วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Mo Wang Chu Zhong (莫忘初衷) Never Alone - Power Station (Lyrics)

เพลง Mò Wàng Chū Zhōng (莫忘初衷) Never Alone
ศิลปิน Dòng Lì Huǒ Chē (动力火车) Power Station
อัลบั้ม Guāng () Light
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


我懂你真的累了 不想多说什么
wǒ dǒng nǐ zhēn de lèi le  bù xiǎng duō shuō shén me 
หวอ ต๋ง หนี่ เจิน เตอะ เล้ย เลอะ  ปู้ เสี่ยง ตัว ซัว เสิน เมอะ

忘了在你眼中 世界曾是彩虹
wàng le zài nǐ yǎn zhōng  shì jiè céng shì cǎi hóng
ว่าง เลอะ ไจ้ หนี เหยี่ยน จง  ซื่อ เจี้ย เฉิง ซื่อ ไฉ่ หง

朋友就陪你沉默 看车水马龙 看没星星的夜空
péng yǒu jiù péi nǐ chén mò  kàn chē shuǐ mǎ lóng  kàn méi xīng xīng de yè kōng
เผิง โหย่ว จิ้ว เผย หนี่ เฉิน มั่ว  คั่น เชอ สุย หม่า หลง  คั่น เหมย ซิง ซิง เตอะ เย้ คง

You never alone

你好久没说梦想 说到眼睛发亮
nǐ hǎo jiǔ méi shuō mèng xiǎng  shuō dào yǎn jing fā liàng 
หนี เหา จิ่ว เหมย ซัว เมิ่ง เสี่ยง  ซัว เต้า เหยี่ยน จิง ฟา เลี่ยง

不可一世的笑容 连我都被感动
bù kě yī shì de xiào róng  lián wǒ dōu bèi gǎn dòng
ปู้ เข่อ อี๋ ซื่อ เตอะ เสี้ยว หรง  เหลียน หว่อ โตว เป้ย ก่าน ต้ง

我们说改变世界 却被世界改变
wǒ men shuō gǎi biàn shì jiè  què bèi shì jiè gǎi biàn 
หว่อ เมิน ซัว ไก่ เปี้ยน ซื่อ เจี้ย  เชว่ เป้ย ซื่อ เจี้ย ไก่ เปี้ยน

记得你要我提醒 别改变太多
jì de nǐ yào wǒ tí xǐng  bié gǎi biàn tài duō
จี้ เตอะ หนี่ เหย้า หว่อ ถี สิ่ง  เปี๋ย ไก่ เปี้ยน ไท่ ตัว

*莫忘初衷 莫忘初衷
mò wàng chū zhōng  mò wàng chū zhōng
มั่ว ว่าง ชู จง  มั่ว ว่าง ชู จง

别忘那一年 那一天出发时心中的梦
bié wàng nà yī nián  nà yī tiān chū fā shí xīn zhōng de mèng
เปี๋ย ว่าง น่า อี้ เหนียน  น่า อี้ เทียน ชู ฟา สือ ซิน จง เตอะ เมิ่ง

难免会受伤 注定要心痛
nán miǎn huì shòu shāng  zhù dìng yào xīn tòng 
หนาน เหมี่ยน ฮุ่ย โซ่ว ซาง  จู้ ติ้ง เหย้า ซิน ท่ง

别忘了 还有我 老朋友 陪你
bié wàng le  hái yǒu wǒ  lǎo péng yǒu  péi nǐ
เปี๋ย ว่าง เลอะ  ไห โหยว หว่อ  เหล่า เผิง โหย่ว  เผย หนี่

You'll never alone

这些年如何走过 点滴都在心中
zhè xiē nián rú hé zǒu guò  diǎn dī dōu zài xīn zhōng
เจ้อ เซีย เหนียน หรู เหอ โจ่ว กั้ว  เตี่ยน ตี โตว ไจ้ ซิน จง

人生这一杯酒 滋味已经尝够
rén shēng zhè yī bēi jiǔ  zī wèi yǐ jīng cháng gòu
เหริน เซิง เจ้อ อี้ เปย จิ่ว  จือ เว่ย อี่ จิง ฉาง โก้ว

每个人都不容易 但也都走到这里
měi gè rén dōu bù róng yì  dàn yě dōu zǒu dào zhè lǐ
เหม่ย เก้อ เหริน โตว ปู้ หรง อี้  ตั้น เย่ โตว โจ่ว เต้า เจ้อ หลี่

我们就看看命运 还要安排什么
wǒ men jiù kàn kàn mìng yùn  hái yào ān pái shén me
หว่อ เมิน จิ้ว คั่น คั่น มิ่ง วิ่น  ไห เหย้า อัน ผาย เสิน เมอะ

ซ้ำ *

You'll never alone Woo Woo~~

老鹰该展翅飞翔 怎能安于鸟笼
lǎo yīng gāi zhǎn chì fēi xiáng  zěn néng ān yú niǎo lóng
เหล่า ยิง ไก จ่าน ชื่อ เฟย เสียง  เจิ่น เหนิง อัน อวิ๋ เหนี่ยว หลง

天空还很宽敞 还在等待彩虹
tiān kōng hái hěn kuān chang  hái zài děng dài cǎi hóng
เทียน คง ไห เหิ่น ควน ฉ่าง  ไห ไจ้ เติ่ง ไต้ ไฉ่ หง

等雨雪风霜经过 梦才能成熟结果
děng yǔ xuě fēng shuāng jīng guò  mèng cái néng chéng shóu jié guǒ
เติ๋ง อวิ่ เสว่ เฟิง ซวง จิง กั้ว  เมิ่ง ไฉ เหนิง เฉิง โสว เจี๋ย กั่ว

就干掉这杯酒 敬有始有终
jiù gàn diào zhè bēi jiǔ  jìng yǒu shǐ yǒu zhōng
จิ้ว กั้น เตี้ยว เจ้อ เปย จิ่ว  จิ้ง โหยว สื่อ โหย่ว จง

ซ้ำ *

You'll never alone

别忘了 还有我 老朋友 陪你
bié wàng le  hái yǒu wǒ  lǎo péng yǒu  péi nǐ
เปี๋ย ว่าง เลอะ  ไห โหยว หว่อ  เหล่า เผิง โหย่ว  เผย หนี่

You'll never alone

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...