วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Xing Fu De Li You (幸福的理由) Reason Of Happiness - Genie Zhuo (Lyrics)

เพลง Xìng Fú De Lǐ Yóu (幸福的理由) Reason Of Happiness
ศิลปิน Zhuó Wén Xuān (卓文萱) Genie Zhuo
อัลบั้ม Zhuó Lè Gǎ(乐感) Happy Bright, 
Wǒ De Zì Yóu Nián Dài (我的自由年代) In A Good Way OST

สังกัด Rock Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง
每个人都害怕会消失在尽头
měi gè rén dōu hài pà huì xiāo shī zài jìn tóu 
เหม่ย เก้อ เหริน โตว ไห้ พ่า ฮุ่ย เซียว ซือ ไจ้ จิ้น โถว

也害怕即将成为遗失的角落
yě hài pà jí jiāng chéng wéi yí shī de jiǎo luò
เย่ ไห้ พ่า จี๋ เจียง เฉิง เหวย อี๋ ซือ เตอะ เจี่ยว ลั่ว

我伸出双手渲染了天空
wǒ shēn chū shuāng shǒu xuàn rǎn le tiān kōng 
หว่อ เซิน ชู ซวง โส่ว เซวี่ยน หย่าน เลอะ เทียน คง

有什么结果晴天或灰濛
yǒu shén me jié guǒ qíng tiān huò huī méng
โหย่ว เสิน เมอะ เจี๋ย กั่ว ฉิง เทียน ฮั่ว ฮุย เหมิง

*我以为我的快乐不再属于我
wǒ yǐ wéi wǒ de kuài lè bù zài shǔ yú wǒ 
หวอ อี่ เหวย หว่อ เตอะ ไคว่ เล่อ ปู๋ ไจ้ สู่ อวิ๋ หว่อ

也曾经为爱犯错故作很洒脱
yě céng jīng wèi ài fàn cuò gù zuò hěn sǎ tuō
เย่ เฉิง จิง เว่ย อ้าย ฟ่าน ชั่ว กู้ จั้ว เหิน ส่า ทัว

当我走出了伪装的出口
dāng wǒ zǒu chū le wěi zhuāng de chū kǒu 
ตัง หวอ โจ่ว ชู เลอะ เหว่ย จวง เตอะ ชู โข่ว

有什么不同 可能幸福在等我
yǒu shén me bù tóng  kě néng xìng fú zài děng wǒ
โหย่ว เสิน เมอะ ปู้ ถง  เข่อ เหนิง ซิ่ง ฝู ไจ้ เติ๋ง หว่อ

**画一道彩虹 安抚了脆弱的胸口 拥抱了寂寞
huà yī dào cǎi hóng  ān fǔ le cuì ruò de xiōng kǒu  yōng bào le jì mò
ฮว่า อี๋ เต้า ไฉ่ หง  อัน ฝู่ เลอะ ชุ่ย รั่ว เตอะ โซวง โข่ว  ยง เป้า เลอะ จี้ มั่ว

当我抬起头 这一瞬间为了我停留
dāng wǒ tái qǐ tóu  zhè yī shùn jiān wèi le wǒ tíng liú
ตัง หว่อ ไถ ฉี่ โถว  เจ้อ อี๋ ซุ่น เจียน เว่ย เลอะ หว่อ ถิง หลิว

黑色的天空 绽放着最美的烟火 照亮了你我
hēi sè de tiān kōng  zhàn fàng zhe zuì měi de yān huǒ  zhào liàng le nǐ wǒ
เฮย เซ้อ เตอะ เทียน คง  จ้าน ฟ่าง เจอะ จุ้ย เหม่ย เตอะ เยียน หั่ว  เจ้า เลี่ยง เลอะ หนี หว่อ

心不再沉默 没有谁能左右明天带走什么
xīn bù zài chén mò  méi yǒu shuí néng zuǒ yòu míng tiān dài zǒu shén me
ซิน ปู๋ ไจ้ เฉิน มั่ว  เหมย โหย่ว สุย เหนิง จั่ว โย่ว หมิง เทียน ไต้ โจ่ว เสิน เมอะ

ซ้ำ *, **

我学会不后退不去难过 让自己勇敢找到自我
wǒ xué huì bù hòu tuì bù qù nán guò  ràng zì jǐ yǒng gǎn zhǎo dào zì wǒ
หว่อ เสว๋ ฮุ่ย ปู๋ โฮ่ว ทุ่ย ปู๋ ชวี่ หนาน กั้ว  ร่าง จื้อ จี่ หยง ก่าน เจ่า เต้า จื้อ หว่อ

我们都应该给彼此一个 幸福的理由
wǒ men dōu yīng gāi gěi bǐ cǐ yī gè  xìng fú de lǐ yóu
หว่อ เมิน โตว ยิง ไก เก๋ย ปี๋ ฉื่อ อี๋ เก้อ  ซิ่ง ฝู เตอะ หลี่ โหยว

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...