วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Xiao Xin Dian (小心点) Be Careful - Genie Zhuo (Lyrics)

เพลง Xiǎo Xīn Diǎ(小心点) Be Careful
ศิลปิน Zhuó Wén Xuān (卓文萱) Genie Zhuo
อัลบั้ม Zhuó Lè Gǎ(乐感) Happy Bright
สังกัด Rock Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
原来是这样的感觉 好奇关于你的一切
yuán lái shì zhè yàng de gǎn jué  hào qí guān yú nǐ de yī qiè 
หยวน ไหล ซื่อ เจ้อ ย่าง เตอะ ก่าน เจว๋  เฮ่า ฉี กวน อวิ๋ หนี่ เตอะ อี๋ เชี้ย

举手投足都是新鲜 无形占据我的世界
jǔ shǒu tóu zú dōu shì xīn xiān  wú xíng zhàn jù wǒ de shì jiè
จวี๋ โส่ว โถว จู๋ โตว ซื่อ ซิน เซียน  อู๋ สิง จ้าน จวี้ หว่อ เตอะ ซื่อ เจี้ย

化身天使还有魔鬼 控制你的情绪思维
huà shēn tiān shǐ hái yǒu mó guǐ  kòng zhì nǐ de qíng xù sī wéi 
ฮว่า เซิน เทียน สื่อ ไห โหย่ว หมัว กุ่ย  ค่ง จื้อ หนี่ เตอะ ฉิง ซวี่ ซือ เหวย

封锁你的所有视线 专属剧情我来导演
fēng suǒ nǐ de suǒ yǒu shì xiàn  zhuān shǔ jù qíng wǒ lái dǎo yǎn
เฟิง สัว หนี่ เตอะ สัว โหย่ว ซื่อ เซี่ยน  จวน สู่ จวี้ ฉิง หว่อ ไหล เต๋า เหยี่ยน

时空穿越我们降落吧台边
shí kōng chuān yuè wǒ men jiàng luò bā tái biān 
สือ คง ชวน เยว่ หว่อ เมิน เจี้ยง ลั่ว ปา ไถ เปียน

灯光唯美留声机让人陶醉
dēng guāng wéi měi liú shēng jī ràng rén táo zuì
เติง กวง เหวย เหม่ย หลิว เซิง จี ร่าง เหริน เถา จุ้ย

假如哪天你想约我见个面
jiǎ rú nǎ tiān nǐ xiǎng yuē wǒ jiàn gè miàn 
เจี่ย หยู หน่า เทียน หนี เสี่ยง เยว หว่อ เจี้ยน เก้อ เมี่ยน

有可能我会装忙没时间
yǒu kě néng wǒ huì zhuāng máng méi shí jiān
โหยว เข่อ เหนิง หว่อ ฮุ่ย จวง หมาง เหมย สือ เจียน

*没错 你最好小心点 随时都可能会让你沦陷
méi cuò  nǐ zuì hǎo xiǎo xīn diǎn  suí shí dōu kě néng huì ràng nǐ lún xiàn 
เหมย ชั่ว  หนี่ จุ้ย เห่า เสี่ยว ซิน เตี่ยน  สุย สือ โตว เข่อ เหนิง ฮุ่ย ร่าง หนี่ หลุน เซี่ยน

女孩有的甜美 不需要加蜂蜜调味
nǚ hái yǒu de tián měi  bù xū yào jiā fēng mì tiáo wèi
นวี่ ไห โหย่ว เตอะ เถียน เหม่ย  ปู้ ซวี เหย้า เจีย เฟิง มี่ เถียว เว่ย

没错 你就要小心点 用一点心机应该无所谓
méi cuò  nǐ jiù yào xiǎo xīn diǎn  yòng yī diǎn xīn jī yīng gāi wú suǒ wèi 
เหมย ชั่ว  หนี่ จิ้ว เหย้า เสี่ยว ซิน เตี่ยน  ย่ง อี้ เตี่ยน ซิน จี ยิง ไก อู๋ สั่ว เว่ย

女人擅长善变 你要快一点别拖延
nǚ rén shàn cháng shàn biàn  nǐ yào kuài yī diǎn bié tuō yán
นวี่ เหริน ซ่าน ฉาง ซ่าน เปี้ยน  หนี่ เหย้า ไคว่ อี้ เตี่ยน เปี๋ย ทัว เหยียน

原来是这样的感觉 呼吸急促心跳加倍
yuán lái shì zhè yàng de gǎn jué  hū xī jí cù xīn tiào jiā bèi 
หยวน ไหล ซื่อ เจ้อ ย่าง เตอะ ก่าน เจว๋  ฮู ซี จี๋ ชู่ ซิน เที่ยว เจีย เป้ย

观察你的眉宇之间 透漏哪些暧昧字眼
guān chá nǐ de méi yǔ zhī jiān  tòu lòu nǎ xiē ài mèi zì yǎn
กวน ฉา หนี่ เตอะ เหมย อวิ่ จือ เจียน  โท่ว โล่ว หน่า เซีย อ้าย เม่ย จื้อ เหยี่ยน

写一首歌代表对你的思念
xiě yī shǒu gē dài biǎo duì nǐ de sī niàn 
เสี่ย อี้ โส่ว เกอ ไต้ เปี่ยว ตุ้ย หนี่ เตอะ ซือ เนี่ยน

跳一支舞挥洒甜蜜的滋味
tiào yī zhī wǔ huī sǎ tián mì de zī wèi
เที่ยว อี้ จือ อู่ ฮุย ส่า เถียน มี่ เตอะ จือ เว่ย

不需要有太多的风花雪月
bù xū yào yǒu tài duō de fēng huā xuě yuè 
ปู้ ซวี เหย้า โหย่ว ไท่ ตัว เตอะ เฟิง ฮวา เสว่ เยว่

要的真心真意我一应俱全
yào de zhēn xīn zhēn yì wǒ yī yīng jù quán
เหย้า เตอะ เจิน ซิน เจิน อี้ หว่อ อี ยิง จวี้ เฉวียน

ซ้ำ *

没错 你最好小心点 随时都可能会让你沦陷
méi cuò  nǐ zuì hǎo xiǎo xīn diǎn  suí shí dōu kě néng huì ràng nǐ lún xiàn 
เหมย ชั่ว  หนี่ จุ้ย เห่า เสี่ยว ซิน เตี่ยน  สุย สือ โตว เข่อ เหนิง ฮุ่ย ร่าง หนี่ หลุน เซี่ยน

女孩有的甜美 不需要加蜂蜜
nǚ hái yǒu de tián měi  bù xū yào jiā fēng mì
นวี่ ไห โหย่ว เตอะ เถียน เหม่ย  ปู้ ซวี เหย้า เจีย เฟิง มี่

没错 你就要小心点
méi cuò  nǐ jiù yào xiǎo xīn diǎn 
เหมย ชั่ว  หนี่ จิ้ว เหย้า เสี่ยว ซิน เตี่ยน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...