วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Ai Lai Wu Yang (爱来无恙) How has love been - Calvin Chen (Lyrics)

เพลง Ài Lái Wú Yàng (爱来无恙) How has love been
ศิลปิน Chén Yì Rú (辰亦儒) Calvin Chen
อัลบั้ม Hái Zài Xià Tiān Ne (还在夏天呢) It's Still Summer
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง别客气就当是我最后一次帮你搬家
bié kè qi jiù dāng shì wǒ zuì hòu yī cì bāng nǐ bān jiā
เปี๋ย เค่อ ชี่ จิ้ว ตัง ซื่อ หว่อ จุ้ย โฮ่ว อี๋ ชื่อ ปัง หนี่ ปัน เจีย

这行李漏掉了什么 到时再拨我电话
zhè xíng li lòu diào le shén me  dào shí zài bō wǒ diàn huà
เจ้อ สิง หลี่ โล่ว เตี้ยว เลอะ เสิน เมอะ  เต้า สือ ไจ้ ปัว หว่อ เตี้ยน ฮว่า

那些抱歉就别再提了 反正现在不都流行这样
nà xiē bào qiàn jiù bié zài tí le  fǎn zhèng xiàn zài bù dōu liú xíng zhè yàng
น่า เซีย เป้า เชี่ยน จิ้ว เปี๋ย ไจ้ ถี เลอะ  ฝ่าน เจิ้ง เซี่ยน ไจ้ ปู้ โตว หลิว สิง เจ้อ ย่าง

反正你知道的我乐观开朗 没什么好怕 OH
fǎn zhèng nǐ zhī dào de wǒ lè guān kāi lǎng  méi shén me hǎo pà  OH
ฝ่าน เจิ้ง หนี่ จือ เต้า เตอะ หว่อ เล่อ กวน ไค หล่าง  เหมย เสิน เมอะ เห่า พ่า  โอ้

挥手再见吧 这里风太大 OH OH 就送你到这
huī shǒu zài jiàn ba  zhè lǐ fēng tài dà OH OH  jiù sòng nǐ dào zhè
ฮุย โส่ว ไจ้ เจี้ยน ป่ะ  เจ้อ หลี่ เฟิง ไท่ ต้า โอะ โอ  จิ้ว ซ่ง หนี่ เต้า เจ้อ

*就这样 为什么还有眼泪
jiù zhè yàng  wèi shén me hái yǒu yǎn lèi
จิ้ว เจ้อ ย่าง  เว่ย เสิน เมอะ ไห โหยว เหยี่ยน เล้ย

会有眼泪要落下 是空气太干了是吧
huì yǒu yǎn lèi yào luò xià  shì kōng qì tài gān le shì ba 
ฮุ่ย โหยว เหยี่ยน เล้ย เหย้า ลั่ว เซี่ย  ซื่อ คง ชี่ ไท่ กัน เลอะ ซื่อ ป่ะ

是眼里进了沙对吗 我没什么放不下
shì yǎn lǐ jìn le shā duì ma  wǒ méi shén me fàng bù xià
ซื่อ เหยียน หลี่ จิ้น เลอะ ซา ตุ้ย ม่ะ  หว่อ เหมย เสิน เมอะ ฟ่าง ปู๋ เซี่ย

只是回忆还喧哗 谁能做到爱来无恙
zhǐ shì huí yì hái xuān huá  shuí néng zuò dào ài lái wú yàng 
จื่อ ซื่อ หุย อี้ ไห เซวียน หวา  สุย เหนิง จั้ว เต้า อ้าย ไหล อู๋ ย่าง

转过身就爱下一场 忘了爱的她
zhuǎn guò shēn jiù ài xià yī chǎng  wàng le ài de tā
จ่วน กั้ว เซิน จิ้ว อ้าย เซี่ย อี้ ฉ่าง  ว่าง เลอะ อ้าย เตอะ ทา

她 她 OH 我的她 她 她
tā  tā OH  wǒ de tā  tā  tā
ทา  ทา โอ้  หว่อ เตอะ ทา  ทา  ทา

又遇见不要尴尬就让微笑一如往常
yòu yù jiàn bù yào gān gà jiù ràng wēi xiào yī rú wǎng cháng 
โย่ว อวิ้ เจี้ยน ปู๋ เหย้า กัน ก้า จิ้ว ร่าง เวย เสี้ยว อี้ หรู หว่าง ฉาง

聊天气聊娱乐八卦
liáo tiān qì liáo yú lè bā guà
เหลียว เทียน ชี่ เหลียว อวิ๋ เล่อ ปา กว้า

再顺便聊新的他 我的近况就别担心了
zài shùn biàn liáo xīn de tā  wǒ de jìn kuàng jiù bié dān xīn le
ไจ้ ซุ่น เปี้ยน เหลียว ซิน เตอะ ทา  หว่อ เตอะ จิ้น ค่วง จิ้ว เปี๋ย ตัน ซิน เลอะ

我过的很好和从前一样
wǒ guò de hěn hǎo hé cóng qián yī yàng 
หว่อ กั้ว เตอะ เหิน เห่า เหอ ฉง เฉียน อี๋ ย่าง

反正你看见的我那么快乐 哪里有伤疤 OH
fǎn zhèng nǐ kàn jiàn de wǒ nà me kuài lè  nǎ lǐ yǒu shāng bā  OH
ฝ่าน เจิ้ง หนี่ คั่น เจี้ยน เตอะ หว่อ น่า เมอะ ไคว่ เล่อ  หนา หลี โหย่ว ซาง ปา  โอ้

挥手告别吧 这里风太大 OH OH 我们就到这
huī shǒu gào bié ba  zhè lǐ fēng tài dà OH OH  wǒ men jiù dào zhè
ฮุย โส่ว เก้า เปี๋ย ป่ะ  เจ้อ หลี่ เฟิง ไท่ ต้า โอะ โอ  หว่อ เมิน จิ้ว เต้า เจ้อ

ซ้ำ *

为什么还有想念 会有想念要留下
wèi shén me hái yǒu xiǎng niàn  huì yǒu xiǎng niàn yào liú xià 
เว่ย เสิน เมอะ ไห โหยว เสี่ยง เนี่ยน  ฮุ่ย โหยว เสี่ยง เนี่ยน เหย้า หลิว เซี่ย

是忘记丢掉了是吧 是太怕寂寞了对吗
shì wàng jì diū diào le shì ba  shì tài pà jì mò le duì ma
ซื่อ ว่าง จี้ ติว เตี้ยว เลอะ ซื่อ ป่ะ  ซื่อ ไท่ พ่า จี้ มั่ว เลอะ ตุ้ย ม่ะ

故事总要再出发 悲伤总要被消化
gù shì zǒng yào zài chū fā  bēi shāng zǒng yào bèi xiāo huà
กู้ ซื่อ จ่ง เหย้า ไจ้ ชู ฟา  เปย ซาง จ่ง เหย้า เป้ย เซียว ฮว่า

但愿我能爱来无恙(爱来无恙)
dàn yuàn wǒ néng ài lái wú yàng (ài lái wú yàng) 
ตั้น ย่วน หว่อ เหนิง อ้าย ไหล อู๋ ย่าง (อ้าย ไหล อู๋ ย่าง)

怀抱真心爱下一场 OH
huái bào zhēn xīn ài xià yī chǎng  OH
ไหว เป้า เจิน ซิน อ้าย เซี่ย อี้ ฉ่าง  โอ้

忘了爱的她 她 她 OH 我的她 她 她
wàng le ài de tā  tā  tā OH  wǒ de tā  tā  tā
ว่าง เลอะ อ้าย เตอะ ทา  ทา  ทา โอ้  หว่อ เตอะ ทา  ทา  ทา

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...