วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

Shou Xin De Qiang Wei (手心的蔷薇) Beautiful - JJ Lin Feat.G.E.M (Lyrics)

เพลง Shǒu Xīn De Qiáng Wēi (手心的蔷薇) Beautiful
ศิลปิน Lín Jùn Jié (林俊杰) JJ Lin Feat.Dèng Zǐ Qí (邓紫棋) G.E.M
อัลบั้ม Xīn Dì Qiú (新地球) GENESIS
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลงJJLin : HO Woo~

你眼眶超载的眼泪 乘客是绝望和心碎
nǐ yǎn kuàng chāo zài de yǎn lèi  chéng kè shì jué wàng hé xīn suì
หนี เหยี่ยน ค่วง เชา ไจ้ เตอะ เหยี่ยน เล้ย  เฉิง เค่อ ซื่อ เจว๋ ว่าง เหอ ซิน ซุ่ย

我可以看见 你忍住伤悲
wǒ kě yǐ kàn jiàn  nǐ rěn zhù shāng bēi 
หวอ เขอ อี่ คั่น เจี้ยน  หนี เหริ่น จู้ ซาง เปย

那一双爱笑眼睛不适合皱眉
nà yī shuāng ài xiào yǎn jing bù shì hé zhòu méi
น่า อี้ ซวง อ้าย เสี้ยว เหยี่ยน จิง ปู๋ ซื่อ เหอ โจ้ว เหมย

邓紫棋 : 你目光独有的温暖 是不会熄灭的明天
DèngZǐQí : nǐ mù guāng dú yǒu de wēn nuǎn  shì bù huì xī miè de míng tiān
G.E.M. : หนี่ มู่ กวง ตู๋ โหย่ว เตอะ เวิน หน่วน  ซื่อ ปู๋ ฮุ่ย ซี เมี้ย เตอะ หมิง เทียน

我可以感觉 你没有说出口的安慰
wǒ kě yǐ gǎn jué  nǐ méi yǒu shuō chū kǒu de ān wèi 
หวอ เขอ อี่ ก่าน เจว๋  หนี่ เหมย โหย่ว ซัว ชู โข่ว เตอะ อัน เว่ย

远比我失去的更加珍贵
yuǎn bǐ wǒ shī qù de gèng jiā zhēn guì
หยวน ปี๋ หว่อ ซือ ชวี่ เตอะ เกิ้ง เจีย เจิน กุ้ย

*林俊杰 : 手心的蔷薇
LínJùnJié : shǒu xīn de qiáng wēi
JJLin : โส่ว ซิน เตอะ เฉียง เวย

邓紫棋 : 刺手而不自觉
DèngZǐQí : cì shǒu ér bù zì jué
G.E.M. : ชื่อ โส่ว เอ๋อ ปู๋ จื้อ เจว๋

林俊杰 : 你值得被疼爱
LínJùnJié : nǐ zhí dé bèi téng ài
JJLin : หนี่ จื๋อ เต๋อ เป้ย เถิง อ้าย

邓紫棋 : 你懂我的期待
DèngZǐQí : nǐ dǒng wǒ de qī dài
G.E.M. : หนี ต๋ง หว่อ เตอะ ชี ไต้

JJLin : HO Woo

绚烂后枯萎
xuàn làn hòu kū wěi
เซวี่ยน ล่าน โฮ่ว คู เหว่ย

邓紫棋 : 经过几个圆缺
DèngZǐQí : jīng guò jǐ gè yuán quē
G.E.M. : จิง กั้ว จี่ เก้อ หยวน เชว

合:有我你在 
All : yǒu wǒ nǐ zài
ร้องรวม : โหยว หวอ หนี่ ไจ้

(OH Woo)

邓紫棋 : 你埋藏的蔷薇
DèngZǐQí : nǐ mái cáng de qiáng wēi
G.E.M. : หนี่ ไหม ฉาง เตอะ เฉียง เวย

林俊杰 : 你动人的香味
LínJùnJié : nǐ dòng rén de xiāng wèi
JJLin : หนี่ ต้ง เหริน เตอะ เซียง เว่ย

邓紫棋 : 是最好的你
DèngZǐQí : shì zuì hǎo de nǐ
G.E.M. : ซื่อ จุ้ย เห่า เตอะ หนี่

合:你陪我盼我接受世界 不完美 另一面 多美
All : nǐ péi wǒ pàn wǒ jiē shòu shì jiè  bù wán měi  lìng yī miàn  duō měi
ร้องรวม : หนี่ เผย หว่อ พ่าน หว่อ เจีย โซ่ว ซื่อ เจี้ย  ปู้ หวาน เหม่ย  ลิ่ง อี๋ เมี่ยน  ตัว เหม่ย

林俊杰 : 指纹写下所有遇见
LínJùnJié : zhǐ wén xiě xià suǒ yǒu yù jiàn
JJLin : จื่อ เหวิน เสี่ย เซี่ย สัว โหย่ว อวิ้ เจี้ยน

G.E.M. : Hmm Emm

合:你留着心碎那一页
All : nǐ liú zhe xīn suì nà yī yè
ร้องรวม : หนี่ หลิว เจอะ ซิน ซุ่ย น่า อี๋ เย้

林俊杰 : 骄傲的展现 你真无所谓
LínJùnJié : jiāo ào de zhǎn xiàn  nǐ zhēn wú suǒ wèi
JJLin : เจียว เอ้า เตอะ จ่าน เซี่ยน  หนี่ เจิน อู๋ สั่ว เว่ย

邓紫棋 : 无所谓
DèngZǐQí : wú suǒ wèi
G.E.M. : อู๋ สั่ว เว่ย

林俊杰 : 偶尔放纵的泪像汹涌的海水
LínJùnJié : ǒu ěr fàng zòng de lèi xiàng xiōng yǒng de hǎi shuǐ
JJLin : โอ๋ว เอ่อ ฟ่าง จ้ง เตอะ เล้ย เซี่ยง โซวง หย่ง เตอะ ไห สุ่ย

邓紫棋 : 我学着一个人存在
DèngZǐQí : wǒ xué zhe yī gè rén cún zài
G.E.M. : หว่อ เสว๋ เจอะ อี๋ เก้อ เหริน ฉุน ไจ้

JJLin : I'm here

邓紫棋 : 关上灯比较不孤单
DèngZǐQí : guān shàng dēng bǐ jiào bù gū dān
G.E.M. : กวน ซ่าง เติง ปี่ เจี้ยว ปู้ กู ตัน

林俊杰 : 不让你孤单
LínJùnJié : bù ràng nǐ gū dān
JJLin : ปู๋ ร่าง หนี่ กู ตัน

邓紫棋 : 你给的力量 让我在夜里安心入睡
DèngZǐQí : nǐ gěi de lì liàng  ràng wǒ zài yè lǐ ān xīn rù shuì
G.E.M. : หนี เก่ย เตอะ ลี่ เลี่ยง  ร่าง หว่อ ไจ้ เย้ หลี่ อัน ซิน ยู่ ซุ่ย

林俊杰 : 别怕黑夜
LínJùnJié : bié pà hēi yè
JJLin : เปี๋ย พ่า เฮย เย้

邓紫棋 : 就算没有人心疼我的泪
DèngZǐQí : jiù suàn méi yǒu rén xīn téng wǒ de lèi
G.E.M. : จิ้ว ซ่วน เหมย โหย่ว เหริน ซิน เถิง หว่อ เตอะ เล้ย

林俊杰 : 有个人心疼你的泪
LínJùnJié : yǒu gè rén xīn téng nǐ de lèi
JJLin : โหย่ว เก้อ เหริน ซิน เถิง หนี่ เตอะ เล้ย

ซ้ำ *

JJLin : Yeah~

手心的蔷薇
shǒu xīn de qiáng wēi
โส่ว ซิน เตอะ เฉียง เวย

G.E.M. : OH Woo~

林俊杰 : 是带刺的纪念
LínJùnJié : shì dài cì de jì niàn
JJLin : ซื่อ ไต้ ชื่อ เตอะ จี้ เนี่ยน

G.E.M. : Woo Woo~

JJLin : Hey Yeah~

整理好眼泪
zhěng lǐ hǎo yǎn lèi
เจิ๋ง หลี่ เหา เหยี่ยน เล้ย

All : I am… here…

陪你我盼你我接受世界太虚伪 太善变 不完美
péi nǐ wǒ pàn nǐ wǒ jiē shòu shì jiè tài xū wěi  tài shàn biàn  bù wán měi
เผย หนี่ หว่อ พ่าน หนี่ หว่อ เจีย โซ่ว ซื่อ เจี้ย ไท่ ซวี เหว่ย  ไท่ ซ่าน เปี้ยน  ปู้ หวาน เหม่ย

JJLin : Hey

合:天会黑 心会累
All : tiān huì hēi  xīn huì lèi
ร้องรวม : เทียน ฮุ่ย เฮย  ซิน ฮุ่ย เล้ย

Yeah Yeah~

有我你在 什么都 无畏
yǒu wǒ nǐ zài  shén me dōu  wú wèi
โหยว หว่อ หนี่ ไจ้  เสิน เมอะ โตว  อู๋ เว่ย

林俊杰 : 别害怕
LínJùnJié : bié hài pà
JJLin : เปี๋ย ไห้ พ่า

邓紫棋 : 握太紧
DèngZǐQí : wò tài jǐn
G.E.M. : ว่อ ไท่ จิ่น

林俊杰 : 放手
LínJùnJié : fàng shǒu
JJLin : ฟ่าง โส่ว

邓紫棋 : 蔷薇
DèngZǐQí : qiáng wēi
G.E.M. : เฉียง เวย

合:伤痕累累 这世界 有你 无畏
All : shāng hén lěi lěi  zhè shì jiè  yǒu nǐ  wú wèi
ร้องรวม : ซาง เหิน เหลย เหล่ย  เจ้อ ซื่อ เจี้ย  โหยว หนี่  อู๋ เว่ย

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...