วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Xie Zi Te Da Hao (鞋子特大号) Extra Large Shoes - Jay Chou (Lyrics)

เพลง Xié Zi Tè Dà Hào (鞋子特大号) Extra Large Shoes
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰) Jay Chou
อัลบั้ม Āi Yōu, Bù Cuò Ò (哎呦,不错哦) AIYO, NOT BAD
สังกัด JVR Music International
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง


巨砲:喂?
JùPào : wèi?
จวี้เพ่า : เว่ย?

周杰伦:喂,巨砲喔?
ZhōuJiéLún : wèi, JùPào ō?
JAYCHOU : เว่ย, จวี้ เพ่า โอะ?

巨砲:欸欸
JùPào : āi āi
จวี้เพ่า : ไอ ไอ

周杰伦:欸你有没有看过卓别林?
ZhōuJiéLún : āi nǐ yǒu méi yǒu kàn guò ZhuóBiéLín?
JAYCHOU : ไอ หนี โหย่ว เหมย โหย่ว คั่น กั้ว จั๋วเปี๋ยหลิน?

巨砲:卓别林喔?
JùPào : ZhuóBiéLín ō?
จวี้เพ่า : จั๋วเปี๋ยหลิน โอะ?

周杰伦:欸,有看过吗?
ZhōuJiéLún : āi, yǒu kàn guò ma?
JAYCHOU : ไอ, โหย่ว คั่น กั้ว ม่ะ?

巨砲:你说他的电影是不是?
JùPào : nǐ shuō tā de diàn yǐng shì bù shì?
จวี้เพ่า : หนี่ ซัว ทา เตอะ เตี้ยน หยิ่ง ซื่อ ปู๋ ซื่อ?

周杰伦:OH~ 我是说他本人啦!
ZhōuJiéLún : OH~  wǒ shì shuō tā běn rén la!
JAYCHOU : โอ้หว่อ ซื่อ ซัว ทา เปิ่น เหริน ล่ะ!

巨砲: 哈哈哈哈哈 很难笑耶 哈哈
JùPào : hā hā hā hā hā  hěn nán xiào yé  hā hā
จวี้เพ่า : ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา  เหิ่น หนาน เสี้ยว เย้  ฮา ฮา

*周杰伦:(如~~)如果不小心跌倒
ZhōuJiéLún : (rú~~) rú guǒ bù xiǎo xīn diē dǎo
JAYCHOU : (หรู~~)  หรู กั่ว ปู้ เสี่ยว ซิน เตีย เต่า

马上就爬起来装没事
mǎ shàng jiù pá qǐ lái zhuāng méi shì 
หม่า ซ่าง จิ้ว ผา ฉี่ ไหล จวง เหมย ซื่อ

幽默是这世上最好的礼物
yōu mò shì zhè shì shàng zuì hǎo de lǐ wù
โยว มั่ว ซื่อ เจ้อ ซื่อ ซ่าง จุ้ย เห่า เตอะ หลี่ อู้

别只想要当那王子公主 公主
bié zhǐ xiǎng yào dāng nà wáng zǐ gōng zhǔ  gōng zhǔ
เปี๋ย จื๋อ เสี่ยง เหย้า ตัง น่า หวัง จื่อ กง จู่  กง จู่

别对人家冷漠耍帅装酷 装酷
bié duì rén jiā lěng mò shuǎ shuài zhuāng kù  zhuāng kù
เปี๋ย ตุ้ย เหริน เจีย เหลิ่ง มั่ว สว่า ไซว่ จวง คู่  จวง คู่

让一切的准备都完美演出
ràng yī qiè de zhǔn bèi dōu wán měi yǎn chū 
ร่าง อี๋ เชี้ย เตอะ จุ่น เป้ย โตว หวาน เหมย เหยี่ยน ชู

让所有的努力都美好落幕
ràng suǒ yǒu de nǔ lì dōu měi hǎo luò mù
ร่าง สัว โหย่ว เตอะ หนู่ ลี่ โตว เหมย เห่า ลั่ว มู่

哎哟喂啊 字典里没有收录
āi yō wèi a  zì diǎn lǐ méi yǒu shōu lù 
ไอ โยะ เว่ย อ่ะ  จื้อ เตี๋ยน หลี่ เหมย โหย่ว โซว ลู่

差点跌倒 却不自觉会说出
chà diǎn diē dǎo  què bù zì jué huì shuō chū
ช่า เตี่ยน เตีย เต่า  เชว่ ปู๋ จื้อ เจว๋ ฮุ่ย ซัว ชู

叽哩咕噜 唏哩呼噜 幽默是专业的行为艺术
jī lǐ gū lū  xī lǐ hū lū  yōu mò shì zhuān yè de xíng wéi yì shù
จี หลี่ กู ลู  ซี หลี่ ฮู ลู  โยว มั่ว ซื่อ จวน เย้ เตอะ สิง เหวย อี้ ซู่

就算是跟猫打招呼
jiù suàn shì gēn māo dǎ zhāo hu 
จิ้ว ซ่วน ซื่อ เกิน เมา ต่า เจา ฮุ

或者是跟狗问路也要很专注
huò zhě shì gēn gǒu wèn lù yě yào hěn zhuān zhù
ฮั่ว เจ่อ ซื่อ เกิน โก่ว เวิ่น ลู่ เย่ เหย้า เหิ่น จวน จู้

听清楚什么呼噜
tīng qīng chu shén me hū lū 
ทิง ชิง ฉุ เสิน เมอะ ฮู ลู

绝不是形容东方鱼肚白的日出
jué bù shì xíng róng dōng fāng yú dù bái de rì chū
เจว๋ ปู๋ ซื่อ สิง หรง ตง ฟัง อวิ๋ ตู้ ไป๋ เตอะ ยื้อ ชู

还有偶尔扮演一棵树
hái yǒu ǒu ěr bàn yǎn yī kē shù 
ไห โหยว โอ๋ว เอ่อ ปั้น เหยี่ยน อี้ เคอ ซู่

你才知道当人类有多美妙
nǐ cái zhī dào dāng rén lèi yǒu duō měi miào
หนี่ ไฉ จือ เต้า ตัง เหริน เล้ย โหย่ว ตัว เหม่ย เมี่ยว

**我戴着圆顶礼帽 鞋子特大号
wǒ dài zhe yuán dǐng lǐ mào  xié zi tè dà hào 
หว่อ ไต้ เจอะ หยวน ติ๋ง หลี่ เม่า  เสีย จึ เท่อ ต้า เฮ่า

我手拿拐杖留着胡子 大家好
wǒ shǒu ná guǎi zhàng liú zhe hú zi  dà jiā hǎo
หวอ โส่ว หนา ไกว่ จ้าง หลิว เจอะ หู จึ  ต้า เจีย เห่า

别什么你都想要 快乐却找不到
bié shén me nǐ dōu xiǎng yào  kuài lè què zhǎo bù dào
เปี๋ย เสิน เมอะ หนี่ โตว เสี่ยง เหย้า  ไคว่ เล่อ เชว่ เจ่า ปู๋ เต้า

幽默是挫折中优雅的礼貌
yōu mò shì cuò zhé zhōng yōu yǎ de lǐ mào
โยว มั่ว ซื่อ ชั่ว เจ๋อ จง โยว หย่า เตอะ หลี่ เม่า

跟我一起
gēn wǒ yī qǐ
เกิน หว่อ อี้ ฉี่

Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey  Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey

完了没
wán le méi
หวาน เลอะ เหมย

ซ้ำ *

叽哩咕噜 唏哩呼噜 喜剧要百分之百的投入
jī lǐ gū lū  xī lǐ hū lū  xǐ jù yào bǎi fēn zhī bǎi de tóu rù
จี หลี่ กู ลู  ซี หลี่ ฮู ลู  สี่ จวี้ เหย้า ป่าย เฟิน จือ ป่าย เตอะ โถว รู่

不管演动物或植物
bù guǎn yǎn dòng wù huò zhí wù 
ปู้ ก่วน เหยี่ยน ต้ง อู้ ฮั่ว จื๋อ อู้

你一定都要演的让人家羡慕
nǐ yī dìng dōu yào yǎn de ràng rén jiā xiàn mù
หนี่ อี๋ ติ้ง โตว เหย้า เหยี่ยน เตอะ ร่าง เหริน เจีย เซี่ยน มู่

听清楚 不是葫芦
tīng qīng chu  bù shì hú lú 
ทิง ชิง ฉุ  ปู๋ ซื่อ หู หลู

我一身的打扮 也不是在变魔术
wǒ yī shēn de dǎ bàn  yě bù shì zài biàn mó shù
หว่อ อี้ เซิน เตอะ ต่า ปั้น  เย่ ปู๋ ซื่อ ไจ้ เปี้ยน หมัว ซู่

表情无辜 闯祸时无助
biǎo qíng wú gū  chuǎng huò shí wú zhù 
เปี่ยว ฉิง อู๋ กู  ฉ่วง ฮั่ว สือ อู๋ จู้

让你开心 其实要一点头脑
ràng nǐ kāi xīn  qí shí yào yī diǎn tóu nǎo
ร่าง หนี่ ไค ซิน  ฉี สือ เหย้า อี้ เตี่ยน โถว เหน่า

我戴着圆顶礼帽 鞋子特大号
wǒ dài zhe yuán dǐng lǐ mào  xié zi tè dà hào 
หว่อ ไต้ เจอะ หยวน ติ๋ง หลี่ เม่า  เสีย จึ เท่อ ต้า เฮ่า

我动作逗趣 所有人都笑翻掉
wǒ dòng zuò dòu qù  suǒ yǒu rén dōu xiào fān diào
หว่อ ต้ง จั้ว โต้ว ชวี่  สัว โหย่ว เหริน โตว เสี้ยว ฟัน เตี้ยว

若生活需要微笑 请看着我就好
ruò shēng huó xū yào wēi xiào  qǐng kàn zhe wǒ jiù hǎo 
รั่ว เซิง หัว ซวี เหย้า เวย เสี้ยว  ฉิ่ง คั่น เจอะ หว่อ จิ้ว เห่า

将压力一股脑 全部释放掉
jiāng yā lì yī gǔ nǎo  quán bù shì fàng diào
เจียง ยา ลี่ อี้ กู๋ เหน่า  เฉวียน ปู้ ซื่อ ฟ่าง เตี้ยว

ซ้ำ **

再来一遍
zài lái yī biàn
ไจ้ ไหล อี๋ เปี้ยน

叽哩咕噜 唏哩呼噜 (我戴着圆顶礼帽)
jī lǐ gū lū  xī lǐ hū lū  (wǒ dài zhe yuán dǐng lǐ mào)   
จี หลี่ กู ลู  ซี หลี่ ฮู ลู  (หว่อ ไต้ เจอะ หยวน ติ๋ง หลี่ เม่า) 

喜剧要百分之百的投入 (鞋子特大号)
xǐ jù yào bǎi fēn zhī bǎi de tóu rù  (xié zi tè dà hào)
สี่ จวี้ เหย้า ป่าย เฟิน จือ ป่าย เตอะ โถว รู่  (เสีย จึ เท่อ ต้า เฮ่า)

不管演动物或植物 (我动作逗趣所有人)
bù guǎn yǎn dòng wù huò zhí wù  (wǒ dòng zuò dòu qù  suǒ yǒu rén)
ปู้ ก่วน เหยี่ยน ต้ง อู้ ฮั่ว จื๋อ อู้  (หว่อ ต้ง จั้ว โต้ว ชวี่  สัว โหย่ว เหริน)

你一定都要演的让人家羡慕 (都笑翻掉)
nǐ yī dìng dōu yào yǎn de ràng rén jiā xiàn mù  (dōu xiào fān diào)
หนี่ อี๋ ติ้ง โตว เหย้า เหยี่ยน เตอะ ร่าง เหริน เจีย เซี่ยน มู่  (โตว เสี้ยว ฟัน เตี้ยว)

听清楚 不是葫芦 (若生活需要微笑)
tīng qīng chu  bù shì hú lú  (ruò shēng huó xū yào wēi xiào)   
ทิง ชิง ฉุ  ปู๋ ซื่อ หู หลู  (รั่ว เซิง หัว ซวี เหย้า เวย เสี้ยว)   

我一身的打扮 也不是在变魔术 (请看着我就好)
wǒ yī shēn de dǎ bàn  yě bù shì zài biàn mó shù  (qǐng kàn zhe wǒ jiù hǎo)
หว่อ อี้ เซิน เตอะ ต่า ปั้น  เย่ ปู๋ ซื่อ ไจ้ เปี้ยน หมัว ซู่  (ฉิ่ง คั่น เจอะ หว่อ จิ้ว เห่า)

将压力一股脑 全部释放掉
jiāng yā lì yī gǔ nǎo  quán bù shì fàng diào
เจียง ยา ลี่ อี้ กู๋ เหน่า  เฉวียน ปู้ ซื่อ ฟ่าง เตี้ยว

若生活要微笑 看着我就好
ruò shēng huó yào wēi xiào  kàn zhe wǒ jiù hǎo 
รั่ว เซิง หัว เหย้า เวย เสี้ยว  คั่น เจอะ หว่อ จิ้ว เห่า

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...