วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Ba Ba De Jia Qi (爸爸的假期) Emperor's Holidays - Kimi, Tian Tian, Shi Tou&Wang Shi Ling (Lyrics)

เพลง Bà Ba De Jià Qī (爸爸的假期) Emperor's Holidays
ศิลปิน Kimi, Tiān Tiān (天天) Tian Tian, Shí Tou () Shi Tou, Wáng Shī Líng (诗龄) Wang Shi Ling
อัลบั้ม Bà Ba De Jià Qī (爸爸的假期) Emperor's Holidays OST
สังกัด Ocean Butterflies Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลงAll : YA YA YA YA YA YA~

*合:爸爸爸爸在哪里度假 爸爸爸爸到底去哪啦
All : bà ba bà ba zài nǎ lǐ dù jià  bà ba bà ba dào dǐ qù nǎ la
ร้องรวม : ป้า ป้า ป้า ป้า ไจ้ หนา หลี่ ตู้ เจี้ย  ป้า ป้า ป้า ป้า เต้า ตี่ ชวี่ หน่า ล่ะ

爸爸爸爸在哪里度假 爸爸爸爸到底去哪啦
bà ba bà ba zài nǎ lǐ dù jià  bà ba bà ba dào dǐ qù nǎ la
ป้า ป้า ป้า ป้า ไจ้ หนา หลี่ ตู้ เจี้ย  ป้า ป้า ป้า ป้า เต้า ตี่ ชวี่ หน่า ล่ะ

**AI~ OH AI OH~  AI~ OH AI OH~ 

AI~ OH AI OH~  AI~ OH AI OH~

Kimi 天天 : 老爸他总在忙 忙  什么事都要抗 抗
Kimi TiānTiān : lǎo bà tā zǒng zài máng  máng  shén me shì dōu yào kàng  kàng
กิมิ เทียนเทียน : เหล่า ป้า ทา จ่ง ไจ้ หมาง  หมาง  เสิน เมอะ ซื่อ โตว เหย้า ข้าง  ข้าง

他说等到我开学了 一个人去疯狂 疯狂
tā shuō děng dào wǒ kāi xué le  yī gè rén qù fēng kuáng  fēng kuáng 
ทา ซัว เติ่ง เต้า หว่อ ไค เสว๋ เลอะ  อี๋ เก้อ เหริน ชวี่ เฟิง ขวง  เฟิง ขวง

闹钟滴答的响 叮铃铃 他催着我起床 起床
nào zhōng dī dā de xiǎng  dīng líng líng  tā cuī zhe wǒ qǐ chuáng qǐ chuáng
เน่า จง ตี ตา เตอะ เสี่ยง  ติง หลิง หลิง  ทา ชุย เจอะ หวอ ฉี่ ฉวง  ฉี่ ฉวง

我放学后回到家发现他去了机场
wǒ fàng xué hòu huí dào jiā fā xiàn tā qù le jī chǎng
หว่อ ฟ่าง เสว๋ โฮ่ว หุย เต้า เจีย ฟา เซี่ยน ทา ชวี่ เลอะ จี ฉ่าง

天天 石头 : 其实要说来也奇怪
TiānTiān ShíTou : qí shí yào shuō lái yě qí guài 
เทียนเทียน สือโถว : ฉี สือ เหย้า ซัว ไหล เย่ ฉี ไกว้

有时候老爸像小孩 不是卖萌就耍帅
yǒu shí hòu lǎo bà xiàng xiǎo hái  bù shì mài méng jiù shuǎ shuài 
โย่ว สือ โฮ่ว เหล่า ป้า เซี่ยง เสี่ยว ไห  ปู๋ ซื่อ ไม่ เหมิง จิ้ว สว่า ไซว่

贪玩天性还在
tān wán tiān xìng hái zài
ทาน หวาน เทียน ซิ่ง ไห ไจ้

Kimi 王诗龄 : 坚持自己做派 老妈不能忍耐
Kimi WángShīLíng : jiān chí zì jǐ zuò pài  lǎo mā bù néng rěn nài
กิมิ หวังซือหลิง : เจียน ฉือ จื้อ จี่ จั้ว ไพ่  เหล่า มา ปู้ เหนิง เหริ่น ไน่

老爸就是这么的可爱 从来都不会改变
lǎo bà jiù shì zhè me de kě ài  cóng lái dōu bù huì gǎi biàn
เหล่า ป้า จิ้ว ซื่อ เจ้อ เมอะ เตอะ เข่อ อ้าย  ฉง ไหล โตว ปู๋ ฮุ่ย ไก่ เปี้ยน

Kimi 天天 : 有的时候行动像个忍者
Kimi TiānTiān : yǒu de shí hòu xíng dòng xiàng gè rěn zhě 
กิมิ เทียนเทียน : โหย่ว เตอะ สือ โฮ่ว สิง ต้ง เซี่ยง เก้อ เหริน เจ่อ

我做什么他都跟着 跟着
wǒ zuò shén me tā dōu gēn zhe  gēnzhe
หว่อ จั้ว เสิน เมอะ ทา โตว เกิน เจอะ  เกิน เจอะ

天天 : 我闯了祸他就出现 然后
TiānTiān : wǒ chuǎng le huò tā jiù chū xiàn  rán hòu
เทียนเทียน : หวอ ฉ่วง เลอะ ฮั่ว ทา จิ้ว ชู เซี่ยน  หยาน โฮ่ว

合 : 又开始不停啰嗦
All : yòu kāi shǐ bù tíng luō suo
ร้องรวม : โย่ว ไค สื่อ ปู้ ถิง ลัว ซัว

Kimi 王诗龄:老爸我今天偷偷的想你
Kimi WángShīLíng : lǎo bà wǒ jīn tiān tōu tōu de xiǎng nǐ 
กิมิ หวังซือหลิง : เหล่า ป้า หว่อ จิน เทียน โทว โทว เตอะ เสียง หนี่

还没有你的消息 不知不觉一天天过去
hái méi yǒu nǐ de xiāo xi  bù zhī bù jué yī tiān tiān guò qù
ไห เหมย โหยว หนี่ เตอะ เซียว ซิ  ปู้ จือ ปู้ เจว๋ อี้ เทียน เทียน กั้ว ชวี่

爸爸你又喝醉了吗
bà ba nǐ yòu hē zuì le ma
ป้า ป้า หนี่ โย่ว เฮอ จุ้ย เลอะ ม่ะ

合 :  啊~ 快点回家啦 回家啦
All : ā~ kuài diǎn huí jiā la  huí jiā la
ร้องรวม : อา~ ไคว่ เตี่ยน หุย เจีย ล่ะ  หุย เจีย ล่ะ

ซ้ำ *

天天 : 老爸酷的像Boss
TiānTiān : lǎo bà kù de xiàng Boss
เทียนเทียน : เหล่า ป้า คู่ เตอะ เซี่ยง บอส

石头 : 还特别会摆Pose
ShíTou : hái tè bié huì bǎi Pose
สือโถว : ไห เท่อ เปี๋ย ฮุ่ย ป่าย โพซ

王诗龄 : 正义的像Police
WángShīLíng : zhèng yì de xiàng Police
หวังซือหลิง : เจ้ง อี้ เตอะ เซี่ยง โพลีซ 

Kimi : 困难喊声SOS
Kimi : kùn nán hǎn shēng SOS
กิมิ : คุ่น หนาน ห่าน เซิง เอสโอเอส

天天 : 严肃起来像金刚 我都不敢多开腔
TiānTiān : yán sù qǐ lái xiàng jīn gāng  wǒ dōu bù gǎn duō kāi qiāng
เทียนเทียน : เหยียน ซู่ ฉี่ ไหล เซี่ยง จิน กัง  หว่อ โตว ปู้ก่าน ตัว ไค เชียง

高兴起来哈哈大笑 变得很阳光
gāo xìng qǐ lái hā hā dà xiào  biàn de hěn yáng guāng
เกา ซิ่ง ฉี่ ไหล ฮา ฮา ต้า เสี้ยว  เปี้ยน เตอะ เหิ่น หยาง กวง

Kimi 石头 : 他也有小秘密 小秘密
Kimi ShíTou : tā yě yǒu xiǎo mì mì  xiǎo mì mì 
กิมิ สือโถว : ทา เย๋ โหยว เสี่ยว มี่ มี่  เสี่ยว มี่ มี่

妈妈不在家里 耶
mā ma bù zài jiā lǐ  Yeah
มา ม่ะ ปู๋ ไจ้ เจีย หลี่  เย้

约朋友一起出去喝酒到昏天黑地
yuē péng yǒu yī qǐ chū qù hē jiǔ dào hūn tiān hēi dì
เยว เผิง โหย่ว อี้ ฉี่ ชู ชวี่ เฮอ จิ่ว เต้า ฮุน เทียน เฮย ตี้

Kimi 王诗龄 天天 : 有时候我哭鼻涕 鼻涕
Kimi WángShīLíng TiānTiān : yǒu shí hòu wǒ kū bí tì  bí tì 
กิมิ หวังซือหลิง เทียนเทียน : โหย่ว สือ โฮ่ว หว่อ คู ปี๋ ที่  ปี๋ ที่

他说我没出息 出息
tā shuō wǒ méi chū xi  chū xi
ทา ซัว หว่อ เหมย ชู ซิ  ชู ซิ

说一定要坚持坚持坚持 坚持向他学习
shuō yī dìng yào jiān chí jiān chí jiān chí  jiān chí xiàng tā xué xí
ซัว อี๋ ติ้ง เหย้า เจียน ฉือ เจียน ฉือ เจียน ฉือ  เจียน ฉือ เซี่ยง ทา เสว๋ สี

天天 : 老师布置的习题 习题
TiānTiān : lǎo shī bù zhì de xí tí  xí tí 
เทียนเทียน : เหล่า ซือ ปู้ จื้อ เตอะ สี ถี  สี ถี

一点都不容易 不容易
yī diǎn dōu bù róng yì  bù róng yì
อี้ เตี่ยน โตว ปู้ หรง อี้  ปู้ หรง อี้

问老爸能不能帮我做他说学的早已忘记
wèn lǎo bà néng bù néng bāng wǒ zuò tā shuō xué de zǎo yǐ wàng jì
เวิ่น เหล่า ป้า เหนิง ปู้ เหนิง ปัง หว่อ จั้ว ทา ซัว เสว๋ เตอะ เจ๋า อี่ ว่าง จี้

合:老爸很辛苦也不太靠谱 像个可爱的吉祥物
All : lǎo bà hěn xīn kǔ yě bù tài kào pǔ  xiàng gè kě ài de jí xiáng wù
ร้องรวม : เหล่า ป้า เหิ่น ซิน ขู่ เย่ ปู๋ ไท่ เค่า ผู่  เซี่ยง เก้อ เข่อ อ้าย เตอะ จี๋ เสียง อู้

什么时候还能再团聚
shén me shí hòu hái néng zài tuán jù
เสิน เมอะ สือ โฮ่ว ไห เหนิง ไจ้ ถวน จวี้

妈妈:你老爸怎么都联系不上啊
MāMa : nǐ lǎo bà zěn me dōu lián xì bù shàng a
มาม่ะ : หนี เหล่า ป้า เจิ่น เมอะ โตว เหลียน ซี่ ปู๋ ซ่าง อ่ะ

All : Hey~~~~

ซ้ำ *, **

Kimi:我爸比是超人
Kimi : wǒ bà bǐ shì chāo rén
กิมิ : หว่อ ป้า ปี่ ซื่อ เชา เหริน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...