วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Zen Me Le (怎么了) What's the Matter - Jay Chou Feat.Cindy Yen (Lyrics)

เพลง Zěn Me Le (么了) What's the Matter
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰) Jay Chou Feat.Yuán Yǒng Lín (袁咏琳) Cindy Yen
อัลบั้ม Āi Yōu, Bù Cuò Ò (哎呦,不错哦) AIYO, NOT BAD
สังกัด JVR Music International
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง周杰伦 : 上车了 收拾心情背上行李 我走了
ZhōuJiéLún : shàng chē le  shōu shi xīn qíng bēi shàng xíng li  wǒ zǒu le
JAY : ซ่าง เชอ เลอะ  โซว สือ ซิน ฉิง เปย ซ่าง สิง หลี่  หวอ โจ่ว เลอะ

一再重复听你喜欢听的歌
yī zài chóng fù tīng nǐ xǐ huān tīng de gē
อี๋ ไจ้ ฉง ฟู่ ทิง หนี สี่ ฮวน ทิง เตอะ เกอ

甜蜜回忆太多心乱了 真的 结束了
tián mì huí yì tài duō xīn luàn le  zhēn de  jié shù le
เถียน มี่ หุย อี้ ไท่ ตัว ซิน ล่วน เลอะ  เจิน เตอะ  เจี๋ย ซู่ เลอะ

舍不得 你唱的生日快乐歌还记得
shě bù dé  nǐ chàng de shēng rì kuài lè gē hái jì de
เส่อ ปู้ เต๋อ  หนี่ ช่าง เตอะ เซิง ยื้อ ไคว่ เล่อ เกอ ไห จี้ เตอะ

你的温柔方式终于我懂了
nǐ de wēn róu fāng shì zhōng yú wǒ dǒng le 
หนี่ เตอะ เวิน โหรว ฟัง ซื่อ จง อวิ๋ หวอ ต่ง เลอะ

话题聊到这里你笑了 却也 太迟了
huà tí liáo dào zhè lǐ nǐ xiào le  què yě  tài chí le
ฮว่า ถี เหลียว เต้า เจ้อ หลี่ หนี่ เสี้ยว เลอะ  เชว่ เย่  ไท่ ฉือ เลอะ

我用咖啡拉花拉出白色的线 煮一杯眷恋
wǒ yòng kā fēi lā huā lā chū bái sè de xiàn  zhǔ yī bēi juàn liàn
หว่อ ย่ง คา เฟย ลา ฮวา ลา ชู ไป๋ เซ่อ เตอะ เซี่ยน  จู่ อี้ เปย เจวี้ยน เลี่ยน

你侧脸在咖啡表面 形成了思念 形成怀念
nǐ cè liǎn zài kā fēi biǎo miàn  xíng chéng le sī niàn  xíng chéng huái niàn
หนี่ เช่อ เหลี่ยน ไจ้ คา เฟย เปี่ยว เมี่ยน  สิง เฉิง เลอะ ซือ เนี่ยน  สิง เฉิง ไหว เนี่ยน

你长发披肩 我渐渐的勾画出你嘴角弧线
nǐ cháng fà pī jiān  wǒ jiàn jiàn de gōu huà chū nǐ zuǐ jiǎo hú xiàn
หนี่ ฉาง ฝ้า พี เจียน  หว่อ เจี้ยน เจี้ยน เตอะ โกว ฮว่า ชู หนี จุ๋ย เจี่ยว หู เซี่ยน

所有的从前 我慢慢的喝掉有你在的画面
suǒ yǒu de cóng qián  wǒ màn màn de hē diào yǒu nǐ zài de huà miàn
สัว โหย่ว เตอะ ฉง เฉียน  หว่อ ม่าน ม่าน เตอะ เฮอ เตี้ยว โหยว หนี่ ไจ้ เตอะ ฮว่า เมี่ยน

手中的寂寞续杯苦了谁
shǒu zhōng de jì mò xù bēi kǔ le shuí 
โส่ว จง เตอะ จี้ มั่ว ซวี่ เปย ขู่ เลอะ สุย

清醒了当初离开你的感觉
qīng xǐng le dāng chū lí kāi nǐ de gǎn jué 
ชิง สิ่ง เลอะ ตัง ชู หลี ไค หนี่ เตอะ ก่าน เจว๋

在不是冬天季节冷了离别
zài bù shì dōng tiān jì jié lěng le lí bié
ไจ้ ปู๋ ซื่อ ตง เทียน จี้ เจี๋ย เหลิ่ง เลอะ หลี เปี๋ย

*合:我还想听你叫我宝贝 怕你身边多了个谁
All : wǒ hái xiǎng tīng nǐ jiào wǒ bǎo bèi  pà nǐ shēn biān duō le gè shuí
ร้องรวม : หว่อ ไห เสี่ยง ทิง หนี่ เจี้ยว หวอ เป่า เป้ย  พ่า หนี่ เซิน เปียน ตัว เลอะ เก้อ สุย

失眠的夜独自面对 花少了蝶树枯了叶
shī mián de yè dú zì miàn duì  huā shǎo le dié shù kū le yè
ซือ เหมียน เตอะ เย้ ตู๋ จื้อ เมี่ยน ตุ้ย  ฮวา เส่า เลอะ เตี๋ย ซู่ คู เลอะ เย้

还想听你叫我宝贝 痛快心碎或许干脆
hái xiǎng tīng nǐ jiào wǒ bǎo bèi  tòng kuài xīn suì huò xǔ gān cuì
ไห เสี่ยง ทิง หนี่ เจี้ยว หวอ เป่า เป้ย  ท่ง ไคว่ ซิน ซุ่ย ฮั่ว สวี่ กัน ชุ่ย

两人世界漫天的风雪 我爱过的谁
liǎng rén shì jiè màn tiān de fēng xuě  wǒ ài guò de shuí
เหลี่ยง เหริน ซื่อ เจี้ย ม่าน เทียน เตอะ เฟิง เสว่  หว่อ อ้าย กั้ว เตอะ สุย

袁咏琳 : 怎么了
YuánYǒngLín : zěn me le
Cindy : เจิ่น เมอะ เลอะ

周杰伦 : 你说呢
ZhōuJiéLún : nǐ shuō ne
JAY : หนี่ ซัว เนอะ

袁咏琳 : 为何沟通最后总是 我哭了
YuánYǒngLín : wèi hé gōu tōng zuì hòu zǒng shì  wǒ kū le
Cindy : เว่ย เหอ โกว ทง จุ้ย โฮ่ว จ่ง ซื่อ  หว่อ คู เลอะ

周杰伦 : 不说了
ZhōuJiéLún : bù shuō le
JAY : ปู้ ซัว เลอะ

袁咏琳 : 承认犯错又能如何 你选择
YuánYǒngLín : chéng rèn fàn cuò yòu néng rú hé  nǐ xuǎn zé
Cindy : เฉิง เริ่น ฟ่าน ชั่ว โย่ว เหนิง หยู เหอ  หนี เสวี่ยน เจ๋อ

周杰伦 : 我认了
ZhōuJiéLún : wǒ rèn le
JAY : หว่อ เริ่น เลอะ

袁咏琳 : 是不是我们都太自我
YuánYǒngLín : shì bù shì wǒ men dōu tài zì wǒ
Cindy : ซื่อ ปู๋ ซื่อ หว่อ เมิน โตว ไท่ จื้อ หว่อ

周杰伦 : 自我
ZhōuJiéLún : zì wǒ
JAY : จื้อ หว่อ

合:借口 要自由
All : jiè kǒu  yào zì yóu
ร้องรวม : เจี้ย โข่ว  เหย้า จื้อ โหยว

周杰伦 : 沉默了
ZhōuJiéLún : chén mò le
JAY : เฉิน มั่ว เลอะ

袁咏琳 : 离开了
YuánYǒngLín : lí kāi le
Cindy : หลี ไค เลอะ

周杰伦 : 明明彼此付出比谁 都要多
ZhōuJiéLún : míng míng bǐ cǐ fù chū bǐ shuí  dōu yào duō
JAY : หมิง หมิง ปี๋ ฉื่อ ฟู่ ชู ปี่ สุย  โตว เหย้า ตัว

袁咏琳 : 我才多
YuánYǒngLín : wǒ cái duō
Cindy : หว่อ ไฉ ตัว

周杰伦 : 却相爱的比谁都要 不成熟
ZhōuJiéLún : què xiāng ài de bǐ shuí dōu yào  bù chéng shóu
JAY : เชว่ เซียง อ้าย เตอะ ปี่ สุย โตว เหย้า  ปู้ เฉิง โสว

袁咏琳 : 都怪我
YuánYǒngLín : dōu guài wǒ
Cindy : โตว ไกว้ หว่อ

周杰伦 : 是不是等伤口都愈合
ZhōuJiéLún : shì bù shì děng shāng kǒu dōu yù hé
JAY : ซื่อ ปู๋ ซื่อ เติ่ง ซาง โข่ว โตว อวิ้ เหอ

袁咏琳 : 愈合
YuánYǒngLín : yù hé
Cindy : อวิ้ เหอ

合:才能 再拥有
All : cái néng  zài yōng yǒu
ร้องรวม : ไฉ เหนิง  ไจ้ ยง โหย่ว

我用咖啡拉花拉出白色的线 煮一杯眷恋
wǒ yòng kā fēi lā huā lā chū bái sè de xiàn  zhǔ yī bēi juàn liàn
หว่อ ย่ง คา เฟย ลา ฮวา ลา ชู ไป๋ เซ่อ เตอะ เซี่ยน  จู่ อี้ เปย เจวี้ยน เลี่ยน

你侧脸在咖啡表面 形成了思念 形成怀念
nǐ cè liǎn zài kā fēi biǎo miàn  xíng chéng le sī niàn  xíng chéng huái niàn
หนี่ เช่อ เหลี่ยน ไจ้ คา เฟย เปี่ยว เมี่ยน  สิง เฉิง เลอะ ซือ เนี่ยน  สิง เฉิง ไหว เนี่ยน

周杰伦 : 你长发披肩
ZhōuJiéLún : nǐ cháng fà pī jiān 
JAY : หนี่ ฉาง ฝ้า พี เจียน

我渐渐的勾画出你嘴角弧线
wǒ jiàn jiàn de gōu huà chū nǐ zuǐ jiǎo hú xiàn
หว่อ เจี้ยน เจี้ยน เตอะ โกว ฮว่า ชู หนี จุ๋ย เจี่ยว หู เซี่ยน

袁咏琳 : 有你在的画面
YuánYǒngLín : yǒu nǐ zài de huà miàn
Cindy : โหยว หนี่ ไจ้ เตอะ ฮว่า เมี่ยน

周杰伦 : 所有的从前
ZhōuJiéLún : suǒ yǒu de cóng qián 
JAY : สัว โหย่ว เตอะ ฉง เฉียน

我慢慢的喝掉有你在的画面
wǒ màn màn de hē diào yǒu nǐ zài de huà miàn
หว่อ ม่าน ม่าน เตอะ เฮอ เตี้ยว โหยว หนี่ ไจ้ เตอะ ฮว่า เมี่ยน

合:手中的寂寞续杯苦了谁
All : shǒu zhōng de jì mò xù bēi kǔ le shuí 
ร้องรวม : โส่ว จง เตอะ จี้ มั่ว ซวี่ เปย ขู่ เลอะ สุย

清醒了当初离开你的感觉
qīng xǐng le dāng chū lí kāi nǐ de gǎn jué 
ชิง สิ่ง เลอะ ตัง ชู หลี ไค หนี่ เตอะ ก่าน เจว๋

在不是冬天季节冷了离别
zài bù shì dōng tiān jì jié lěng le lí bié
ไจ้ ปู๋ ซื่อ ตง เทียน จี้ เจี๋ย เหลิ่ง เลอะ หลี เปี๋ย

ซ้ำ *

周杰伦 : 我还想听你叫我宝贝
ZhōuJiéLún : wǒ hái xiǎng tīng nǐ jiào wǒ bǎo bèi 
JAY : หว่อ ไห เสี่ยง ทิง หนี่ เจี้ยว หวอ เป่า เป้ย 

Cindy : Huu~

周杰伦 : 怕你身边多了个谁
ZhōuJiéLún : pà nǐ shēn biān duō le gè shuí
JAY : พ่า หนี่ เซิน เปียน ตัว เลอะ เก้อ สุย

Cindy : NA NA NA NA Baby

周杰伦 : 失眠的夜独自面对
ZhōuJiéLún : shī mián de yè dú zì miàn duì 
JAY : ซือ เหมียน เตอะ เย้ ตู๋ จื้อ เมี่ยน ตุ้ย 

合:花少了蝶树枯了叶
All : huā shǎo le dié shù kū le yè
ร้องรวม : ฮวา เส่า เลอะ เตี๋ย ซู่ คู เลอะ เย้

Cindy : Yeah E Yeah~ HO~

周杰伦 : 还想听你叫我宝贝 
ZhōuJiéLún : hái xiǎng tīng nǐ jiào wǒ bǎo bèi 
JAY : ไห เสี่ยง ทิง หนี่ เจี้ยว หวอ เป่า เป้ย 

痛快心碎或许干脆 两人世界漫天的风雪
tòng kuài xīn suì huò xǔ gān cuì  liǎng rén shì jiè màn tiān de fēng xuě
ท่ง ไคว่ ซิน ซุ่ย ฮั่ว สวี่ กัน ชุ่ย  เหลี่ยง เหริน ซื่อ เจี้ย ม่าน เทียน เตอะ เฟิง เสว่ 

合:我爱过的谁
All : wǒ ài guò de shuí
ร้องรวม : หว่อ อ้าย กั้ว เตอะ สุย

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...