วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Jing Dian (静电) Static Electricity - Hu Xia (Lyrics)

เพลง Jìng Diàn () Static Electricity
ศิลปิน Hú Xià (胡夏) Hu Xia
อัลบั้ม Shǎ Guā Tàn Gē (傻瓜探戈Silly Tango

สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลางฟังเพลงเนื้อเพลง你是贼 用温柔 就偷窃 我全世界
nǐ shì zéi  yòng wēn róu  jiù tōu qiè  wǒ quán shì jiè 
หนี่ ซื่อ เจ๋ย  ย่ง เวิน โหรว  จิ้ว โทว เชี้ย  หว่อ เฉวียน ซื่อ เจี้ย

再也没有 风景比你明媚
zài yě méi yǒu  fēng jǐng bǐ nǐ míng mèi
ไจ้ เย่ เหมย โหย่ว  เฟิง จิ่ง ปี๋ หนี่ หมิง เม่ย

多情愿 被催眠 梦里面 只有你相陪
duō qíng yuàn  bèi cuī mián  mèng lǐ miàn  zhǐ yǒu nǐ xiāng péi
ตัว ฉิง ย่วน  เป้ย ชุย เหมียน  เมิ่ง หลี่ เมี่ยน  จื๋อ โหยว หนี่ เซียง เผย

别摇醒这神秘瞬间 享受此刻暧昧
bié yáo xǐng zhè shén mì shùn jiān  xiǎng shòu cǐ kè ài mèi
เปี๋ย เหยา สิ่ง เจ้อ เสิน มี่ ซุ่น เจียน  เสี่ยง โซ่ว ฉื่อ เค่อ อ้าย เม่ย

我 忘记在什么季节 什么 时间地点 还有谁
wǒ  wàng jì zài shén me jì jié  shén me  shí jiān dì diǎn  hái yǒu shuí
หว่อ  ว่าง จี้ ไจ้ เสิน เมอะ จี้ เจี๋ย  เสิน เมอะ  สือ เจียน ตี้ เตี่ยน  ไห โหย่ว สุย

只觉心像落叶 是你让我 摇摇欲坠
zhǐ jué xīn xiàng luò yè  shì nǐ ràng wǒ  yáo yáo yù zhuì
จื่อ เจว๋ ซิน เซี่ยง ลั่ว เย้  ซื่อ หนี่ ร่าง หว่อ  เหยา เหยา อวิ้ จุ้ย

*喔 就这么微微地暖暖来 默默地轻轻来
OH jiù zhè me wēi wēi de nuǎn nuǎn lái  mò mò de qīng qīng lái
โอ้ จิ้ว เจ้อ เมอะ เวย เวย เตอะ หนวน หน่วน  มั่ว มั่ว เตอะ ชิง ชิง ไหล

眼神里擦出了爱 找不到其他对白
yǎn shén lǐ cā chū le ài  zhǎo bù dào qí tā duì bái 
เหยี่ยน เสิน หลี่ ชา ชู เลอะ อ้าย  เจ่า ปู๋ เต้า ฉี ทา ตุ้ย ไป๋

说也奇怪 我已经躲不开
shuō yě qí guài  wǒ yǐ jīng duǒ bù kāi
ซัว เย่ ฉี ไกว้  หวอ อี่ จิง ตั่ว ปู้ ไค

喔 又酸楚又愉快 又模糊又明白
OH yòu suān chǔ yòu yú kuài  yòu mó hu yòu míng bái 
โอ้ โย่ว ซวน ฉู่ โย่ว อวิ๋ ไคว่  โย่ว หมัว ฮุ โย่ว หมิง ไป๋

像静电悄悄存在 麻醉我脑海
xiàng jìng diàn qiāo qiāo cún zài  má zuì wǒ nǎo hǎi
เซี่ยง จิ้ง เตี้ยน เชียว เชียว ฉุน ไจ้  หมา จุ้ย หวอ เหนา ไห่

等你揭晓答案 我会 耐心等待 不会走开
děng nǐ jiē xiǎo dá àn  wǒ huì  nài xīn děng dài  bù huì zǒu kāi
เติ๋ง หนี่ เจีย เสี่ยว ต๋า อั้น  หว่อ ฮุ่ย  ไน่ ซิน เติ่ง ไต้  ปู๋ ฮุ่ย โจ่ว ไค

装成熟 像朋友 心快碎 假装无所谓
zhuāng chéng shóu  xiàng péng yǒu  xīn kuài suì  jiǎ zhuāng wú suǒ wèi
จวง เฉิง โสว  เซี่ยง เผิง โหย่ว  ซิน ไคว่ ซุ่ย  เจี่ย จวง อู๋ สั่ว เว่ย

若有似无来来回回 难道你还不累
ruò yǒu sì wú lái lái huí hui  nán dào nǐ hái bù lèi
ยั่ว โหย่ว ซื่อ อู๋ ไหล ไหล หุย หุย  หนาน เต้า หนี่ ไห ปู๋ เล้ย

我 忘记在什么季节 什么 时间地点 还有谁
wǒ  wàng jì zài shén me jì jié  shén me  shí jiān dì diǎn  hái yǒu shuí
หว่อ  ว่าง จี้ ไจ้ เสิน เมอะ จี้ เจี๋ย  เสิน เมอะ  สือ เจียน ตี้ เตี่ยน  ไห โหย่ว สุย

一颗心像落叶 是你让我 摇摇欲坠
yī kē xīn xiàng luò yè  shì nǐ ràng wǒ  yáo yáo yù zhuì
อี้ เคอ ซิน เซี่ยง ลั่ว เย้  ซื่อ หนี่ ร่าง หว่อ  เหยา เหยา อวิ้ จุ้ย

ซ้ำ *

我是心甘情愿地变愚昧 相爱难不难
wǒ shì xīn gān qíng yuàn de biàn yú mèi  xiāng ài nán bù nán 
หว่อ ซื่อ ซิน กัน ฉิง ย่วน เตอะ เปี้ยน อวิ๋ เม่ย  เซียง อ้าย หนาน ปู้ หนาน 

你怎么看 我不想猜
nǐ zěn me kàn  wǒ bù xiǎng cāi
หนี เจิ่น เมอะ คั่น  หว่อ ปู้ เสี่ยง ไช

只想爱你不再孤单想法如此简单
zhǐ xiǎng ài nǐ bù zài gū dān xiǎng fǎ rú cǐ jiǎn dān
จื๋อ เสี่ยง อ้าย หนี่ ปู๋ ไจ้ กู ตัน เสียง ฝ่า หยู ฉือ เจี่ยน ตัน

喔 心里面 的旁白 多希望 不是独白
OH xīn lǐ miàn  de páng bái  duō xī wàng  bù shì dú bái
โอ้ ซิน หลี่ เมี่ยน  เตอะ ผัง ไป๋  ตัว ซี ว่าง  ปู๋ ซื่อ ตู๋ ไป๋

喔 心在狂跳 别停摆 感应 静电存在 无声展开
OH xīn zài kuáng tiào  bié tíng bǎi  gǎn yìng  jìng diàn cún zài  wú shēng zhǎn kāi
โอ้ ซิน ไจ้ ขวง เที่ยว  เปี๋ย ถิง ป่าย  ก่าน ยิ่ง  จิ้ง เตี้ยน ฉุน ไจ้  อู๋ เซิง จ่าน ไค

喔 微微地暖暖来 默默地轻轻来
OH wēi wēi de nuǎn nuǎn lái  mò mò de qīng qīng lái 
โอ้ เวย เวย เตอะ หนวน หน่วน ไหล  มั่ว มั่ว เตอะ ชิง ชิง ไหล

像静电悄悄存在 这情怀 等你来揭晓答案
xiàng jìng diàn qiāo qiāo cún zài  zhè qíng huái  děng nǐ lái jiē xiǎo dá àn
เซี่ยง จิ้ง เตี้ยน เชียว เชียว ฉุน ไจ้  เจ้อ ฉิง ไหว  เติ๋ง หนี่ ไหล เจีย เสี่ยว ต๋า อั้น

我会 耐心等待 不会走开
wǒ huì  nài xīn děng dài  bù huì zǒu kāi
หว่อ ฮุ่ย  ไน่ ซิน เติ่ง ไต้  ปู๋ ฮุ่ย โจ่ว ไค

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...