วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

Lang Man Xie Ye (浪漫血液) The Romantic - JJ Lin (Lyrics)

เพลง Làng Màn Xiě Yè (浪漫血液) The Romantic
ศิลปิน Lín Jùn Jié (林俊杰) JJ Lin
อัลบั้ม Xīn Dì Qiú (新地球) GENESIS
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


从一个眼神 一次谈心 到变懂得 变熟悉
cóng yī gè yǎn shén  yī cì tán xīn  dào biàn dǒng de  biàn shóu xī
ฉง อี๋ เก้อ เหยี่ยน เสิน  อี๋ ชื่อ ถาน ซิน  เต้า เปี้ยน ต่ง เตอะ  เปี้ยน โสว ซี

从累积感动 累积回忆 到最甜蜜
cóng lěi jī gǎn dòng  lěi jī huí yì  dào zuì tián mì
ฉง เหล่ย จี ก่าน ต้ง  เหล่ย จี หุย อี้  เต้า จุ้ย เถียน มี่

Woo Woo~

从闹意见 闹情绪 到伤感情
cóng nàoyì jiàn  nào qíng xù  dào shāng gǎn qíng
ฉง เน่า อี้ เจี้ยน  เน่า ฉิง ซวี่  เต้า ซาง ก่าน ฉิง

Yeah Yeah~

从都感觉 委屈 到都好强 背对背 向悲伤走去
cóng dōu gǎn jué  wěi qū  dào dōu hào qiáng  bèi duì bèi  xiàng bēi shāng zǒu qù
ฉง โตว ก่าน เจว๋  เหว่ย ชวี  เต้า โตว เฮ่า เฉียง  เป้ย ตุ้ย เป้ย  เซี่ยง เปย ซาง โจ่ว ชวี่

*无论再久 还是牢记 无论再远 还是关心
wú lùn zài jiǔ  hái shì láo jì  wú lùn zài yuǎn  hái shì guān xīn 
อู๋ ลุ่น ไจ้ จิ่ว  ไห ซื่อ เหลา จี้  อู๋ ลุ่น ไจ้ หย่วน  ไห ซื่อ กวน ซิน

凡是爱过 就都烙印 在记忆
fán shì ài guò  jiù dōu lào yìn  zài jì yì
ฝาน ซื่อ อ้าย กั้ว  จิ้ว โตว เล่า ยิ่น  ไจ้ จี้ อี้

用失眠 去反省 爱凝结成泪的轨迹
yòng shī mián  qù fǎn xǐng  ài níng jié chéng lèi de guǐ jī
ย่ง ซือ เหมียน  ชวี่ ฝาน สิ่ง  อ้าย หนิง เจี๋ย เฉิง เล้ย เตอะ กุ่ย จี

学会维系爱情 以后不用再惋惜
xué huì wéi xì ài qíng  yǐ hòu bù yòng zài wǎn xī
เสว๋ ฮุ่ย เหวย ซี่ อ้าย ฉิง  อี่ โฮ่ว ปู๋ ย่ง ไจ้ หว่าน ซี

**无论再苦 还是动心 无论再难 还是努力
wú lùn zài kǔ  hái shì dòng xīn  wú lùn zài nán  hái shì nǔ lì
อู๋ ลุ่น ไจ้ ขู่  ไห ซื่อ ต้ง ซิน  อู๋ ลุ่น ไจ้ หนาน  ไห ซื่อ หนู่ ลี่

服从感性 抗拒理性 不愿活着心却死去
fú cóng gǎn xìng  kàng jù lǐ xìng  bù yuàn huó zhe xīn què sǐ qù
ฝู ฉง ก่าน ซิ่ง  ข้าง จวี้ หลี่ ซิ่ง  ปู๋ ย่วน หัว เจอะ ซิน เชว่ สื่อ ชวี่

用赤裸 去热情 不预留余地
yòng chì luǒ  qù rè qíng  bù yù liú yú dì
ย่ง ชื่อ หลั่ว  ชวี่ เย่อ ฉิง  ปู๋ อวิ้ หลิว อวิ๋ ตี้

Woo Woo~

在我身上 流着浪漫血液
zài wǒ shēn shang  liú zhe làng màn xiě yè
ไจ้ หว่อ เซิน ซ่าง  หลิว เจอะ ล่าง ม่าน เสี่ย เย้

Woo OH OH~  Woo OH OH~

我不要冷静
wǒ bù yào lěng jìng
หว่อ ปู๋ เหย้า เหลิ่ง จิ้ง

Yeah Yeah HO~

不屑逃避
bù xiè táo bì
ปู๋ เซี้ย เถา ปี้

Woo Woo~

不怕打击
bù pà dǎ jī
ปู๋ พ่า ต่า จี

Yeah Yeah HO~

始终相信 有真爱 将伤痛抚平
shǐ zhōng xiāng xìn  yǒu zhēn ài  jiāng shāng tòng fǔ píng
สื่อ จง เซียง ซิ่น  โหย่ว เจิน อ้าย  เจียง ซาง ท่ง ฝู่ ผิง

Woo Woo~

ซ้ำ *

不断为难自己 想借遗憾进化自己
bù duàn wéi nán zì jǐ  xiǎng jiè yí hàn jìn huà zì jǐ
ปู๋ ต้วน เหวย หนาน จื้อ จี่  เสี่ยง เจี้ย อี๋ ฮั่น จิ้น ฮว่า จื้อ จี่

Woo Woo HO~

ซ้ำ **

什么伤口 都会痊愈 炽热的渴望 是勇气
shén me shāng kǒu  dōu huì quán yù  chì rè de kě wàng  shì yǒng qì
เสิน เมอะ ซาง โข่ว  โตว ฮุ่ย เฉวียน อวิ้  ชื่อ เย่อ เตอะ เข่อ ว่าง  ซื่อ หย่ง ชี่

在我身上 流着浪漫血液
zài wǒ shēn shang  liú zhe làng màn xiě yè
ไจ้ หว่อ เซิน ซ่าง  หลิว เจอะ ล่าง ม่าน เสี่ย เย้


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...