วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

Ai Qing Huan Ji (爱情换季) Love Changes Seasons - HIT-5 (Lyrics)

เพลง Ài Qíng Huàn Jì (爱情换季) Love Changes Season
ศิลปิน HIT-5 (5 Handsome Idol Teenagers) [1.Guō Zǐ  (郭子渝) G-KING, 2.Yáng Fān (杨帆) Evan, 3.Duàn Huáng Wēi (段黄巍) David, 4.Dǒng Yù Fēng (董玉峰) Shine & 5.Gāo Yǔ (高宇) Kido]
อัลบั้ม Nǐ Men Hái Hǎo Ma (们还好吗) How Are You Doing (THE SECOND ALBUM)
สังกัด T.H ENTERTAINMENT
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง曾经任性 闹别扭 不懂 照顾对方的感受
céng jīng rèn xìng  nào biè niu  bù dǒng  zhào gù duì fāng de gǎn shòu
เฉิง จิง เริ่น ซิ่ง  เน่า เปี้ย หนิ่ว  ปู้ ต่ง  เจ้า กู้ ตุ้ย ฟัง เตอะ ก่าน โซ่ว

也曾冲动 闹分手 幸好及时 忍住没有开口
yě céng chōng dòng  nào fēn shǒu  xìng hǎo jí shí  rěn zhù méi yǒu kāi kǒu
เย่ เฉิง ชง ต้ง  เน่า เฟิน โส่ว  ซิ่ง เห่า จี๋ สือ  เหริ่น จู้ เหมย โหย่ว ไค โข่ว

*感情也分气候 冷热阴晴都有
gǎn qíng yě fēn qì hòu  lěng rè yīn qíng dōu yǒu 
ก่าน ฉิง เย่ เฟิน ชี่ โฮ่ว  เหลิ่ง เย่อ ยิน ฉิง โตว โหย่ว

会感冒发烧咳嗽 尤其 在这微凉的秋
huì gǎn mào fā shāo ké sòu  yóu qí  zài zhè wēi liáng de qiū
ฮุ่ย ก่าน เม่า ฟา เซา เขอ โซ่ว  โหยว ฉี  ไจ้ เจ้อ เวย เหลียง เตอะ ชิว

**春天就要来临 小伤风 只是一阵寒流
chūn tiān jiù yào lái lín  xiǎo shāng fēng  zhǐ shì yī zhèn hán liú
ชุน เทียน จิ้ว เหย้า ไหล หลิน  เสี่ยว ซาง เฟิง  จื่อ ซื่อ อี๋ เจิ้น หาน หลิว

马上就会过去 但热情 升温降温常有
mǎ shàng jiù huì guò qù  dàn rè qíng  shēng wēn jiàng wēn cháng yǒu
หม่า ซ่าง จิ้ว ฮุ่ย กั้ว ชวี่  ตั้น เย่อ ฉิง  เซิง เวิน เจี้ยง เวิน ฉาง โหย่ว

爱情面临换季 两个人 相处久了容易生锈
ài qíng miàn lín huàn jì  liǎng gè rén  xiāng chǔ jiǔ le róng yì shēng xiù
อ้าย ฉิง เมี่ยน หลิน ฮ่วน จี้  เหลี่ยง เก้อ เหริน  เซียง ฉู จิ่ว เลอะ หรง อี้ เซิง ซิ่ว

***偶尔要换个关系 像好朋友
ǒu ěr yào huàn gè guān xi  xiàng hǎo péng yǒu
โอ๋ว เอ่อ เหย้า ฮ่วน เก้อ กวน ซิ  เซี่ยง เห่า เผิง โหย่ว

下次争吵 的时候 记得 按下休兵的按钮
xià cì zhēng chǎo  de shí hòu  jì de  àn xià xiū bīng de àn niǔ
เซี่ย ชื่อ เจิง เฉ่า  เตอะ สือ โฮ่ว  จี้ เตอะ  อั้น เซี่ย ซิว ปิง เตอะ อั้น หนิ่ว

互相伤害 的念头 出了问题 记得赶快维修
hù xiāng shāng hài  de niàn tou  chū le wèn tí  jì de gǎn kuài wéi xiū
ฮู่ เซียง ซาง ไห้  เตอะ เนี่ยน โถว  ชู เลอะ เวิ่น ถี  จี้ เตอะ ก่าน ไคว่ เหวย ซิว

ซ้ำ *, **, ***

每段爱都有个缺口 要相互补救
měi duàn ài dōu yǒu gè quē kǒu  yào xiāng hù bǔ jiù 
เหม่ย ต้วน อ้าย โตว โหย่ว เก้อ เชว โข่ว  เหย้า เซียง ฮู่ ปู่ จิ้ว

在紧要关头 会坚守
zài jǐn yào guān tóu  huì jiān shǒu
ไจ้ จิ่น เหย้า กวน โถว  ฮุ่ย เจียน โส่ว

久了都会腻 尤其是面对引诱
jiǔ le dōu huì nì  yóu qí shì miàn duì yǐn yòu
จิ่ว เลอะ โตว ฮุ่ย นี่  โหยว ฉี ซื่อ เมี่ยน ตุ้ย หยิ่น โย่ว

每次信任的危机 考验彼此忠诚度够不够
měi cì xìn rèn de wēi jī  kǎo yàn bǐ cǐ zhōng chéng dù gòu bù gòu
เหม่ย ชื่อ ซิ่น เริ่น เตอะ เวย จี  เข่า เหยี้ยน ปี๋ ฉื่อ จง เฉิง ตู้ โก้ว ปู๋ โก้ว

HO~

ซ้ำ **, **, ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...