วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Yin (瘾) Addiction - Genie Zhuo (Lyrics)

เพลง Yǐ() Addiction
ศิลปิน Zhuó Wén Xuān (卓文萱) Genie Zhuo
อัลบั้ม Zhuó Lè Gǎ(乐感) Happy Bright
สังกัด Rock Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
时间刚好 机会刚好 遇见同一个微笑
shí jiān gāng hǎo  jī huì gāng hǎo  yù jiàn tóng yī gè wēi xiào
สือ เจียน กัง เห่า  จี ฮุ่ย กัง เห่า  อวิ้ เจี้ยน ถง อี๋ เก้อ เวย เสี้ยว

雨的街角 渴望着一个温暖拥抱
yǔ de jiē jiǎo  kě wàng zhe yī gè wēn nuǎn yōng bào
อวิ่ เตอะ เจีย เจี่ยว  เข่อ ว่าง เจอะ อี๋ เก้อ เวิน หน่วน ยง เป้า

呼吸心跳 乱了手脚 暧昧占据人行道
hū xī xīn tiào  luàn le shǒu jiǎo  ài mèi zhàn jù rén xíng dào
ฮู ซี ซิน เที่ยว  ล่วน เลอะ โสว เจี่ยว  อ้าย เม่ย จ้าน จวี้ เหริน สิง เต้า

这种微妙 是不是爱正在发酵
zhè zhǒng wēi miào  shì bù shì ài zhèng zài fā xiào
เจ้อ จ่ง เวย เมี่ยว  ซื่อ ปู๋ ซื่อ อ้าย เจิ้ง ไจ้ ฟา เสี้ยว

*不经意想靠近想偷听想要如影随行
bù jīng yì xiǎng kào jìn xiǎng tōu tīng xiǎng yào rú yǐng suí xíng 
ปู้ จิง อี้ เสี่ยง เค่า จิ้น เสี่ยง โทว ทิง เสี่ยง เหย้า หยู หยิ่ง สุย สิง

慢慢的对你上瘾 黏住生活每格空隙
màn màn de duì nǐ shàng yǐn  nián zhù shēng huó měi gé kòng xì
ม่าน ม่าน เตอะ ตุ้ย หนี่ ซ่าง หยิ่น  เหนียน จู้ เซิง หัว เหม่ย เก๋อ ค่ง ซี่

**You're my Baby Baby

就只想要听见你说
jiù zhǐ xiǎng yào tīng jiàn nǐ shuō 
จิ้ว จื๋อ เสี่ยง เหย้า ทิง เจี้ยน หนี่ ซัว

就算每天每夜反复练习都不够
jiù suàn měi tiān měi yè fǎn fù liàn xí dōu bù gòu
จิ้ว ซ่วน เหม่ย เทียน เหม่ย เย้ ฝ่าน ฟู่ เลี่ยน สี โตว ปู๋ โก้ว

可是Baby Baby 关系还差一个路口
kě shì Baby Baby  guān xi hái chà yī gè lù kǒu 
เข่อ ซื่อ เบบี้ เบบี้  กวน ซิ ไห ช่า อี๋ เก้อ ลู่ โข่ว

你爱我 这距离 要多久
nǐ ài wǒ  zhè jù lí  yào duō jiǔ
หนี่ อ้าย หว่อ  เจ้อ จวี้ หลี  เหย้า ตัว จิ่ว

下雨也好 晴天也好 浪漫随时能微调
xià yǔ yě hǎo  qíng tiān yě hǎo  làng màn suí shí néng wēi tiáo
เซี่ย อวิ๋ เย๋ เห่า  ฉิง เทียน เย๋ เห่า  ล่าง ม่าน สุย สือ เหนิง เวย เถียว

你好不好 决定了我们飞得多高
nǐ hǎo bù hǎo  jué dìng le wǒ men fēi de duō gāo
หนี เห่า ปู้ เห่า  เจว๋ ติ้ง เลอะ หว่อ เมิน เฟย เตอะ ตัว เกา

没有争吵 没有打扰 梦里爱的很协调
méi yǒu zhēng chǎo  méi yǒu dǎ rǎo  mèng lǐ ài de hěn xié tiáo
เหมย โหย่ว เจิง เฉ่า  เหมย โหยว ต๋า เหร่า  เมิ่ง หลี่ อ้าย เตอะ เหิ่น เสีย เถียว

我的发梢 有你轻拂过的记号
wǒ de fà shāo  yǒu nǐ qīng fú guò de jì hào
หว่อ เตอะ ฝ้า เซา  โหยว หนี่ ชิง ฝู กั้ว เตอะ จี้ เฮ่า

ซ้ำ *, **

爱上那一秒 风景都美了
ài shàng nà yī miǎo  fēng jǐng dōu měi le 
อ้าย ซ่าง น่า อี้ เหมี่ยว  เฟิง จิ่ง โตว เหม่ย เลอะ

从来不知道 你如此重要
cóng lái bù zhī dào  nǐ rú cǐ zhòng yào
ฉง ไหล ปู้ จือ เต้า  หนี่ หยู ฉื่อ จ้ง เหย้า

未来每一秒 想紧紧抓牢 有你 我不再渺小
wèi lái měi yī miǎo  xiǎng jǐn jǐn zhuā láo  yǒu nǐ  wǒ bù zài miǎo xiǎo
เว่ย ไหล เหม่ย อี้ เหมี่ยว  เสียง จิ๋น จิ่น จวา เหลา  โหยว หนี่  หว่อ ปู๋ ไจ้ เหมียว เสี่ยว

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...