วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Pa Le Ni (怕了你) Afraid of You - HIT-5 (Lyrics)

เพลง Pà Le Nǐ (怕了你) Afraid of You
ศิลปิน HIT-5 (5 Handsome Idol Teenagers) [1.Guō Zǐ  (郭子渝) G-KING, 2.Yáng Fān (杨帆) Evan, 3.Duàn Huáng Wēi (段黄巍) David, 4.Dǒng Yù Fēng (董玉峰) Shine & 5.Gāo Yǔ (高宇) Kido]
อัลบั้ม Nǐ Men Hái Hǎo Ma (们还好吗) How Are You Doing (THE SECOND ALBUM)
สังกัด T.H ENTERTAINMENT
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง我等在你门口 看着你做研究
wǒ děng zài nǐ mén kǒu  kàn zhe nǐ zuò yán jiū 
หวอ เติ่ง ไจ้ หนี่ เหมิน โข่ว  คั่น เจอะ หนี่ จั้ว เหยียน จิว

衣服和口红换来换去要很久
yī fú hé kǒu hóng huàn lái huàn qù yào hěn jiǔ
อี ฟุ เหอ โข่ว หง ฮ่วน ไหล ฮ่วน ชวี่ เหย้า เหิน จิ่ว

你总是抱怨三百六十五天还不够
nǐ zǒng shì bào yuàn sān bǎi liù shí wǔ tiān hái bù gòu 
หนี จ่ง ซื่อ เป้า ย่วน ซาน ป่าย ลิ่ว สือ อู่ เทียน ไห ปู๋ โก้ว

不够你对着镜子Show
bù gòu nǐ duì zhe jìng zi Show 
ปู๋ โก้ว หนี่ ตุ้ย เจอะ จิ้ง จึ โชว์

忘记了带手机 别对我发脾气
wàng jì le dài shǒu jī  bié duì wǒ fā pí qì
ว่าง จี้ เลอะ ไต้ โส่ว จี  เปี๋ย ตุ้ย หว่อ ฟา ผี ชี่

怪就怪自己 永远都粗心大意
guài jiù guài zì jǐ  yǒng yuǎn dōu cū xīn dà yì 
ไกว้ จิ้ว ไกว้ จื้อ จี่  หยง หย่วน โตว ชู ซิน ต้า อี้

可我却愿意永远做你的专属助理
kě wǒ què yuàn yì yǒng yuǎn zuò nǐ de zhuān shǔ zhù lǐ
เขอ หว่อ เชว่ ย่วน อี้ หยง หย่วน จั้ว หนี่ เตอะ จวน สู่ จู้ หลี่

OH HO~

*就一朵鲜花 就一个电话 就一个拥抱
jiù yī duǒ xiān huā  jiù yī gè diàn huà  jiù yī gè yōng bào 
จิ้ว อี้ ตั่ว เซียน ฮวา  จิ้ว อี๋ เก้อ เตี้ยน ฮว่า  จิ้ว อี๋ เก้อ ยง เป้า

足以让人家牵挂 每一次可爱 每一次耍赖
zú yǐ ràng rén jiā qiān guà  měi yī cì kě ài  měi yī cì shuǎ lài
จู๋ อี่ ร่าง เหริน เจีย เชียน กว้า  เหม่ย อี๋ ชื่อ เข่อ อ้าย  เหม่ย อี๋ ชื่อ สว่า ไล่

每一次你要任性离开 我都等你回来 OH~
měi yī cì nǐ yào rèn xìng lí kāi  wǒ dōu děng nǐ huí lái  OH~
เหม่ย อี๋ ชื่อ หนี่ เหย้า เริ่น ซิ่ง หลี ไค  หว่อ โตว เติ๋ง หนี่ หุย ไหล  โอ้~

**真的怕了你 OH 思维没逻辑 OH
zhēn de pà le nǐ OH  sī wéi méi luó jí OH 
เจิน เตอะ พ่า เลอะ หนี่ โอ้  ซือ เหวย เหมย หลัว จี๋ โอ้

可我从没生过气 我有一点点怕了你 OH
kě wǒ cóng méi shēng guò qì  wǒ yǒu yī diǎn diǎn pà le nǐ  OH
เขอ หว่อ ฉง เหมย เซิง กั้ว ชวี่  หวอ โหย่ว อี้ เตี๋ยน เตี่ยน พ่า เลอะ หนี่  โอ้

有一点委屈 OH 没关系 因为我的心中只会爱你
yǒu yī diǎn wěi qū OH  méi guān xi  yīn wèi wǒ de xīn zhōng zhǐ huì ài nǐ
โหย่ว อี้ เตี๋ยน เหว่ย ชวี โอ้  เหมย กวน ซิ  ยิน เว่ย หว่อ เตอะ ซิน จง จื่อ ฮุ่ย อ้าย หนี่

我就是很糟糕 也不懂逗你笑
wǒ jiù shì hěn zāo gāo  yě bù dǒng dòu nǐ xiào 
หว่อ จิ้ว ซื่อ เหิ่น เจา เกา  เย่ ปู้ ต่ง โต้ว หนี่ เสี้ยว 

可是你总说 你的感觉都很好
kě shì nǐ zǒng shuō  nǐ de gǎn jué dōu hěn hǎo 
เข่อ ซื่อ หนี จ่ง ซัว  หนี่ เตอะ ก่าน เจว๋ โตว เหิน เห่า

我知道你什么都不会也做不太好
wǒ zhī dào nǐ shén me dōu bù huì yě zuò bù tài hǎo
หว่อ จือ เต้า หนี่ เสิน เมอะ โตว ปู๋ ฮุ่ย เย่ จั้ว ปู๋ ไท่ เห่า

但是我也不会计较 也许有点默契
dàn shì wǒ yě bù huì jì jiào  yě xǔ yǒu diǎn mò qì
ตั้น ซื่อ หวอ เย่ ปู๋ ฮุ่ย จี้ เจี้ยว  เย๋ สวี่ โหยว เตี่ยน มั่ว ชี่

喜欢你倔脾气 你总不小心笑起来那么美丽
xǐ huān nǐ juè pí qì  nǐ zǒng bù xiǎo xīn xiào qǐ lái nà me měi lì
สี่ ฮวน หนี่ เจว้ ผี ชี่  หนี จ่ง ปู้ เสี่ยว ซิน เสี้ยว ฉี่ ไหล น่า เมอะ เหม่ย ลี่

因为你就是我这辈子心中的唯一
yīn wèi nǐ jiù shì wǒ zhè bèi zi xīn zhōng de wéi yī
ยิน เว่ย หนี่ จิ้ว ซื่อ หว่อ เจ้อ เป้ย จึ ซิน จง เตอะ เหวย อี

OH HO~

ซ้ำ *, **

AH AH

我幻想做一台爱情冰箱
wǒ huàn xiǎng zuò yī tái ài qíng bīng xiāng 
หว่อ ฮ่วน เสี่ยง จั้ว อี้ ไถ อ้าย ฉิง ปิง เซียง

把那新鲜甜蜜的爱情收藏
bǎ nà xīn xiān tián mì de ài qíng shōu cáng 
ป่า น่า ซิน เซียน เถียน มี่ เตอะ อ้าย ฉิง โซว ฉาง

偷偷把你我的点滴品尝
tōu tōu bǎ nǐ wǒ de diǎn dī pǐn cháng
โทว โทว ป๋า หนี หว่อ เตอะ เตี่ยน ตี ผิ่น ฉาง

绝对不会有一点浪费铺张
jué duì bù huì yǒu yī diǎn làng fèi pū zhāng 
เจว๋ ตุ้ย ปู๋ ฮุ่ย โหย่ว อี้ เตี่ยน ล่าง เฟ่ย พู จาง

你相信我买单做你出气箱
nǐ xiāng xìn wǒ mǎi dān zuò nǐ chū qì xiāng
หนี่ เซียง ซิ่น หวอ ใหม่ ตัน จั้ว หนี่ ชู ชี่ เซียง

别说我没有度量还在这里夸张
bié shuō wǒ méi yǒu dù liàng hái zài zhè lǐ kuā zhāng 
เปี๋ย ซัว หว่อ เหมย โหย่ว ตู้ เลี่ยง ไห ไจ้ เจ้อ หลี่ ควา จาง

就连丘比特也说我是他的榜样
jiù lián QiūBǐTè yě shuō wǒ shì tā de bǎng yàng
จิ้ว เหลียน ชิวปี่เท่อ เย่ ซัว หว่อ ซื่อ ทา เตอะ ป่าง ย่าง

我一定能让美人鱼站在路地上
wǒ yī dìng néng ràng měi rén yú zhàn zài lù dì shàng
หว่อ อี๋ ติ้ง เหนิง ร่าง เหม่ย เหริน อวิ๋ จ้าน ไจ้ ลู่ ตี้ ซ่าง

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...