วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

Hei Jian (黑键) Black Keys - JJ Lin (Lyrics)

เพลง Hēi Jiàn () Black Keys
ศิลปิน Lín Jùn Jié (林俊杰) JJ Lin
อัลบั้ม Xīn Dì Qiú (新地球) GENESIS
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


*嘿 如果听到这旋律
Hey  rú guǒ tīng dào zhè xuán lǜ 
เฮ้  หรู กั่ว ทิง เต้า เจ้อ เสวียน ลวี้

和你倾诉一段光阴 也许你也会共鸣
hé nǐ qīng sù yī duàn guāng yīn  yě xǔ nǐ yě huì gòng míng
เหอ หนี่ ชิง ซู่ อี๋ ต้วน กวง ยิน  เย๋ สวี่ หนี เย่ ฮุ่ย ก้ง หมิง

(Yeah E Yeah)

嘿 有个男孩的曾经
Hey  yǒu gè nán hái de céng jīng 
เฮ้  โหย่ว เก้อ หนาน ไห เตอะ เฉิง จิง

小小的手和老钢琴 故事展开了美丽
xiǎo xiǎo de shǒu hé lǎo gāng qín  gù shì zhǎn kāi le měi lì
เสียว เสี่ยว เตอะ โส่ว เหอ เหล่า กัง ฉิน  กู้ ซื่อ จ่าน ไค เลอะ เหม่ย ลี่

那男孩爬上了琴椅 黑键白键映满眼睛
nà nán hái pá shàng le qín yǐ  hēi jiàn bái jiàn yìng mǎn yǎn jing
น่า หนาน ไห ผา ซ่าง เลอะ ฉิน อี่  เฮย เจี้ยน ไป๋ เจี้ยน ยิ่ง หมาน เหยี่ยน จิง

Yeah E Yeah~

试探着敲奏出旋律 敲开了命运的觉醒
shì tàn zhe qiāo zòu chū xuán lǜ  qiāo kāi le mìng yùn de jué xǐng
ซื่อ ท่าน เจอะ เชียว โจ้ว ชู เสวียน ลวี้  เชียว ไค เลอะ มิ่ง วิ่น เตอะ เจว๋ สิ่ง

Woo~

当别的 孩子在 疯电玩模型
dāng bié de  hái zi zài  fēng diàn wán mó xíng 
ตัง เปี๋ย เตอะ  ไห จึ ไจ้  เฟิง เตี้ยน หวาน หมัว สิง

男孩却 反复着 艰涩德布西
nán hái què  fǎn fù zhe  jiān sè DéBùXī
หนาน ไห เชว่  ฝ่าน ฟู่ เจอะ  เจียน เซ่อ เต๋อปู้ซี

半音程 全音程 历程多艰辛 伤痕变成指环胎记
bàn yīn chéng  quán yīn chéng  lì chéng duō jiān xīn  shāng hén biàn chéng zhǐ huán tāi jì
ปั้น ยิน เฉิง  เฉวียน ยิน เฉิง  ลี่ เฉิง ตัว เจียน ซิน  ซาง เหิน เปี้ยน เฉิง จื่อ หวน ไท จี้

白键是众人的赞叹 黑键是暗地的努力
bái jiàn shì zhòng rén de zàn tàn  hēi jiàn shì àn dì de nǔ lì 
ไป๋ เจี้ยน ซื่อ จ้ง เหริน เตอะ จ้าน ท่าน  เฮย เจี้ยน ซื่อ อั้น ตี้ เตอะ หนู่ ลี่

祈祷奇迹其实不如 无尽的练习
qí dǎo qí jī qí shí bù rú  wú jìn de liàn xí
ฉี เต่า ฉี จี ฉี สือ ปู้ หรู  อู๋ จิ้น เตอะ เลี่ยน สี

ซ้ำ *

并不是所有道理都 OH 黑键白键般的分明 Yeah
bìng bù shì suǒ yǒu dào lǐ dōu OH  hēi jiàn bái jiàn bān de fēn míng Yeah
ปิ้ง ปู๋ ซื่อ สัว โหย่ว เต้า หลี่ โตว โอ้  เฮย เจี้ยน ไป๋ เจี้ยน ปัน เตอะ เฟิน หมิง เย้

所幸在音乐世界里 Wuu~ 闯出了自己的天地 Woo~
suǒ xìng zài yīn yuè shì jiè lǐ Wuu~  chuǎng chū le zì jǐ de tiān dì Woo~
สั่ว ซิ่ง ไจ้ ยิน เยว่ ซื่อ เจี้ย หลี่ อู้ฉ่วง ชู เลอะ จื้อ จี่ เตอะ เทียน ตี้ โว้~

那一年 那一首 江南的旋律
nà yī nián  nà yī shǒu  jiāng nán de xuán lǜ 
น่า อี้ เหนียน  น่า อี้ โส่ว  เจียง หนาน เตอะ เสวียน ลวี้

男孩才 经历了 柳暗和花明
nán hái cái  jīng lì le  liǔ àn hé huā míng
หนาน ไห ไฉ  จิง ลี่ เลอะ  หลิ่ว อั้น เหอ ฮวา หมิง

平均律 学不会 命运的定律 幸运莫若找到知音
píng jūn lǜ  xué bù huì  mìng yùn de dìng lǜ  xìng yùn mò ruò zhǎo dào zhī yīn
ผิง จวิน ลวี้  เสว๋ ปู๋ ฮุ่ย  มิ่ง วิ่น เตอะ ติ้ง ลวี้  ซิ่ง วิ่น มั่ว รั่ว เจ่า เต้า จือ ยิน

黑键是不断的挑战 白键是肯定的金曲
hēi jiàn shì bù duàn de tiǎo zhàn  bái jiàn shì kěn dìng de jīn qǔ
เฮย เจี้ยน ซื่อ ปู๋ ต้วน เตอะ เถี่ยว จ้าน  ไป๋ เจี้ยน ซื่อ เขิ่น ติ้ง เตอะ จิน ฉวี่

交织交响教我感激每一刻经历
jiāo zhī jiāo xiǎng jiāo wǒ gǎn jī měi yī kè jīng lì
เจียว จือ เจียว เสี่ยง เจียว หวอ ก่าน จี เหม่ย อี๋ เค่อ จิง ลี่

嘿 如果能让这旋律
Hey  rú guǒ néng ràng zhè xuán lǜ 
เฮ้  หรู กั่ว เหนิง ร่าง เจ้อ เสวียน ลวี้

陪你经历人生风雨 是我最大的幸运
péi nǐ jīng lì rén shēng fēng yǔ  shì wǒ zuì dà de xìng yùn
เผย หนี่ จิง ลี่ เหริน เซิง เฟิง อวิ่  ซื่อ หว่อ จุ้ย ต้า เตอะ ซิ่ง วิ่น

Yeah E Yeah

嘿 那个男孩的如今
Hey  nà gè nán hái de rú jīn 
เฮ้  น่า เก้อ หนาน ไห เตอะ หรู จิน

和你交织多么紧密 像黑键白键相依
hé nǐ jiāo zhī duō me jǐn mì  xiàng hēi jiàn bái jiàn xiāng yī
เหอ หนี่ เจียว จือ ตัว เมอะ จิ่น มี่  เซี่ยง เฮย เจี้ยน ไป๋ เจี้ยน เซียง อี

Yeah~

嘿 听着这首歌的你
Hey  tīng zhe zhè shǒu gē de nǐ 
เฮ้  ทิง เจอะ เจ้อ โส่ว เกอ เตอะ หนี่ 

曾经相信英雄的你 还在等待谁降临
céng jīng xiāng xìn yīng xióng de nǐ  hái zài děng dài shuí jiàng lín
เฉิง จิง เซียง ซิ่น ยิง โสวง เตอะ หนี่  ไห ไจ้ เติ่ง ไต้ สุย เจี้ยง หลิน

Yeah E Yeah

**嘿 答案一直都是你
Hey  dá àn yī zhí dōu shì nǐ 
เฮ้  ต๋า อั้น อี้ จื๋อ โตว ซื่อ หนี่

带着黑键般的叛逆 改变世界和自己
dài zhe hēi jiàn bān de pàn nì  gǎi biàn shì jiè hé zì jǐ
ไต้ เจอะ เฮย เจี้ยน ปัน เตอะ พ่าน นี่  ไก่ เปี้ยน ซื่อ เจี้ย เหอ จื้อ จี่

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...