วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Zhen De Wo (真的我) The Real Me - Ella Chen (Lyrics)


เพลง Zhēn De Wǒ (真的我) The Real Me
ศิลปิน Chén Jiā Huà () Ella Chen
อัลบั้ม Huǎng Yán Yóu Xì (谎言游戏) The Games Of Lies OST
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


化迷人的妆 打扮漂亮 笑得落落大方
huà mí rén de zhuāng  dǎ bàn piào liang  xiào de luò luò dà fāng
ฮว่า หมี เหริน เตอะ จวง  ต่า ปั้น เพี่ยว เลี่ยง  เสี้ยว เตอะ ลั่ว ลั่ว ต้า ฟัง

谁都不勉强 去开彼此的窗
shuí dōu bù miǎn qiǎng  qù kāi bǐ cǐ de chuāng
สุย โตว ปู้ เหมียน เฉี่ยง  ชวี่ ไค ปี๋ ฉื่อ เตอะ ชวง

粉饰的伤疤 看过去美得像一幅画
fěn shì de shāng bā  kàn guò qù měi de xiàng yī fú huà 
เฝิ่น ซื่อ เตอะ ซาง ปา  คั่น กั้ว ชวี่ เหม่ย เตอะ เซี่ยง อี้ ฝู ฮว่า

不欢迎批判 只求你的向往
bù huān yíng pī pàn  zhǐ qiú nǐ de xiàng wǎng
ปู้ ฮวน หยิง พี พ่าน  จื่อ ฉิว หนี่ เตอะ เซี่ยง หว่าง

你对我欣赏 这种欣赏 来自什么遐想
nǐ duì wǒ xīn shǎng  zhè zhǒng xīn shǎng  lái zì shén me xiá xiǎng
หนี่ ตุ้ย หว่อ ซิน ส่าง  เจ้อ จ่ง ซิน ส่าง  ไหล จื้อ เสิน เมอะ เสีย เสี่ยง

不用太追究 也能欣喜若狂
bù yòng tài zhuī jiū  yě néng xīn xǐ ruò kuáng
ปู๋ ย่ง ไท่ จุย จิว  เย่ เหนิง ซิน สี่ รั่ว ขวง

倘若不遮掩 是不是还惹你喜欢
tǎng ruò bù zhē yǎn  shì bù shì hái rě nǐ xǐ huān 
ถ่าง รั่ว ปู้ เจอ เหยี่ยน  ซื่อ ปู๋ ซื่อ ไห เหยอ หนี สี่ ฮวน

有时候真相 见了光容易死亡
yǒu shí hòu zhēn xiàng  jiàn le guāng róng yì sǐ wáng
โหย่ว สือ โฮ่ว เจิน เซี่ยง  เจี้ยน เลอะ กวง หยง อี้ สื่อ หวัง

*我 夜深了 对我说 这些年努力你辛苦了
wǒ  yè shēn le  duì wǒ shuō  zhè xiē nián nǔ lì nǐ xīn kǔ le
หว่อ  เย้ เซิน เลอะ  ตุ้ย หว่อ ซัว  เจ้อ เซีย เหนียน หนู่ ลี่ หนี่ ซิน ขู่ เลอะ

无人时候 让我拥抱 真的我
wú rén shí hòu  ràng wǒ yōng bào  zhēn de wǒ
อู๋ เหริน สือ โฮ่ว  ร่าง หว่อ ยง เป้า  เจิน เตอะ หว่อ

我 天亮了 对我说 只好继续加油不然呢
wǒ  tiān liàng le  duì wǒ shuō  zhǐ hǎo jì xù jiā yóu bù rán ne 
หว่อ  เทียน เลี่ยง เลอะ  ตุ้ย หว่อ ซัว  จื๋อ เห่า จี้ ซวี่ เจีย โหยว ปู้ หยาน เนอะ

只要我懂这一切为什么 那就好了
zhǐ yào wǒ dǒng zhè yī qiè wèi shén me  nà jiù hǎo le
จื่อ เหย้า หวอ ต่ง เจ้อ อี๋ เชี้ย เว่ย เสิน เมอะ  น่า จิ้ว เห่า เลอะ

我没有说谎 听来就像一句完美的谎
wǒ méi yǒu shuō huǎng  tīng lái jiù xiàng yī jù wán měi de huǎng 
หว่อ เหมย โหย่ว ซัว ห่วง  ทิง ไหล จิ้ว เซี่ยง อี๋ จวี้ หวาน เหมย เตอะ ห่วง

情歌越夸张 听众才越捧场
qíng gē yuè kuā zhāng  tīng zhòng cái yuè pěng chǎng
ฉิง เกอ เยว่ ควา จาง  ทิง จ้ง ไฉ เยว่ เผิง ฉ่าง

不用太慌张 我不会揭穿你的伪装
bù yòng tài huāng zhāng  wǒ bù huì jiē chuān nǐ de wěi zhuāng 
ปู๋ ย่ง ไท่ ฮวง จาง  หว่อ ปู๋ ฮุ่ย เจีย ชวน หนี่ เตอะ เหว่ย จวง

因为我一样 自愿上美丽的当
yīn wèi wǒ yī yàng  zì yuàn shàng měi lì de dàng
ยิน เว่ย หว่อ อี๋ ย่าง  จื้อ ย่วน ซ่าง เหม่ย ลี่ เตอะ ตั้ง

ซ้ำ *

Woo Woo Huu Huu~

我 夜深了 对我说 偶尔有迷惘但不寂寞
wǒ  yè shēn le  duì wǒ shuō  ǒu ěr yǒu mí wǎng dàn bù jì mò 
หว่อ  เย้ เซิน เลอะ  ตุ้ย หว่อ ซัว  โอ๋ว เอ่อ โหย่ว หมี หว่าง ตั้น ปู๋ จี้ มั่ว

那么多人 陪我矛盾 在活着
nà me duō rén  péi wǒ máo dùn  zài huó zhe
น่า เมอะ ตัว เหริน  เผย หว่อ เหมา ตุ้น  ไจ้ หัว เจอะ

我 天亮了 对我说 任何角色我都不退缩
wǒ  tiān liàng le  duì wǒ shuō  rèn hé jiǎo sè wǒ dōu bù tuì suō 
หว่อ  เทียน เลี่ยง เลอะ  ตุ้ย หว่อ ซัว  เริ่น เหอ เจี่ยว เซ้อ หว่อ โตว ปู๋ ทุ่ย ซัว

只要我能对自己负责任 就不管了
zhǐ yào wǒ néng duì zì jǐ fù zé rèn  jiù bù guǎn le
จื่อ เหย้า หว่อ เหนิง ตุ้ย จื่อ จี่ ฟู่ เจ๋อ เริ่น  จิ้ว ปู้ ก่วน เลอะ

哪一个自己才是 真的
nǎ yī gè zì jǐ cái shì  zhēn de
หน่า อี๋ เก้อ จื้อ จี่ ไฉ ซื่อ  เจิน เตอะ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...