วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

La Jing Bao (拉警报) Pull the Alarm - Magic Power (Lyrics)

เพลง Lā Jǐng Bào (拉警) Pull the Alarm
ศิลปิน Mó Huàn Lì Liàng (魔幻力量) Magic Power
อัลบั้ม Liǎng Gè Bà Ba (两个爸爸) Two Fathers OST
สังกัด binmusictaipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


这是我们都想要的世界 两个人在一起
zhè shì wǒ men dōu xiǎng yào de shì jiè  liǎng gè rén zài yī qǐ
เจ้อ ซื่อ หว่อ เมิน โตว เสี่ยง เหย้า เตอะ ซื่อ เจี้ย  เหลี่ยง เก้อ เหริน ไจ้ อี้ ฉี่

这是我们都害怕的失窃 谁偷走了激情
zhè shì wǒ men dōu hài pà de shī qiè  shuí tōu zǒu le jī qíng
เจ้อ ซื่อ หว่อ เมิน โตว ไห้ พ่า เตอะ ซือ เชี้ย  สุย โทว โจ่ว เลอะ จี ฉิง

我开始反省自己的嫌疑 反复打听消息
wǒ kāi shǐ fǎn xǐng zì jǐ de xián yí  fǎn fù dǎ tīng xiāo xi 
หว่อ ไค สื่อ ฝาน สิ่ง จื้อ จี่ เตอะ เสียน อี๋  ฝ่าน ฟู่ ต่า ทิง เซียว ซิ

为何爱的难舍难分离到 爱的风声鹤唳
wèi hé ài de nán shě nán fēn lí dào  ài de fēng shēng hè lì
เว่ย เหอ อ้าย เตอะ หนาน เส่อ หนาน เฟิน หลี เต้า  อ้าย เตอะ เฟิง เซิง เฮ้อ ลี่

OH 我百看不厌回顾 你当初爱上我的原因
OH wǒ bǎi kàn bù yàn huí gù  nǐ dāng chū ài shàng wǒ de yuán yīn
โอ้ หวอ ป่าย คั่น ปู๋ เหยี้ยน หุย กู้  หนี่ ตัง ชู อ้าย ซ่าง หว่อ เตอะ หยวน ยิน

我百思不解回想 你突然厌倦我的表情
wǒ bǎi sī bù jiě huí xiǎng  nǐ tū rán yàn juàn wǒ de biǎo qíng
หวอ ป่าย ซือ ปู้ เจี่ย หุย เสี่ยง  หนี่ ทู หยาน เหยี้ยน เจวี้ยน หว่อ เตอะ เปี่ยว ฉิง

用老夫老妻当说法安慰自己 太强辞夺理
yòng lǎo fū lǎo qī dāng shuō fǎ ān wèi zì jǐ  tài qiǎng cí duó lǐ
ย่ง เหล่า ฟู เหล่า ชี ตัง ซัว ฝ่า อัน เว่ย จื้อ จี่  ไท่ เฉี่ยง ฉือ ตั๋ว หลี่

无论几年之痒的爱情 都不该忘了深情
wú lùn jǐ nián zhī yǎng de ài qíng  dōu bù gāi wàng le shēn qíng
อู๋ ลุ่น จี่ เหนียน จือ หย่าง เตอะ อ้าย ฉิง  โตว ปู้ ไก ว่าง เลอะ เซิน ฉิง

*当我们在
dāng wǒ men zài
ตัง หว่อ เมิน ไจ้

**我们在拉警报拉警报 呜
wǒ men zài lā jǐng bào lā jǐng bào wū 
หว่อ เมิน ไจ้ ลา จิ่ง เป้า ลา จิ่ง เป้า อู

我们多久没好好紧抱了
wǒ men duō jiǔ méi hǎo hǎo jǐn bào le
หว่อ เมิน ตัว จิ่ว เหมย เหา เห่า จิ่น เป้า เลอะ

拉警报拉警报 呜 我们多久没有吻的深刻
lā jǐng bào lā jǐng bào wū  wǒ men duō jiǔ méi yǒu wěn de shēn kè
ลา จิ่ง เป้า ลา จิ่ง เป้า อู  หว่อ เมิน ตัว จิ่ว เหมย โหยว เหวิ่น เตอะ เซิน เค่อ

拉警报拉警报 呜 我们多久没静静对望着
lā jǐng bào lā jǐng bào wū  wǒ men duō jiǔ méi jìng jìng duì wàng zhe
ลา จิ่ง เป้า ลา จิ่ง เป้า อู  หว่อ เมิน ตัว จิ่ว เหมย จิ้ง จิ้ง ตุ้ย ว่าง เจอะ

拉警报拉警报 呜 我们在拉警报拉警报 呜
lā jǐng bào lā jǐng bào wū  wǒ men zài lā jǐng bào lā jǐng bào wū
ลา จิ่ง เป้า ลา จิ่ง เป้า อู  หว่อ เมิน ไจ้ ลา จิ่ง เป้า ลา จิ่ง เป้า อู

可能我闯下唯一的大祸 就是我太爱你
kě néng wǒ chuǎng xià wéi yī de dà huò  jiù shì wǒ tài ài nǐ
เข่อ เหนิง หวอ ฉ่วง เซี่ย เหวย อี เตอะ ต้า ฮั่ว  จิ้ว ซื่อ หว่อ ไท่ อ้าย หนี่

可是太爱你是我的原罪 无法改过自新
kě shì tài ài nǐ shì wǒ de yuán zuì  wú fǎ gǎi guò zì xīn
เข่อ ซื่อ ไท่ อ้าย หนี่ ซื่อ หว่อ เตอะ หยวน จุ้ย  อู๋ ฝา ไก่ กั้ว จื้อ ซิน

可能我始终聚焦的在乎 放大你的压力
kě néng wǒ shǐ zhōng jù jiāo de zài hu  fàng dà nǐ de yā lì 
เข่อ เหนิง หวอ สื่อ จง จวี้ เจียว เตอะ ไจ้ ฮุ  ฟ่าง ต้า หนี่ เตอะ ยา ลี่

可是我只希望你能珍惜我 像我珍惜你
kě shì wǒ zhǐ xī wàng nǐ néng zhēn xī wǒ  xiàng wǒ zhēn xī nǐ
เข่อ ซื่อ หวอ จื่อ ซี ว่าง หนี่ เหนิง เจิน ซี หว่อ  เซี่ยง หว่อ เจิน ซี หนี่

OH 我只能装疯装聋作哑
OH wǒ zhǐ néng zhuāng fēng zhuāng lóng zuò yǎ 
โอ้ หวอ จื่อ เหนิง จวง เฟิง จวง หลง จั้ว หย่า

就算你可能爱上了别人
jiù suàn nǐ kě néng ài shàng le bié rén
จิ้ว ซ่วน หนี เข่อ เหนิง อ้าย ซ่าง เลอะ เปี๋ย เหริน

我只想卖傻卖了真心 就算心力交瘁的透彻
wǒ zhǐ xiǎng mài shǎ mài le zhēn xīn  jiù suàn xīn lì jiāo cuì de tòu chè
หวอ จื๋อ เสี่ยง ไม่ ส่า ไม่ เลอะ เจิน ซิน  จิ้ว ซ่วน ซิน ลี่ เจียว ชุ่ย เตอะ โท่ว เช้อ

我只能 只想 只好催眠自己 你还爱我
wǒ zhǐ néng  zhǐ xiǎng  zhǐ hǎo cuī mián zì jǐ  nǐ hái ài wǒ
หวอ จื่อ เหนิง  จื๋อ เสี่ยง  จื๋อ เห่า ชุย เหมียน จื้อ จี่  หนี่ ไห อ้าย หว่อ

但你还爱我吗一直都想问 但都不敢问
dàn nǐ hái ài wǒ ma yī zhí dōu xiǎng wèn  dàn dōu bù gǎn wèn
ตั้น หนี่ ไห อ้าย หว่อ ม่ะ อี้ จื๋อ โตว เสี่ยง เวิ่น  ตั้น โตว ปู้ ก่าน เวิ่น

ซ้ำ *, **

Baby can we go back to the old day

***我怀念热恋时你看我的眼神
wǒ huái niàn rè liàn shí nǐ kàn wǒ de yǎn shén
หว่อ ไหว เนี่ยน เย่อ เลี่ยน สือ หนี่ คั่น หว่อ เตอะ เหยี่ยน เสิน

那时我们牵手比做爱还虔诚
nà shí wǒ men qiān shǒu bǐ zuò ài hái qián chéng
น่า สือ หว่อ เมิน เชียน โส่ว ปี่ จั้ว อ้าย ไห เฉียน เฉิง

我们曾经就是彼此的全世界
wǒ men céng jīng jiù shì bǐ cǐ de quán shì jiè 
หว่อ เมิน เฉิง จิง จิ้ว ซื่อ ปี๋ ฉื่อ เตอะ เฉวียน ซื่อ เจี้ย

怎么唤醒你说好的轰轰烈烈
zěn me huàn xǐng nǐ shuō hǎo de hōng hōng liè liè
เจิ่น เมอะ ฮ่วน สิง หนี่ ซัว เห่า เตอะ ฮง ฮง เลี้ย เลี้ย

Yeah Yeah~

ซ้ำ ***

我们在拉警报拉警报 呜
wǒ men zài lā jǐng bào lā jǐng bào wū
หว่อ เมิน ไจ้ ลา จิ่ง เป้า ลา จิ่ง เป้า อู

ซ้ำ **

我们在拉警报拉警报 呜
wǒ men zài lā jǐng bào lā jǐng bào wū
หว่อ เมิน ไจ้ ลา จิ่ง เป้า ลา จิ่ง เป้า อู

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...