วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Hao Hao Guo (好好过) Live Well - Hu Ge (Lyrics)

เพลง Hǎo Hǎo Guò (好好) Live Well
ศิลปิน Hú Gē (胡歌) Hugh
อัลบั้ม Fēng Zhōng Qí Yuán (风中奇缘) The Sound of Desert OST
สังกัด BIN Music Taipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง早已过了玉锦繁华的时节
zǎo yǐ guò le yù jǐn fán huá de shí jié 
เจ๋า อี่ กั้ว เลอะ อวิ้ จิ่น ฝาน หวา เตอะ สือ เจี๋ย

任凭那 满园红花落
rèn píng nà  mǎn yuán hóng huā luò
เริ่น ผิง น่า  หม่าน หยวน หง ฮวา ลั่ว

尽管不舍我们曾有的悸动
jǐn guǎn bù shě wǒ men céng yǒu de jì dòng 
จิ๋น ก่วน ปู้ เสอ หว่อ เมิน เฉิง โหย่ว เตอะ จี้ ต้ง

终究没能够 支撑到最后
zhōng jiū méi néng gòu  zhī chēng dào zuì hòu
จง จิว เหมย เหนิง โก้ว  จือ เชิง เต้า จุ้ย โฮ่ว

就别再藕断丝连就别再回头
jiù bié zài ǒu duàn sī lián jiù bié zài huí tóu 
จิ้ว เปี๋ย ไจ้ โอ่ว ต้วน ซือ เหลียน จิ้ว เปี๋ย ไจ้ หุย โถว

熟悉的画面 只会更难受
shóu xī de huà miàn  zhǐ huì gèng nán shòu
โสว ซี เตอะ ฮว่า เมี่ยน  จื่อ ฮุ่ย เกิ้ง หนาน โซ่ว

我孤身留在一个安静的角落
wǒ gū shēn liú zài yī gè ān jìng de jiǎo luò 
หว่อ กู เซิน หลิว ไจ้ อี๋ เก้อ อัน จิ้ง เตอะ เจี่ยว ลั่ว

独力去承受 当时的选择 即使有错
dú lì qù chéng shòu  dāng shí de xuǎn zé  jí shǐ yǒu cuò
ตู๋ ลี่ ชวี่ เฉิง โซ่ว  ตัง สือ เตอะ เสวี่ยน เจ๋อ  จี๋ สือ โหย่ว ชั่ว

*就让我们彼此都可以好好过
jiù ràng wǒ men bǐ cǐ dōu kě yǐ hǎo hǎo guò 
จิ้ว ร่าง หว่อ เมิน ปี๋ ฉื่อ โตว เขอ อี่ เหา เห่า กั้ว

那些曾经的美好留在心中
nà xiē céng jīng de měi hǎo liú zài xīn zhōng
น่า เซีย เฉิง จิง เตอะ เหมย เห่า หลิว ไจ้ ซิน จง

那时的分开 已经是故事的最终
nà shí de fēn kāi  yǐ jīng shì gù shì de zuì zhōng 
น่า สือ เตอะ เฟิน ไค  อี่ จิง ซื่อ กู้ ซื่อ เตอะ จุ้ย จง

再留恋只是徒劳和蹉跎
zài liú liàn zhǐ shì tú láo hé cuō tuó
ไจ้ หลิว เลี่ยน จื่อ ซื่อ ถู เหลา เหอ ชัว ถัว

就让我们彼此都可以好好过
jiù ràng wǒ men bǐ cǐ dōu kě yǐ hǎo hǎo guò 
จิ้ว ร่าง หว่อ เมิน ปี๋ ฉื่อ โตว เขอ อี่ เหา เห่า กั้ว

时间会愈合了现在的寂寞
shí jiān huì yù hé le xiàn zài de jì mò
สือ เจียน ฮุ่ย อวิ้ เหอ เลอะ เซี่ยน ไจ้ เตอะ จี้ มั่ว

**再见面也许在不经意多年以后
zài jiàn miàn yě xǔ zài bù jīng yì duō nián yǐ hòu 
ไจ้ เจี้ยน เมี่ยน เย๋ สวี่ ไจ้ ปู้ จิง อี้ ตัว เหนียน อี่ โฮ่ว

能笑着说彼此过着的生活
néng xiào zhe shuō bǐ cǐ guò zhe de shēng huó
เหนิง เสี้ยว เจอะ ซัว ปี๋ ฉื่อ กั้ว เจอะ เตอะ เซิง หัว

听说你还继续打听我的下落
tīng shuō nǐ hái jì xù dǎ tīng wǒ de xià luò 
ทิง ซัว หนี่ ไห จี้ ซวี่ ต่า ทิง หว่อ เตอะ เซี่ย ลั่ว

何必让遗憾 放肆再重播
hé bì ràng yí hàn  fàng sì zài chóng bō
เหอ ปี้ ร่าง อี๋ ฮั่น  ฟ่าง ซื่อ ไจ้ ฉง ปัว

转身去你还有更远的路要走
zhuǎn shēn qù nǐ hái yǒu gèng yuǎn de lù yào zǒu 
จ่วน เซิน ชวี่ หนี่ ไห โหย่ว เกิ้ง หย่วน เตอะ ลู่ เหย้า โจ่ว

别让这一段 绑住你的梦 你的天空
bié ràng zhè yī duàn  bǎng zhù nǐ de mèng  nǐ de tiān kōng
เปี๋ย ร่าง เจ้อ อี๋ ต้วน  ป่าง จู้ หนี่ เตอะ เมิ่ง  หนี่ เตอะ เทียน คง

ซ้ำ *, **

放了所有 别再执着
fàng le suǒ yǒu  bié zài zhí zhuó
ฟ่าง เลอะ สัว โหย่ว  เปี๋ย ไจ้ จื๋อ จั๋ว

Woo Woo OH~~

ซ้ำ *, **, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...