วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

Zuo Tian, Jin Tian (昨天、今天) Yesterday, Today - Cyndi Wang (Lyrics)

เพลง Zuó Tiān, Jīn Tiān (昨天、今天) Yesterday, Today
ศิลปิน Wáng Xīn Líng  (王心凌Cyndi Wang
อัลบั้ม Dì Shí Gè Wáng Xīn Líng (第十个王心凌) THE 10th CYNDI

สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง*昨天以前小事情很在意
zuó tiān yǐ qián xiǎo shì qíng hěn zài yì 
จั๋ว เทียน อี่ เฉียน เสี่ยว ซื่อ ฉิง เหิ่น ไจ้ อี้

孩子般的任性 偶尔耍点小脾气
hái zi bān de rèn xìng  ǒu ěr shuǎ diǎn xiǎo pí qì
ไห จึ ปัน เตอะ เริ่น ซิ่ง  โอ๋ว เอ่อ สวา เตี๋ยน เสี่ยว ผี ชี่

今天以后不管心酸委屈
jīn tiān yǐ hòu bù guǎn xīn suān wěi qū 
จิน เทียน อี่ โฮ่ว ปู้ ก่วน ซิน ซวน เหว่ย ชวี

所有情绪自理 包含那些旧恋情
suǒ yǒu qíng xù zì lǐ  bāo hán nà xiē jiù liàn qíng
สัว โหย่ว ฉิง ซวี่ จื้อ หลี่  เปา หาน น่า เซีย จิ้ว เลี่ยน ฉิง

小小伤心 写满了整个篇幅的日记
xiǎo xiǎo shāng xīn  xiě mǎn le zhěng gè piān fú de rì jì 
เสียว เสี่ยว ซาง ซิน  เสีย หม่าน เลอะ เจิ่ง เก้อ เพียน ฝู เตอะ ยื้อ จี้

自言自语 有时寂寞是好伴侣
zì yán zì yǔ  yǒu shí jì mò shì hǎo bàn lǚ
จื้อ เหยียน จื้อ อวิ่  โหย่ว สือ จี้ มั่ว ซื่อ เห่า ปั้น ลวี่

夜里关上手机 平静的讯号来自月亮星星
yè lǐ guān shàng shǒu jī  píng jìng de xùn hào lái zì yuè liàng xīng xīng
เย้ หลี่ กวน ซ่าง โส่ว จี  ผิง จิ้ง เตอะ ซวิ่น เฮ่า ไหล จื้อ เยว่ เลี่ยง ซิง ซิง

**I miss you

思念让人伤脑筋
sī niàn ràng rén shāng nǎo jīn
ซือ เนี่ยน ร่าง เหริน ซาง เหน่า จิน

I need you

依赖会让人变weak
yī lài huì ràng rén biàn weak
อี ไล่ ฮุ่ย ร่าง เหริน เปี้ยน วีค

I love you

承认总需要勇气 我期望的爱情
chéng rèn zǒng xū yào yǒng qì  wǒ qī wàng de ài qíng 
เฉิง เริ่น จ่ง ซวี เหย้า หย่ง ชี่  หว่อ ชี ว่าง เตอะ อ้าย ฉิง

虽然直接却需要实际
suī rán zhí jiē què xū yào shí jì
ซุย หยาน จื๋อ เจีย เชว่ ซวี เหย้า สือ จี้

ซ้ำ *

***有时生病发烧咳嗽头晕
yǒu shí shēng bìng fā shāo ké sòu tóu yūn 
โหย่ว สือ เซิง ปิ้ง ฟา เซา เขอ โซ่ว โถว วิน

手上打着点滴 眼泪心疼自己
shǒu shàng dǎ zhe diǎn dī  yǎn lèi xīn téng zì jǐ
โส่ว ซ่าง ต่า เจอะ เตี่ยน ตี  เหยี่ยน เล้ย ซิน เถิง จื้อ จี่

有时孤单是种反射心理
yǒu shí gū dān shì zhǒng fǎn shè xīn lǐ 
โหย่ว สือ กู ตัน ซื่อ จ๋ง ฝ่าน เซ้อ ซิน หลี่

情人来来去去 还倒不如爱自己
qíng rén lái lái qù qù  hái dào bù rú ài zì jǐ
ฉิง เหริน ไหล ไหล ชวี่ ชวี่  ไห เต้า ปู้ หยู อ้าย จื้อ จี่

突然忧郁 希望有排遣心情的APP
tū rán yōu yù  xī wàng yǒu pái qiǎn xīn qíng de APP 
ทู หยาน โยว อวิ้  ซี ว่าง โหย่ว ผาย เฉี่ยน ซิน ฉิง เตอะ เอพีพี

不言不语 搭讪的男生别靠近
bù yán bù yǔ  dā shàn de nán shēng bié kào jìn
ปู้ เหยียน ปู้ อวิ่  ตา ซ่าน เตอะ หนาน เซิง เปี๋ย เค่า จิ้น

我了解我个性 我会认得自己想要的感情
wǒ liǎo jiě wǒ gè xìng  wǒ huì rèn de zì jǐ xiǎng yào de gǎn qíng
หวอ เหลียว เจี่ย หว่อ เก้อ ซิ่ง  หว่อ ฮุ่ย เริ่น เตอะ จื้อ จี๋ เสี่ยง เหย้า เตอะ ก่าน ฉิง

ซ้ำ **, *, ***

我给自己一点自信少一点忧郁
wǒ gěi zì jǐ yī diǎn zì xìn shǎo yī diǎn yōu yù 
หวอ เก่ย จื้อ จี่ อี้ เตี่ยน จื้อ ซิ่น เส่า อี้ เตี่ยน โยว อวิ้ 

快乐本来就没有保存限期
kuài lè běn lái jiù méi yǒu bǎo cún xiàn qī
ไคว่ เล่อ เปิ่น ไหล จิ้ว เหมย โหยว เป่า ฉุน เซี่ยน ชี

如果爱已经在手里就要好好握紧 Baby
rú guǒ ài yǐ jīng zài shǒu lǐ jiù yào hǎo hǎo wò jǐn  Baby 
หยู กั่ว อ้าย อี่ จิง ไจ้ โสว หลี่ จิ้ว เหย้า เหา เห่า ว่อ จิ่น  เบบี้

过去都已经过去~
guò qù dōu yǐ jīng guò qù~
กั้ว ชวี่ โตว อี่ จิง กั้ว ชวี่~

HO HO~ HO HO HO~ Hey Hey  NO NO NO

昨天以前小事情我都很在意
zuó tiān yǐ qián xiǎo shì qíng wǒ dōu hěn zài yì 
จั๋ว เทียน อี่ เฉียน เสี่ยว ซื่อ ฉิง หว่อ โตว เหิ่น ไจ้ อี้

不只有任性耍点小脾气
bù zhǐ yǒu rèn xìng shuǎ diǎn xiǎo pí qì 
ปู้ จื๋อ โหย่ว เริ่น ซิ่ง สวา เตี๋ยน เสี่ยว ผี ชี่

今天以后情绪都自理 包含那些旧恋情
jīn tiān yǐ hòu qíng xù dōu zì lǐ  bāo hán nà xiē jiù liàn qíng
จิน เทียน อี่ โฮ่ว ฉิง ซวี่ โตว จื้อ หลี่  เปา หาน น่า เซีย จิ้ว เลี่ยน ฉิง

ซ้ำ *, ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...