วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Sui Pian (碎片) Fragments - Lara Liang (Lyrics)

เพลง Suì Piàn (碎片) Fragments
ศิลปิน Liáng Xīn Yí (梁心) Lara Liang
อัลบั้ม Zì Yóu Líng Hún (自由灵魂) Free Spirit
สังกัด JVR Music International
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


感情像房子 用故事建立
gǎn qíng xiàng fáng zi  yòng gù shì jiàn lì 
ก่าน ฉิง เซี่ยง ฝัง จึ  ย่ง กู้ ซื่อ เจี้ยน ลี่

随着细节而印上了含义
suí zhe xì jié ér yìn shàng le hán yì
สุย เจอะ ซี่ เจี๋ย เอ๋อ ยิ่น ซ่าง เลอะ หาน อี้

一层一层剥开我的心 地基就是你
yī céng yī céng bō kāi wǒ de xīn  dì jī jiù shì nǐ 
อี้ เฉิง อี้ เฉิง ปัว ไค หว่อ เตอะ ซิน  ตี้ จี จิ้ว ซื่อ หนี่

每个角落都有爱住过的痕迹
měi gè jiǎo luò dōu yǒu ài zhù guò de hén jī 
เหม่ย เก้อ เจี่ยว ลั่ว โตว โหย่ว อ้าย จู้ กั้ว เตอะ เหิน จี

我们像太靠桌边的玻璃瓶
wǒ men xiàng tài kào zhuō biān de bō lí píng
หว่อ เมิน เซี่ยง ไท่ เค่า จัว เปียน เตอะ ปัว หลี ผิง

轻轻一碰就失去平衡着地
qīng qīng yī pèng jiù shī qù píng héng zhe dì 
ชิง ชิง อี๋ เพิ่ง จิ้ว ซือ ชวี่ ผิง เหิง เจอะ ตี้

再坚固的形状一瞬间成为了曾经
zài jiān gù de xíng zhuàng yī shùn jiān chéng wéi le céng jīng
ไจ้ เจียน กู้ เตอะ สิง จ้วง อี๋ ซุ่น เจียน เฉิง เหวย เลอะ เฉิง จิง

原来分手比想像中还更容易
yuán lái fēn shǒu bǐ xiǎng xiàng zhōng hái gèng róng yì
หยวน ไหล เฟิน โส่ว ปี๋ เสี่ยง เซี่ยง จง ไห เกิ้ง หยง อี้

*回忆是数不清的隐形碎片
huí yì shì shǔ bù qīng de yǐn xíng suì piàn 
หุย อี้ ซื่อ สู่ ปู้ ชิง เตอะ หยิ่น สิง ซุ่ย เพี่ยน 

割进身体最脆弱那个房间
gē jìn shēn tǐ zuì cuì ruò nà gè fáng jiān
เกอ จิ้น เซิน ถี่ จุ้ย ชุ่ย รั่ว น่า เก้อ ฝัง เจียน

**就连自己都没察觉 为何不经意在失血
jiù lián zì jǐ dōu méi chá jué  wèi hé bù jīng yì zài shī xuè 
จิ้ว เหลียน จื้อ จี่ โตว เหมย ฉา เจว๋  เว่ย เหอ ปู้ จิง อี้ ไจ้ ซือ เซว่

愈合只是表面 (OH~)
yù hé zhǐ shì biǎo miàn (OH~)
อวิ้ เหอ จื่อ ซื่อ เปี่ยว เมี่ยน  (โอ้~)

一只黑袜子 一张无壳CD
yī zhī hēi wà zi  yī zhāng wú ké CD 
อี้ จือ เฮย ว่า จึ  อี้ จาง อู เขอ ซีดี

都是你离开了的反覆提醒
dōu shì nǐ lí kāi le de fǎn fù tí xǐng
โตว ซื่อ หนี่ หลี ไค เลอะ เตอะ ฝ่าน ฟู่ ถี สิ่ง

什么时候才能够呼吸 没你的空气
shén me shí hòu cái néng gòu hū xī  méi nǐ de kōng qì 
เสิน เมอะ สือ โฮ่ว ไฉ เหนิง โก้ว ฮู ซี  เหมย หนี่ เตอะ คง ชี่

什么时候才能有自由的平静
shén me shí hòu cái néng yǒu zì yóu de píng jìng
เสิน เมอะ สือ โฮ่ว ไฉ เหนิง โหย่ว จื้อ โหยว เตอะ ผิง จิ้ง

ซ้ำ *, **, *

以为自己早已复原 为何不时还会渗血
yǐ wéi zì jǐ zǎo yǐ fù yuán  wèi hé bù shí hái huì shèn xuè 
อี่ เหวย จื้อ จี่ เจ๋า อี่ ฟู่ หยวน  เว่ย เหอ ปู้ สือ ไห ฮุ่ย เซิ่น เซว่

愈合只是表面
yù hé zhǐ shì biǎo miàn
อวิ้ เหอ จื่อ ซื่อ เปี่ยว เมี่ยน

ซ้ำ *

数不清的隐形碎片
shǔ bù qīng de yǐn xíng suì piàn 
สู่ ปู้ ชิง เตอะ หยิ่น สิง ซุ่ย เพี่ยน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...