วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

Pao Che Yu Tan Ke (跑车与坦克) Fancy Cars and Tanks - Zhang Zhen Yue (Lyrics)

เพลง Pǎo Chē Yǔ Tǎn Kè (车与坦克) Fancy Cars and Tanks
ศิลปิน Zhāng Zhèn Yuè (张震岳) A-Yue
อัลบั้ม Wǒ Shì Hǎi Yǎ Gǔ Mù (我是海雅谷慕) Ayal Komod Belief
สังกัด ROCK RECORDS
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง女人手里的花 男人肩上的枪
nǚ rén shǒu lǐ de huā  nán rén jiān shàng de qiāng 
นวี่ เหริน โสว หลี่ เตอะ ฮวา  หนาน เหริน เจียน ซ่าง เตอะ เชียง

女孩一脸瘦巴巴 男孩一脸惊慌
nǚ hái yī liǎn shòu bā bā  nán hái yī liǎn jīng huāng
นวี่ ไห อี้ เหลี่ยน โซ่ว ปา ปา  หนาน ไห อี้ เหลี่ยน จิง ฮวง

坦克压过原本是热闹的街
tǎn kè yā guò yuán běn shì rè nào de jiē 
ถ่าน เค่อ ยา กั้ว หยวน เปิ่น ซื่อ เย่อ เน่า เตอะ เจีย

异国的士兵带来粮食和水
yì guó de shì bīng dài lái liáng shí hé shuǐ
อี้ กั๋ว เตอะ ซื่อ ปิง ไต้ ไหล เหลียง สือ เหอ สุ่ย

毫无未来的百姓已经厌倦
háo wú wèi lái de bǎi xìng yǐ jīng yàn juàn 
เหา อู๋ เว่ย ไหล เตอะ ป่าย ซิ่ง อี่ จิง เหยี้ยน เจวี้ยน

已经厌倦 不想再流泪
yǐ jīng yàn juàn  bù xiǎng zài liú lèi
อี่ จิง เหยี้ยน เจวี้ยน  ปู้ เสี่ยง ไจ้ หลิว เล้ย

女人整型做脸 男人刷卡付钱
nǚ rén zhěng xíng zuò liǎn  nán rén shuā kǎ fù qián 
นวี่ เหริน เจิ่ง สิง จั้ว เหลี่ยน  หนาน เหริน ซวา ข่า ฟู่ เฉียน

女孩不想上学 男孩只想玩Game
nǚ hái bù xiǎng shàng xué  nán hái zhǐ xiǎng wán Game
นวี่ ไห ปู้ เสี่ยง ซ่าง เสว๋  หนาน ไห จื๋อ เสี่ยง หวาน เกม

跑车压过原本是落没的街
pǎo chē yā guò yuán běn shì luò mò de jiē 
เผ่า เชอ ยา กั้ว หยวน เปิ่น ซื่อ ลั่ว มั่ว เตอะ เจีย

政客和商人带来经济起飞
zhèng kè hé shāng rén dài lái jīng jì qǐ fēi 
เจิ้ง เค่อ เหอ ซาง เหริน ไต้ ไหล จิง จี้ ฉี่ เฟย

酒足饭饱的胖子已经厌倦 只想减肥
jiǔ zú fàn bǎo de pàng zi yǐ jīng yàn juàn  zhǐ xiǎng jiǎn féi
จิ่ว จู๋ ฟ่าน เป่า เตอะ พ่าง จึ อี่ จิง เหยี้ยน เจวี้ยน  จื๋อ เสียง เจี่ยน เฝย

*两种不同世界 各自在另一边
liǎng zhǒng bù tóng shì jiè  gè zì zài lìng yī biān 
เหลียง จ่ง ปู้ ถง ซื่อ เจี้ย  เก้อ จื้อ ไจ้ ลิ่ง อี้ เปียน

总是不得平衡 高低又歪斜
zǒng shì bù dé píng héng  gāo dī yòu wāi xié
จ่ง ซื่อ ปู้ เต๋อ ผิง เหิง  เกา ตี โย่ว ไว เสีย

正义犹如谎言 真理万化千变
zhèng yì yóu rú huǎng yán  zhēn lǐ wàn huà qiān biàn 
เจิ้ง อี้ โหยว หยู ห่วง เหยียน  เจิน หลี่ ว่าน ฮว่า เชียน เปี้ยน

我们所相信的 埋在瓦砾堆
wǒ men suǒ xiāng xìn de  mái zài wǎ lì duī
หว่อ เมิน สั่ว เซียง ซิ่น เตอะ  ไหม ไจ้ หว่า ลี่ ตุย

轰隆隆的炮声 舞池里的鼓声
hōng lōng lóng de pào shēng  wǔ chí lǐ de gǔ shēng 
ฮง ลง หลง เตอะ เพ่า เซิง  อู่ ฉือ หลี่ เตอะ กู่ เซิง

有人置身事外 有人没有家
yǒu rén zhì shēn shì wài  yǒu rén méi yǒu jiā
โหย่ว เหริน จื้อ เซิน ซื่อ ไว่  โหย่ว เหริน เหมย โหย่ว เจีย

地球妈妈累了 发烧居高不下
dì qiú mā ma lèi le  fā shāo jū gāo bù xià 
ตี้ ฉิว มา ม่ะ เล้ย เลอะ  ฟา เซา จวี เกา ปู๋ เซี่ย

你我却为了利益 撕破脸
nǐ wǒ què wèi le lì yì  sī pò liǎn
หนี หว่อ เชว่ เว่ย เลอะ ลี่ อี้  ซือ พั้ว เหลี่ยน

Huu Huu Huu Huu Huu Huu~

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...