วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

Shou Xie De Cong Qian (手写的从前) Handwritten Past - Jay Chou (Lyrics)

เพลง Shǒu Xiě De Cóng Qián (手写的从前) Handwritten Past
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰) Jay Chou
อัลบั้ม Āi Yōu, Bù Cuò Ò (哎呦,不错哦) AIYO, NOT BAD
สังกัด JVR Music International
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง

这风铃跟心动很接近 这封信还在怀念旅行
zhè fēng líng gēn xīn dòng hěn jiē jìn  zhè fēng xìn hái zài huái niàn lǚ xíng
เจ้อ เฟิง หลิง เกิน ซิน ต้ง เหิ่น เจีย จิ้น  เจ้อ เฟิง ซิ่น ไห ไจ้ ไหว เนี่ยน ลวี่ สิง

路过的爱情都太年轻
lù guò de ài qíng dōu tài nián qīng 
ลู่ กั้ว เตอะ อ้าย ฉิง โตว ไท่ เหนียน ชิง

你是我想要再回去的风景
nǐ shì wǒ xiǎng yào zài huí qù de fēng jǐng
หนี่ ซื่อ หวอ เสี่ยง เหย้า ไจ้ หุย ชวี่ เตอะ เฟิง จิ่ง

这别离被瓶装成秘密 这雏菊美的像诗句
zhè bié lí bèi píng zhuāng chéng mì mì  zhè chú jú měi de xiàng shī jù
เจ้อ เปี๋ย หลี เป้ย ผิง จวง เฉิง มี่ มี่  เจ้อ ฉู จวี๋ เหม่ย เตอะ เซี่ยง ซือ จวี้

而我在风中等你 的消息
ér wǒ zài fēng zhōng děng nǐ  de xiāo xi 
เอ๋อ หว่อ ไจ้ เฟิง จง เติ๋ง หนี่  เตอะ เซียว ซิ

等月光落雪地 等枫红染秋季等相遇
děng yuè guāng luò xuě dì  děng fēng hóng rǎn qiū jì děng xiāng yù
เติ่ง เยว่ กวง ลั่ว เสว่ ตี้  เติ่ง เฟิง หง หย่าน ชิว จี้ เติ่ง เซียง อวิ้

*我重温午后的阳光 将吉他斜背在肩上
wǒ chóng wēn wǔ hòu de yáng guāng  jiāng jí tā xié bēi zài jiān shàng
หว่อ ฉง เวิน อู่ โฮ่ว เตอะ หยาง กวง  เจียง จี๋ ทา เสีย เปย ไจ้ เจียน ซ่าง

跟多年前一样 我们轻轻的唱 去任何地方
gēn duō nián qián yī yàng  wǒ men qīng qīng de chàng  qù rèn hé dì fāng
เกิน ตัว เหนียน เฉียน อี๋ ย่าง  หว่อ เมิน ชิง ชิง เตอะ ช่าง  ชวี่ เริ่น เหอ ตี้ ฟัง

**我看着你的脸 轻刷着和弦
wǒ kàn zhe nǐ de liǎn  qīng shuā zhe hé xián 
หว่อ คั่น เจอะ หนี่ เตอะ เหลี่ยน  ชิง ซวา เจอะ เหอ เสียน

情人节卡片 手写的永远
qíng rén jié kǎ piàn  shǒu xiě de yǒng yuǎn
ฉิง เหริน เจี๋ย ข่า เพี่ยน  โสว เสี่ย เตอะ หยง หย่วน

还记得广场公园 一起表演
hái jì de guǎng chǎng gōng yuán  yī qǐ biǎo yǎn 
ไห จี้ เตอะ ก๋วง ฉ่าง กง หยวน  อี้ ฉี เปี๋ยว เหยี่ยน

校园旁糖果店 记忆里在微甜
xiào yuán páng táng guǒ diàn  jì yì lǐ zài wēi tián
เสี้ยว หยวน ผัง ถาง กั่ว เตี้ยน  จี้ อี้ หลี่ ไจ้ เวย เถียน

我看着你的脸 轻刷着和弦
wǒ kàn zhe nǐ de liǎn  qīng shuā zhe hé xián 
หว่อ คั่น เจอะ หนี่ เตอะ เหลี่ยน  ชิง ซวา เจอะ เหอ เสียน

初恋是整遍 手写的从前
chū liàn shì zhěng biàn  shǒu xiě de cóng qián
ชู เลี่ยน ซื่อ เจิ่ง เปี้ยน  โสว เสี่ย เตอะ ฉง เฉียน

还记得那年秋天 说了再见
hái jì de nà nián qiū tiān  shuō le zài jiàn 
ไห จี้ เตอะ น่า เหนียน ชิว เทียน  ซัว เลอะ ไจ้ เจี้ยน

当恋情已走远 我将你深埋在 心里面
dāng liàn qíng yǐ zǒu yuǎn  wǒ jiāng nǐ shēn mái zài  xīn lǐ miàn
ตัง เลี่ยน ฉิง อี๋ โจ๋ว หย่วน  หว่อ เจียง หนี่ เซิน ไหม ไจ้  ซิน หลี่ เมี่ยน

微风需要竹林 溪流需要蜻蜓
wēi fēng xū yào zhú lín  xī liú xū yào qīng tíng 
เวย เฟิง ซวี เหย้า จู๋ หลิน  ซี หลิว ซวี เหย้า ชิง ถิง

乡愁般的离开 需要片片浮萍
xiāng chóu bān de lí kāi  xū yào piàn piàn fú píng
เซียง โฉว ปัน เตอะ หลี ไค  ซวี เหย้า เพี่ยน เพี่ยน ฝู ผิง

记得那年的雨季 回忆里特安静
jì de nà nián de yǔ jì  huí yì lǐ tè ān jìng 
จี้ เตอะ น่า เหนียน เตอะ อวิ่ จี้  หุย อี้ หลี่ เท่อ อัน จิ้ง

哭过后的决定 是否还能进行
kū guò hòu de jué dìng  shì fǒu hái néng jìn xíng
คู กั้ว โฮ่ว เตอะ เจว๋ ติ้ง  ซื่อ โฝ่ว ไห เหนิง จิ้น สิง

我傻傻等待 傻傻等春暖花开
wǒ shǎ shǎ děng dài  shǎ shǎ děng chūn nuǎn huā kāi 
หวอ สา ส่า เติ่ง ไต้  สา สา  เติ่ง ชุน หน่วน ฮวา ไค

等终等于等明等白 等爱情回来
děng zhōng děng yú děng míng děng bái  děng ài qíng huí lái
เติ่ง จง เติ่ง อวิ๋ เติ่ง หมิง เติ่ง ไป่  เติ่ง อ้าย ฉิง หุย ไหล

青春属于表白 阳光属于窗台
qīng chūn shǔ yú biǎo bái  yáng guāng shǔ yú chuāng tái
ชิง ชุน สู่ อวิ๋ เปี่ยว ไป๋  หยาง กวง สู่ อวิ๋ ชวง ไถ

而我想我属于 一个拥有你的未来
ér wǒ xiǎng wǒ shǔ yú  yī gè yōng yǒu nǐ de wèi lái
เอ๋อ หวอ เสี่ยง หวอ สู่ อวิ๋  อี๋ เก้อ ยง โหยว หนี่ เตอะ เว่ย ไหล

纸上的彩虹 用素描画的钟
zhǐ shàng de cǎi hóng  yòng sù miáo huà de zhōng
จื่อ ซ่าง เตอะ ไฉ่ หง  ย่ง ซู่ เหมียว ฮว่า เตอะ จง

我还在修改 回忆之中你的笑容
wǒ hái zài xiū gǎi  huí yì zhī zhōng nǐ de xiào róng
หว่อ ไห ไจ้ ซิว ไก่  หุย อี้ จือ จง หนี่ เตอะ เสี้ยว หรง

该怎么去形容 为思念酝酿的痛
gāi zěn me qù xíng róng  wèi sī niàn yùn niàng de tòng
ไก เจิ่น เมอะ ชวี่ สิง หรง  เว่ย ซือ เนี่ยน วิ่น เนี่ยง เตอะ ท่ง

夜空霓虹 都是我不要的繁荣
yè kōng ní hóng  dōu shì wǒ bù yào de fán róng
เย้ คง หนี หง  โตว ซื่อ หว่อ ปู๋ เหย้า เตอะ ฝาน หรง

或许去趟沙滩 或许去看看夕阳
huò xǔ qù tàng shā tān  huò xǔ qù kàn kàn xī yáng 
ฮั่ว สวี่ ชวี่ ท่าง ซา ทาน  ฮั่ว สวี่ ชวี่ คั่น คั่น ซี หยาง

或许任何一个可以想心事的地方
huò xǔ rèn hé yī gè kě yǐ xiǎng xīn shì de dì fāng
ฮั่ว สวี่ เริ่น เหอ อี๋ เก้อ เขอ อี๋ เสี่ยง ซิน ซื่อ เตอะ ตี้ ฟัง

情绪在咖啡馆 被调成一篇文章
qíng xù zài kā fēi guǎn  bèi diào chéng yī piān wén zhāng
ฉิง ซวี่ ไจ้ คา เฟย ก่วน  เป้ย เตี้ยว เฉิง อี้ เพียน เหวิน จาง

彻底爱上你如诗一般透明的泪光
chè dǐ ài shàng nǐ rú shī yī bān tòu míng de lèi guāng
เช้อ ตี่ อ้าย ซ่าง หนี่ หรู ซือ อี้ ปัน โท่ว หมิง เตอะ เล้ย กวง

ซ้ำ **, *, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

3 ความคิดเห็น:

 1. เพลงเดียวฟังสิบกว่ารอบเลย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. WOW!!! สิบรอบเลยหรอครับ ^o^

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ24 พฤศจิกายน 2558 06:52

  i want know what name girls with jay chou ?

  ตอบลบ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...