วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

BoLaTu De Yi Xiang Shi Jie (柏拉图的异想世界) Plato's Fancy World - Wilber Pan (Lyrics)

เพลง BóLāTú De Yì Xiǎng Shì Jiè (柏拉图的异想世界) Plato's Fancy World
ศิลปิน Pān Wěi Bó (玮柏) Wilber Pan
อัลบั้ม Wáng Zhě Chǒu Shēng (王者丑生) Crown & Clown
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลงGET it on now baby

合而为一相同默契
hé ér wéi yī xiāng tóng mò qì
เหอ เอ๋อ เหวย อี เซียง ถง มั่ว ชี่

*Woo Sexy lady

让我情不自禁 抵抗爱有引力 心神都要分离
ràng wǒ qíng bù zì jīn  dǐ kàng ài yǒu yǐn lì  xīn shén dōu yào fēn lí
ร่าง หว่อ ฉิง ปู๋ จื้อ จิน  ตี่ ข้าง อ้าย โหยว หยิ่น ลี่  ซิน เสิน โตว เหย้า เฟิน หลี

GET it on now baby

合而为一相同默契 柏拉图也意乱情迷
hé ér wéi yī xiāng tóng mò qì  BóLāTú yě yì luàn qíng mí
เหอ เอ๋อ เหวย อี เซียง ถง มั่ว ชี่  ปั๋วลาถู เย่ อี้ ล่วน ฉิง หมี

如果纯白 不再纯白 就被奇异色彩占据脑海
rú guǒ chún bái  bù zài chún bái  jiù bèi qí yì sè cǎi zhàn jù nǎo hǎi 
หยู กั่ว ฉุน ไป๋  ปู๋ ไจ้ ฉุน ไป๋  จิ้ว เป้ย ฉี อี้ เซ้อ ไฉ่ จ้าน จวี้ เหนา ไห่

爱情的最完美状态 距离越短越容易崩坏
ài qíng de zuì wán měi zhuàng tài  jù lí yuè duǎn yuè róng yì bēng huài
อ้าย ฉิง เตอะ จุ้ย หวาน เหม่ย จ้วง ไท่  จวี้ หลี เยว่ ต่วน เยว่ หยง อี้ เปิง ไฮว่

OH Woo girl

有些原则能不能背离 没有对错加一点叛逆
yǒu xiē yuán zé néng bù néng bèi lí  méi yǒu duì cuò jiā yī diǎn pàn nì
โหย่ว เซีย หยวน เจ๋อ เหนิง ปู้ เหนิง เป้ย หลี  เหมย โหย่ว ตุ้ย ชั่ว เจีย อี้ เตี่ยน พ่าน นี่ 

Yeah Yeah Yeah~

紧紧贴紧你的呼吸
jǐn jǐn tiē jǐn nǐ de hū xī
จิ๋น จิ่น เทีย จิ่น หนี่ เตอะ ฮู ซี

**WOO~ Wanna take you there

解开心结
jiě kāi xīn jié
เจี่ย ไค ซิน เจี๋ย

WOO~ Wanna take you there

异想世界欢迎光临
yì xiǎng shì jiè huān yíng guāng lín
อี้ เสี่ยง ซื่อ เจี้ย ฮวน หยิง กวง หลิน

ซ้ำ *

什么是爱 怎么示爱 是否危险爱就变得精彩
shén me shì ài  zěn me shì ài  shì fǒu wēi xiǎn ài jiù biàn de jīng cǎi
เสิน เมอะ ซื่อ อ้าย  เจิ่น เมอะ ซื่อ อ้าย  ซื่อ โฝ่ว เวย เสี่ยน อ้าย จิ้ว เปี้ยน เตอะ จิง ไฉ่

才发现信仰的崇拜 不敌你眼神一个交换
cái fā xiàn xìn yǎng de chóng bài  bù dí nǐ yǎn shén yī gè jiāo huàn
ไฉ ฟา เซี่ยน ซิ่น หย่าง เตอะ ฉง ป้าย  ปู้ ตี๋ หนี เหยี่ยน เสิน อี๋ เก้อ เจียว ฮ่วน

OH Woo girl

重新定义我的爱情观 谁对谁错由谁来主宰
chóng xīn dìng yì wǒ de ài qíng guān  shuí duì shuí cuò yóu shuí lái zhǔ zǎi
ฉง ซิน ติ้ง อี้ หว่อ เตอะ อ้าย ฉิง กวน  สุย ตุ้ย สุย ชั่ว โหยว สุย ไหล จู๋ ไจ่ 

Yeah Yeah~

推翻思想全面窜改
tuī fān sī xiǎng quán miàn cuàn gǎi
ทุย ฟัน ซือ เสี่ยง เฉวียน เมี่ยน ช่วน ไก่

ซ้ำ **

Woo Sexy lady

让我情不自禁 抵抗爱有引力 心神都要分离
ràng wǒ qíng bù zì jīn  dǐ kàng ài yǒu yǐn lì  xīn shén dōu yào fēn lí
ร่าง หว่อ ฉิง ปู๋ จื้อ จิน  ตี่ ข้าง อ้าย โหยว หยิ่น ลี่  ซิน เสิน โตว เหย้า เฟิน หลี

GET it on now baby

合而为一相同默契
hé ér wéi yī xiāng tóng mò qì 
เหอ เอ๋อ เหวย อี เซียง ถง มั่ว ชี่

Rap :
欢迎进入我的异想世界 别犹豫
huān yíng jìn rù wǒ de yì xiǎng shì jiè  bié yóu yù 
ฮวน หยิง จิ้น รู่ หว่อ เตอะ อี้ เสี่ยง ซื่อ เจี้ย  เปี๋ย โหยว อวิ้

不用告诉柏拉图他本人 嘘 秘密
bù yòng gào su BóLāTú tā běn rén  xū mì mì
ปู๋ ย่ง เก้า สุ ปั๋วลาถู ทา เปิ่น เหริน  ซวี  มี่ มี่

如果你对我的思想哲学 有抗拒
rú guǒ nǐ duì wǒ de sī xiǎng zhé xué  yǒu kàng jù
หยู กั่ว หนี่ ตุ้ย หว่อ เตอะ ซือ เสี่ยง เจ๋อ เสว๋  โหย่ว ข้าง จวี้

让我保证我能满足你才是真理
ràng wǒ bǎo zhèng wǒ néng mǎn zú nǐ cái shì zhēn lǐ
ร่าง หวอ เป่า เจิ้ง หว่อ เหนิง หม่าน จู๋ หนี่ ไฉ ซื่อ เจิน หลี่

不甘愿一垒二垒打 三四垒被双杀
bù gān yuàn yī lěi èr lěi dǎ  sān sì lěi bèi shuāng shā 
ปู้ กัน ย่วน อี เหล่ย เอ้อ เหลย ต่า  ซาน ซื่อ เหล่ย เป้ย ซวง ซา

指望轰轰烈烈爱情全垒打
zhǐ wàng hōng hōng liè liè ài qíng quán lěi dǎ
จื่อ ว่าง ฮง ฮง เลี้ย เลี้ย อ้าย ฉิง เฉวียน เหลย ต่า

我知道真爱才是唯一出路
wǒ zhī dào zhēn ài cái shì wéi yī chū lù 
หว่อ จือ เต้า เจิน อ้าย ไฉ ซื่อ เหวย อี ชู ลู่

此时此刻迷路怎么办柏拉图
cǐ shí cǐ kè mí lù zěn me bàn BóLāTú
ฉื่อ สือ ฉื่อ เค่อ หมี ลู่ เจิ่น เมอะ ปั้น ปั๋วลาถู

ซ้ำ *

柏拉图也意乱情迷
BóLāTú yě yì luàn qíng mí
ปั๋วลาถู เย่ อี้ ล่วน ฉิง หมี

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...