วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

You Gan Qing Ge (有感情歌) Love Song - Alien Huang (Lyrics)

เพลง Yǒu Gǎn Qíng Gē (有感情歌) Love Song
ศิลปิน Huáng Hóng Shēng (鸿升) Alien Huang, Xiǎo Guǐ (小鬼)
อัลบั้ม Xiàng Lòng Lǐ De Nà Jiān Shū Diàn (巷弄里的那间书店) Lovestore at the Corner OST

สังกัด ROCK RECORDS
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง三年前我们只是平凡路人
sān nián qián wǒ men zhǐ shì píng fán lù rén 
ซาน เหนียน เฉียน หว่อ เมิน จื่อ ซื่อ ผิง ฝาน ลู่ เหริน

没有互相拉扯的喜怒哀乐
méi yǒu hù xiāng lā chě de xǐ nù āi lè
เหมย โหย่ว ฮู่ เซียง ลา เฉ่อ เตอะ สี่ นู่ อาย เล่อ

各自过着各自的无感人生 两个世界的人
gè zì guò zhe gè zì de wú gǎn rén shēng  liǎng gè shì jiè de rén
เก้อ จื้อ กั้ว เจอะ เก้อ จื้อ เตอะ อู๋ ก่าน เหริน เซิง  เหลี่ยง เก้อ ซื่อ เจี้ย เตอะ เหริน

*寂寞使然于是故事开始了
jì mò shǐ rán yú shì gù shì kāi shǐ le 
จี้ มั่ว สื่อ หยาน อวิ๋ ซื่อ กู้ ซื่อ ไค สื่อ เลอะ

恋人到家人最后变陌生人
liàn rén dào jiā rén zuì hòu biàn mò shēng rén
เลี่ยน เหริน เต้า เจีย เหริน จุ้ย โฮ่ว เปี้ยน มั่ว เซิง เหริน

兜了一大圈看看这段旅程
dōu le yī dà quān kàn kàn zhè duàn lǚ chéng 
โตว เลอะ อี๋ ต้า เชวียน คั่น คั่น เจ้อ ต้วน ลวี่ เฉิง

回到原点感触满满的
huí dào yuán diǎn gǎn chù mǎn mǎn de
หุย เต้า หยวน เตี่ยน ก่าน ชู่ หมาน หม่าน เตอะ

**我不要像个好人勉强笑着
wǒ bù yào xiàng gè hǎo rén miǎn qiǎng xiào zhe 
หว่อ ปู๋ เหย้า เซี่ยง เก้อ เห่า เหริน เหมียน เฉี่ยง เสี้ยว เจอะ

宁愿是冷漠的人狠狠转身
nìng yuàn shì lěng mò de rén hěn hěn zhuǎn shēn
นิ่ง ย่วน ซื่อ เหลิ่ง มั่ว เตอะ เหริน เหิน เหิ่น จ่วน เซิน

最初是一个人 最后是一个人
zuì chū shì yī gè rén  zuì hòu shì yī gè rén 
จุ้ย ชู ซื่อ อี๋ เก้อ เหริน  จุ้ย โฮ่ว ซื่อ อี๋ เก้อ เหริน

只要能成全你和他美满的人生
zhǐ yào néng chéng quán nǐ hé tā měi mǎn de rén shēng
จื่อ เหย้า เหนิง เฉิง เฉวียน หนี่ เหอ ทา เหมย หม่าน เตอะ เหริน เซิง

***我不要像个好人依依不舍
wǒ bù yào xiàng gè hǎo rén yī yī bù shě 
หว่อ ปู๋ เหย้า เซี่ยง เก้อ เห่า เหริน อี อี ปู้ เส่อ

像个透明的情人把你抱着
xiàng gè tòu míng de qíng rén bǎ nǐ bào zhe
เซี่ยง เก้อ โท่ว หมิง เตอะ ฉิง เหริน ป๋า หนี่ เป้า เจอะ

都怪爱太真实了 走远了还存在着 有感的情歌
dōu guài ài tài zhēn shí le  zǒu yuǎn le hái cún zài zhe  yǒu gǎn de qíng gē
โตว ไกว้ อ้าย ไท่ เจิน สือ เลอะ  โจ๋ว หย่วน เลอะ ไห ฉุน ไจ้ เจอะ  โหยว ก่าน เตอะ ฉิง เกอ

OH OH

有感的痛着
yǒu gǎn de tòng zhe
โหยว ก่าน เตอะ ท่ง เจอะ

ซ้ำ *, **, ***

都是成年人那又为什么 自作聪明以为忘了
dōu shì chéng nián rén nà yòu wèi shén me  zì zuò cōng míng yǐ wéi wàng le 
โตว ซื่อ เฉิง เหนียน เหริน น่า โย่ว เว่ย เสิน เมอะ  จื้อ จั้ว ชง หมิง อี่ เหวย ว่าง เลอะ

眼角的泪多久会干呢 心有多痛我还不晓得
yǎn jiǎo de lèi duō jiǔ huì gān ne  xīn yǒu duō tòng wǒ hái bù xiǎo de
เหยียน เจี่ยว เตอะ เล้ย ตัว จิ่ว ฮุ่ย กัน เนอะ  ซิน โหย่ว ตัว ท่ง หว่อ ไห ปู้ เสี่ยว เตอะ

ซ้ำ **

放开你做个好人
fàng kāi nǐ zuò gè hǎo rén
ฟ่าง ไค หนี่ จั้ว เก้อ เห่า เหริน

Woo HO

幸福是不是还有点可能 在今后各自旅程
xìng fú shì bù shì hái yǒu diǎn kě néng  zài jīn hòu gè zì lǚ chéng 
ซิ่ง ฝู ซื่อ ปู๋ ซื่อ ไห โหยว เตี๋ยน เข่อ เหนิง  ไจ้ จิน โฮ่ว เก้อ จื้อ ลวี่ เฉิง

祝福着爱再发生
zhù fú zhe ài zài fā shēng
จู้ ฝู เจอะ อ้าย ไจ้ ฟา เซิง

Woo HO Woo~

有感的情歌
yǒu gǎn de qíng gē
โหยว ก่าน เตอะ ฉิง เกอ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...