วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Hai Zai Xia Tian Ne (还在夏天呢) It's still summer - Calvin Chen (Lyrics)

เพลง Hái Zài Xià Tiān Ne (还在夏天呢) It's still summer
ศิลปิน Chén Yì Rú (辰亦儒) Calvin Chen
อัลบั้ม Hái Zài Xià Tiān Ne (还在夏天呢) It's Still Summer
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลงLadies and Gentlemen  Boys’N Girls

This song for all the party people in the house  Are you ready

看你这力道把闹钟用力按得
kàn nǐ zhè lì dào bǎ nào zhōng yòng lì àn de 
คั่น หนี่ เจ้อ ลี่ เต้า ป่า เน่า จง ย่ง ลี่ อั้น เตอะ

看你这精神把早餐马虎吃得
kàn nǐ zhè jīng shén bǎ zǎo cān mǎ hu chī de
คั่น หนี่ เจ้อ จิง เสิน ป๋า เจ่า ชัน หม่า ฮุ ชือ เตอะ

却没发现天空提早亮了
què méi fā xiàn tiān kōng tí zǎo liàng le 
เชว่ เหมย ฟา เซี่ยน เทียน คง ถี เจ่า เลี่ยง เลอะ

甚至还没发现周末放假了
shèn zhì hái méi fā xiàn zhōu mò fàng jià le
เซิ่น จื้อ ไห เหมย ฟา เซี่ยน โจว มั่ว ฟ่าง เจี้ย เลอะ

看你这样匆忙把风景随便看得
kàn nǐ zhè yàng cōng máng bǎ fēng jǐng suí biàn kàn de
คั่น หนี่ เจ้อ ย่าง ชง หมาง ป่า เฟิง จิ่ง สุย เปี้ยน คั่น เตอะ

看你这股劲把这生活煎熬得
kàn nǐ zhè gǔ jìn bǎ zhè shēng huó jiān áo de
คั่น หนี่ เจ้อ กู่ จิ้น ป่า เจ้อ เซิง หัว เจียน เอ๋า เตอะ

怎样都得过 你会怎样过
zěn yàng dōu dé guò  nǐ huì zěn yàng guò 
เจิ่น ย่าง โตว เต๋อ กั้ว  หนี่ ฮุ่ย เจิ่น ย่าง กั้ว

想想到底怎样才算活过
xiǎng xiǎng dào dǐ zěn yàng cái suàn huó guò
เสียง เสี่ยง เต้า ตี่ เจิ่น ย่าง ไฉ ซ่วน หัว กั้ว

别耍自闭周末呆在家里
bié shuǎ zì bì zhōu mò dāi zài jiā lǐ 
เปี๋ย สว่า จื้อ ปี้ โจว มั่ว ไต ไจ้ เจีย หลี่

更别随时随地都自备压力
gèng bié suí shí suí dì dōu zì bèi yā lì
เกิ้ง เปี๋ย สุย สือ สุย ตี้ โตว จื้อ เป้ย ยา ลี่

笑也不美丽 AH 玩也不带劲 Yes
xiào yě bù měi lì AH  wán yě bù dài jìn Yes 
เสี้ยว เย่ ปู้ เหม่ย ลี่ อ่า  หวาน เย่ ปู๋ ไต้ จิ้น เยส

拜托快把你的包袱抛弃
bài tuō kuài bǎ nǐ de bāo fu pāo qì
ป้าย ทัว ไคว่ ป๋า หนี่ เตอะ เปา ฟุ เพา ชี่

*忘掉那一切早该忘记的
wàng diào nà yī qiè zǎo gāi wàng jì de 
ว่าง เตี้ยว น่า อี๋ เชี้ย เจ่า ไก ว่าง จี้ เตอะ

随着这音乐跟着我的节奏
suí zhè zhè yīn yuè gēn zhe wǒ de jié zòu
สุย เจอะ เจ้อ ยิน เยว่ เกิน เจอะ หว่อ เตอะ เจี๋ย โจ้ว

很快你会发现到处都是惊喜
hěn kuài nǐ huì fā xiàn dào chù dōu shì jīng xǐ 
เหิ่น ไคว่ หนี่ ฮุ่ย ฟา เซี่ยน เต้า ชู่ โตว ซื่อ จิง สี่

还有这么多事值得
hái yǒu zhè me duō shì zhí dé
ไห โหย่ว เจ้อ เมอะ ตัว ซื่อ จื๋อ เต๋อ

HAPPY

**还在夏天呢 你看Wi-Fi满格
hái zài xià tiān ne  nǐ kàn Wi-Fi mǎn gé 
ไห ไจ้ เซี่ย เทียน เนอะ  หนี่ คั่น ไวไฟ หม่าน เก๋อ

还在夏天呢 你看海水蓝的
hái zài xià tiān ne  nǐ kàn hǎi shuǐ lán de
ไห ไจ้ เซี่ย เทียน เนอะ  หนี่ คั่น ไห สุ่ย หลาน เตอะ

还在夏天呢 你看啤酒冰的 人生就该及时行乐
hái zài xià tiān ne  nǐ kàn pí jiǔ bīng de  rén shēng jiù gāi jí shí xíng lè
ไห ไจ้ เซี่ย เทียน เนอะ  หนี่ คั่น ผี จิ่ว ปิง เตอะ  เหริน เซิง จิ้ว ไก จี๋ สือ สิง เล่อ

还在夏天呢 AH Yes 还没换季呢
hái zài xià tiān ne AH Yes  hái méi huàn jì ne
ไห ไจ้ เซี่ย เทียน เนอะ อ่า เยส  ไห เหมย ฮ่วน จี้ เนอะ

That’s right girls

干嘛不快乐
gàn ma bù kuài lè
กั้น หมา ปู๋ ไคว่ เล่อ

AH HA Slow Down Down Down Down

看你这样无趣把情人放着闷得
kàn nǐ zhè yàng wú qù bǎ qíng rén fàng zhe mèn de 
คั่น หนี่ เจ้อ ย่าง อู๋ ชวี่ ป่า ฉิง เหริน ฟ่าง เจอะ เมิ่น เตอะ

看你这么宅把这日子乏味得
kàn nǐ zhè me zhái bǎ zhè rì zi fá wèi de
คั่น หนี่ เจ้อ เมอะ ไจ๋ ป่า เจ้อ ยื้อ จึ ฝา เว่ย เตอะ

怎样都得过 你会怎样过
zěn yàng dōu dé guò  nǐ huì zěn yàng guò 
เจิ่น ย่าง โตว เต๋อ กั้ว  หนี่ ฮุ่ย เจิ่น ย่าง กั้ว

想想到底怎样才算活过
xiǎng xiǎng dào dǐ zěn yàng cái suàn huó guò
เสียง เสี่ยง เต้า ตี่ เจิ่น ย่าง ไฉ ซ่วน หัว กั้ว

别把忧郁整天挂在嘴里
bié bǎ yōu yù zhěng tiān guà zài zuǐ lǐ 
เปี๋ย ป่า โยว อวิ้ เจิ่ง เทียน กว้า ไจ้ จุ๋ย หลี่

更别动不动就唱衰你自己
gèng bié dòng bù dòng jiù chàng shuāi nǐ zì jǐ
เกิ้ง เปี๋ย ต้ง ปู๋ ต้ง จิ้ว ช่าง ไซว หนี่ จื้อ จี่

笑也没力气 玩也不专心
xiào yě méi lì qì  wán yě bù zhuān xīn 
เสี้ยว เย่ เหมย ลี่ ชี่  หวาน เย่ ปู้ จวน ซิน

拜托快把你的颓废抛弃 Yeah
bài tuō kuài bǎ nǐ de tuí fèi pāo qì  Yeah
ป้าย ทัว ไคว่ ป๋า หนี่ เตอะ ถุย เฟ่ย เพา ชี่  เย้

ซ้ำ *

***还在夏天呢 你看美眉多的
hái zài xià tiān ne  nǐ kàn měi méi duō de 
ไห ไจ้ เซี่ย เทียน เนอะ  หนี่ คั่น เหม่ย เหมย ตัว เตอะ

还在夏天呢 你看冷气凉的
hái zài xià tiān ne  nǐ kàn lěng qì liáng de
ไห ไจ้ เซี่ย เทียน เนอะ  หนี่ คั่น เหลิ่ง ชี่ เหลียง เตอะ

还在夏天呢 你看朋友在这 人生就该及时行乐
hái zài xià tiān ne  nǐ kàn péng yǒu zài zhè  rén shēng jiù gāi jí shí xíng lè
ไห ไจ้ เซี่ย เทียน เนอะ  หนี่ คั่น เผิง โหย่ว ไจ้ เจ้อ  เหริน เซิง จิ้ว ไก จี๋ สือ สิง เล่อ

还在夏天呢 还没换季呢
hái zài xià tiān ne  hái méi huàn jì ne
ไห ไจ้ เซี่ย เทียน เนอะ  ไห เหมย ฮ่วน จี้ เนอะ

干嘛不快乐 还在夏天呢
gàn ma bù kuài lè  hái zài xià tiān ne 
กั้น หมา ปู๋ ไคว่ เล่อ  ไห ไจ้ เซี่ย เทียน เนอะ

ซ้ำ *, **, ***

还在夏天呢 还在夏天呢 还在夏天呢
hái zài xià tiān ne  hái zài xià tiān ne  hái zài xià tiān ne 
ไห ไจ้ เซี่ย เทียน เนอะ  ไห ไจ้ เซี่ย เทียน เนอะ  ไห ไจ้ เซี่ย เทียน เนอะ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...