วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

Jiu Shi Xian Zai (就是现在) Now Is the Time - Leehom Wang (Lyrics)

เพลง Jiù Shì Xiàn Zài (就是现在) Now Is the Time
ศิลปิน Wáng Lì Hóng (王力宏) Leehom Wang
อัลบั้ม Nǐ De Ài (你的) Your Love

สังกัด EARTH 2113
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง*不要拖泥又带水 不要懒惰又浪费
bù yào tuō ní yòu dài shuǐ  bù yào lǎn duò yòu làng fèi 
ปู๋ เหย้า ทัว หนี โย่ว ไต้ สุ่ย  ปู๋ เหย้า หล่าน ตั้ว โย่ว ล่าง เฟ่ย

这就是我的年代
zhè jiù shì wǒ de nián dài
เจ้อ จิ้ว ซื่อ หว่อ เตะ เหนียน ไต้

Wuu~

星球排成一条线 现在该趁热打铁
xīng qiú pái chéng yī tiáo xiàn  xiàn zài gāi chèn rè dǎ tiě
ซิง ฉิว ผาย เฉิง อี้ เถี่ยว เซี่ยน  เซี่ยน ไจ้ ไก เชิ่น เย่อ ต๋า เถี่ย

我的梦不是未来 就是现在
wǒ de mèng bù shì wèi lái  jiù shì xiàn zài
หว่อ เตอะ เมิ่ง ปู๋ ซื่อ เว่ย ไหล  จิ้ว ซื่อ เซี่ยน ไจ้

HO~ Yeah

**我的梦不是未来 就是现在
wǒ de mèng bù shì wèi lái  jiù shì xiàn zài
หว่อ เตอะ เมิ่ง ปู๋ ซื่อ เว่ย ไหล  จิ้ว ซื่อ เซี่ยน ไจ้

千禧年的前夕 我在录音室哭泣
qiān xǐ nián de qián xī  wǒ zài lù yīn shì kū qì 
เชียน สี่ เหนียน เตอะ เฉียน ซี  หว่อ ไจ้ ลู่ ยิน ชื่อ คู ชี่

累积的潜力 都是岁月留的痕迹
lěi jī de qián lì  dōu shì suì yuè liú de hén jī
เหล่ย จี เตอะ เฉียน ลี่  โตว ซื่อ ซุ่ย เยว่ หลิว เตอะ เหิน จี

哪里有龙 我就往哪里努力点睛
nǎ lǐ yǒu lóng  wǒ jiù wǎng nǎ lǐ nǔ lì diǎn jīng 
หนา หลี โหย่ว หลง  หว่อ จิ้ว หว่าง หนา หลี่ หนู่ ลี่ เตี่ยน จิง

但我的梦想就像 谈不成的恋情
dàn wǒ de mèng xiǎng jiù xiàng  tán bù chéng de liàn qíng
ตั้น หว่อ เตอะ เมิ่ง เสี่ยง จิ้ว เซี่ยง  ถาน ปู้ เฉิง เตอะ เลี่ยน ฉิง

像摸不着的星星 就像罗小虎和子怡
xiàng mō bù zháo de xīng xīng  jiù xiàng LuóXiǎoHǔ hé ZǐYí
เซี่ยง มัว ปู้ เจ๋า เตอะ ซิง ซิง  จิ้ว เซี่ยง หลัวเสียวหู่ เหอ จื่ออี๋

临门一脚靠近 但最后只感受打击
lín mén yī jiǎo kào jìn  dàn zuì hòu zhǐ gǎn shòu dǎ jī
หลิน เหมิน อี้ เจี่ยว เค่า จิ้น  ตั้น จุ้ย โฮ่ว จื๋อ ก่าน โซ่ว ต่า จี

生命是自由搏击 几次跌倒 就几次爬起
shēng mìng shì zì yóu bó jī  jǐ cì diē dǎo  jiù jǐ cì pá qǐ
เซิง มิ่ง ซื่อ จื้อ โหยว ปั๋ว จี  จี่ ชื่อ เตีย เต่า  จิ้ว จี่ ชื่อ ผา ฉี่

这是一场 Party 这是一场革命
zhè shì yī chǎng Party  zhè shì yī chǎng gé mìng
เจ้อ ซื่อ อี้ ฉ่าง พาร์ที  เจ้อ ซื่อ อี้ ฉ่าง เก๋อ มิ่ง

ER 现在明白 运气是什么定义
ER xiàn zài míng bái  yùn qì shì shén me dìng yì 
เอ้อ เซี่ยน ไจ้ หมิง ไป๋  วิ่น ชี่ ซื่อ เสิน เมอะ ติ้ง อี้

ER 现在当机会 遇到所有准备
ER xiàn zài dāng jī huì  yù dào suǒ yǒu zhǔn bèi
เอ้อ เซี่ยน ไจ้ ตัง จี ฮุ่ย  อวิ้ เต้า สัว โหยว จุ่น เป้ย

ER This is our time

见证全世界都变了 现在
jiàn zhèng quán shì jiè dōu biàn le  xiàn zài
เจี้ยน เจิ้ง เฉวียน ซื่อ เจี้ย โตว เปี้ยน เลอะ  เซี่ยน ไจ้

ซ้ำ *

就是现在 我的梦不是未来 就是现在
jiù shì xiàn zài  wǒ de mèng bù shì wèi lái  jiù shì xiàn zài
จิ้ว ซื่อ เซี่ยน ไจ้  หว่อ เตอะ เมิ่ง ปู๋ ซื่อ เว่ย ไหล  จิ้ว ซื่อ เซี่ยน ไจ้

我已数不清有多少的眼泪
wǒ yǐ shǔ bù qīng yǒu duō shǎo de yǎn lèi 
หวอ อี๋ สู่ ปู้ ชิง โหย่ว ตัว เส่า เตอะ เหยี่ยน เล้ย

我也数不清有几次的跌倒
wǒ yě shǔ bù qīng yǒu jǐ cì de diē dǎo
หวอ เย๋ สู่ ปู้ ชิง โหยว จี่ ชื่อ เตอะ เตีย เต่า

Hmm

每次的失败和每次的打击
měi cì de shī bài hé měi cì de dǎ jī 
เหม่ย ชื่อ เตอะ ซือ ป้าย เหอ เหม่ย ชื่อ เตอะ ต่า จี

以前以为 都是自己不够好
yǐ qián yǐ wéi  dōu shì zì jǐ bù gòu hǎo
อี่ เฉียน อี่ เหวย  โตว ซื่อ จื้อ จี่ ปู๋ โก้ว เห่า

但忽然这一刻 看全世界都变了
dàn hū rán zhè yī kè  kàn quán shì jiè dōu biàn le 
ตั้น ฮู หยาน เจ้อ อี๋ เค่อ  คั่น เฉวียน ซื่อ เจี้ย โตว เปี้ยน เลอะ

(我不迷信 但我相信不是巧合)
(wǒ bù mí xìn  dàn wǒ xiāng xìn bù shì qiǎo hé)
(หว่อ ปู้ หมี ซิ่น  ตั้น หว่อ เซียง ซิ่น ปู๋ ซื่อ เฉี่ยว เหอ)

这不是巧合 杀不了我的都是学习
zhè bù shì qiǎo hé  shā bù liǎo wǒ de dōu shì xué xí
เจ้อ ปู๋ ซื่อ เฉี่ยว เหอ  ซา ปู้ เหลียว หว่อ เตอะ โตว ซื่อ เสว๋ สี

现在终于明白 运气是什么定义
xiàn zài zhōng yú míng bái  yùn qì shì shén me dìng yì 
เซี่ยน ไจ้ จง อวิ๋ หมิง ไป๋  วิ่น ชี่ ซื่อ เสิน เมอะ ติ้ง อี้

(现在终于明白 运气是什么定义)
(xiàn zài zhōng yú míng bái  yùn qì shì shén me dìng yì) 
(เซี่ยน ไจ้ จง อวิ๋ หมิง ไป๋  วิ่น ชี่ ซื่อ เสิน เมอะ ติ้ง อี้)

不需要等待
bù xū yào děng dài
ปู้ ซวี เหย้า เติ่ง ไต้

This is my time

终于就是现在
zhōng yú jiù shì xiàn zài
จง อวิ๋ จิ้ว ซื่อ เซี่ยน ไจ้

ซ้ำ *

历史就这样重复 到了引爆点程度
lì shǐ jiù zhè yàng chóng fù  dào le yǐn bào diǎn chéng dù
ลี่ สื่อ จิ้ว เจ้อ ย่าง ฉง ฟู่  เต้า เลอะ หยิ่น เป้า เตี่ยน เฉิง ตู้

学者们都在关注 导演们都在Rolling底片
xué zhě men dōu zài guān zhù  dǎo yǎn men dōu zài Rolling dǐ piàn
เสว๋ เจ่อ เมิน โตว ไจ้ กวน จู้  เต๋า เหยี่ยน เมิน โตว ไจ้ โรลลิง ตี่ เพี่ยน

来跟着我的脚步 一起克服地心引力
lái gēn zhe wǒ de jiǎo bù  yī qǐ kè fú dì xīn yǐn lì 
ไหล เกิน เจอะ หว่อ เตอะ เจี่ยว ปู้  อี้ ฉี่ เค่อ ฝู ตี้ ซิน หยิ่น ลี่

不要怀疑那个是我 飘在天空的星星 现在
bù yào huái yí nà gè shì wǒ  piāo zài tiān kōng de xīng xīng  xiàn zài
ปู๋ เหย้า ไหว อี๋ น่า เก้อ ซื่อ หว่อ  เพียว ไจ้ เทียน คง เตอะ ซิง ซิง  เซี่ยน ไจ้

ซ้ำ *, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...