手拥抱会
jiǔ líng nián dài ǒu xiàng fù chū qiān míng wò shǒu yōng bào huì
จิ่ว หลิง เหนียน ไต้ โอ่ว เซี่ยง ฟู่ ชู เชียน หมิง ว่อ โส่ว ยง เป้า ฮุ่ย

零下五十度北极探险为期十几天
líng xià wǔ shí dù běi jí tàn xiǎn wéi qī shí jǐ tiān 
หลิง เซี่ย อู่ สือ ตู้ เป่ย จี๋ ท่าน เสี่ยน เหวย ชี สือ จี่ เทียน

撒哈拉酷热绝对崩溃生存考验
sǎhālā kù rè jué duì bēng kuì shēng cún kǎo yàn
ส่าฮาลา คู่ เย่อ เจว๋ ตุ้ย เปิง คุ่ย เซิง ฉุน เข่า เหยี้ยน

三天两夜集体K歌 歇斯底里的宣泄
sān tiān liǎng yè jí tǐ K gē xiē sī dǐ lǐ de xuān xiè
ซาน เทียน เหลี่ยง เย้ จี๋ ถี่ เค เกอ เซีย ซือ ตี๋ หลี่ เตอะ เซวียน เซี้ย

芳香精油深度放松无意识催眠
fāng xiāng jīng yóu shēn dù fàng sōng wú yì shí cuī mián
ฟัง เซียง จิง โหยว เซิน ตู้ ฟ่าง ซง อู๋ อี้ สือ ชุย เหมียน

*文艺装逼乱世盛装派对(派对)
wén yì zhuāng bī luàn shì shèng zhuāng pài duì (pài duì)
เหวิน อี้ จวง ปี ล่วน ซื่อ เซิ่ง จวง ไพ่ ตุ้ย (ไพ่ ตุ้ย)

女神丰乳肥臀九头身材
nǚ shén fēng rǔ féi tún jiǔ tóu shēn cái 
นวี่ เสิน เฟิง หรู่ เฝย ถุน จิ่ว โถว เซิน ไฉ

男神弯弓射雕六块肌排
nán shén wān gōng shè diāo liù kuài jī pái
หนาน เสิน วัน กง เซ่อ เตียว ลิ่ว ไคว่ จี ผาย

比钱更重要的是人鱼线
bǐ qián gèng zhòng yào de shì rén yú xiàn
ปี่ เฉียน เกิ้ง จ้ง เหย้า เตอะ ซื่อ เหริน อวิ๋ เซี่ยน

**管你小众大众我呸
guǎn nǐ xiǎo zhòng dà zhòng wǒ pēi 
ก๋วน หนี เสี่ยว จ้ง ต้า จ้ง หว่อ เพย

管你是小清新是重口味我呸
guǎn nǐ shì xiǎo qīng xīn shì zhòng kǒu wèi wǒ pēi
ก๋วน หนี่ ซื่อ เสี่ยว ชิง ซิน ซื่อ จ้ง โข่ว เว่ย หว่อ เพย

管你是哪一类甲虫我呸 我呸 都呸 都Play 
guǎn nǐ shì nǎ yī lèi jiǎ chóng wǒ pēi  wǒ pēi  dōu pēi  dōu Play
ก๋วน หนี่ ซื่อ หน่า อี๋ เล้ย เจี่ย ฉง หว่อ เพย  หว่อ เพย  โตว เพย  โตว เพล

Hey~

什么都喜欢 什么都会 什么都 什么都喜欢
shén me dōu xǐ huān  shén me dōu huì  shén me dōu  shén me dōu xǐ huān 
เสิน เมอะ โตว สี่ ฮวน  เสิน เมอะ โตว ฮุ่ย  เสิน เมอะ โตว  เสิน เมอะ โตว สี่ ฮวน

什么都会 什么都 什么都喜欢 什么都会 什么都
shén me dōu huì  shén me dōu  shén me dōu xǐ huān  shén me dōu huì  shén me dōu
เสิน เมอะ โตว ฮุ่ย  เสิน เมอะ โตว  เสิน เมอะ โตว สี่ ฮวน  เสิน เมอะ โตว ฮุ่ย  เสิน เมอะ โตว

什么都喜欢 什么都会 什么都呸
shén me dōu xǐ huān  shén me dōu huì  shén me dōu pēi
เสิน เมอะ โตว สี่ ฮวน  เสิน เมอะ โตว ฮุ่ย  เสิน เมอะ โตว เพย

都Play 都呸 都Play 都呸 都Play 都呸 都Play 都Play
dōu Play  dōu pēi  dōu Play  dōu pēi  dōu Play  dōu pēi  dōu Play  dōu Play
โตว เพล  โตว เพย  โตว เพล  โตว เพย  โตว เพล  โตว เพย  โตว เพล  โตว เพล

星期三下午与文青男友的约会
xīng qī sān xià wǔ yǔ wén qīng nán yǒu de yuē huì 
ซิง ชี ซาน เซี่ย อู่ อวิ่ เหวิน ชิง หนาน โหย่ว เตอะ เยว ฮุ่ย

全套文艺少女装备让他非常陶醉
quán tào wén yì shào nǚ zhuāng bèi ràng tā fēi cháng táo zuì
เฉวียน เท่า เหวิน อี้ เซ่า นวี่ จวง เป้ย ร่าง ทา เฟย ฉาง เถา จุ้ย

星期五二十四小时洗衣店读海明威
xīng qī wǔ èr shí sì xiǎo shí xǐ yī diàn dú HǎiMíngWēi
ซิง ชี อู่ เอ้อ สือ ซื่อ เสี่ยว สือ สี่ อี เตี้ยน ตู๋ ไห่หมิงเวย

网络上五十个分身匿名一点都不累
wǎng luò shàng wǔ shí gè fēn shēn nì míng yī diǎn dōu bù lèi
หว่าง ลั่ว ซ่าง อู่ สือ เก้อ เฟิน เซิน นี่ หมิง อี้ เตี่ยน โตว ปู๋ เล้ย

ซ้ำ *

比钱更重要的是马甲线
bǐ qián gèng zhòng yào de shì mǎ jiǎ xiàn
ปี่ เฉียน เกิ้ง จ้ง เหย้า เตอะ ซื่อ หมา เจี่ย เซี่ยน

ซ้ำ **

***什么都喜欢 什么都会 什么都 什么都喜欢
shén me dōu xǐ huān  shén me dōu huì  shén me dōu  shén me dōu xǐ huān 
เสิน เมอะ โตว สี่ ฮวน  เสิน เมอะ โตว ฮุ่ย  เสิน เมอะ โตว  เสิน เมอะ โตว สี่ ฮวน

什么都会 什么都 什么都喜欢 什么都会
shén me dōu huì  shén me dōu  shén me dōu xǐ huān  shén me dōu huì 
เสิน เมอะ โตว ฮุ่ย  เสิน เมอะ โตว  เสิน เมอะ โตว สี่ ฮวน  เสิน เมอะ โตว ฮุ่ย

什么都呸 都Play 都呸 都Play
shén me dōu pēi  dōu Play  dōu pēi  dōu Play
เสิน เมอะ โตว เพย  โตว เพล  โตว เพย  โตว เพล

Play Play Play Play~

管你后卫前卫我呸 管你原创拷贝我Play
guǎn nǐ hòu wèi qián wèi wǒ pēi  guǎn nǐ yuán chuàng kǎo bèi wǒ Play
ก๋วน หนี่ โฮ่ว เว่ย เฉียน เว่ย หว่อ เพย  ก๋วน หนี่ หยวน ช่วง เข่า เป้ย หว่อ เพล

管你是哪一种马铃薯我呸 我呸 都呸 都Play
guǎn nǐ shì nǎ yī zhǒng mǎ líng shǔ wǒ pēi  wǒ pēi  dōu pēi  dōu Play
ก๋วน หนี่ ซื่อ หน่า อี้ จ่ง หม่า หลิง สู่ หว่อ เพย  หว่อ เพย  โตว เพย  โตว เพล

ซ้ำ ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...