วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Ming Tian Guo Huo (明天过后) The Day After Tomorrow - Wilber Pan (Lyrics)

เพลง Míng Tiān Guò Hòu (明天过后) The Day After Tomorrow
ศิลปิน Pān Wěi Bó (玮柏) Wilber Pan
อัลบั้ม Wáng Zhě Chǒu Shēng (王者丑生) Crown & Clown
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง*It's over now gonna say goodbye  It's over now

记得
jì de
จี้ เตอะ

Say goodbye Yai Yai

It's over now  It’s over now  gonna say goodbye Yai

请记得我
qǐng jì de wǒ
ฉิ่ง จี้ เตอะ หว่อ

It's over now  It’s over now

记得
jì de
จี้ เตอะ

Say goodbye  Yai Yai 

Hey Yeah 嘴角不要那么沉重 OH
Hey Yeah zuǐ jiǎo bù yào nà me chén zhòng OH
เฮ้ เย้ จุ๋ย เจี่ยว ปู๋ เหย้า น่า เมอะ เฉิน จ้ง โอ้

高高举起手中酒杯 微微笑 继续喧闹
gāo gāo jǔ qǐ shǒu zhōng jiǔ bēi  wēi wēi xiào  jì xù xuān nào 
เกา เกา จวี๋ ฉี โส่ว จง จิ่ว เปย  เวย เวย เสี้ยว  จี้ ซวี่ เซวียน เน่า

明天过后太阳依然为我们燃烧
míng tiān guò hòu tài yáng yī rán wèi wǒ men rán shāo
หมิง เทียน กั้ว โฮ่ว ไท่ หยาง อี หยาน เว่ย หว่อ เมิน หยาน เซา

桌上餐色不嫌单调
zhuō shàng cān sè bù xián dān diào 
จัว ซ่าง ชัน เซ้อ ปู้ เสียน ตัน เตี้ยว

所有酸甜苦辣滋味都吞过也尝过
suǒ yǒu suān tián kǔ là zī wèi dōu tūn guò yě cháng guò
สัว โหย่ว ซวน เถียน ขู่ ล่า จือ เว่ย โตว ทุน กั้ว เย่ ฉาง กั้ว

**不用说太多 彼此一定懂
bù yòng shuō tài duō  bǐ cǐ yī dìng dǒng   
ปู๋ ย่ง ซัว ไท่ ตัว  ปี๋ ฉื่อ อี๋ ติ้ง ต่ง 

昨天眼眶里 曾经 有你 有我
zuó tiān yǎn kuàng lǐ  céng jīng  yǒu nǐ  yǒu wǒ 
จั๋ว เทียน เหยี่ยน ค่วง หลี่  เฉิง จิง  โหยว หนี่  โหยว หว่อ

明天脑海里 还是 有你 有我
míng tiān nǎo hǎi lǐ  hái shì  yǒu nǐ  yǒu wǒ
หมิง เทียน เหนา ไห หลี่  ไห ซื่อ  โหยว หนี่  โหยว หว่อ

Yes I'm gonna miss you really miss you

曾经一句再见 记得保重
céng jīng yī jù zài jiàn  jì de bǎo zhòng
เฉิง จิง อี๋ จวี้ ไจ้ เจี้ยน  จี้ เตอะ เป่า จ้ง

So goodbye to the party party party

明天清晨之后 抹去所有回忆
míng tiān qīng chén zhī hòu  mǒ qù suǒ yǒu huí yì
หมิง เทียน ชิง เฉิน จือ โฮ่ว  หมั่ว ชวี่ สัว โหย่ว หุย อี้

Yes I'm gonna miss you really miss you

大声一句再见 永远珍重
dà shēng yī jù zài jiàn  yǒng yuǎn zhēn zhòng
ต้า เซิง อี๋ จวี้ ไจ้ เจี้ยน  หยง หย่วน เจิน จ้ง

ซ้ำ *

***Hey Yeah

小皮球 一起香蕉游 满地开花开到21
xiǎo pí qiú  yī qǐ xiāng jiāo yóu  mǎn dì kāi huā kāi dào èr shí yī
เสี่ยว ผี ฉิว  อี้ ฉี่ เซียง เจียว โหยว  หม่าน ตี้ ไค ฮวา ไค เต้า เอ้อ สือ อี

不管他256 还是257
bù guǎn tā èr wǔ liù  hái shì èr wǔ qī 
ปู้ ก่วน ทา เอ้อ อู่ ลิ่ว  ไห ซื่อ เอ้อ อู่ ชี

不管他 28 29 还是 31
bù guǎn tā èr bā  èr jiǔ  hái shì sān shí yī
ปู้ ก่วน ทา เอ้อ ปา  เอ้อ จิ่ว  ไห ซื่อ ซาน สือ อี

小皮球 一起香蕉游 满地开花开到21
xiǎo pí qiú  yī qǐ xiāng jiāo yóu  mǎn dì kāi huā kāi dào èr shí yī
เสี่ยว ผี ฉิว  อี้ ฉี่ เซียง เจียว โหยว  หม่าน ตี้ ไค ฮวา ไค เต้า เอ้อ สือ อี

不管他256 还是257 不管他 28 29
bù guǎn tā èr wǔ liù  hái shì èr wǔ qī  bù guǎn tā èr bā  èr jiǔ
ปู้ ก่วน ทา เอ้อ อู่ ลิ่ว  ไห ซื่อ เอ้อ อู่ ชี  ปู้ ก่วน ทา เอ้อ ปา  เอ้อ จิ่ว

全都是回忆
quán dōu shì huí yì
เฉวียน โตว ซื่อ หุย อี้

Hey 傻傻相信 时间会停留
Hey shǎ shǎ xiāng xìn  shí jiān huì tíng liú 
เฮ้ สา ส่า เซียง ซิ่น  สือ เจียน ฮุ่ย ถิง หลิว

但脸孔上 纹路隐约 深刻了 更精彩了
dàn liǎn kǒng shàng  wén lù yǐn yuē  shēn kè le  gèng jīng cǎi le
ตั้น เหลียน ข่ง ซ่าง  เหวิน ลู่ หยิ่น เยว  เซิน เค่อ เลอะ  เกิ้ง จิง ไฉ่ เลอะ

明天过后 会不会 依然想起我 OH
míng tiān guò hòu  huì bù huì  yī rán xiǎng qǐ wǒ OH  
หมิง เทียน กั้ว โฮ่ว  ฮุ่ย ปู๋ ฮุ่ย  อี หยาน เสียง ฉี หว่อ โอ้

狂欢高歌不怕太久
kuáng huān gāo gē bù pà tài jiǔ
ขวง ฮวน เกา เกอ ปู๋ พ่า ไท่ จิ่ว

已经习惯 一起呐喊 那句 '大声尖叫'
yǐ jīng xí guàn  yī qǐ nà hǎn  nà jù 'dà shēng jiān jiào' 
อี่ จิง สี ก้วน  อี้ ฉี่ น่า ห่าน  น่า จวี้  'ต้า เซิง เจียน เจี้ยว

ซ้ำ **

****It's over now  It’s over now  gonna say goodbye 

请记得我
qǐng jì de wǒ
ฉิ่ง จี้ เตอะ หว่อ

It's over now  It’s over now

记得
jì de
จี้ เตอะ

Say goodbye Yai Yai 

It's over now  It’s over now  gonna say goodbye Yai

请记得我
qǐng jì de wǒ
ฉิ่ง จี้ เตอะ หว่อ

It's over now  It’s over now

记得
jì de
จี้ เตอะ

Say goodbye  Yai Yai

ซ้ำ ****, ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...